Gospodarka odpadami komunalnymi

SZANOWNI PAŃSTWO

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w Gminie Gryfino, w przypadku nieruchomości zamieszkałych, jest naliczana od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

  • stawka opłaty w przypadku braku segregacji odpadów wynosi 18 zł miesięcznie od mieszkańca,

  • stawka opłaty przy segregacji odpadów komunalnych wynosi 16 zł miesięcznie od mieszkańca.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, opłata obliczana jest według stawki za pojemnik, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Gryfino.

Uchwałą Nr LIII/519/18 z dnia 2 listopada 2018 roku Rada Miejska w Gryfinie ustaliła, iż termin zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypada do 27 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc z dołu.

Mieszkańcy mogą tę opłatę wnosić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, a także na rachunek bankowy: 93 1240 3927 1111 0010 4959 4860 lub na indywidualne rachunki wygenerowane w ramach obsługi płatności masowych. Mieszkańcy wsi mogą dokonać opłaty u sołtysa.

Mieszkańcy bloków oraz kamienic, których zarządcą są np. spółdzielnie, GTBS Sp. z o.o., Wspólnoty Mieszkaniowe lub inni zarządcy i administratorzy płacić będą tak jak dotychczas na rachunek tych podmiotów w ramach czynszu za mieszkanie.

Każdy właściciel budynku mieszkalnego oraz nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Formularz deklaracji jest dostępny na stronach BIP Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ulicy 1 Maja 16, w Biurze Obsługi Interesanta lub w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych.

Deklaracja powinna zostać złożona w terminie 14 dni:

  • od zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub

  • od dnia powstania odpadów komunalnych na danej nieruchomości lub

  • od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opłaty.