Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino obowiązująca od 17.12.2006 r. do 28.05.2008 r.

Strategia rozwoju

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY GRYFINO

 1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE GMINY GRYFINO 
 2. CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA GMINY GRYFINO 
 3. LUDNOŚĆ, ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE 
  3.1    Przemiany demograficzne 
  3.2    Zmiany w strukturze zatrudnienia i bezrobocia 
 4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
  4.1.   Komunikacja 
  4.2.   Gospodarka wodna 
  4.3.   Odprowadzenie ścieków i odpadów płynnych 
  4.4.   Usuwanie odpadów stałych 
  4.5.   Regulacja stosunków wodnych 
  4.6.   Elektroenergetyka 
  4.7.   Telekomunikacja 
  4.8.   Zaopatrzenie w gaz 
  4.9.   Zaopatrzenie w energię cieplną 
 5. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 
  5.1.   Ochrona zdrowia i opieka społeczna 
  5.2.   Oświata 
  5.3.   Kultura 
  5.4.   Sport i rekreacja 
 6. ROLNICTWO 
 7. TURYSTYKA 
  7.1.   Warunki przyrodniczo - krajobrazowe gminy Gryfino 
  7.2.   Obszary i obiekty prawnie chronione 
  7.3.   Środowisko kulturowe 
  7.4.   Infrastruktura turystyczna 
 8. POTENCJAŁ GOSPODARCZY 
 9. UWARUNKOWANIA I DIAGNOZA STANU ROZWOJU- ANALIZA SWOT 
 10. MISJA MIASTA I GMINY GRYFINO 
 11. WIZJA ROZWOJU MIASTA I GMINY GRYFINO W ROKU 2015 
 12. CELE STRATEGICZNE W ROZWOJU GMINY 
  12.1. Uzasadnienie wyboru celów 
  12.2. Cele strategiczne 
  12.3. Cele operacyjne 
  12.4. Cele szczegółowe 
 13. ZASADY WARUNKUJĄCE RÓWNOWAGĘ POMIĘDZY JAKOŚCIĄ ŚRODOWISKA A ROZWOJEM GOSPODARCZYM, PRZY UWZGLĘDNIENIU OBECNYCH UWARUNKOWAŃ RYNKOWYCH I PRZESTRZENNYCH 
 14. PROGRAMY OPERACYJNE
  14.1. PROGRAM 1 (PR-1) AKTYWIZACJA MIEJSCOWEGO RYNKU PRACY I OGRANICZANIE BEZROBOCIA. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 
  14.2. PROGRAM 2 (PR-2) BALTIC BRIDGE
  14.3 .PROGRAM 3 (PR-3) INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
  14.4. PROGRAM 4 (PR-4) OCHRONA ZASOBÓW ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
  14.5. PROGRAM 5 (PR-5) ROZWÓJ FUNKCJI TURYSTYCZNEJ
  14.6. PROGRAM 6 (PR-6) ROZWÓJ ROLNICTWA I PRZETWÓRSTWA ROLNO - SPOŻYWCZEGO 
  14.7. PROGRAM 7 (PR-7) ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ 
 15. PLAN DZIAŁANIA 
 16. OGÓLNE UWARUNKOWANIA WSPARCIA REALIZACJI STRATEGII 
 17. ZADANIA RADY I ZARZĄDU MIASTA I GMINY W I ETAPIE WDROŻENIA STRATEGII
 18. PROPOZYCJA ROZWIĄZAŃ INSTYTUCJONALNO - ORGANIZACYJNYCH 
  18.1  Organizacja wspierania przedsiębiorczości 
  18.2  Promocja gminy 
 19. BANK DANYCH W GMINIE 
  19.1  Zasady tworzenia i funkcjonowania banku danych 
  19.2  Charakterystyka informacji 
 20. ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z BRAKU REALIZACJI PROGRAMU 
 21. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU 

ZAŁĄCZNIKI

 1. PRZYSZŁOŚĆ GMINY GRYFINO - WARSZTATY PLANOWANIA STRATEGICZNEGO
 2. STATUT TOWARZYSTWA GOSPODARCZEGO 
 3. STATUT FUNDUSZU GWARANCJI KREDYTOWYCH
 4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN 
  25.1. Tło i uwarunkowania 
  25.2. Bariery i czynniki rozwojowe 
  25.3. Kierunki i formy wspierania rozwoju gospodarczego gmin 
  25.4. Dodatkowe źródła finansowania zadań gmin