Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na wspólnym posiedzeniu
z Komisją Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
w dniu 23 maja ( piątek ) 2014r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołów nr 37/14 i 38/14 oraz 39/14

II. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. Sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013 – DRUK  Nr 1/XLIV
 2. Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 – DRUK Nr 2/XLIV
 3. Informacji o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii w roku 2013 – DRUK Nr 3/XLIV
 4. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 – DRUK Nr 4/XLIV
 5. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XV/145/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. – DRUK Nr 5/XLIV
 6. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 6/XLIV
 7. Podjęcia uchwały w sprawie zwiększenia środków funduszu sołeckiego - DRUK Nr 7/XLIV
 8. Podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Wełtyń”– DRUK Nr 8/XLIV
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmian w studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obszarze geodezyjnym Parsówek-Sobieradz – DRUK Nr 9/XLIV
 10. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości – DRUK Nr 10/XLIV
 11. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK Nr 11/XLIV
 12. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – DRUK Nr 12/XLV
 13. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej Uchwałą Nr XXXII/279/13 z dnia 12 kwietnia 2013 roku – DRUK Nr 13/XLIV
 14. Oodjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/364/14 rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014 – DRUK Nr 14/XLIV
 15. Podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 15/XLIV
 16. Podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 16/XLIV
 17. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania i użytkowania nabrzeża w Gryfinie – DRUK Nr 17/XLIV

III. Wolne wnioski i informacje.