Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowanie z XLII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z  dnia 27.03.2014

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołów z XL i XLI sesji

Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Paweł Nikitiński  

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe. - przegłosowanie zmiany porządku obrad sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Elżbieta Kasprzyk    

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/622/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, pomieszczeń przynależnych i udziału w nieruchomościach gruntowych, ustalenia zasad sprzedaży oraz bonifikat od ceny sprzedaży. - Druk Nr 7/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Nie głosowało:

 Eugeniusz Kuduk

     

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 26 w m. Stare Brynki. - Druk Nr 5/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Nie głosowało:

 Eugeniusz Kuduk

     

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 421/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino. - Druk Nr 6/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Jacek Kawka  Paweł Nikitiński    

Nie głosowało:

 Eugeniusz Kuduk

     

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń ­ dz. nr 454/2. - Druk Nr 4/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Marek Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Nie głosowało:

 Eugeniusz Kuduk  Janusz Skrzypiński    

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gryfino środków funduszu sołeckiego. - Druk Nr 8/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Nie głosowało:

 Eugeniusz Kuduk

     

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy ­ sołtysów. - Druk Nr 9/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jacek Kawka  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Nie głosowało:

 Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. - Druk Nr 10/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 7
Nie głosowało: 7
Obecni: 20

Za:

 Kazimierz Fischbach  Jacek Kawka  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz    

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Jarosław Kardasz  Tomasz Namieciński  Jerzy Piasecki
 Mieczysław Sawaryn  Marek Suchomski  Jolanta Witowska  

Nie głosowało:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk
 Eugeniusz Kuduk  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. - Druk Nr 11/XLII

Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

 Mieczysław Sawaryn

     

Nie głosowało:

 Eugeniusz Kuduk

     

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. - Druk Nr 12/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Nie głosowało:

 Eugeniusz Kuduk

     

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok. - Druk Nr 13/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

 Mieczysław Sawaryn

     

Nie głosowało:

 Eugeniusz Kuduk

     

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok. - przegłosowanie poprawki do projektu uchwały - Druk Nr 14/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas

     

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok. - z przyjętą poprawką do projektu uchwały - Druk Nr 14/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas      

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2014 roku. - Druk Nr 15/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Nie głosowało:

 Eugeniusz Kuduk

     

Numer głosowania: 16
Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy. - przyjęcie projektu uchwały uznającego skargę za bezzasadną - Druk Nr 16/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Jarosław Kardasz  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski
 Zenon Trzepacz      

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Janina Nikitińska
 Eugeniusz  Robak      

Nie głosowało:

 Jolanta Witowska

     

Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska Rady Miejskiej w Gryfinie organom państwa. - przyjęcie 1 poprawki do projektu uchwały - Druk Nr 17/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz
 Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Kazimierz Fischbach  Jacek Kawka    

Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska Rady Miejskiej w Gryfinie organom państwa. - przyjęcie 2 poprawki do projektu uchwały - Druk Nr 17/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Kazimierz Fischbach  Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  

Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska Rady Miejskiej w Gryfinie organom państwa. - przyjęcie 3 poprawki do projektu uchwały - Druk Nr 17/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 2
Obecni: 18

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Jarosław Kardasz  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Marek Suchomski

Nie głosowało:

 Kazimierz Fischbach  Jacek Kawka    

Numer głosowania: 20
Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska Rady Miejskiej w Gryfinie organom państwa. - z przyjętymi poprawkami do uchwały - Druk Nr 17/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 2
Obecni: 18

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Jarosław Kardasz  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  

Nie głosowało:

 Kazimierz Fischbach  Jacek Kawka    

Numer głosowania: 21
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy. - Druk Nr 18/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

 Ewa De La Torre  Kazimierz Fischbach  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz
 Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Jolanta Witowska