Wyniki głosowania - część I z 28.03.2013

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXXII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 28.03.2013

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołów z XXX i XXXI sesji.
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe. - przegłosowanie zmian porządku obrad sesji.
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz

     

Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz

     

Numer głosowania: 3
Rozpatrzenie wezwania PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. do usunięcia naruszenia prawa. - Przegłosowanie projektu uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania PGEGiEK S.A. - Druk Nr 2/XXXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 10
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak

Przeciw:

 Jacek Kawka  Paweł Nikitiński  Marek Suchomski  

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Młodzieżowego Ośrodka Sportowego z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. - Druk Nr 3/XXXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 0
Przeciw: 18
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

 Krzysztof Hładki  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  

Numer głosowania: 5
Przegłosowanie zmiany porządku obrad sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Kazimierz Fischbach  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz
 Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Wstrzymalo się:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Rafał Guga  

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2013 roku”. - Druk Nr 4/XXXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2014 środków funduszu sołeckiego. - Druk Nr 5/XXXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 8
Przegłosowanie wniosku o przerwanie sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska