Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 18 czerwca 2012 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów: z XX i XXI sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 – DRUK Nr 1/XXII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino – DRUK Nr 2/XXII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno-usługowe Gryfino – DRUK Nr 3/XXII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt – DRUK Nr 4/XXII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLV/502/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 5/XXII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/180/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna – DRUK Nr 6/XXII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino – DRUK Nr 7/XXII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok – DRUK Nr 8/XXII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok – DRUK Nr 9/XXII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2012-2025 – DRUK Nr 10/XXII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie – DRUK Nr 11/XXII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

XVI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. XV.

XVII. Wolne wnioski i zakończenie sesji.