Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 19 marca 2012r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołu 21/11

II. Kontrola wykonania postanowień umowy sprzedaży 80% udziałów PEC Sp. z o.o.

III. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2011 r. – DRUK Nr 1/XVIII

IV. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2011 r. – DRUK  Nr 2/XVIII

V. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 r.  i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2012 r. – DRUK Nr 3/XVIII

VI. Przedstawienie koncepcji dotyczącej funkcjonowania kąpieliska miejskiego – DRUK Nr 4/XVIII

VII. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. nadania nazwy drodze wewnętrznej – DRUK Nr 5/XVIII
 2. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pniewo – DRUK Nr 6/XVIII
 3. bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – DRUK Nr 7/XVIII
 4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gardno – rejon u. Słonecznej – DRUK Nr 8/XVIII
 5. udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w przebudowie zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 – DRUK Nr 9/XVIII
 6. odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa – DRUK Nr 10/XVIII.
 7. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2012 roku” – DRUK Nr 11/XVIII.
 8. ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej – DRUK Nr 12/XVIII.
 9. nieodpłatnego przekazania mienia gminy – DRUK Nr 13/XVIII.
 10. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2013 środków funduszu sołeckiego – DRUK Nr 14/XVIII.
 11. zmiany uchwały Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. – DRUK Nr 15/XVIII.
 12. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok – DRUK Nr 16/XVIII.

VIII. Wolne wnioski i informacje.