Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego,
na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012 r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołu 16/11

II. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z przeprowadzonych ferii w jednostkach prowadzących działalność kulturalną.

III. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2011 r. DRUK Nr 1/XVIII

IV. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2011 r. DRUK Nr 2/XVIII

V. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 r.i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2012 r. DRUK Nr 3/XVIII

VI. Przedstawienie koncepcji dotyczącej funkcjonowania kąpieliska miejskiego DRUK Nr 4/XVIII

VII. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. nadania nazwy drodze wewnętrznej DRUK Nr 5/XVIII
 2. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pniewo DRUK Nr 6/XVIII
 3. bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości DRUK Nr 7/XVIII
 4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gardno rejon ul. Słonecznej DRUK Nr 8/XVIII
 5. udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w przebudowie zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 DRUK Nr 9/XVIII
 6. odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa DRUK Nr 10/XVIII.
 7. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2012 roku DRUK Nr 11/XVIII.
 8. ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej DRUK Nr 12/XVIII.
 9. nieodpłatnego przekazania mienia gminy DRUK Nr 13/XVIII.
 10. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2013 środków funduszu sołeckiego DRUK Nr 14/XVIII.
 11. zmiany uchwały Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. DRUK Nr 15/XVIII.
 12. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok DRUK Nr 16/XVIII.

VIII. Wolne wnioski i informacje