Materiały na sesję

 1. DRUK Nr 1/XX - Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2011
 2. DRUK Nr 2/XX  - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011
 3. DRUK Nr 3/XX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym
 4. DRUK Nr 4/XX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 146/37, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino
 5. DRUK Nr 5/XX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 6. DRUK Nr 6/XX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębach ewidencyjnych Czepino i Borzym
 7. DRUK Nr 7/XX - Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/114/11 z dnia 24 listopada 2011 r.
 8. DRUK Nr 8/XX - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nr 4 miasta Gryfino – rejon  ul. Artyleryjskiej
 9. DRUK Nr 9/XX - Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Wełtyń, Gardno, Chwarstnica, Wirów, Wełtyń II – Jezioro Wełtyń
 10. DRUK Nr 10/XX - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/161/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2012 roku”
 11. DRUK Nr 11/XX - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest”
 12. DRUK Nr 12/XX - Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do lokalnej organizacji turystycznej pn. „Organizacja Turystyczna Doliny Dolnej Odry”
 13. DRUK Nr 13/XX -Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2012
 14. DRUK Nr 14/XX - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna
 15. DRUK Nr 15/XX - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 16. DRUK Nr 16/XX - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino
 17. DRUK Nr 17/XX - Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie
 18. DRUK Nr 18/XX - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok
 19. DRUK Nr 19/XX - Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną  z przemysłem jądrowym