Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 24 lutego 2012r. godz. 1330

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

II. Informacje NT. inwestycji i remontów zgłoszonych w budżecie oraz bieżące informacje realizowanych robót

III. Wolne wnioski i informacje.