Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011r. godz. 1000
 

 I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

 2. przyjęcie protokołu 13/11.

II. Wypracowanie planu pracy Komisji Rady na 2012 rok

III. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok – DRUK Nr 1/XV

 2. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2011-2025 – DRUK Nr 2/XV

 3. uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012 – DRUK Nr 3/XV

 4. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2012-2025 – DRUK Nr 4/XV

 5. przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2012 – DRUK Nr 5/XV

 6. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki – DRUK Nr 7/XV

 7. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych nr 2 i 3 miasta Gryfino – DRUK Nr 8/XV

 8. udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – DRUK Nr 9/XV

 9. uchylenia uchwał dotyczących ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu i powierzchni reklamowych oraz stawki czynszu najmu za lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino – DRUK Nr 10/XV

 10. określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino – DRUK Nr 11/XV

 11. zmiany uchwały Nr XIII/120/11 rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości – DRUK Nr 12/XV

 12. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Czepino i Daleszewo – DRUK Nr 13/XV

 13. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach: Żórawie, Żórawki, Pniewo, Bartkowo Gminy Gryfino – DRUK Nr 14/XV

IV. Wolne wnioski i informacje.