Sprawozdanie z działalności Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska za 2011 rok

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/147/12
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 stycznia 2012 r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
GOSPODARKI KOMUNALNEJ, INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
od początku VI kadencji do 31 grudnia 2011r.

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska pracowała w następującym składzie:

 1. Fischbach Kazimierz - Przewodniczący Komisji
 2. Kawka Jacek – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Figas Tadeusz – członek komisji
 4. Hładki Krzysztof – członek komisji
 5. Skrzypiński Janusz – członek komisji

w oparciu o plan pracy na 2011 r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr III/15/10 dnia 30 grudnia 2010 r.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 14 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

 1. Przygotowała Plan Pracy Komisji na 2011 rok.
 2. Otrzymała informację dotyczącą zaplanowanych remontów lokali komunalnych i w oświacie na 2011 r
 3. Zapoznała się z gospodarką odpadami na terenie gminy z uwzględnieniem wysypiska śmieci.
 4. Zapoznała się z planem i realizacją inwestycji na terenie gminy.
 5. Otrzymała informacje dotyczącą uporządkowania po okresie zimowym dróg gminnych, chodników i studzienek kanalizacyjnych na terenie gminy.
 6. Dokonała przeglądu kąpielisk i ośrodków rekreacyjnych na terenie gminy Gryfino.
 7. Dokonała przeglądu placów zabaw oraz boisk sportowych na terenie gminy.
 8. Oceniła i realizację budżetu w 2010 r.
 9. Otrzymała informację dotyczącą spełniania wymogów prawnych ochrony środowiska na terenie gminy (stanowiących zagrożenie przez przedsiębiorstwa i użytkowników prywatnych)
 10. Oceniła działalność PUK w zakresie utrzymania porządku na terenie gminy.
 11. Analizowała wykonanie budżetu za I półrocze 2011 roku
 12. Otrzymała informację nt. przygotowania PUK do zimy 2011/2012.
 13. Przygotowała propozycję do planu pracy Komisji na 2012 r.

Wnioski Komisji wypracowane do Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy

Komisja wnioskowała o dodatkowe informacje dotyczące działalności GDK.

 

Przewodniczący Komisji

Kazimierz Fischbach