Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 30 stycznia 2012 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów: z XIV i XV sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Informacja na temat lokalizacji targowiska miejskiego i inwestycji związanych  z targowiskiem – DRUK Nr 1/XVI

 • uwagi i wnioski.

IV. Informacja w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – DRUK Nr 2/XVI

 • uwagi i wnioski.

V. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie od początku VI kadencji do 31 grudnia 2011 roku – DRUK Nr 3/XVI

 • uwagi i zapytania.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady od początku VI kadencji do 31 grudnia 2011 roku – DRUK Nr 4/XVI

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 5/XVI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl  i utworzenia sołectwa Parsówek – DRUK Nr 6/XVI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Gryfino na lata 2009 – 2032 – AKTUALIZACJA I”– DRUK Nr 7/XVI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Zaopiniowanie wniosku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zmiany granic obszaru Wzgórza Bukowe oraz utworzenia nowego obszaru Natura 2000 Jeziora Wełtyńskie – DRUK Nr 8/XVI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – DRUK Nr 9/XVI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Gryfino – DRUK Nr 10/XVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII.  Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XIV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

XV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. XIV.

XVI. Wolne wnioski i zakończenie sesji.