Materiały na sesję

  1. DRUK Nr 1/XVI - Informacja na temat lokalizacji targowiska miejskiego i inwestycji związanych  z targowiskiem–
  2. DRUK Nr 2/XVI - Informacja w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  3. DRUK Nr 3/XVI  - Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie od początku VI kadencji do 31 grudnia 2011 roku
  4. DRUK Nr 4/XVI - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady od początku VI kadencji do 31 grudnia 2011 roku
  5. DRUK Nr 5/XVI  - Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
  6. DRUK Nr 6/XVI  - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl  i utworzenia sołectwa Parsówek
  7. DRUK Nr 7/XVI  - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Gryfino na lata 2009 – 2032 – AKTUALIZACJA I”
  8. DRUK Nr 8/XVI  - Zaopiniowanie wniosku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zmiany granic obszaru Wzgórza Bukowe oraz utworzenia nowego obszaru Natura 2000 Jeziora Wełtyńskie
  9. DRUK Nr 9/XVI  - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino
  10. DRUK Nr 10/XVI  - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Gryfino