Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 5 grudnia 2011 r. o godz. 1530

I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino, obowiązujących w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

III. Wolne wnioski i informacje.