Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 18 listopada 2011r. godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu 11/11.

II. Przygotowanie PUK do zimy 2011/2012.

III. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, zabudowanej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Chlebowo – DRUK Nr 1/XIII
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK Nr 2/XIII
 3. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Spółki Akcyjnej „Polskie Koleje Państwowe” w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej linii kolejowej znajdujących się na tej nieruchomości, w zamian za wygaśnięcie części zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości – DRUK Nr 3/XIII
 4. ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej – DRUK Nr 4/XIII
 5. określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino – DRUK Nr 5/XIII
 6. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino – DRUK Nr 6/XIII
 7. obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2012 – DRUK Nr 7/XIII
 8. zwolnień z podatku od nieruchomości – DRUK Nr 8/XIII
 9. przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 – DRUK Nr 9/XIII
 10. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 – DRUK Nr 10/XIII
 11. nagrody jubileuszowej dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 11/XIII
 12. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie – DRUK Nr 12/XIII
 13. zmiany uchwały Nr XXI/184/08 z dnia 29 lutego 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w obrębie Gardno
  i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno – usługowe Gryfino – DRUK Nr 13/XIII
 14. przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 – DRUK Nr 14/XIII
 15. zmiany uchwały Nr IX/80/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2011, zmienioną uchwałą Nr X/95/11 Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2011 r. – DRUK Nr 15/XIII
 16. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok – DRUK Nr 16/XIII
 17. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino, obowiązujących w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. - DRUK Nr 17/XIII
 18. informacji o stanie realizacji uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino, w związku z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa z dnia 13 września 2011 r. – DRUK Nr 18/XIII.
 19. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok – DRUK Nr 19/XIII
 20. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działkach gminnych, oznaczonych numerami: 52/7, 9/3 i 10, położonych w obrębie ewidencyjnym Gardno – DRUK Nr 20/XIII

IV. Wolne wnioski i informacje.