Porządek obrad

Porządek obrad
Komisji Spraw Społecznych 
i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu
w dniu 20 października 2011 r. godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

II. Zapoznanie się z działalnością organizacji pozarządowych. Spotkanie z przedstawicielami.

III. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2010/2011 – DRUK Nr 1/XII

IV. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Nr XLIX/529/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski – DRUK Nr 2/XII
  2. wyboru ławników na kadencję 2012-2015 do Sądu Rejonowego w Gryfinie oraz Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie – DRUK Nr 3/XII
  3. zmiany uchwały Nr XXXII/392/01 z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, położonych w obrębie nr 4 m. Gryfino – rejon ul. Reymonta, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – DRUK Nr 4/XII
  4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 3 miasta Gryfino – rejon ul. Targowej – DRUK Nr 5/XII

V. Wolne wnioski i informacje.