Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 25 października 2011 r. godz. 1000

 

I. Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołu 10/11.

II. Analiza i ocena realizacji budżetu za półrocze 2010 roku wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

III. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2010/2011 – DRUK Nr 1/XII

IV. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Nr XLIX/529/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski – DRUK Nr 2/XII
  2. wyboru ławników na kadencję 2012-2015 do Sądu Rejonowego w Gryfinie oraz Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie – DRUK Nr 3/XII
  3. zmiany uchwały Nr XXXII/392/01 z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, położonych w obrębie nr 4 m. Gryfino – rejon ul. Reymonta, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – DRUK Nr 4/XII
  4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 3 miasta Gryfino – rejon ul. Targowej – DRUK Nr 5/XII

V. Wolne wnioski i informacje.