Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 27 października 2011 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XI sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2010/2011 – DRUK Nr 1/XII

 • uwagi i zapytania

IV. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Nr XLIX/529/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski – DRUK Nr 2/XII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

V. Wybór ławników na kadencję 2012-2015 do Sądu Rejonowego w Gryfinie oraz Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie – DRUK Nr 3/XII

 1. przedstawienie opinii Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników
 2. powołanie komisji skrutacyjnej,
 3. głosowanie tajne,
 4. odczytanie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/392/01 z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, położonych w obrębie nr 4 m. Gryfino – rejon ul. Reymonta, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – DRUK Nr 4/XII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 3 miasta Gryfino – rejon ul. Targowej – DRUK Nr 5/XII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych w 2011 roku.

IX. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

X. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

XI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. X.

XII. Wolne wnioski i zakończenie sesji.