Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 27 września 2011r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Ocena realizacji planów i wydatków w I półroczu 2011.

III. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2011 r. – DRUK Nr 1/XI

IV. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Gryfino za lata 2009-2010 – DRUK Nr 2/XI

V. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. Rozpatrzenie skargi Pani Jadwigi Bukowskiej na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – DRUK Nr 3/XI
 2. Rozpatrzenie skargi grupy mieszkańców na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 4/XI
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami: Choszczno, Gryfice, Gryfino, Przelewice, Osina, Barlinek, Stepnica oraz Powiatem Pyrzyckim porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej – DRUK Nr 5/XI
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok – DRUK Nr 6/XI
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok – DRUK Nr 7/XI
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębach Gardno i Wysoka Gryfińska – DRUK Nr 8/XI
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/461/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie – DRUK Nr 9/XI
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie 5 miasta Gryfino – DRUK Nr 10/XI
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 5 miasta Gryfino – DRUK Nr 11/XI
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury – DRUK Nr 12/XI
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok – DRUK Nr 13/XI
 12. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia poprzez zmianę uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr VIII/61/11 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 14/XI

VI. Wolne wnioski i informacje