Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 29 września 2011 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z X sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Podsumowanie Dożynek Gminnych 2011.

IV. Przedstawienie informacji o bieżącej sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.

 • uwagi i zapytania

V. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2011 r. – DRUK Nr 1/XI

 • uwagi i zapytania

VI. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Gryfino za lata 2009-2010 – DRUK Nr 2/XI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Rozpatrzenie skargi Pani Jadwigi Bukowskiej na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – DRUK Nr 3/XI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Rozpatrzenie skargi grupy mieszkańców na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 4/XI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami: Choszczno, Gryfice, Gryfino, Przelewice, Osina, Barlinek, Stepnica oraz Powiatem Pyrzyckim porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej – DRUK Nr 5/XI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok – DRUK Nr 6/XI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok – DRUK Nr 7/XI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębach Gardno i Wysoka Gryfińska – DRUK Nr 8/XI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/461/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie – DRUK  Nr 9/XI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie 5 miasta Gryfino – DRUK Nr 10/XI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 5 miasta Gryfino – DRUK Nr 11/XI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury – DRUK Nr 12/XI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok – DRUK Nr 13/XI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia poprzez zmianę uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr VIII/61/11 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 14/XI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XX. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

XXI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. XX.

XXII. Wolne wnioski i zakończenie sesji.