Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2011 r. godz. 1000

 

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

 2. przyjęcie protokołów 8/11, 9/11

II. Budżet zadaniowy – omówienie zagadnienia.

III. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. – DRUK Nr 1/X

IV. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 2/X

V. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały Nr V/76/03 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali użytkowych, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą gruntów, na których znajdują się te lokale oraz ustalenia zasad sprzedaży – DRUK Nr 3/X

 2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego w budynku przy ul. 1 Maja 22a w Gryfinie – DRUK Nr 4/X

 3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK Nr 5/X

 4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK Nr 6/X

 5. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK Nr 7/X

 6. powołania Zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników – DRUK Nr 8/X

 7. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników – DRUK Nr 9/X

 8. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski – DRUK Nr 10/X

 9. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki – DRUK Nr 11/X

 10. zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wirów na lata 2010-2017” – DRUK Nr 12/X

 11. wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Gryfino poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciąganego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 13/X

 12. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok – DRUK Nr 14/X

 13. utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK Nr 15/X

 14. zmiany uchwały Nr IX/80/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2011 – DRUK Nr 16/X

VI. Wolne wnioski i informacje