Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
X sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 25 sierpnia 2011 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z IX sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. – DRUK Nr 1/X

 • uwagi i wnioski

IV. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 2/X

 • uwagi i wnioski

V. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/76/03 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali użytkowych, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą gruntów, na których znajdują się te lokale oraz ustalenia zasad sprzedaży – DRUK Nr 3/X

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego w budynku przy ul. 1 Maja 22a  w Gryfinie – DRUK Nr 4/X

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK Nr 5/X

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK Nr 6/X

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK Nr 7/X

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników – DRUK Nr 8/X

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników – DRUK Nr 9/X

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski – DRUK Nr 10/X

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki – DRUK Nr 11/X

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wirów na lata 2010-2017” – DRUK Nr 12/X

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Gryfino poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciąganego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 13/X

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok – DRUK Nr 14/X

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK Nr 15/X

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/80/11 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2011 – DRUK Nr 16/X

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XX. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

XXI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. XIX.

XXII. Wolne wnioski i zakończenie sesji.