Porządek obrad

Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 3 czerwca 2011r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołów 5/11, 6/11, 7/11.

II. Ocena i realizacja budżetu w 2010 r.

III. Informacja na temat przebiegu realizacji inwestycji na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 1/VIII

IV. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK Nr 2/VIII
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawki – DRUK Nr 3/VIII
 3. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych Gardno i Drzenin – DRUK Nr 4/VIII
 4. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych Dołgie, Drzenin, Sobiemyśl, Stare Brynki, Wysoka Gryfińska, Parsówek i Steklno – DRUK Nr 5/VIII
 5. przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Gryfino” oraz aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino” – DRUK Nr 6/VIII
 6. opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 7/VIII
 7. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 8/VIII
 8. uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/159/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych – DRUK Nr 9/VIII
 9. Rozpatrzenie skargi Pana Krzysztofa Rybickiego na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 10/VIII
 10. zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie – DRUK Nr 11/VIII
 11. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok – DRUK Nr 12/VIII

V. Wolne wnioski i informacje.