Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
VIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 9 czerwca 2011 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z VII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Informacja na temat przebiegu realizacji inwestycji na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 1/VIII

 • uwagi i wnioski.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK Nr 2/VIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawki – DRUK Nr 3/VIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych Gardno i Drzenin – DRUK Nr 4/VIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych Dołgie, Drzenin, Sobiemyśl, Stare Brynki, Wysoka Gryfińska, Parsówek i Steklno – DRUK Nr 5/VIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Gryfino” oraz aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino” – DRUK Nr 6/VIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 7/VIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 8/VIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/159/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych – DRUK Nr 9/VIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Rozpatrzenie skargi Pana Krzysztofa Rybickiego na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 10/VIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie – DRUK Nr 11/VIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok – DRUK Nr 12/VIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XVI. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

XVII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. XVI.

XVIII. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

Program Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Gryfino oraz   Plan Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino. dostępne są dla zainteresowanych w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza (pokój nr 27), a także na stronie internetowej www.bip.gryfino.pl.