Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 20 kwietnia 2011r. godz. 1100

I.   Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Informacja nt. programu profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników oświaty, monitorowanie kosztów absencji chorobowej pracowników oświaty.

III. Informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2010 – DRUK Nr 1/VII

IV. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino – DRUK Nr 2/VII
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK Nr 3/VII
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK Nr 4/VII
 4. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 164/7, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 m. Gryfino – DRUK Nr 5/VII
 5. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – DRUK Nr 6/VII
 6. zmiany uchwały Nr XIX/167/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino – DRUK Nr 7/VII
 7. uchylenia uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino dla przebiegu obwodnicy drogi krajowej nr 31 – DRUK Nr 8/VII
 8. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – DRUK Nr 9/VII
 9. przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Wełtyń na lata 2010 – 2017” – DRUK Nr 10/VII
 10. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gryfino – DRUK Nr 11/VII

V. Wolne wnioski i informacje.