Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
VII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 28 kwietnia 2011 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z VI sesji,

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2010 – DRUK Nr 1/VII

 • uwagi i wnioski.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino – DRUK Nr 2/VII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK Nr 3/VII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK Nr 4/VII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 164/7, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 m. Gryfino – DRUK Nr 5/VII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – DRUK Nr 6/VII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/167/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino – DRUK Nr 7/VII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino dla przebiegu obwodnicy drogi krajowej nr 31 – DRUK Nr 8/VII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – DRUK Nr 9/VII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Wełtyń na lata 2010 – 2017” – DRUK Nr 10/VII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gryfino – DRUK Nr 11/VII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

XVI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. XV.

XVII. Wolne wnioski i zakończenie sesji.