Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 30 marca 2011r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów 3/11, 4/11.

II. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2010 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2011 – DRUK Nr 1/VI

III. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino – DRUK Nr 2/VI
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica – DRUK Nr 3/VI
 3. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo – DRUK Nr 4/VI
 4. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – DRUK Nr 5/VI
 5. zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011 – DRUK Nr 6/VI
 6. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok – DRUK Nr 7/VI
 7. ustalenia opłat cmentarnych – DRUK Nr 8/VI
 8. przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania – DRUK Nr 9/VI
 9. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie – DRUK Nr 10/VI
 10. współdziałania Gminy Gryfino z Gminami: Banie, Bielice, Dobra, Kobylanka, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Szczecin, Widuchowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego – DRUK Nr 11/VI
 11. przyznania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – DRUK Nr 12/VI
 12. ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie czynności zmierzających do przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Centrum Wodne „Laguna” w spółkę prawa handlowego – DRUK Nr 13/VI

IV. Wolne wnioski i informacje.