Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
VI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 31 marca 2011 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z V sesji,
  • uhonorowanie st, sierż. Łukasza Chojniaka,
  • wręczenie Panu Marianowi Anklewiczowi odznaki honorowej „Za Zasługi dla Turystyki”.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2010 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2011 – DRUK Nr 1/VI

 • uwagi i wnioski.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino – DRUK Nr 2/VI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica – DRUK Nr 3/VI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo – DRUK Nr 4/VI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – DRUK Nr 5/VI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011 – DRUK Nr 6/VI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok – DRUK Nr 7/VI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat cmentarnych – DRUK Nr 8/VI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania – DRUK Nr 9/VI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie – DRUK Nr 10/VI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Gryfino z Gminami: Banie, Bielice, Dobra, Kobylanka, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Szczecin, Widuchowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego – DRUK Nr 11/VI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – DRUK Nr 12/VI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie czynności zmierzających do przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Centrum Wodne „Laguna” w spółkę prawa handlowego – DRUK Nr 13/VI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XVII. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

XVIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. XVII.

XIX. Wolne wnioski i zakończenie sesji.