Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 3 marca 2011 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z IV sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2010 rok – DRUK  Nr 1/V

IV. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2010 rok – DRUK Nr 2/V

V. Informacja na temat Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – DRUK Nr 3/V

VI. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – DRUK Nr 4/V

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Rozpatrzenie skargi Pana Waldemara Kowacza na działanie Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino – DRUK Nr 5/V

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 182/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Mielenko – DRUK Nr 6/V

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gryfino  w dzierżawę od Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Gryfino, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Czarnowo – DRUK Nr 7/V

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Spółki „Polskie Koleje Państwowe” S.A. w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Żórawie oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tym gruncie, w zamian za wygaśnięcie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości – DRUK Nr 8/V

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino  w drodze wykupu od osoby fizycznej, nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie ewidencyjnym Włodkowice – DRUK Nr 9/V

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino  w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, nieruchomości gruntowej stanowiących drogi, położonych w m. Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5 – DRUK Nr 10/V

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK Nr 11/V

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, od ceny lokalu mieszkalnego, przy sprzedaży  w drodze bezprzetargowej, na rzecz ówczesnych najemców – DRUK Nr 12/V

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica – DRUK Nr 13/V

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – DRUK Nr 14/V

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – DRUK Nr 15/V

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2012 środków funduszu sołeckiego – DRUK Nr 16/V
 2. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2012 funduszu sołeckiego – DRUK Nr 16-1/V

odrębnie do każdej uchwały:

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XX. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

XXI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. XXI.

XXII. Wolne wnioski i zakończenie sesji.