Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 26 stycznia 2011r. godz. 1000

I.   Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011 – DRUK Nr 1/IV
  2. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2011 – 2025 – DRUK Nr 2/IV
  3. przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino – DRUK Nr 3/IV
  4. wyrażenia zgody na dopisanie nowego najemcy do umowy najmu lokalu użytkowego, zawartej na czas nieoznaczony – DRUK Nr 4/IV

III. Wolne wnioski i informacje.