Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 27 stycznia 2011 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z III sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011 – DRUK Nr 1/IV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2011 – 2025 – DRUK Nr 2/IV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 3/IV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dopisanie nowego najemcy do umowy najmu lokalu użytkowego, zawartej na czas nieoznaczony – DRUK Nr 4/IV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

VIII. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. VIII.

X. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

DRUK Nr 1/IV, DRUK Nr 2/IV oraz uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie radni otrzymali na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 2 grudnia 2010 r.

DRUK Nr 1/IV oraz DRUK Nr 2/IV dostępne są dla zainteresowanych w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza oraz na stronie internetowej www.bip.gryfino.pl