Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 28 grudnia 2010r. godz. 1000

I.   Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Dyskusja nad budżetem Gminy Gryfino na rok 2011 – opracowanie wstępnych wniosków

III. Przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji na 2011 rok

IV. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. zmian w składzie osobowym Komisji Rady – DRUK Nr 1/III
  2. zmian w składzie osobowym Komisji Rady – DRUK Nr 2/III
  3. przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej  w Gryfinie na 2010 rok – DRUK NR 4/III
  4. desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej – DRUK NR 5/III
  5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie nr 1 – DRUK NR 6/III
  6. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok – DRUK NR 7/III
  7. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 8/III

V. Wolne wnioski i informacje.