Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
LVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 21 października 2010 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. przyjęcie protokołu z LV sesji

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady

 1. uwagi i zapytania

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych

V. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku – DRUK Nr 1/LVI

 1. uwagi i zapytania.

VI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2009/2010 – DRUK Nr 2/LVI

 1. uwagi i zapytania.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/212/03 w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującej obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa – DRUK Nr 3/LVI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy w ramach kontynuacji na okres trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą – DRUK Nr 4/LVI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/423/09 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 4 czerwca 2009 r., w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu oraz powierzchni reklamowych w Mieście i Gminie Gryfino, na cele rolne i nierolne, na okres dłuższy niż 3 lata – DRUK Nr 5/LVI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino – DRUK Nr 6/LVI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK Nr 7/LVI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 1 – DRUK Nr 8/LVI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony Gryfińskiemu Domowi Kultury, nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami świetlic wiejskich, położonych w obrębach ewidencyjnych Dołgie i Wełtyń – DRUK Nr 9/LVI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie ul. Flisaczej – DRUK Nr 10/LVI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych: Żabnica, Czepino, Nr 1 miasta Gryfino, Międzyodrze – DRUK Nr 11/LVI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do Stowarzyszenia pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna” – DRUK Nr 12/LVI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/543/10 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2010 – DRUK Nr 13/LVI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011 – DRUK Nr 14/LVI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Gryfino poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciąganego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 15/LVI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok – DRUK Nr 16/LVI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok – DRUK Nr 17/LVI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXII. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych w roku 2010

XXIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych głoszonych w pkt. IV

XXIV. Wolne wnioski informacje