Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
LV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 2 września 2010 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. przyjęcie protokołów z LII, LIII i LIV sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonych przez komisje doraźne Rady oraz Komisję Rewizyjną.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/622/02 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, pomieszczeń przynależnych i udziału w nieruchomościach gruntowych, ustalenia zasad sprzedaży oraz bonifikat od ceny sprzedaży – DRUK Nr 1/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody nas ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 26/14, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino – DRUK Nr 2/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 60, położonej w obrębie ewidencyjnym Wirów – DRUK Nr 3/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 182/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Mielenko – DRUK Nr 4/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. 11 Listopada nr 58  w Gryfinie – DRUK Nr 5/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino – DRUK Nr 6/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Łużyckiej nr 3 w Gryfinie– DRUK Nr 7/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 17 w m. Stare Brynki – DRUK Nr 8/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych o numerach: 1,2,3 i 4 w budynku przy  ul. Łużyckiej nr 3 w Gryfinie – DRUK Nr 9/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Spółki „Polskie Koleje Państwowe” S.A. w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Sobieradz oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tym gruncie,  w zamian za wygaśnięcie części zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości – DRUK Nr 10/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Spółki „Polskie Koleje Państwowe” S.A. w Warszawie, w drodze nieodpłatnego przekazania, prawa użytkowania wieczystego gruntów, położonych w obrębach ewidencyjnych Czepino i nr 5 m. Gryfino oraz prawa własności budowli – DRUK Nr 11/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu, nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, położone  w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino i wyrażenia zgody na sprzedaż tych nieruchomości – DRUK Nr 12/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Powiatowi Gryfińskiemu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, budynku stanowiącego własność Gminy Gryfino, znajdującego się na terenie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo – DRUK Nr 13/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gryfino, od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno – DRUK Nr 14/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Pniewo – DRUK Nr 15/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Wełtyń – DRUK Nr 16/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXII. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie – DRUK Nr 17/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIII. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie – DRUK Nr 18/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIV. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie – DRUK Nr 19/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXV. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie celem przekształcenia go  w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie – DRUK Nr 20/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXVI. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową
o nazwie Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie – DRUK Nr 21/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXVII. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK Nr 22/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ul. Mieszka I w Gryfinie do kategorii drogi gminnej – DRUK Nr 23/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIX. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz – DRUK Nr 24/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok – DRUK Nr 25/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXXI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 r. – DRUK  Nr 26/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXXII. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino – DRUK Nr 27/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXXIII. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze danego roku budżetowego – DRUK Nr 28/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXXIV. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i właściwymi podmiotami aktów prawa miejscowego – DRUK Nr 29/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXXV. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Barbary Szczerbińskiej na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie – DRUK Nr 30/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXXVI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XXXVII. Wolne wnioski i informacje.