Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr LI/10
z LI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 13 kwietnia 2010 r.

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1600 i trwała do godz. 1635

W sesji uczestniczyli:

 • Radni Rady Miejskiej w Gryfinie,
 • Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat,
 • Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Maciej Szabałkin,
 • Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino Beata Kryszkowska,
 • Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Jolanta Staruk,
 • sołtysi sołectw Gminy Gryfino,
 • zaproszeni goście.

I. Otwarcie obrad.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Powitał radnych oraz zaproszonych gości.
Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 1.
Porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 2.

II. Uczczenie pamięci ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Sawaryn. Odczytał listę osób, które zginęły w katastrofie rządowego samolotu w dniu 10 kwietnia 2010 r.
Zebrani na sesji uczcili pamięć ofiar minutą ciszy.
Przemówienia wygłosili: Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat oraz Honorowy Obywatel Miasta Ks. Kanonik Bronisław Kozłowski.

III. Podpisanie listów kondolencyjnych do Marszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Burmistrz Miasta i Gminy, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz pozostali radni złożyli swoje podpisy pod listami kondolencyjnymi kierowanymi do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Borusewicza.
Kserokopie listów kondolencyjnych stanowią załącznik nr 3 i załącznik nr 4.

IV. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim przybyłym osobom i poinformował, że po wyprowadzeniu sztandaru wszyscy uczestnicy sesji udadzą się na cmentarz komunalny w Gryfinie, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze pod pomnikiem „Golgota Wschodu”.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie Mieczysław Sawaryn zamknął obrady LI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej - załącznik nr 1
 2. Porządek obrad sesji – załącznik nr 2
 3. Kserokopia listu kondolencyjnego do Marszałka Sejmu RP – załącznik nr 3
 4. Kserokopia listu kondolencyjnego do Marszałka Senatu RP – załącznik nr 4.

 

Protokół sporządziła:
inspektor Agnieszka Grzegorczyk

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn