Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
LIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 17 czerwca 2010 r. o godz. 1000

 

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. przyjęcie protokołów z L i LI sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. – DRUK Nr 1/LIII

 • uwagi i wnioski

VI. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – DRUK Nr 2/LIII

 • uwagi i wnioski.

VII. Informacja inwestora firmy ASTECH nt. przebiegu realizacji inwestycji na terenie przy CW Laguna.

VIII. Informacja na temat przebiegu realizacji inwestycji na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 3/LIII

 • uwagi i wnioski.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/477/01 z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i udziału w nieruchomości gruntowej – DRUK Nr 4/LIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Zielnej 6A w Gryfinie – DRUK Nr 5/LIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino – ul. Bol. Chrobrego nr 33 – DRUK Nr 6/LIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK Nr 7/LIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o.  w Gryfinie, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino – DRUK Nr 8/LIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Promocji Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 9/LIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną – DRUK Nr 10/LIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – DRUK Nr 11/LIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w przebudowie przejścia przez m. Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogową kanalizacją deszczową – DRUK Nr 12/LIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010 – DRUK Nr 13/LIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kultury Miasta i Gminy Gryfino na lata 2010-2020 – DRUK Nr 14/LIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki Miasta i Gminy Gryfino na lata 2010-2020 – DRUK Nr 15/LIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Nowym Czarnowie – DRUK Nr 16/LIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XXIII. Wolne wnioski i informacje.