Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na L sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 18 marca 2010 r.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Paweł Nikitiński
1007/L/10
– kieruję interpelację do Pana Przewodniczącego, do Burmistrza i do Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, a dotyczy ona Państwa Anety i Stanisława Wiśniewskich, którzy na poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie zostali przez jednego z radnych potraktowani w sposób niegodziwy. Moja interpelacja będzie zasadzała się na pytaniach, które będę stawiał i będę oczekiwał odpowiedzi w tym zakresie zwłaszcza od Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast Pana Burmistrza i Pana Przewodniczącego będę prosił o koordynację działań związanych z odpowiedzią na tą interpelację. W obecności tych wszystkich, którzy słyszeli to na poprzedniej sesji, chciałem zapytać Panią Dyrektor OPS o to, czy jest prawdą iż: Państwo Aneta i Stanisław Wiśniewscy aktem notarialnym powzięli zobowiązanie wobec Pana Stanisława Kowalczyka w zakresie jego dożywocia w zamian za przejęcie jego nieruchomości? Czy jest prawda, że Państwo Aneta i Stanisław Wiśniewscy po podpisaniu aktu notarialnego wykazali się starannością w opiece nad tym człowiekiem poprzez uzyskanie dla wymienionego świadczenia pielęgnacyjnego, orzeczenia o niepełnosprawności, renty w ZUS? Czy prawdą jest to, że Państwo Aneta i Stanisław Wiśniewscy spłacili, a raczej doprowadzili do tego, że ten oszukany przez nieznanych sprawców człowiek ma w tej chwili umorzone zobowiązania wobec jednej z instytucji finansowych? Czy prawdą jest, że pomogli w wystąpieniu do ZUS o przyznanie kończącej się renty? Proszę Panią Dyrektor, aby odpowiedziała mi i przekazała odpowiedź wszystkim radnym Rady Miejskiej w Gryfinie, a jeśli to możliwe to także do wiadomości sołtysów, bo w ich obliczu Państwo Aneta I Stanisław Wiśniewscy zostali na poprzedniej sesji potraktowani w sposób, który, powiedziałbym, nie mieści się w kanonach ogólnoludzkich. Traktuję tą interpelację szczególnie, chciałbym także, aby pani Dyrektor poinformowała mnie, ale także pozostałą część Rady o tym, czy to prawda, że ten człowiek miał czterdziestoprocentowe odmrożenia? Czy prawdą jest to, że człowiek ten był zagłodzony? Czy prawdą jest to, że ten człowiek jest inwalidą? Czy też ma orzeczenie o niepełnosprawności i czym się te dwie kategorie różnią? Składam tą interpelację w imieniu Anety i Stanisława Wiśniewskich, aby obronić ich dobre imię, bo dla Państwa Wiśniewskich jest to bardzo istotna sprawa i warto się nad nią skupić, bo jest to pewna nauka na przyszłość. Z dokumentów, które otrzymałem od Państwa Wiśniewskich wynika, że ci Państwo te wszystkie czynności, o które pytam, dokonali. Z moich osobistych ustaleń z sąsiadami i mieszkańcami Pniewa wynika, że zachowywali należytej staranności w opiece nad tym człowiekiem. Z rozmów z byłym sołtysem, a także z ludźmi mieszkającymi w Pniewie wynika, że wobec Państwa Anety i Stanisława Wiśniewskich rozpętano jakąś niewiarygodną nagonkę tu na sesji Rady Miejskiej, stąd moje prośby do Pana Przewodniczącego i Pana Burmistrza, żeby koordynowali odpowiedź na tą interpelację. Tak być nie może, żeby w ten sposób traktować mieszkańców, opierając się na nieprawdzie. Jasno to powiedzmy, dokumenty mówią wyraźnie czy Państwo Aneta i Stanisław Wiśniewscy opiekowali się należycie tym człowiekiem czy nie. Jeśli ktoś poświęca dwa lata na to, żeby doprowadzić do zamknięcia sprawy nienależnego zadłużenia człowieka, który jest w pewnym sensie niepełnosprawny, jeżeli pomaga mu w tak trudnej sprawie, jest konsekwentny, jeśli zabiega o to, żeby miał stałą rentę, to czy to nie jest dbanie o drugiego człowieka? Ja chcę pominąć już te aspekty, które docierają także do mnie z Pniewa, że ten człowiek wielokrotnie pracował u niektórych na ich prywatnych posesjach i w prywatnych miejscach. Moje pytanie brzmi: czy ci ludzie, którzy go zatrudniali dbali o niego? Ubezpieczyli go? Odprowadzili należne składki, czy też nie?

1008/L/10 – składam interpelację w imieniu mieszkańców Pniewa w sprawie chodnika wzdłuż tej miejscowości. Jakie czynności Gmina Gryfino podjęła w ostatnim czasie, aby w tej części Pniewa, która nie jest wyposażona w chodnik mógł on powstać w niedalekiej przyszłości?

1009/L/10 – interpeluję w sprawie ul. Łącznej, proszę, żeby nie uzupełniać jej żadnym gruzem, żużlem, tylko wyremontować tą drogę. Kiedy zostaną podjęte prace w tym zakresie?

1010/L/10 – interpeluję w sprawie podpisanych porozumień z Powiatem Gryfińskim w zakresie remontu dróg powiatowych i znajdujących się wzdłuż nich chodników oraz stanu realizacji tych porozumień. Kiedy ul. Niepodległości będzie wyremontowana wraz z chodnikiem? Pytam o inne porozumienia, które mamy podpisane, a których nie realizujemy. Chciałbym poznać przyczyny, dla których ich nie realizujemy. Czy są to kłopoty finansowe, organizacyjne albo formalno-prawne lub też związane ze współpracą pomiędzy samorządami?

Radny Stanisław Różański
1011/L/10
– chciałbym podziękować za uwzględnienie mojej interpelacji, którą zgłaszałem od początku kadencji, dotyczącej Pana Stanisława Ponickiego. Pan Ponicki jest zachwycony, jego wniosek o wyłączenie jego gruntu z produkcji rolnej na cele nierolne, a więc umożliwiający mu podział tych gruntów na działki, został uwzględniony. Proponuję, aby tak działać we wszystkich przypadkach, kiedy będziemy uchwalali zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to dobra droga.

1012/L/10 – kieruję swoją interpelację do Pani Dyrektor OPS w sprawie Pana Stanisława Kowalczyka zamieszkałego w Pniewie. Otrzymałem od Pani pismo z 8 marca 2010 r. stanowiące odpowiedź na moją interpelację zgłoszoną w tej sprawie na sesji w dniu 28 stycznia 2010 r. Zacytuję to pismo, które zostało do mnie skierowane: „Obecnie nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, czy konieczne jest podjęcie działań mających na celu odwołanie darowizny”. „Z aktu notarialnego z 31 sierpnia 2006 r. wynika, że obowiązkiem obdarowanych jest zapewnienie Panu Kowalczykowi wyżywienia, ubrania, opału, a w czasie choroby odpowiedniej pomocy i pielęgnacji”. Pani Dyrektor, to nie jest precyzyjna treść zobowiązania, które przyjęli na siebie obdarowani aktem notarialnym. W § 3 tej umowy darowizny i dożywocia z 31 sierpnia 2006 r. zawarty został następujący zapis: „W zamian za przeniesienie własności nieruchomości obdarowani zobowiązują się zapewnić Stanisławowi Kowalczykowi dożywotnie utrzymanie polegające na – uwaga na kolejność zobowiązań w ramach tego dożywocia – przyjęciu go jako domownika, dostarczeniu mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału” itd. Zresztą treść § 3 tej umowy dożywocia jest powtórzeniem § 908 Kodeksu cywilnego, która precyzuje treść dożywocia. Chcę zwrócić uwagę, że najważniejszym składnikiem tego zobowiązania jest zobowiązanie „przyjęcia go jako domownika”. Ta właśnie kwestia jest kluczowa i wymaga dalszego dokładnego zbadania. Czy obdarowany się z tego się wywiązuje, jeśli nie, to dlaczego? Stąd też oczekuję od Pani Dyrektor dokładnego wyjaśnienia tej sprawy do końca. Deklaruję Pani Dyrektor daleko idąca pomoc, bowiem dysponuję nazwiskami i adresami osób, które w tej sprawie chcą złożyć stosowne wyjaśnienie.

1013/L/10 – kieruję interpelację do Z-cy Burmistrza Macieja Szabałkina w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Pniewie. Z pisma z 30 października 2009 r. skierowanego do mnie w odpowiedzi na interpelację zgłoszoną 1 października, stwierdza Pan co następuje: „W sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Pniewo-Żórawki podtrzymuję swoje stanowisko i potwierdzam, że Gmina Gryfino ubiega się o środki finansowe na współfinansowanie realizacji tego zadania ze źródeł pozabudżetowych. Szczegółowe informacje w sprawie uzyskania dofinansowania i terminów rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej będą znane w I kwartale roku 2010”. Zgadzam się z wypowiedzią Pana sołtysa Jerzego Kostki, iż sprawa kanalizacji w Pniewie i Żórawkach wywołuje ogromne emocje, byliśmy świadkami również na tej sali bardzo emocjonujących wypowiedzi uzasadniających, jak ważna jest to inwestycja. Zwracam się o to, aby Burmistrz podał nam kalendarz najbliższych działań związanych z realizacją tych inwestycji, jak widzi to w najbliższej perspektywie tego i następnego roku. Chciałbym, aby w rozmowach z naszymi wyborcami z Pniewa i Żórawek można im było przekazać te informacje i uspokoić wszelkie obawy, które krążą na ten temat.

1014/L/10 – kieruję interpelację do Z-cy Burmistrza Macieja Szabałkina w sprawie utylizacji eternitu. Na zebraniach wiejskich ludzie tu i ówdzie dopytują się co z eternitem. W piśmie z 21 stycznia 2009 r. skierowanym do mnie jako odpowiedź na tę interpelację zgłoszoną na sesji 19 grudnia stwierdza się, co następuje: „Informuję również, że przedsięwzięciem priorytetowym w roku 2009 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest między innymi usuwanie i unieszkodliwianie azbestu. Stosownie do tego Gmina zleciła opracowanie Programu Usuwania Azbestu firmie Abrys z Poznania”. Pytam zatem, co dalej? Czy mamy program i w jakim zakresie? Mamy dobry przykład rozwiązania problemu w sąsiedniej gminie Stare Czarnowo. Proponuję, aby w tej odpowiedzi powiedzieć, co zamierzamy, albo co robimy, by odpowiedzieć tym ludziom, którzy na zebraniach nas o to pytają.

Gryfino, dnia 06.04.2010 r.

BMK.0057-11/10
Odpowiadając na interpelacje nr 1014/L/10 zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 18.03.2010r. informuję, iż w celu przystąpienia do zmiany pokrycia dachowego, polegającego m.in. na demontażu płyt azbestowo-cementowych, należy:
- uzyskać w starostwie powiatowym (Wydział Architektury i Budownictwa, ul. 11 Listopada 16 d, 74-101 Gryfino) pozwolenia na rozbiórkę lub zgłosić rozpoczęcie robót budowlanych,
- zawrzeć umowę cywilno - prawną na zdemontowanie wyrobów stanowiących przedmiot wniosku z przedsiębiorcą posiadającym stosowną decyzję Starosty.
W celu uzyskania pomocy finansowej, polegającej na sfinansowaniu przez Gminę Gryfino kosztów związanych z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest należy, zgodnie z „Regulaminem udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest” stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie nr XL/440/09 z dnia 04.06.2009 r., złożyć kompletny „wniosek o odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”. Gmina Gryfino finansuje jedynie odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
Informuję również, iż na podstawie art. 162 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r., nr25, poz.150 ze zm.) i § 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876) właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury.
Wynik inwentaryzacji ujmuje się na drukach sporządzonych wg wzorów stanowiących załączniki do w/w rozporządzenia:
- druk dotyczy wyrobów zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,
- druk dotyczy wyrobów zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało
zakończone.
Powyższe druki są dostępne m.in. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz na stronie internetowej.
Osoba fizyczna, nie będąca przedsiębiorcą sporządza informacje w dwóch egzemplarzach:
- jeden egzemplarz należy przedłożyć w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Gryfino
- drugi egzemplarz należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
Osoby fizyczne, które nie dokonały inwentaryzacji mają obowiązek do jej przeprowadzenia i przedłożenia informacji o jej wynikach w terminie do 31 stycznia każdego roku.
Pozostali właściciele, zarządcy lub użytkownicy miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, z wyłączeniem osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami, zobowiązani są sporządzać informacje o wynikach inwentaryzacji w dwóch egzemplarzach:
- jeden egzemplarz przedkładają w formie pisemnej Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego,
- drugi egzemplarz przechowują przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
Wszelkich informacji w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.
Informuję, że zgodnie z art. 346 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska - kto, wykorzystuje substancje stwarzające szczególe zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje okresowo odpowiednio marszałkowi województwa lub burmistrzowi informacji o rodzaju, ilości i miejscu ich występowania, czym narusza obowiązek określony w art. 162 ust 3 i 4 podlega karze grzywny.
Ponadto na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r., nr236, poz.2008 ze zm.) każdy właściciel nieruchomości jest obowiązaniu do utrzymaniu czystości na posesji którą dysponuje, z czego wynika m.in. iż wszelkie odpady winny być gromadzone w miejscach do tego przeznaczonych oraz w sposób, który zagwarantuje bezpieczeństwo ich magazynowania, a odbiór niniejszych odpadów winien zostać zlecony podmiotowi, który posiada stosowne zezwolenia w tym zakresie.
Reasumując, pragnę poinformować Pana Radnego, iż postanowienia Uchwały nr XL/440/09 z dnia 04.06.2009r. w sprawie „Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest” są realizowane.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

1015/L/10 – kolejna interpelacja z zebrań wiejskich dotyczy Internetu. Ludzie mieszkający w Mielenku, w Chwarstnicy, w Sobieradzu pytają co w sprawie Internetu? Mam pismo, które obiecuje, że w tej sprawie będą prowadzone energiczne działania mające na celu rozwiązanie tego problemu. Przypominam o tej sprawie i pytam, co na tej niwie zamierza się zrobić albo co już zrobiono.

1016/L/10 – moja interpelacja dotyczy tych głosów na zebraniach wiejskich, które dotyczą wykonawcy o nazwisku Rybka. Pamięta Pan, kiedy tu i ówdzie mieszkańcy mówią, że to jest skandal, co ten pan wyrabia wykonując różne zadania inwestycyjne. Były nawet daleko idące postulaty, żeby odsunąć tego pana w przyszłości od udziału w przetargu. Na pewno nie można tego zrobić, bo naruszylibyśmy ustawę o zamówieniach publicznych, ale coś trzeba zrobić. To co pan zapowiada, że zmieniony zostanie nadzór, zostanie zweryfikowana praca tych ludzi, to jest ważne, ale jeszcze ważniejsze byłoby – i zwracam się do obsługi prawnej gminy – trzeba przejrzeć treść umów zawieranych z wykonawcami, którzy wygrali przetargi. Trzeba w większym zakresie korzystać z instytucji odstępstwa od umowy, nie wypowiedzenia umowy, prawnicy wiedzą na czym ta różnica polega. Otóż odstępstwo od umowy pozwala na drugi dzień panu Rybce albo innemu powiedzieć, że nie ma już umowy. Uwaga natury formalnej – z orzecznictwa NSA wynika, że jeśli zastosowano instytucję odstępstwa, to nie trzeba organizować po raz drugi przetargu na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, bo jest kontynuowanie poprzedniego rozstrzygnięcia przy innym wykonawcy. Nie ma umowy z Rybką, nie ma umowy z innym wykonawcą, zatrudniamy następnego, wykonujemy robotę i płacimy, na przykład z zabezpieczenia gwarancyjnego, które otrzymaliśmy. Myślę, że przyszedł czas na takie refleksje w tej sprawie, bo coś musi być w tym, jeżeli ludzie na zebraniach mówią, że ten pan sobie lekceważy.

1017/L/10 – interpeluję w sprawie szkód łowieckich. W Mielenku jeden z rolników mówi, że ponosi takie szkody, że go rujnują i co gorsza, nigdzie nie może doprosić się o pomoc. My na tym zebraniu poza wysłuchaniem niewiele mogliśmy temu człowiekowi doradzić, bo w rozumieniu przepisów ustawy prawo łowieckie rzeczywiście jest tak, że te szkody są szacowane przez przedstawicieli kół łowieckich. Art. 46 stanowi, że dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagrodzenia szkód wyrządzonych w uprawach. Oględzin i szacowania szkód, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonują przedstawiciele kół łowieckich. Oczywistym jest, że przedstawiciele kół łowieckich będą tak szacować, aby jak najmniej płacić. Ten rolnik opisywał, jak przyszedł do Urzędu i chodził od pokoju do pokoju i nikt go nie chciał wysłuchać, bo to nie jest jego sprawa. Art. 47 ustawy stanowi, że w przypadku gdy pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu, a dzierżawca lub zarządcą obwodu łowieckiego powstał spór o wysokość wynagrodzenia szkody, to gmina może podjąć się mediacji w tej sprawie między kołem łowieckim, izbą rolniczą a zainteresowanym. Uważam, że powinien Pan Burmistrz wyznaczyć pracownika, który będzie miał w zakresie zadań prowadzenie mediacji. Jest to forma pomocy rolnikowi, który twierdzi, że jest pozostawiony sam sobie.

Gryfino, dnia 07.04.2010 r.

BMK.0057- 10/10
Odpowiadając na Pana interpelację nr 1017/L/10 złożoną w dniu 18.03.2010r. w sprawie szkód łowieckich informuję, że wnioski o mediacje dla polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za powstałe szkody w uprawach i płodach rolnych oraz przy wykonywaniu polowań mogą być składane przez właścicieli gruntów lub dzierżawców i zarządców Obwodów Łowieckich w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy Gryfino. Mediacje odbywają się za zgodą strony wobec której wnioskodawca - a w jego imieniu - gmina występuje z zapytaniem o chęć do przystąpienia mediacji.

1018/L/10 – na zebraniu w Sobieradzu rolnicy podnieśli sprawę zdewastowania przez wykonawcę drogi S3 dróg dojazdowych do pół rolników i z tego, co rolnicy widzą – powtarzam ich słowa – nie zamierza naprawić tych dróg. Panie Burmistrzu, jeżeli tak jest, to w tej chwili jest bardzo dobry czas, ponieważ trwa odbiór tego zadania inwestycyjnego. Proponuję zatem, aby w trybie tak zwanej sygnalizacji prawnej wystąpić do wykonawcy, inżyniera kontraktu, komisji odbioru, zwracając uwagę na ten problem, ponieważ jest to rzeczywiście ważna sprawa. Jeśli w protokole z odbioru te kwestie nie znajdą zapisu, nie będzie można ich wyegzekwować po odbiorze inwestycji. Na marginesie tej sprawy zwracam się do Pana Przewodniczącego, mnie zmroziła wiadomość, która Pan ludziom przekazywał na zebraniu w Sobieradzu, że zamiast naprawy tych dróg dojazdowych do pół rolników, wykonawca zrobił drogę w Pniewie. Prosiłbym, aby Pan nie powtarzał takich wiadomości, bo ja sprawdziłem to i nie jest tak.

1019/L/10 – interpelację kieruję do Przewodniczącego Rady, w Gryfinie aż huczy, iż jeden z naszych radnych, Paweł Nikitiński, będąc działaczem sportowym w jednym z klubów sportowych w Gryfinie, naruszył ustawowy obowiązek zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem zakazanej w ustawie działalności lub funkcji, o którym mówi art. 24f ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym. W celu ostatecznego wyjaśnienia tej sprawy, czy te informacje polegają na prawdzie czy nie, proszę aby wdrożył pan stosowne postępowanie. Jeżeli tak, prosiłbym, aby powiadomił nas Pan na następnej sesji o wynikach śledztwa w tej sprawie.

1020/L/10 – Panie Przewodniczący, w uchwale z 21 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady umówiliśmy się, że w miesiącu styczniu odbędziemy debatę poświęconą realizacji zadań oświatowych w Gryfinie za rok 2008-2009 i przeanalizujemy realizację zadań dotyczących ochrony zdrowia przez spółkę Szpital Powiatowy w Gryfinie. Mija pierwszy kwartał, wróćmy do tego, załatwmy te sprawy, bo są to bardzo ważne sprawy.

Radny Janusz Skrzypiński
1021/L/10
– mieszkańcy Chwarstnicy i Mielenka na ostatnich zebraniach podnosili sprawę cięć sanitarnych drzew. Ten problem jest nie załatwiony od kilku lat. Wiem od mieszkańców i sołtysów, że była próba podjęcia działań, żeby te drzewa zostały wycięte. Chodzi o topole, które rosną w pasie drogowym drogi powiatowej, są one zagrożeniem dla użytkowników. Przy wietrze spadają konary. Prosiłbym Burmistrza, aby doprowadzić do takiej sytuacji, by zarządca drogi podjął działania i usunął te drzewa.

BMK.0057-15/2010
Interpelacja przesłana do Starostwa Powiatowego.

1022/L/10 – pani sołtys sołectwa Włodkowice zwróciła się do Urzędu, aby Urząd wystąpił do Nadleśnictwa Gryfino o wydzierżawienie w sołectwie Zaborze, Włodkowice terenu pod plac zabaw. Bardzo proszę o podjęcie takich działań.

Gryfino, dnia 13.04.2010 r.

BWG.057/07/10
Odpowiadając na ww interpelację informuję, że podjęte zostały prace związane z dokładną analizą terenu, na którym plac zabaw miałby być realizowany. O ostatecznym załatwieniu sprawy zostanie Pan poinformowany odrębnym pismem.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

1023/L/10 – miałem wystąpić w sprawie wody, ale Burmistrz udzielił informacji odnośnie podjętych działań związanych z ogłoszeniem przetargu, myślę, że ta informacja, którą przekazał Radzie, pani sołtys, zostanie zrealizowana i do końca miesiąca zostanie ogłoszony przetarg.

Radny Andrzej Kułdosz
1024/L/10
– wiem, że plac wokół Szkoły Podstawowej w Radziszewie nie będzie w tym roku wykonywany, nad czym ubolewam, proszę o zabezpieczenie tego placu, ponieważ te dziury, które powstały po zimie stwarzają zagrożenie dla dzieci.

1025/L/10 – proszę o wycięcie orzecha na działce 148/1 lub 147/1 – nie udało mi się dokładnie ustalić przed sesją numeru działki. To drzewo jest w bardzo złym stanie i zagraża mieszkańcom.

Gryfino, dnia 09.04.2010 r.

BMK.0057-13/10
Odpowiadając na Pana interpelację nr 1025/L/10 złożoną w dniu 18.03.2010r. w sprawie prośby o wycięcie orzecha na działce nr 148/1 lub 147/1, rosnącego w miejscowości Daleszewo, informuję że powyższe działki, które stanowią własność Gminy Gryfino sąsiadują bezpośrednio z drogą krajową nr 31. W związku z powyższym, w celu dokładnego określenia lokalizacji drzewa zostaną przeprowadzone oględziny w terenie.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

1026/L/10 – ponawiam interpelację w sprawie wymiany sieci energetycznej i oświetleniowej wzdłuż drogi krajowej nr 31 we wszystkich miejscowościach. Słupy chylą się ku upadkowi.

Radna Janina Nikitińska
1027/L/10
– składam tą interpelację po raz trzeci, dotyczy ona budynku biblioteki w Pniewie. Burmistrz proponował różne rozwiązania, m.in. wykwaterowanie rodzin z budynku po byłej szkole podstawowej i przeniesienie tam biblioteki i świetlicy. Lata mijają, ludzi nie wykwaterowano, stan budynku biblioteki jest fatalny, spróchniałe okna, popękany sufit, lokal wymaga remontu. W tej bibliotece publicznej nie ma toalety. Prawie cztery lata temu przed wyborami samorządowymi powołano komisję, która oceniała, czy w lokalu może się mieścić lokal wyborczy. Ten lokal był w takim stanie, że nie nadawał się na lokal wyborczy. Minęły cztery lata, nic w tej sprawie nie zostało zrobione. Proszę o szybką decyzję i wykonanie remontu.

Radny Tomasz Namieciński
1028/L/10
– w ubiegłym roku Rada podjęła decyzję o przeznaczeniu środków na budowę boiska do piłki siatkowej. To boisko zostało w jakimś zakresie zrobione, ale mieszkańcy, głównie młodzież narzeka na nawierzchnię tego boiska. Burmistrz obiecał, że budowa tego boiska zostanie zakończona. Na prośbę mieszkańców we wrześniu 2009 r. złożyłem interpelację w tej sprawie i otrzymałem odpowiedź, że dotychczas wykonane prace pierwszego etapu polegały na wykonaniu podbudowy boiska, a prace związane z docelowym wykonaniem nawierzchni z tworzywa sztucznego z przeznaczeniem do gry w siatkówkę wykonane zostaną przy sprzyjających warunkach atmosferycznych do końca bieżącego roku. Jest marzec, co prawda zima była sroga, ale już teraz są już chyba warunki, aby wykonać ten drugi etap. Kiedy planowane jest rozpoczęcie prac drugiego etapu przy dokończeniu tego boiska i jaki jest termin zakończenia tej inwestycji?

Gryfino, dnia 14.04.2010 r.

BMP/ 1028, 1030 /230/L/10
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej:
Ad. 1028/L/10 - w sprawie boiska do piłki siatkowej w Wełtyniu potwierdzam wykonanie drugiego etapu nawierzchni na boisku do siatkówki, który zostanie zrealizowany do końca 2 kwartału 2010 roku.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

1029/L/10 – interpelowałem w sprawie poprawy stanu technicznego dróg i chodników w miejscowości Wysoka Gryfińska, interpelacja dotyczyła generalnie firmy Ekowark, która wynajmowała pomieszczenia po byłym przedszkolu. Zapewniono mnie, Radę Miejską i sołtysa, że było porozumienie pomiędzy tą firmą a gminą Gryfino dotyczące tego, że po zakończeniu prac przy budowie S3, firma ta wykona tam pewne prace. Firma ta w grudniu 2009 r. wyprowadziła się pomieszczeń po byłym przedszkolu, zakończyła prace przy budowie S3. W odpowiedzi dostałem informację, że do końca pierwszego kwartału 2010 r. odbędzie się spotkanie przedstawicieli Urzędu, tej firmy oraz społeczności lokalnej. Burmistrz obiecał takie spotkanie po świętach Wielkanocnych. Na prośbę rady sołeckiej oraz pani sołtys proszę, aby na to spotkanie urzędnicy wraz z firmą Ekowark przygotowali harmonogram prac, które zostaną wykonane.

1030/L/10 – podjęliśmy uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gardno, ul Słoneczna. W ciągu roku nie sporządzono tego planu, termin został przedłużony. Na jaki etapie są prace związane z opracowywaniem tego planu?

Gryfino, dnia 14.04.2010 r.

BMP/ 1028, 1030 /230/L/10
Ad. 1030/L/10
– w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gardno informuję, że w chwili obecnej projekt planu miejscowego podlega procedurze publicznego wyłożenia. Wyłożenie projektu planu przewidziane jest do 7 maja br. natomiast uwagi do projektu planu mogą być składane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja. Po rozpatrzeniu ewentualnych uwag możliwe będzie zakończenie procedury i przedłożenie projektu planu pod obrady Rady Miejskiej w Gryfinie.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

Radna Magdalena Chmura-Nycz
1031/L/10
– kilka tygodni temu przeczytałam w prasie o pomyśle utworzenia gimnazjum przy Szkole Podstawowej Nr 1. Czy są plany w tym zakresie? Czy były prowadzone rozmowy w tej sprawie? Ja jako radna żadnej informacji nie dostałam. Był pomysł utworzenia klasy gimnazjalnej dla dzieci niepełnosprawnych, jeżeli ma być tam winda, to uważam, że jest to bardzo dobry pomysł. Wiem, że jest lista wszystkich rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 sprzeciwiających się pomysłowi utworzenia gimnazjum przy te szkole. Proszę o informację na ten temat.

Gryfino, 2010-04-06

BWS.0057-9/2010
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Panią na L Sesji Rady Miejskiej  w Gryfinie w dniu 18 marca 2010 roku interpelację Nr 1031/L/10 uprzejmie informuję, iż był rozważany pomysł utworzenia Zespołu Szkół, w którego skład wchodziłyby Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz Gimnazjum. Zespół Szkół mieściłby się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej. Po przeanalizowaniu wstępnych projektów dotyczących nowych obwodów oraz nowej sieci szkół gimnazjalnych w Gryfinie uznałem, że na dzień dzisiejszy utworzenie takiego Zespołu Szkół jest nieuzasadnione. W chwili obecnej działania dotyczące Szkoły Podstawowej nr 1 idą w kierunku pozyskania środków na przystosowanie tej placówki dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

Radna Wanda Kmieciak
1032/L/10
– przy ul. Gryfińskiej w Czepinie stoi opuszczony, zagrażający katastrofą budowlaną dom. Starostwo Powiatowe wydało nakaz rozbiórki, grozi on zawaleniem. Dom ten stoi przy świetlicy i przy kościele, zagraża on również kierowcom, gdyż jest on usytuowany bezpośrednio przy drodze krajowej nr 31. Właściciel domu nie żyje od dawna, spadkobiercy nie potrafili uporać się z dokumentami, trwa to już wiele lat. Rodzina nie ma środków finansowych potrzebnych do rozbiórki tego domu. Grunt należy do Skarbu Państwa. Trzeba znaleźć rozwiązanie tego problemu, sprawa jest znana w Starostwie Powiatowym. Proszę, żeby zainteresowała się tym miejscem Straż Miejska, proszę poinformować również GDDKiA, czyli administratora drogi krajowej nr 31.

1033/L/10 – interpeluję w sprawie wykonania doraźnego remontu ul. Wodnej i Rybackiej, gdyż po zimie jest wiele dziur na tych drogach, ale jak słyszałam, Burmistrz ma zamiar te remonty wykonywać.

1034/L/10 – interpelację kieruję do Starostwa Powiatowego w sprawie naprawy drogi powiatowej z Czepina do Żabnicy. Ta droga po długiej zimie jest w niemal nieprzejezdna, jest w katastrofalnym stanie.

Gryfino, dnia 12 kwietnia 2010 r.

ZD.AD.5547/14/10
W nawiązaniu do interpelacji Wydział Zarządzania Drogami, pełniący z upoważnienia Zarządu Powiatu funkcję zarządcy dróg powiatowych informuje, że remont cząstkowy ubytków w jezdni został na przedmiotowym odcinku drogi ukończony w dniu 07.04.2010 r.
Z up. Zarządu Powiatu
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami
Arkadiusz Durma

1035/L/10 – będąc wyrazicielem głosu mieszkańców Czepina i Nowych Brynek zgłaszam potrzebę rozpoczęcia przez gminę procedur przejęcia na własność gminy gruntu przy świetlicy, na którym stoi dom do rozbiórki od Skarbu Państwa. Przejecie to pozwoliłoby na poprawę warunków zagospodarowania działki przy świetlicy, placu zabaw i kościele.

Gryfino, dnia 12.04.2010 r.

BWG.0057/08/10
W odpowiedzi na interpelację informuje, że pismem z dnia 4 marca 2010 r. zwróciłem się do Starosty Gryfińskiego o podjęcie działań zmierzających do uporządkowania nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerem geodezyjnym 428/1 położonej w m. Czepino.
Ponadto, w dniu 7 kwietnia br. wystąpiłem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie o wszczęcie procedury zmierzającej do rozbiórki ww budynku.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

1036/L/10 – kiedy Ośrodek Pomocy Społecznej zostanie wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych? Proszę o podanie prawdopodobnej daty wykonania tego podjazdu.

1037/L/10 – proszę o podłączenie Internetu w świetlicy wiejskiej w Mielenku, Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego otrzymała taką prośbę od dzieci i młodzieży oraz pani instruktor świetlicy, wobec czego tą prośbę zgłaszam.

Gryfino, dnia 14.04.2010 r.

BMP/ 1037, 1038 /231 /L/10
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej:
Ad.1037/L/10 – w sprawie podłączenia internetu w świetlicy wiejskiej w Mielenku rozpoznamy techniczne możliwości wykonania podłączenia oraz oszacujemy koszty wykonania. Pozwoli to na wybranie optymalnego rozwiązania o którym poinformujemy zainteresowanych.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

1038/L/10 – Dyrekcja DPS w Dębcach oraz mieszkańcy Dębiec zwracają się z prośbą o dołączenie do projektu wykonania dróg oraz kanalizacji w miejscowości Żabnica i Mniszki. Pismo przedkładam w załączeniu – zał. nr 1.

Gryfino, dnia 14.04.2010 r.

BMP/ 1037, 1038 /231 /L/10
Ad. 1038/L/10
– w sprawie możliwości uwzględnienia w projekcie drogowym i kanalizacji deszczowej podłączenia m. Dębce podjąłem decyzje o objęciu tego podłączenia opracowaniem projektowym.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Ireneusz Sochaj
1039/L/10
– pani sołtys Nowego Czarnowa zwróciła się do Komisji Planowania Przestrzennego z prośbą o uprzątnięcie i oznakowanie terenu Krzywego Lasu. Komisja wypracowała wniosek w tej sprawie o uporządkowanie i oznakowanie tego terenu we współpracy z właścicielem, czyli z Lasami Państwowymi.

1040/L/10 – na ścianie budynku na głównym skrzyżowaniu miasta znajdują się herby miast partnerskich. Herb gminy Raciechowice jest uszkodzony, proszę aby to naprawić.

Gryfino, dnia 14.04.2010 r.

BMP/ 1040, 1041 /232/L/10
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie uszkodzonego herbu gminy Raciechowice informuję, że dokonamy remontu tego herbu.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

1041/L/10 – w okresie jesiennym była przekładana kanalizacja deszczowa w drodze od ul. Łużyckiej do rybakówek. Ta droga nie została dokończona. Czy zostanie ona dokończona, czy ubytki zostaną uzupełnione?

Gryfino, dnia 14.04.2010 r.

BMP/ 1040, 1041 /232/L/10
Ad. 1041/L/10
– w sprawie odtworzenia drogi od ul. Łużyckiej do przystani rybackich zniszczonej w związku zrealizowaną kanalizacją informuję, że prace te zostaną wykonane do końca 2 kwartału br.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radna Elżbieta Kasprzyk
1042/L/10
– w związku z zapowiedzią Burmistrza dokonywania przeglądu dróg gminnych i wykonywaniem koniecznych napraw, proszę o dokonanie naprawy w trybie pilnym drogi na działce gminnej nr 46/5, łączącej miejscowość Wełtyń, Wirów, Bartkowo w obrębie Wirowa. Mieszka tam już dziewięć rodzin i nie mogą one tam dojechać, przy odśnieżaniu zapomniano, że jest to działka gminna.

Gryfino, dnia 14 kwietnia 2010 r.

BMP/ 1042, 1044 /233/L/10
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie dokonania remontu drogi na działce gminnej nr 46/5 w obrębie Wirów informuje, że z chwilą dokonania przeglądu dróg gminnych celem określenia zakresu koniecznych napraw zostanie ustalony zakres rzeczowy oraz harmonogram planowanych napraw.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

1043/L/10 – w październiku został uszkodzony przepust pod drogą powiatową Bartkowo-Szczawno, który służy do przepływu rowu melioracyjnego. Droga ta jest zarwana, zupełnie nieprzejezdna przez samochody osobowe. Od tego czasu mimo zgłaszanych interpelacji sprawa ta nie jest załatwiona. Proszę Burmistrza o wystąpienie do Powiatu i pilne załatwienie tej sprawy.

Gryfino, dnia 12 kwietnia 2010 r.

ZD.AD.5547/13/10
W nawiązaniu do interpelacji Wydział Zarządzania Drogami pelniący z upoważnienia Zarządu Powiatu funkcję zarządcy dróg powiatowych informuje, że prace remontowe w miejscu awarii zostały rozpoczęte w dniu 09.04.2010 r.
Z up. Zarządu Powiatu
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami
Arkadiusz Durma

1044/L/10 – z radością przyjęłam informację o pozytywnym załatwieniu sprawy Pana Ponickiego, ponieważ będąc w zespole ds. rozpatrywania uwag do Studium byłam jedną z osób, która była za pozytywnym przyjęciem tej uwagi już na etapie tworzenia studium. Co z pozostałymi uwagami? Czy były one rozpatrywane? Ponieważ była pilna potrzebna przyjęcia Studium, Burmistrz zapowiadał, że te uwagi będą rozpatrywane w przeciągu roku i zostaniemy poinformowani, jak zostały załatwione.

Gryfino, dnia 14 kwietnia 2010 r.

BMP/ 1042, 1044 /233/L/10
Ad. 1044/L/10
– W sprawie uwag do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino wyjaśniam, że dokonana została analiza aktualności ww. dokumentu. Po sporządzeniu niezbędnych map do celów projektowych możliwe będzie przedłożenie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

1045/L/10 – w związku z przeznaczeniem środków w budżecie na remont kapitalny świetlicy w Krajniku, w związku z tym, że są tam trudne warunki pracy i przebywania dzieci, chciałabym zapytać, czy Burmistrz rozpoczął już zadanie, czy przygotowywany jest jakiś kosztorys remontu? Na jakim ta sprawa jest etapie?

Gryfino, dnia 12 kwietnia 2010 r.

BMP/ 1042, 1044 /233/L/10
Ad. 1045/L/10
– W sprawie remontu świetlicy w Krajniku informuję, że w chwili obecnej trwają prace związane z opracowaniem kosztorysów na wykonanie remontu tej świetlicy i ustaleniem zakresu możliwego w bieżącym roku remontu.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

1046/L/10 – sołectwo Wirów zgłaszało się o to, aby Burmistrz przygotował dokumentację i przedłożył wnioski o środki zewnętrzne, ponieważ wiemy, że takie możliwości są, chciałabym zapytać, czy zostały złożone wnioski, aby pozyskać środki na budowę świetlicy wiejskiej w Wirowie? Jest to warunek niezbędny do tego, aby ta świetlica mogła powstać.

Radny Marek Sanecki
1047/L/10
– będziemy dziś decydować o zmianie uchwały w zakresie współpracy ze Starostwem Powiatowym, wydaje mi się niezbędna obecność Pana Dyrektora Jana Podleśnego, dlatego proszę, żeby poprosił Pan Pana Dyrektora. Również sprawa, która będę omawiał w ramach interpelacji bezpośrednio dotyczy Dyrektora, dlatego uważam, że powinien być obecny na sesji. Po raz kolejny tak się nie dzieje, nie rozumiem dlaczego. Abyśmy podjęli racjonalną decyzję powinniśmy obejrzeć sprawozdanie z rozliczenia za rok 2009 r. Prosiłem, aby te informacje były radnym rozdane, Burmistrz nie wyraził na to zgody, powiedział, żebym wystąpił z wnioskiem na piśmie. Wystąpiłem z wnioskiem na piśmie o udostępnienie informacji publicznej i do tej pory nie uzyskałem tej informacji. Proszę, aby do czasu omawiania tego projektu uchwały, ta informacja została mi przekazana, a także pozostałym radnym.

1048/L/10 – zbliżają się Dni Gryfina, Burmistrz promuje ją na stronach internetowych i pisze o imprezach towarzyszących. Jest tam dodatkowa informacja, że imprezy towarzyszące mają być organizowane w ramach środków własnych. Szkoda, że Burmistrz nie wygospodarowuje pieniędzy na imprezy towarzyszące, które również są bardzo ważne i powinny być organizowane. Bardzo proszę, żeby jeszcze w tym roku podjął Pan Burmistrz takie działania, by organizatorzy imprez towarzyszących mieli dofinansowanie.

Gryfino, dn. 19.04.2010 r.

GDK/D/061/2010
W odpowiedzi na ww interpelację dyrektor GDK uprzejmie informuje, że to nasza placówka jest autorem całości oprawy plastycznej i logistycznej na stronach internetowych, zarówno strony GDK jak i UMiG w Gryfinie. Jest to pewnego rodzaju dla nas zabezpieczenie przed napływem żądań finansowych co do sfinansowania imprez towarzyszących podczas największej imprezy naszego miasta. Co roku plan finansowy naszej jednostki zakłada z góry kwotę przeznaczoną na organizację ww imprezy. Jest ona finansowana również poprzez umowy barterowe jak i przez sponsorów (i to w bardzo dużej mierze).Podczas poprzednich edycji tej imprezy kluby sportowe i stowarzyszenia organizowały imprezy towarzyszące w dniach 1-3 maja. Były one rokrocznie zgłaszane do organizatorów (GDK) w celu wpisania ich na plakat informacyjny. Jeśli ww organizacje zaplanowały w swoim planie budżetowym organizację imprez towarzyszących w tych dniach, to środki zaplanowane na pewno będą odpowiednio wykorzystane.
Jednocześnie uprzejmie informuje, że Urząd Miasta i Gminy nie przewiduje w roku bieżącym dodatkowych środków finansowych dla klubów i stowarzyszeń na organizację imprez towarzyszących dniom naszego miasta.
Dyrektor GDK
Maria Zalewska

1049/L/10 – należałoby wyremontować skwer pomiędzy ul. Sportową a ul. Ks. Jerzego Popiełuszki. Skwer został zniszczony przez wykonawcę dróg Mieszka I, Popiełuszki, były tam magazynowane materiały budowlane, przy ich transporcie został zniszczony chodnik. Należy wyegzekwować jego wyremontowanie, jak również oczyszczenie parkingu mieszczącego się przy „białym domku”.

1050/L/10 – przestrzegałem przed tym, żeby powoływać Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, został on powołany i teraz musimy rozwiązywać pewne problemy. Przypomnę, że Burmistrz powiedział, że jeśli ma być dokonana zmiana z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, jeżeli to jest tylko kwestia składek ZUS, to jest to gra nie warta świeczki. Ale okazało się, że rzekomo nikt nie straci, wszyscy zyskają. W moim przekonaniu jest inaczej. Umowy z trenerami zostały zawarte do 19 czerwca. Co w okresie wakacji, kiedy dzieci nie będą chodziły do szkoły? Kto będzie prowadził zajęcia, albo kto będzie za te zajęcia płacić? Na stronie internetowej MOS żadnej informacji na ten temat nie ma. Jest to bardzo poważny problem. Proszę o dokonanie takich zmian, żeby albo stosowne pieniądze wpłynęły do klubów, albo niech MOS prowadzi zajęcia w wakacje. Radni zostali oszukani, w umowach podpisywanych przez Dyrektora MOS jest zapis, którego w projekcie kontraktu nie było, a według mnie jest on kuriozalny. § 7: „Za nieprzepracowane zajęcia z powodu zwolnienia lekarskiego trenerowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia. W przypadku krótkoterminowych zwolnień lekarskich istnieje możliwość odpracowania zajęć po uzyskaniu zgody Dyrektora MOS”. To nie jest zgodne z Kodeksem pracy, zwłaszcza, że są płacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jak można płacić składki i nie otrzymywać żadnego świadczenia w związku z tym? W umowie jest zapis § 2, który brzmi: „Prowadzone przez trenera zajęcia szkoleniowe mogą być kontrolowane i merytorycznie oceniane przez Dyrektora MOS”. W związku z tym ten kontrakt nie może być traktowany jako umowa o dzieło, to musi być umowa o pracę, bo ma znamiona pracy kontrolowanej. Pracownik pracuje w wyznaczonym przez Dyrektora czasie i miejscu. Skro jest kontrolowany to musi być umowa o pracę. Jest to regulowane Kodeksem pracy i ustawą o pracownikach samorządowych. W projekcie struktury organizacyjnej nowego MOS był zapis, że jest powołany dyrektor, z-ca dyrektora ds. organizacji imprez sportowych, specjalista ds. administracji, kierownik przystani żeglarskiej, konserwator przystani żeglarskiej. Została zatrudniona również księgowa na pół etatu. Mieliśmy zmniejszać koszty administracyjne. Jak można zatrudniać dodatkowo niezgodnie z tym, o czym byli informowani radni, księgową na pół etatu? Jeżeli zatrudnia się prowadzących zajęcia na kontrakty, to nie można zatrudnić biura rachunkowego? Panie Burmistrzu, dlaczego nie przeprowadził Pan zgodnie z ustawą o pracownika samorządowych, konkursu na stanowisko dyrektora? Nie może być powołany dyrektor z przeniesienia, bo nowa placówka powołana była od 1 stycznia, a Międzyszkolny Ośrodek Sportowy został zlikwidowany 31 grudnia. Nie ma ciągłości, nie może być przeniesienia. Dlaczego nie został ogłoszony konkurs na stanowisko z-cy dyrektora ds. organizacji imprez sportowych, specjalistę ds. administracji? Jaki był sens zatrudniania na etacie kierownika i konserwatora przystani żeglarskiej? Prowadzący zajęcia mają być zatrudnieni na kontraktach, a te osoby na umowach o pracę? W statucie MOS jest zapis, że MOS może posiadać własny znak graficzny. Znak graficzny, który został przygotowany bez żadnej konsultacji z Radą Miejską, mam wrażenie, że bez współpracy z Burmistrzem, ma symbol Szkolnego Związku Sportowego a na górze jest napis „Młodzieżowy Ośrodek Sportowy Gryfino”. Drugi znaczek ma herb Gryfina, po skosie napis „Młodzieżowy Ośrodek Sportowy Gryfino”, poniżej „Szkolny Związek Sportowy”. Według mnie jest to nadużycie. Jest to nieuprawnione lobbowanie na rzecz Szkolnego Związku Sportowego. Szkolny Związek Sportowy jest stowarzyszeniem o zasięgu ogólnopolskim, który ma swoje struktury regionalne, wojewódzkie, powiatowe. Nie może być tak, że jednostka gminna będzie strukturą organizacyjną stowarzyszenia, będzie wyróżniała jedno stowarzyszenie. Jakie są tego powody? Ja takich powodów nie znam. Dyrektor MOS jest członkiem zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, to tym bardziej powinien być ostrożny. W § 1 w pkt 1 ppkt i) dyrektor zobowiązuje wszystkich zatrudnionych do współpracy ze szkołami w celu zapewnia udziału jej reprezentantów w zawodach sportowych organizowanych przez MOS, Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, w prowadzonej przez siebie dyscyplinie sportowej. Dlaczego akurat w tym stowarzyszeniu a nie w innym? § 8: „Koszty delegacji służbowych trenera pokrywa MOS”. Na delegacje krajowe jest przewidziane 1.000 zł, na zagraniczne 1.000 zł. Kto będzie decydował o tym, że ta delegacja temu trenerowi się należy? Dyrektor MOS decyduje o tym, co ma trener robić w klubie sportowym. Na jakiej podstawie? Nie ma żadnych zawartych porozumień. Proszę o odpowiedź.

Gryfino 10-04-16

MOS.0114-35/2010
W odpowiedzi na pismo BWS.0057-10/10 pragnę ustosunkować się do zarzutów przedstawionych przez radnego Marka Saneckiego podczas sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 18.03.2010 r. Po pierwsze chciałbym podkreślić, że za wykonaną pracę szkoleniową instruktorzy, trenerzy obecnie mają kontrakty wyższe niż stawki wynikające z Karty Nauczyciela. Oczywiście stracili to wszystko, co gwarantuje Karta Nauczyciela, tj. fundusz socjalny, średnia urlopowa, wakacje, ale te wszystkie świadczenia mają zagwarantowane w swoich macierzystych szkołach, w których pracują.
Na przekształceniu placówki zyskały przede wszystkim dzieci, ponieważ większa liczba została objęta pracą szkoleniową przez osoby posiadające uprawnienia trenera lub instruktora bez przygotowania pedagogicznego, które było wymagane w poprzedniej placówce. Kontrakty zostały podpisane do 19 czerwca, ponieważ dziecku należą się wakacje do pełnego rozwoju psycho-motorycznego. Zatrudnieni szkoleniowcy, którzy pracują ze starszymi zawodnikami przygotowując ich m.in. do Mistrzostw Polski czy Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży realizują szkolenie w ramach przyznanych z Gminy środków finansowych dla klubów na działalność sportową. Kontrakt (umowa zlecenie) jest umową cywilnoprawną, którą regulują przepisy KC, nie mają tu zastosowania przepisy Kodeksu pracy. Osoby, dla których kontrakt jest dodatkowym zatrudnieniem mają opłacaną składkę zdrowotną, która upoważnia tylko do korzystania z opieki medycznej. Kontrola pracy ogranicza się tylko do stwierdzenia czy zajęcia są prowadzone. Nieprawdą jest, że dyrektor MOS wyznacza czas i miejsce pracy, ponieważ to prowadzący podaje gdzie i kiedy prowadzi zajęcia. W kierowanej placówce na etatach zatrudnieni są: dyrektor, z-ca dyrektora, specjalista ds. administracji oraz główna księgowa (0,3 etatu). Pozostałe osoby zatrudnione są na kontraktach. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych kierownik jednostki może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikowi jednostki – tzn. główny księgowy ma być pracownikiem tej jednostki.
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy jest spadkobiercą Szkolnego Ośrodka Sportowego, który powołany był w 1970 r. przez Kuratora Oświaty w Szczecinie. Zmiana nazwy na Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nastąpiła w latach osiemdziesiątych. Na czele Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego przewodniczącym był zawsze urzędujący kurator oświaty, stąd związek jednostki ze sportem szkolnym i używanie symboli Szkolnego Związku Sportowego. Od 1996 r. organem prowadzącym MOS stała się gmina na podstawie uchwały XVII/185/95 z 28 grudnia 1995 r., ale w dalszym ciągu do 31.12.2009 r. nadzór merytoryczny sprawował kurator oświaty. MOS cały czas organizuje sport szkolny w oparciu o kalendarz zatwierdzony na rok szkolny 2009/10 przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Artura Gałęskiego oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Władysława Husejkę. Szkolny Związek Sportowy od chwili założenia tj. od 1953 r. jest strategicznym partnerem zarówno Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawach wychowania fizycznego i sportu dzieci i młodzieży.
Używany od 1970 r. symbol SZS na stałe związany jest z zawodami organizowanymi dla młodzieży szkolnej. Stowarzyszenie SZS jest organizacją, którą wyznaczyły najwyższe władze w kraju oraz samorządowe naszego województwa i Kuratorium Oświaty do prowadzenia rozgrywek wśród uczniów wszystkich typów szkół.
Odnośnie delegacji jednostka nasza posiada regulamin, z którego wynika, że z podróży służbowych mogą korzystać instruktorzy, trenerzy udający się na szkolenie, konferencje związane z procesem szkolenia w ramach swoich dyscyplin sportowych.
Dyrektor MOS
Jan Podleśny

Radny Zbigniew Kozakiewicz
1051/L/10
– mieszkańcy Borzymia społecznie pracowali przy szkole, której budynek dzisiaj sprzedajemy. Proszę, aby dać im za to jakieś zadośćuczynienie. Mieszkańcy proszą o dokończenie chodnika, o wykonanie placu przy kościele, wyłożenie go polbrukiem, ponieważ zbliżają się dożynki.

Gryfino, dnia 14.04.2010 r.

BMP/ 1051 /234 /L/10
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie możliwości wykonania pewnych prac remontowych w m. Borzym informują, że rozważę taką możliwość po wcześniejszym przeanalizowaniu możliwości finansowych.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Rafał Guga
1052/L/10
– proszę zwrócić się do zarządcy drogi ul. Pomorskiej o naprawę drogi, jest ona nieprzejezdna, zwłaszcza przy cmentarzu.

Gryfino, dnia 14.04.2010 r.

BMP/ 1052 /235/L/10
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie naprawy ul. Pomorskiej informuję, że wystąpimy do Starosty Gryfińskiego z monitem w sprawie pilnego remontu tej ulicy.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

1053/L/10 – Burmistrz obiecał, że na ul. Opolskiej powstanie prowizoryczny chodnik, należałoby również załatać powstałe dziury w tej drodze.

1054/L/10 – proszę, aby Burmistrz swoim autorytetem wsparł to, aby ewentualny spadek drużyny piłki ręcznej do II ligi, nie był końcem piłki ręcznej w Gryfinie, tak jak stało się to już kiedyś. Proszę, aby za wszelką cenę utrzymać tą dyscyplinę, spróbować powalczyć w niedalekiej przyszłości o awans do I ligi.

BWS.0057-11/10
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że wszelkie decyzje dotyczące sekcji piłki ręcznej w klubie sportowym Energetyk są podejmowane przez władze tego klubu. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ze swojej strony zawsze wspierał sport w mieście i gminie poprzez udzielanie dotacji celowych. Łączna kwota przekazana w 2009 r. na sekcję piłki ręcznej to 189.500,00 zł.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

1055/L/10 – jedną z możliwych przyczyn braku sukcesów w sportach drużynowych jest brak odpowiedniego szkolenia. Szkolenie jest w klubach i jest ono bardzo dobre, ale młodzi ludzie potrzebują większej ilości trenowania. Proszę aby gruntownie zastanowić się nad utworzeniem klas sportowych.

Gryfino, 2010-04-06

BWS.0057-13/10
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że wielokrotnie kwestia utworzenia klas sportowych była konsultowana z przedstawicielami klubów sportowych na posiedzeniach Gryfińskiej Rady Sportu. W związku z tym, że kwestia ta wymaga kompleksowego rozwiązania, ukierunkowanego na długotrwały efekt, problem ten wymaga głębszych analiz merytorycznych i finansowych. Jest to temat bardzo ważny, jednakże nie jest przewidziany do realizacji w roku szkolnym 2010/2011.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

1056/L/10 – otrzymałem odpowiedź na interpelację w sprawie doniesień prasowych na temat sytuacji w klubie Delf, że gmina nie powinna ingerować w sprawy stowarzyszeń. Ja wcale Burmistrza do tego nie namawiam, chcę tylko żeby Burmistrz reagował na doniesienia prasowe, z których wynika, że możliwe były tam jakieś nieprawidłowości. Dowiedziałem się, że Delf otrzymał 25.000 zł. Czy doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w Delfie zostały przez Burmistrza zweryfikowane? Jaką Burmistrz może dać gwarancję, że pieniądze podatników przeznaczone decyzją Rady Miejskiej na szkolenie młodzieży będą na ten cel wykorzystywane, a nie np. na zakup laptopów, drukarek, opłacanie studiów członków zarządu czy kierowników klubu?

Gryfino, 2010-04-06

BWS.0057-12/10
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Gryfino ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, które realizowane są przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie, wyłonione w drodze ww konkursu. Gmina nie dofinansowuje natomiast bieżącej działalności klubów sportowych. Klub sportowy Delf otrzymał dotację celową na zadanie „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie triatlonu” w wysokości 27.800 zł i rozliczył się z ww zadania zgodnie z zawartą umową.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

Radna Magdalena Chmura-Nycz
1057/L/10
– radny Sanecki poruszył sprawę herbu Gryfina, nie zgadzam się, uważam, że wszyscy sportowcy powinni mieć na swoich koszulkach herb Gryfina. Oni nas reprezentują i korzystają z gminnych pieniędzy. Czy jeśli chodzi o dostęp do herbu są jakieś zapytania ze strony innych klubów czy ze strony przedsiębiorców, bo uważam, że duże firmy istniejące na terenie miasta i gminy Gryfino powinny również mieć w swoich logach herb Gryfina.

Radny Marek Sanecki
1058/L/10
– nie chodzi o herb Gryfina, podzielam pogląd Pani radnej, że powinien być on promowany, chodzi o logo Szkolnego Związku Sportowego. Proszę Burmistrza o organizację dla radnych szkolenia w zakresie podstawowych zasad działalności stowarzyszeń, a w szczególności stowarzyszeń sportowych. Czy zorganizuje Pan Burmistrz takie szkolenie?

Radny Paweł Nikitiński
1059/L/10
– w związku z interpelacją radnego Różańskiego proszę o odpowiedź na pytanie, czy radni Marek Sanecki, Zbigniew Kozakiewicz, Marcin para oraz ci wszyscy, którzy są członkami stowarzyszeń sportowych lub innych stowarzyszeń, także stowarzyszeń zwykłych, utrzymujących się wyłącznie ze swoich składek, naruszyli ustawę zakazującą łączyć mandat radnego? Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące członków stowarzyszenia BBS i wyjaśnienie, czy korzystanie z pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie może nosić znamiona prowadzenia działalności gospodarczej? Proszę Przewodniczącego o wyjaśnienie. Czy członkowie stowarzyszenia BBS prowadzą działalność gospodarczą? Czy ktoś z radnych zarządza takim stowarzyszeniem i czy w związku z tym nie łamie zakazu łączenia mandatu radnego z zarządzaniem tego typu działalnością? Panie Przewodniczący, czy mógłby Pan doprowadzić do opublikowania na stronach internetowych Urzędu Pańskiego stanowiska wyrażonego dwa i pół roku temu w zakresie wyjaśnień składanych przez KS Energetyk w zakresie nieprowadzenia działalności gospodarczej, mojego oświadczenia i oświadczenia członków zarządu KS Energetyk, w tym m.in. Wicestarosty Gryfińskiego Jerzego Milera, któremu merytorycznie podlegają stowarzyszenia sportowe, o tym, że KS Energetyk nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców. Czy Przewodniczący zechce rozważyć ochronę dóbr osobistych radnych Rady Miejskiej w Gryfinie w trakcie obrad Rady, nie pozwalanie jakimkolwiek osobom na permanentne zarzucanie czynów, których nie popełniają w przeciągu sprawowania mandatu radnego.

Radny Jacek Kawka
1060/L/10
– wnoszę interpelację w imieniu mieszkańca Górnego Tarasu, Pana Andrzeja Steczkowskiego, który zgłosił się do mnie z informacją o stanie technicznym słupów oświetleniowych stojących przy ul. 9 Maja przy Szkole Podstawowej Nr 2. Stan tych słupów jest katastrofalny i moim zdaniem grożą one katastrofą budowlaną i zagrażają ludziom przebywającym w ich bezpośrednim otoczeniu. Pan Steczkowski w ciągu kilku miesięcy wielokrotnie zgłaszał ten problem do właściciela słupów tj. Enei, niestety bezskutecznie. Proszę Burmistrza o interwencję w tej sprawie.

Gryfino, dnia 14.04.2010 r.

BMP/ 1060, 1061 /236/L/10
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej:
Ad. 1060/L/10 – w sprawie złego stanu technicznego oświetlenia ulicznego przy ul. 9 Maja wystąpię w tej sprawie do ENEOS w Szczecinie, który jest właścicielem oświetlenia ulicznego i w obowiązku którego jest utrzymywanie infrastruktury oświetleniowej w należytym stanie.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

1061/L/10 – w dniu 6 stycznia br. zgłosiłem fakt uszkodzenia szklanej ściany wiaty przystankowej linii autobusowej nr 1 przy ul. Krasińskiego. Po dwóch tygodniach ponowiłem swoje zgłoszenie i uzyskałem zapewnienie, że naprawa będzie dokonana do końca stycznia. Do dziś przystanek przy ul. Krasińskiego nadal nie jest naprawiony. Proszę o pilną interwencję w tej sprawie.

Gryfino, dnia 14.04.2010 r.

BMP/ 1060, 1061 /236/L/10
Ad. 1061/L/10
– w sprawie usunięcia uszkodzeń wiaty przystankowej linii nr 1 przy ul. Krasińskiego wyjaśniam, że uszkodzenia zostały naprawione.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

1062/L/10 – Gryfino posiada plac nazwany imieniem Solidarności. W czerwcu tego roku obchodzone będzie 30-lecie istnienia Solidarności. Na jakim etapie są prace modernizacyjne związane z infrastrukturą tego placu? Czy te prace zostaną zakończone w odpowiednim terminie?

Gryfino, dnia 12.04.2010 r.

BMK.0057-15/2010
Odpowiadając na interpelację w sprawie prac modernizacyjnych na Placu Solidarności pragnę poinformować, że patronat nad placem objęło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie. Przedsiębiorstwo docelowo realizować będzie koncepcję zagospodarowania placu, nie mniej wiąże się to z wysokimi kosztami. Wobec zbyt krótkiego czasu na wykonanie dokumentacji budowlanej i uzyskanie pozwolenia na budowę realizacja ww koncepcji w pełnym zakresie jest raczej niemożliwa.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

1063/L/10 – mieszkaniec Górnego Tarasu badając od miesiąca zapotrzebowanie społeczne na zamianę rozkładu jazdy autobusów PKS kursujących przez Górny Taras wypracował wnioski, aby uruchomić przejazdy autobusów PKS przez Górny Taras w dniach sobota i niedziela w kierunku do Szczecina o godz. 9.00 oraz 13.00 lub 14.00, a tygodniu w kierunku do Szczecina i do Dolnej Odry o godz. 11.00, a także w sobotę i w niedzielę w godzinach rannych do centrali nasiennej. Proszę o uwzględnianie tego wniosku przy podpisywaniu następnej umowy z PKS.

Gryfino, dnia 12 kwietnia 2010 r.

BMK.0057-14/10
Interpelacja przesłana do PKS Sp. z o.o. w Szczecinie

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn
1064/L/10
– w ubiegłym roku pytałem o przebieg przez gminne grunty różnego rodzaju instalacji typu światłowody, łącza komputerowe. Otrzymałem odpowiedź na interpelację, ale bardzo niepełną, że w wrześniu zmienił się regulamin i zaczynamy z tego tytułu pobierać opłaty i podpisywać stosowne umowy. Proszę o doręczenie tego regulaminu i uzupełnienie mojej interpelacji o stan sprzed września 2009 r.

 Gryfino, dnia 13.04.2010 r.

BWG.057/09/2010
W odpowiedzi na interpelację informuję, że przed podjęciem przez Radę Miejską w Gryfinie w dniu 23 kwietnia 2009 r. uchwały Nr XXXVIII/408/09 w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie stanowiących dróg, będących własnością Gminy Gryfino oraz wydaniem stosownego Zarządzenia, nie pobierane były opłaty lokalizacyjne ani roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu w gruntach komunalnych.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

1065/L/10 - od wielu miesięcy mówimy o drodze S3, o zniszczeniach dróg gminnych i dróg między polami. Pytałem, czy Burmistrz powołał komisję do oszacowania strat spowodowanych pracami przy drodze S3. Jeśli nie, to w jaki sposób Burmistrz doprowadzi do naprawy tych dróg, jeśli za jakiś czas wykonawcy drogi powiedzą, że nie są to ich uszkodzenia, a uszkodzenia powstałe w czasie innych wydarzeń? Jak ocenia Pan starty na drogach gminnych spowodowanych przy budowie drogi S3?

Gryfino, dnia 14.04.2010 r.

BMP/ 1065, 1066, 1068 /237/L/10
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej:
Ad. 1065/L/10 – w sprawie zniszczeń powstałych na drogach gminnych w związku z budową trasy S-3 wyjaśniam, że wielokrotnie wspólnie z przedstawicielami inwestora oraz wykonawcy trasy S-3 dokonywaliśmy przeglądów sieci dróg gminnych z których korzystano podczas prac nad S-3.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Ad.1066/L/10 – przebudowana została ul. Przemysłowa. W nowym asfalcie już znajdują się dziury. Jakie gwarancje dał wykonawca odnośnie jakości drogi? Jak Burmistrz będzie to egzekwował? Jaka gwarancja jest na drogę ul. Kasztanowa w Pniewie? Przy końcu tej drogi również powstały dziury.

Gryfino, dnia 14.04.2010 r.

BMP/ 1065, 1066, 1068 /237/L/10
Ad. 1066/L/10
– w sprawie wykonania nakładki na ul. Przemysłowej oraz ul. Kasztanowej został określony termin gwarancji i wynosi on 24 miesiące od dnia odbioru. W najbliższym czasie dokonane zostaną przeglądy tych dróg z uwzględnieniem szkód wyrządzonych przez okres zimowy i podjęte zostaną decyzje dotyczące usunięcia zniszczeń.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

1067/L/10 – ja nie widzę problemu jednego czy drugiego wykonawcy, widzę problem w sposobie zarządzania i kontrolowania tych inwestycji przez Burmistrza i podległe Burmistrzowi służby. Protestuję przeciwko opluwaniu jakiegokolwiek rzemieślnika bez ustalenia, kto za nienależycie wykonane remonty odpowiada. Nie może być tak, że na zebraniach wiejskich Pan zarzuca, że ktoś nie będzie więcej wykonywał remontu, bo jest partaczem, bo może być zupełnie inaczej. Może być tak, że przygotowaliście Państwo złe projekty remontu, że przyjęliście złe kosztorysy, że pewne prace nie były uwzględnione i te błędy nie są wynikiem pracy określonego wykonawcy, który pracuje tu już od kilku lat i zawsze miał dobre opinie, tylko są to wyniki zaniechań w pracy kierowanego przez Pana Urzędu.

1068/L/10 – radny Sanecki podniósł sprawę inwestycji wycięcia drzew przy CW Laguna, gdzie powinna zostać pobrana opłata ok. 10.800.000 zł. W jaki sposób Burmistrz zwalniając firmę od opłaty, monitorował dokonane nasadzenia, bo ja obserwuję to już od dłuższego czasu i nie widziałem tam żadnych prac? W mojej ocenie znaczna część tych drzew uschła. Składam interpelację i wydaje mi się, że słusznie, bo pytam Burmistrza o te sprawy od wielu miesięcy i nie uzyskuję odpowiedzi. Opowiada Pan o różnego rodzaju historiach z inwestycjami. Jak te inwestycje zrealizowane przez Pana jako kierownika Urzędu i ich jakość, może wpłynąć na kolejne, które Pan planuje? Od siedmiu lat nie buduje Pan chodnika w Pniewie, bo mówi Pan, że będzie tam kanalizacja. Chcę wiedzieć, w jaki sposób ta jakość jest utrzymywana, w jaki sposób egzekwuje Pan gwarancje, jakie są zapisy przy remontach dróg i świetlic, żeby nie było tak, że remontuje Pan obiekt i po sześciu miesiącach nie wykonuje Pan egzekucji gwarancji, tylko ponosi nowe nakłady na te same prace. W świetlicy w Daleszewie nie ma w ścianie izolacji poziomej, a położono tynk, zresztą wadliwie jakościowo. Zapytałem sołtysa, co zrobią z tą ścianą i otrzymałem informację, że położy się na tą ścianę nową warstwę farby, tylko grubszej, to ja wiem, że tak być nie może. Jeśli nie zrobi się izolacji poziomej, to cokolwiek by Pan nie położył, to grzyb i tak wyjdzie.

Gryfino, dnia 14.04.2010 r.

BMP/ 1065, 1066, 1068 /237/L/10
Ad. 1068/L/10
– w sprawie egzekwowania gwarancji wykonanych prac przy różnych inwestycjach są one egzekwowane każdorazowo jeżeli w okresie gwarancyjnym wystąpią usterki przedmiotu umowy. W tym celu zwoływane są przeglądy gwarancyjne w czasie trwania gwarancji. Oczywiście czas trwania gwarancji dostosowany jest do technologii wykonania robót. Nie zachodzą sytuacje, że usterki objęte gwarancją usuwane są poprzez zlecenie wykonania tych samych prac.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin