Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
LI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 22 kwietnia 2010 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. przyjęcie protokołu z XLIX sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino w roku 2009  i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

 1. sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino w roku 2009 – DRUK Nr 1/LI,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2009 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino,
 4. przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 5. dyskusja,
 6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z wykonania budżetu za rok 2009 – DRUK Nr 1-1/LI.

VI. Informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2009 – DRUK Nr 2/LI

 • uwagi i wnioski.

VII. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2008/2009 – DRUK Nr 3/LI

 • uwagi i wnioski.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Włodkowice – DRUK Nr 4/LI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Czepino – DRUK Nr 5/LI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Gryfino w spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Gryfinie – DRUK Nr 6/LI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino  w obrębach nr 1, 2 i 3 – DRUK Nr 7/LI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w przebudowie chodnika w m. Pniewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 121 – DRUK Nr 8/LI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1364Z Drzenin – Chwarstnica, w miejscowości Chwarstnica – DRUK Nr 9/LI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XV. Wolne wnioski i informacje.