Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XLIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 28 stycznia 2010 r.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Paweł Nikitiński
974/XLIX/10
– moja interpelacja nawiązuje do interpelacji, którą składałem już poprzednio, jest ona konsekwencją podjętych przez Burmistrza działań, a dotyczy budowy na Cmentarzu Komunalnym konstrukcji, która ma jak sądzę ostatecznie zadaszyć miejsce na cmentarzu. Na jakim etapie jest ta inwestycja, kto ją realizuje, kiedy spodziewane jest jej zakończenie? Szczególnie interesuje mnie, czy ta konstrukcja będzie miała charakter stały czy też będzie okresowo demontowana? To jest pytanie, które składam w imieniu mieszkańca.

Gryfino, 15.03.2010 r.

BMP/ 974/XLIX/223/10
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie zadaszenia na cmentarzu Komunalnym w Gryfinie informuję że Gmina Gryfino wykonała i odebrała roboty związane z wykonaniem przedmiotowego zdania. Konstrukcja stalowa ma charakter stały natomiast zadaszenie (brezent) jest elementem który można demontować w zależności od potrzeb planowanych uroczystości kościelnych.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

Radny Tomasz Namieciński
975/XLIX/10
– interpelacja dotyczy sposobu korzystania z nieruchomości po zlikwidowanej spółdzielni mieszkaniowej Gardno, a dokładnie tego, co po tej spółdzielni zostało. Po tej spółdzielni zostały nie przejęte drogi na terenie miejscowości Gardno, takich dróg mamy 9, na terenie miejscowości Wysoka Gryfińska, Stare Brynki, Drzenin, Sobiemyśl i Dołgie. W 1999 r. spółdzielnia mieszkaniowa w Gardnie została postawiona w stan upadłości. Sprawą zajął się syndyk, było prowadzone postępowanie upadłościowe, spółdzielnia została wykreślona z KRS z dniem 19 marca 2003 r. Po tej spółdzielni zostało 35 działek, czyli tych dróg nie przekazanych nikomu. W chwili obecnej te działki nie mają właściciela. Zgłaszają się do mnie z zapytaniami mieszkańcy miejscowości, o których mówiłem wcześniej. Mają oni problemy, bo jeżeli ktoś ma działkę, którą okala droga spółdzielni mieszkaniowej Gardno, prowadząc jakiekolwiek prace inwestycyjne, musi uzyskać zgodę właściciela bądź zarządcy drogi. Niestety, mieszkańcy ci nie mają się do kogo zwrócić. O sprawie rozmawiałem z Panią Naczelnik Teresą Drążek, udaliśmy się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego, zapewniano mnie, że ta sprawa ruszy z miejsca. Niestety, nie ruszyła. Jest w tej sprawie opinia prawna, prawnik Starostwa wypowiedział się następująco: „wobec powyższego ze względu na brak obecnie przepisów, które by w sposób jednoznaczny wskazywały sposób uregulowania stanu prawnego nieruchomości wyrażam pogląd, że przy rozpatrywaniu wniosków osób ubiegających się o uzyskanie zgody na zajęcie tych nieruchomości na cele budowlane oraz w związku z jakimikolwiek postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi tych nieruchomości, w tym pozwoleń na budowę, w mojej ocenie należy pomijać obowiązek uzyskania takiej zgody. Oczywiście rezygnacja od uzyskania takiej zgody nie zwalnia organu prowadzącego postępowanie od rzetelnej oceny okoliczności każdej rozpatrywanej sprawy”. Niestety, ta opinia, nijak się nie ma do stanu faktycznego, z tego względu, że Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego nie respektuje tej opinii. W zeszłym tygodniu udałem się do Wicestarosty, była tam obecna Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, rozmawiałem również z Panią Naczelnik Drążek. Stanowisko Gminy jest takie, że to nie jest sprawa Gminy, stanowisko Starostwa jest takie, że to nie jest sprawa Starostwa. Tak być nie może. Starostwo złożyło wniosek do Sądu w Gryfinie o ustanowienie tymczasowego zarządcy tych dróg. Niestety, Sąd odrzucił ten wniosek. Dziwie się, że Starostwo nie złożyło zażalenia, bo ja gdybym był którymś z tych organów, składał bym te wnioski w nieskończoność. Nie może tak być, że te drogi są niczyje. Gmina swego czasu miała również problemy z przeprowadzeniem inwestycji w Starych Brynkach. Jeden z mieszkańców sprzedał swoje mieszkanie, chciał się budować, jednakże utknął na etapie uzyskania pozwolenia na budowę z tego względu, że nie może uzyskać zgody na podciągnięcie mediów. Proszę, aby i Urząd i Starostwo Powiatowe, zresztą mam zapewnienie Pani Naczelnik Wydziału Starostwa, wspólnie poruszyły ta kwestię. Czy ktoś zwracał się do Ministerstwa Sprawiedliwości o wskazanie drogi? Być może taka droga istnieje. Może Ministerstwo mogłoby wskazać nam, jak postępować. Miejscowości, o których mówię, to byłe PGR-y. Może ktoś w Polsce już przerabiał ten problem i jest jakieś wyjście z sytuacji. Proszę, żeby wspólnie zająć się tematem. Być może składać do Sądu wnioski, zażalenia. Jeden z mieszkańców w Wysokiej Gryfińskiej, którego działkę okala droga SM Gardo, żeby dostać pozwolenie na budowę, musiał tworzyć fikcję prawną z podjazdem, z kopaniem studni, gdzie dostęp do wody ma oddalony od budynku o 10-15 metrów.

Gryfino, dnia 08.03.2010 r.

BWG.057/02/10
Odpowiadając na ww interpelację informuję, że w dniu 22 lutego br. ponownie zwrócono się do kancelarii radców prawnych obsługującej Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie o wskazanie czynności, jakich mogłaby się podjąć Gmina Gryfino celem rozwiązania problemu własnościowego dróg pozostałych po zlikwidowanej spółdzielni.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

Radny Janusz Skrzypiński
976/XLIX/10
– interpelacja dotyczy mieszkańców sołectw Chwarstnica i Sobieradz, pani sołtys zwróciła się by zainterpelować w sprawie nowo wybudowanego wiaduktu na drodze S-3. Jest tam wybudowany stromy podjazd, ze zjazdu z wiaduktu jest wzniesienie na drodze. Proszę aby Gmina zwróciła się do wykonawcy, aby ten problem rozwiązać, dlatego, że w tej niecce między wzniesieniem a zjazdem zbiera się woda i śnieg. Proszę także żeby posypać tę drogę, bo użytkownicy, którzy korzystają z tej drogi mają problemy z wjazdem i ze zjazdem.

Gryfino, 15.03.2010 r.

BMP/ 976/XLIX/226/10
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie stromego podjazdu w rejonie nowo wybudowanego wiaduktu na drodze S-3 w okolicach Chwarstnicy i Sobieradza, informuję że Gmina Gryfino zgłosiła wykonawcy drogi przedmiotowe kwestie celem podjęcia odpowiednich kroków w kierunku poprawy warunków ruchu.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

977/XLIX/10 – interpelowałem w sprawie wycięcia topoli przy drodze powiatowej z Gryfina w kierunku miejscowości Dołgie, proszę aby zorientować się na jakim etapie jest ta sprawa. Czy zostały podjęte działania związane z wycięciem tych drzew? Te drzewa stwarzają zagrożenie dla użytkowników drogi, myślę, że w okresie zimowym jest możliwość ich wycięcia.

Gryfino, dnia 17.02.2010 r.

BMK.0057-02/10
Interpelacja przesłana do Zarządu Powiatu Gryfińskiego.

Gryfino, dnia 11 marca 2010 r.

ZD.AD.5547/08/10
Nawiązując do zgłoszonej interpelacji informujemy, że w chwili obecnej prowadzimy rozpoznanie wniosku w zakresie określenia prac koniecznych do wykonania.
Nadmieniamy jednocześnie, że w bieżącym roku priorytetem objęte będą przede wszystkim remonty nawierzchni dróg,a wobec znacznych wydatków poniesionych w trwającym wciąż sezonie zimowym, Pana wniosek może być zrealizowany jedynie w najpilniejszym zakresie.
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami
Arkadiusz Durma

Radna Janina Nikitińska
978/XLIX/10
– kilka miesięcy temu składałam interpelację w sprawie przydzielenia większego pomieszczenia dla Związku Emerytów i Rencistów, wskazywałam wówczas lokal przy ul. 1 Maja po biurze poselskim pana Piskorskiego. Otrzymałam informację, że lokal został przydzielony dla koła gospodyń. Pod koniec ubiegłego roku było wiadomo, że będzie wolne inne pomieszczenie w tym budynku. Pani Przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów wystąpiła do Burmistrza o przydzielenie tego lokalu i otrzymała odpowiedź odmowną. Związek, o którym mówię, liczy ponad 700 członków. Ci ludzie po kilkadziesiąt lat pracowali dla naszego miasta i gminy. Dzisiaj nie mają odpowiedniego pomieszczenia. Zajmują lokal nie większy niż 16 m2, ciasny, ponury, brak remontu w tym pomieszczeniu powoduje, że sprawia ono bardzo przygnębiające wrażenie. Uważam, że powinien Pan traktować równą miarą wszystkie stowarzyszenia, patrząc chociażby nawet na Stowarzyszenie Feniks, Związek Sybiraków, Koło Gospodyń Wiejskich w Daleszewie, które posiadają znacznie mniejszą liczbę członków, a warunki lokalowe bardzo dobre, albo dobre. Ponawiam moją prośbę w imieniu Związku Emerytów i Rencistów i proszę o przydzielenie im większego lokalu.

Gryfino, dnia 08.03.2010 r.

BWG.057/03/10
Odpowiadając na ww interpelację informuję, że w związku z opuszczeniem w ww budynku przez poprzedniego najemcę pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 41,10 m2 lokal ten został przydzielony do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zarządu Rejonowego w Gryfinie.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

Radna Wanda Kmieciak
979/XLIX/10
– zgłaszam potrzebę wykonania przeglądu stanu technicznego piwnic tzw. ziemianek, usytuowanych wzdłuż drogi krajowej w Czepinie, Daleszewie, Nowych Brynkach. Są one w bardzo złym stanie, sąsiadują z drogą krajową, mogą posypać się z tych piwnic kamienie. Są one pod nadzorem konserwatora zabytków. Bardzo proszę o przegląd piwnic, proszę o ich sukcesywną naprawę.

Gryfino, 15.03.2010 r.

BMP/ 979/XLIX/228/10
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie przeglądu stanu technicznego piwnic tzw. ziemianek wzdłuż drogi krajowej nr 31 w m. Czepino, Daleszewo, Nowe Brynki informuję, że Gmina Gryfino dokona w okresie wiosennym przeglądu stanu technicznego w/w obiektów i określi niezbędny zakres robót i oszacuje ich wartość. Po zapewnieniu środków finansowych w planie budżetu 2010 zostaną wykonane ewentualne i niezbędne roboty budowlane zabezpieczające piwnice przed degradacją techniczną i likwidujące zagrożenia dla użytkowników drogi krajowej nr 31.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

980/XLIX/10 – chciałabym zapytać o losy małego budynku położonego przy bazie PUK, ma on bardzo urokliwą architekturę, wymaga on remontu. Były podejmowane kroki zmierzające do wyremontowania tego budynku. Wiem, ze niewielka kwota została przekazana na jego remont ze strony niemieckiej. Proszę o informację w tej sprawie.

Gryfino, dnia 08.03.2010 r.

BWG.057/05/10
Odpowiadając na ww interpelację informuję, że ww. budynek zlokalizowany na działce nr 23/1 w obrębie geodezyjnym 3 miasta, stanowi własność Gminy Gryfino. W bieżącym roku podjęte zostaną prace związane z remontem stropu oraz odświeżeniem elewacji budynku.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

981/XLIX/10 – wiem, że Burmistrz już interweniował w sprawie likwidacji przystanków kolejowych w Czepinie i Daleszewie, wypada mi za to podziękować z uwagi na to, że to nie tylko mieszkańcy tych miejscowości korzystają z przystanków, ale również mieszkańcy Żabnicy, Nowych Brynek i innych. Bardzo dziękuję za interwencję.

982/XLIX/10 – dostałam odpowiedź na interpelację w sprawie wniosku mieszkańców Żabnicy o przydzielenie budynku, który kiedyś pełnił funkcję świetlicy i mieszkańcy z sołtysem zabiegają o to, aby i teraz budynek ten pełnił taką funkcję. Będzie przeprowadzona ekspertyza techniczna budynku i Burmistrz w odpowiednim czasie udzieli informacji w tej sprawie.

Radny Andrzej Kułdosz
983/XLIX/10
– mam pismo Pani Anny Zabłockiej z Daleszewa, która w dniu 30 grudnia złożyła pismo do PKP w sprawie powrotu do obowiązującego wcześniej rozkładu jazdy. Pod tym pismem podpisało się ok. 200 mieszkańców wszystkich miejscowości, które wymieniała przed chwilą pani radna Kmieciak. Chciałabym to pismo złożyć, bo do dnia wczorajszego Pani Zabłocka nie dostała odpowiedzi na temat tego, że PKP skłania się do zmiany planu. Z góry dziękuję Panu Burmistrzowi w imieniu tych mieszkańców.

Gryfino, dnia 17 lutego 2010 r.

BMK.0057-5/10
Odpowiadając na Pana interpelację nr 983/XLIX/10 złożoną na styczniowej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie rozkładu jazdy pociągów informuję, iż na skutek interwencji mieszkańców Gminy Gryfino 20 stycznia br. zorganizowałem spotkanie  z Dyrektorem Zachodniopomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Szczecinie – Panem Andrzejem Chańko – w sprawie przywrócenia zatrzymywania się pociągów osobowych kursujących na trasie Gryfino – Szczecin Główny na stacjach pośrednich  w Czepinie i Daleszewie. W efekcie tego spotkania uzgodniono, iż Zachodniopomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Szczecinie przygotuje zestawienie pociągów, które mogłyby się zatrzymywać na stacjach pośrednich w Czepinie i Daleszewie i prześle je do zarządcy sieci kolejowej, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., celem określenia możliwości wprowadzenia dodatkowych postojów w wytypowanych kursach do rozkładu jazdy.
W przypadku zatwierdzenia zmian przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., uruchomienie dodatkowych postojów możliwe będzie od 1 marca br., natomiast informacja o dodatkowych postojach zostanie ogłoszona w prasie lokalnej oraz w poszczególnych miejscowościach,  w celu zachęcenia mieszkańców do korzystania z tych połączeń. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami, tylko odpowiednia frekwencja podróżnych korzystających z przedmiotowych połączeń w miejscowościach Czepino i Daleszewo, zapewni utrzymanie wprowadzonych postojów w przyszłości.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

Radna Magdalena Chmura-Nycz
984/XLIX/10
– zwrócili się do mnie mieszkańcy w sprawie przewozów realizowanych przez PKS. Mamy podpisaną umowę z PKS, rozumiem, że jest zima, ale pozamarzały rolki przy otwieranych drzwiach i ludzie jeżdżą przy otwartych drzwiach. Proszą, aby Pan Burmistrz interweniował w sprawie ogrzewania w autobusach, ponieważ niektórzy kierowcy nie włączają ogrzewania. Czy prowadzone są jakieś oszczędności? Ostatnio w autobusie było minus 12 stopni.

BMK.0057-6/10
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Szczecinie Sp. z o.o.
ul. Heyki 4
70-631 Szczecin
W związku ze złożeniem 28 stycznia br. na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie przez Radną Magdalenę Chmurę-Nycz interpelacji, proszę o ustosunkowanie się do powyższej interpelacji i poinformowanie zainteresowanych stron o podjętych krokach w celu usunięcia przytoczonych w interpelacji nieprawidłowości.
Przypominam jednocześnie, że zgodnie z ust. 7 pkt 9 załącznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”), stanowiącej załącznik nr 1 do umowy nr BMK.342-4/10 z 15 stycznia 2010 r. na Wykonywanie autobusowych usług przewozowych w zakresie transportu publicznego na terenie Gminy Gryfino oraz trasie Dolna Odra – Szczecin w okresie 2010 – 2012 r. wykonawca zobowiązany jest do ogrzewania wnętrza pojazdu przy spadku temperatury poniżej +5?C.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

Radny Marek Sanecki
985/XLIX/10
– jakiś czas temu rozmawialiśmy na temat przetargu na świadczenie usług przewozowych. Były różne koncepcje, ja proponowałem, żeby umożliwić realizację tego zadania mniejszym podmiotom, Burmistrz był innego zdania. Dzisiaj okazuje się, że usługi nie są świadczone najlepiej. „Jedynki” jeżdżą jak chcą, nie jest włączane ogrzewanie. Jeden z przedsiębiorców z Gryfina uruchomił tanią linie, która kilkanaście razy w ciągu dnia jeździ do Szczecina, za cenę biletu 5 zł, jeżeli ktoś wykupi jedenasty bilet, jest on darmowy. Czy nie zasadne byłoby przejrzenie tej umowy i być może znalezienie jeszcze innego rozwiązania? Ten podmiot, który dostaje dotację, źle świadczy usługi, ten który nie dostaje dotacji, przewozi ludzi ośmioosobowym samochodem.

Gryfino, dnia 17 lutego 2010 r.

BMK.0057-7/10
Odpowiadając na Pana interpelację nr 985/XLIX/10 złożoną na styczniowej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie przetargu na świadczenie usług przewozowych informuję, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonywanie autobusowych usług przewozowych w zakresie transportu publicznego na terenie Gminy Gryfino oraz na trasie Dolna Odra – Szczecin w okresie 2010 – 2012 r. zawarta została  15 stycznia 2010 r. umowa z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. Na mocy tej umowy Przedsiębiorstwo realizuje usługi przewozowe w zakresie transportu publicznego na wskazanych trasach (w tym na linii nr 1) otrzymując za realizację usług wynagrodzenie (nie „dotację”, wspomnianą w interpelacji) w wysokości określonej w ofercie przetargowej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, określająca m.in. warunki uczestnictwa w przetargu, wskazywała wymogi sprzętowe kwalifikujące potencjalnych wykonawców do ubiegania się o udzielenie zamówienia. Oznacza to, że wykonawca taki przystępując do przetargu musiał okazać się dysponowaniem (lub przyszłym dysponowaniem) odpowiednimi narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia. W związku z faktem, iż w terminie składania ofert wpłynęła tylko jedna ważna oferta – Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o., z tym właśnie przewoźnikiem zawarta została wspomniana umowa; umowa ta obowiązuje do 31 grudnia 2012 r.
W kwestii funkcjonowania na trasie Gryfino – Szczecin innego przewoźnika informuję natomiast, że wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (za takie przewozy należałoby uznać świadczenie odpłatnych usług przewozowych wykonywanych według podanego do publicznej wiadomości cennika i rozkładu jazdy) na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu wymaga zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. d tir. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zmianami) zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta na prawach powiatu, w uzgodnieniu z właściwym starostą ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej. Jednym z wymogów stawianych przewoźnikom jest wykonywanie przewozów regularnych wyłącznie autobusami, tj. pojazdami przeznaczonymi do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Wskazuje to w sposób jednoznaczny, że wykonywanie przewozów osób (jako określonego rodzaju działalności gospodarczej) przez jakiegokolwiek przewoźnika nie jest uzależnione od zawarcia umowy z konkretnym organem, lecz wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego przez stosowny organ, w zależności od planowanego przebiegu linii komunikacyjnej. Udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie powyższych usług ma natomiast na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, należących do zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami).
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

986/XLIX/10 – interpeluję w sprawie zarządu wspólnoty mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 19-22. Przedstawicielka tej wspólnoty zwróciła się do Burmistrza o wymalowanie kopert na ulicy, przy której stoi ten blok. Otrzymała odpowiedź, że nie jest to możliwe, bo stoi tam znak drogowy. Straż Miejska interweniuje, karząc mandatami kierowców, którzy tam parkują. Straż Miejska podpiera się tym pismem napisanym przez wspólnotę mieszkaniową, jest podawane nazwisko tej pani. Wydaje mi się, że nie można tak, bo skłóca się mieszkańców. Burmistrz podjął decyzję o tym, że jest zakaz parkowania w tym miejscu, to należy go egzekwować i nie ma żadnego znaczenia kto złożył wniosek.

Gryfino, 16.02.2010 r.

BSM-986/XLIX/10
W nawiązaniu do interpelacji uprzejmie informuję, że Straż Miejska po otrzymaniu pisma z Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 19-22 przeprowadza kontrolę wskazanego w piśmie miejsca pod kątem zaparkowanych pojazdów niestosujących się do znaku D-40 „strefa zamieszkania”. Do chwili obecnej kierowcy popełniający wykroczenie w tym miejscu nie byli pouczani. Nadmieniam, iż większość osób to mieszkańcy tej wspólnoty, którzy byli zaskoczeni, iż zarząd wystosował pismo do Straży Miejskiej, gdyż parkują tam od dłuższego czasu i nikomu z sąsiadów to nie przeszkadzało. Złożenie wniosku jest sprawą istotną, ponieważ takich miejsc w mieście jest wiele a miejsc parkingowych coraz mniej ze względu na wzrost przybywających pojazdów. Zdarza się, że wspólnoty proszą o zaprzestanie podejmowania interwencji na ich terenach, gdyż ich mieszkańcy nie mają gdzie parkować.
Nieprawdą jest fakt podawania nazwiska tej pani, gdyż mieszkańcy doskonale wiedzą kto stoi za tym pismem i zgodnie twierdzą, że będą interweniować w tej sprawie w Zarządzie Wspólnoty.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

987/XLIX/10 – wspólnota mieszkaniowa przy ul. 1 maja 19-22 zwróciła się w dniu 24 sierpnia 2009 r. z pismem do Burmistrza w sprawie odtworzenia dokumentacji technicznej oraz budowlanej inwentaryzacji nieruchomości przez wspólnotę mieszkaniową przy ul. 1 Maja 19-22 w Gryfinie. Leży to w gestii Gminy, a minęły już dwa lata od przejęcia przez tą wspólnotę tej nieruchomości, dokumentacja nie została odtworzona, ale też wspólnota nie dostała żadnej odpowiedzi. Proszę o odpowiedź wspólnocie i odtworzenie tej dokumentacji.

Gryfino, dnia 08.03.2010 r.

BWG.057/06/10
Odpowiadając na ww interpelację informuję, że Gmina Gryfino nie posiada inwentaryzacji budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 19 – 22, o której stanowi ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. Sprzedaż pierwszego lokalu w przedmiotowym budynku nastąpiła przed 1974 r. i była prowadzona sukcesywnie przez 20 lat jeszcze przed wejściem w życie cyt. ustawy. Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. w Szczecinie został o tym fakcie poinformowany pismem z dnia 9 lutego br., którego kserokopię w załączeniu przekazuję.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

Radny Stanisław Różański
988/XLIX/10
– pierwszą interpelację kieruję do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczy ona inwalidy Stanisława Kowalczyka, zamieszkałego w Pniewie. Jest to osoba samotna, bez jakiekolwiek możliwości samodzielnej egzystencji. W dniu 26 stycznia 2010 r. o godz. 22.30 tego człowieka znaleziono w śniegu przy 26 stopniach mrozu, nieprzytomnego. Sąsiad, który był na spacerze z psem przyniósł go na rękach do własnego domu, orzeczenie lekarza pogotowia było takie, iż człowiek ten zamarzł z wycieńczenia, z głodu. Ponieważ ta osoba była przez jakiś czas podopiecznym Ośrodka, była mu przyznawana doraźna opieka społeczna, taką wiedzę mamy przynajmniej na dzień dzisiejszy, chciałbym prosić Panią o zwrócenie uwagi na takie fakty: ta osoba ma zabezpieczoną umową aktu notarialnego opiekę dożywocia przez osobę, która otrzymała od niej tytułem darmym nieruchomość w zamian za dożywocie. Proszę, aby kiedy Pani będzie rozpoznawała stan faktyczny tej sprawy, zwróciła uwagę na treść zapisu zawartego w umowie darowizny, został on oparty na art. 908 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że jeśli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić dożywotnikowi utrzymanie, powinien on w braku odmiennej umowy przyjąć zbywcę jako domownika. Ponieważ przepisy ustawy o pomocy społecznej przewidują wśród różnych ewentualnych form pomocy również i pomoc prawną, a wiem, że Pani dysponuje obsługa prawną w Ośrodku, chciałbym prosić, aby wśród różnych form pomocy rozważyć również i kwestię wystąpienia w jego imieniu przy pełnomocnictwie radcy prawnego Ośrodka o rozwiązanie tej umowy darowizny. Kiedy przygotowywałem się do dzisiejszej sesji, zwróciłem uwagę w szczególności na zapis art. 898 Kodeksu cywilnego, który stanowi: „Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeśli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności”. Jeżeli ta osoba, która była mocą aktu notarialnego zobowiązana do zapewnienia dożywocia, a przepisy bardzo drobiazgowo mówią, co do tej czynności należy, i z tego się nie wywiązuje, to należy zastosować sankcyjne działanie w trybie art. 898. Deklaruje Pani pełną pomoc i współpracę przy prowadzeniu tej sprawy. Chcę Pani tylko powiedzieć, że sprawa na dzień dzisiejszy wygląda tak, że ten człowiek leży w szpitalu z 40% odmrożeniem i jest poddawany różnym zabiegom chirurgicznym, dzisiaj z sołtysem mamy zamiar go odwiedzić i dokonać szczegółowych ustaleń w tej sprawie.

989/XLIX/10 – otrzymałem wyjaśnienia w sprawie pana Ignacego Karkochy, że wystąpiono do nadzoru budowlanego, przypomnę, chodzi o moją interpelację dotyczącą sprawdzenia stanu technicznego tego budynku w oparciu o art. 40 prawa budowlanego, który stanowi, że jeśli budynek grozi ze względu na swój stan techniczny zawaleniem, a więc zagraża zdrowiu lub życiu ludzkiemu, należy w tej sprawie przedsięwziąć określone działania z urzędu. Apeluję, aby to pismo z 29 października wystosowane do inspektoratu nadzoru budowlanego, zostało wreszcie wyegzekwowane od nadzoru budowlanego. Nie może być tak, nawet biorąc pod uwagę przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, bo gdzieś powinny być te wystąpienia powyższe szanowane przez inne jednostki. Po to zgłaszamy interpelacje, po to upoważniamy Burmistrza, żeby od tych jednostek domagać się wykonania. Poza treścią tej interpelacji mam prośbę dotyczącą egzekwowania obowiązków od inspektora budowlanego. Jeżeli opady śniegu będą w dalszym ciągu tak intensywne, te dach runie. Niech Burmistrz poprosi Straż Pożarną, żeby od czasu do czasu podjechała tam z wysięgnikiem i zgarnęła śnieg z tego domu, dopóki się nie dowiemy, że mamy znów kolejny nieszczęśliwy wypadek w naszej gminie.

Gryfino, 15.03.2010 r.

BMP/ 989/XLIX/227/10
W odpowiedzi na ponowną interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie nieruchomości Pana I. Karkochy w Pniewie informuję, że Gmina Gryfino podjęła odpowiednie czynności mające na celu sprawdzenie stanu technicznego budynku mieszkalnego w/w osoby. W dniu 12 lutym 2010 r. otrzymaliśmy informację od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, że zostały podjęte przez niego odpowiednie kroki w kierunku poprawy stanu technicznego przedmiotowego obiektu (kopia pisma w załączeniu).
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

Radny Ireneusz Sochaj
990/XLIX/10
– wkrótce zostanie oddany do użytku pierwszy odcinek drogi S-3, od autostrady A6 do Pyrzyc, pojawiają się pogłoski, że jednocześnie może być zamknięty wjazd na autostradę w Radziszewie. Uważam, że byłoby to bardzo niefortunne rozwiązanie, wszyscy korzystamy z tego wjazdu, na pewno ułatwia to komunikację z różnymi częściami Szczecina mieszkańcom Radziszewa i Gryfina. Odciąża to także Wełtyń.

BMP/ 990,991/XLIX/221/10 Gryfino, 15.03.2010 r.
Ad.990/XLIX/10
- w sprawie wjazdu na autostradę w Radziszewie i jego likwidacji w związku z oddaniem do użytku nowo budowanego odcinka drogi S-3, Gmina Gryfino nie otrzymała żadnych informacji o likwidacji wjazdu ani o zmianie organizacji ruchu w tym rejonie drogi krajowej nr 31. Na etapie wnoszenia uwag do projektu drogi S-3 przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę Gmina Gryfino wnosiła o utrzymanie tego wjazdu na autostradę jako dojazd mieszkańców do nieruchomości położonych w Czepinie, Nowym Brynkach, Radziszewie, Daleszewie i Gryfina.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

991/XLIX/10 – słyszałem, że PKP wdraża program poprawy estetyki stacji kolejowych. Czy uda się z tego programu skorzystać, „uszczknąć” coś dla naszego dworca kolejowego, który jest wyjątkowo szpetny i na pewno nie jest wizytówką miasta.

Gryfino, 15.03.2010 r.

BMP/ 990,991/XLIX/221/10
Ad.991/XLIX/10
– w sprawie poprawy stanu technicznego i estetyki dworca kolejowego w Gryfinie, informuję że Gmina Gryfino od wielu lat rozmawia z właścicielem danej nieruchomości, jednakże brak środków finansowych uniemożliwia podjęcie proponowanych działań. W roku bieżącym pojawiły się możliwości modernizacji obiektów dworcowych przy wykorzystaniu finansowych środków z UE. W związku z tym odbyły się już rozmowy z właścicielem obiektu dworcowego o planowanych zamierzeniach modernizacyjnych i nowym układzie funkcjonalno-przestrzennym obiektu z opcją przeznaczenia zmodernizowanego obiektu na potrzeby miasta. O wynikach rozmów i podjętych przez właściciela obiektu działaniach wraz z planowanym harmonogramem prac będziemy informowali przedstawicieli Rady Miejskiej w Gryfinie.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

Radna Elżbieta Kasprzyk
992/XLIX/10
– proszę Burmistrza, aby zwrócił uwagę na to jak wykonana jest umowa w sprawie utrzymania zimowego dróg przez firmy, które wygrały przetargi na te zadania. Dotyczy to głównie dróg powiatowych, ponieważ na wykonywanie tego zadania jest najwięcej skarg. Dzisiaj duża ilość miejscowości wiejskich, które nie leżą przy głównej drodze była pozbawiona możliwości dojazdu do pracy i szkoły. O godz. 7.30 przez te miejscowości nie przejechał jeszcze pług. Kiedy wykonał telefon do Starostwa Powiatowego z pytaniem, kiedy będzie odśnieżona droga, spotkałam się z arogancją pracownika i zdziwieniem, że mamy aurę jaką mamy i czego my chcemy. Tak nie może być. Jeśli mamy aurę jaką mamy, to pługi winny wyjechać w nocy i odśnieżać drogi, żeby ludzie mogli dojechać do pracy, a dzieci do szkoły.

Gryfino, dnia 17.02.2010 r.

BMK.0057-03/10
Interpelacja przesłana do Zarządu Powiatu Gryfińskiego.

Gryfino, dnia 8 marca 2010 r.

ZD./AD.5547/7/10
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej przez Panią Wydział zarządzania Drogami pełniący z upoważnienia Zarządu Powiatu funkcję zarządcy dróg powiatowych wyjaśnia, że zimowe utrzymanie dróg publicznych odbywa się w oparciu o Zarządzenie Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r.
Ze względu na liczbę pojazdów, które poruszają się po danej drodze, wspomniane uregulowania prawne ustalają dla dróg publicznych odpowiednie standardy zimowego utrzymania. Nie potwierdzamy, aby na drogach powiatowych w gminie Gryfino doszło w obecnym sezonie zimowym do przekroczenia dopuszczalnych odstępstw określonych w standardach.
Należy przy tym również zauważyć, że mieszkańcy gminy nie posiadają pełnej wiedzy o stanie prawnym dróg stanowiących dojazd do ich posesji. W sezonie zimowym 2009/10 kilkakrotnie odbieraliśmy sygnały o niewłaściwym utrzymaniu dróg, po czym okazywało się, że skargi dotyczą dróg gminnych, wojewódzkich lub krajowych.
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami
Arkadiusz Durma

993/XLIX/10 – czy ktoś zajmuje się kontrolą obowiązków ciążących na właścicielach przystanków, to znaczy utrzymaniem ich w odpowiednim porządku i odśnieżaniu? W mojej ocenie właściciele nie wywiązują się z tego obowiązku, prosiłabym w związku z tym, aby w ramach uprawnień Straży Miejskiej dokonać przeglądu tych przystanków autobusowych i ewentualnie ustanowić kary czy ostrzeżenia, że jeśli nie będą wykonywane te obowiązki, to zostaną zastosowane kary.

Radny Artur Nycz
994/XLIX/10
– interpelowałem w sprawie zamontowania progu zwalniającego na ul. Czechosłowackiej. Nie chcę powtarzać wszystkich argumentów w tej sprawie, latem jest to deptak spacerowy dla mieszkańców osiedla. Otrzymałem wówczas odpowiedź, że progów zwalniających nie należy montować z dwóch powodów: po pierwsze dlatego, że niszczą nawierzchnię drogową, po drugie dlatego, że rozszczepiają sieć wodociągową. Nie jestem inżynierem drogownictwa, przyjąłem to na dobrą wiarę, aczkolwiek logicznie rzecz biorąc, wydawało mi się to już wówczas absurdalne, ale skoro mi tak Burmistrz Szabałkin odpisał, zapewne tak jest. Nie interpelowałem więcej w tej sprawie, gdyż stan ulicy Czechosłowackiej jest już tak tragiczny, że nie chciałem, żeby pogarszał się jeszcze bardziej. Do złożenia tej interpelacji skłonił mnie fakt zamontowania – na razie jednego, ale w perspektywie również następnych - progów zwalniających na ulicy Niepodległości. Rozumiem, że może pod ul. Niepodległości nie ma sieci wodociągowej, więc może rozszczepianie nie wchodzi w grę, ale moje pytanie brzmi następująco: czym technologicznie różni się wykonanie nawierzchni na ul. Czechosłowackiej od ul. Niepodległości? Dlaczego na ul. Niepodległości nawierzchnia nie będzie się psuła, a na ul. Czechosłowackiej będzie się psuła od progu zwalniającego? Bardzo proszę o odpowiedź dzisiaj na sesji ustnie, a także pisemnie, ale bardzo precyzyjnie.

Radny Rafał Guga
995/XLIX/10
– na przejściu dla pieszych przy ul. Pomorskiej przy wiadukcie sygnalizacja świetlna jest na przycisk i zielone światło świeci się tylko ok. 10 sekund, co matce z wózkiem czy osobie starszej nie pozwala na spokojne przejście przez jezdnię. Proszę o wydłużenie czasu, w którym świeci się zielone światło.

Gryfino, 15.03.2010 r.

BMP/ 995,996,997,998,1000/XLIX/225/10
Ad.995/XLIX/10
– w sprawie zmiany czasu działania sygnalizacji świetlnej w rejonie przejścia dla pieszych przy wiadukcie na ul. Pomorskiej w Gryfinie informuję że przyjrzymy się poruszanej sprawie pod kątem technicznym i jeżeli będzie to zasadne oraz możliwe, Gmina Gryfino zleci regulację firmie która zajmuje się konserwacją przedmiotowej sygnalizacji świetlnej .
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

996/XLIX/10 – otrzymałem pismo Gryfińskiego Towarzystwa Gospodarczego w sprawie nowych możliwości gmin, które pojawiły się w budownictwie wielorodzinnym, także i naszej gminy. Ministerstwo jest gotowe do przekazywania ziemi z Agencji Nieruchomości Rolnych pod takie budownictwo. Jest to pismo skierowane przede wszystkim do spółdzielni mieszkaniowych, jest też prośba do gmin o sporządzenie wykazu terenów pod budownictwo wielorodzinne wraz z gruntami przekazanymi na ten cel przez Ministerstwo. Czy Gmina sporządzi wykaz tych terenów pod budownictwo jednorodzinne wraz z tymi gruntami? Czy Gmina zajmie stanowisko w sprawie tego pisma do spółdzielni mieszkaniowych? Czy Gmina będzie podejmowała dialog ze spółdzielniami mieszkaniowymi działającymi na terenie gminy, bo przypominam, że zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jest także zadaniem gminy.

Gryfino, 15.03.2010 r.

BMP/ 995,996,997,998,1000/XLIX/225/10
Ad.996/XLIX/10
– Gmina współpracuje ze wszystkimi, którzy zainteresowani są pozyskiwaniem terenów pod budownictwo wielorodzinne w tym spółdzielni. Gmina posiada opracowane dokumenty planistyczne, które wskazują możliwości rozwoju budownictwa wielorodzinnego na terenie gminy.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

997/XLIX/10 – nie tak dawno otrzymaliśmy tytuł najlepiej oświetlonej gminy i faktycznie, latarnie są zamontowane w wielu miejscach, natomiast minął jakiś czas i nie wszystkie latarnie działają tak ja kilka lat temu. Zdarzają się lampy, które nie świecą, przede wszystkim w rejonie ulic Kołłątaja, Orląt Lwowskich i Przytulnej co druga lampa nie świeci.

Gryfino, 15.03.2010 r.

BMP/ 995,996,997,998,1000/XLIX/225/10
Ad.997/XLIX/10
– poruszaną przez Pana kwestię braku świecenia kilku opraw w rejonie ulic: Kołłątaja, Podlaska i Orląt Lwowskich w Gryfinie, zgłosimy do firmy świadczącej usługi w zakresie konserwacji i bieżącego utrzymania oświetlenia na terenie naszego miasta i gminy.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

998/XLIX/10 – ulica Podlaska nie przypomina nawet drogi polnej, duktu leśnego, podobna sytuacja jest na ul. Mazowieckiej. Mieszkańcy czekają na zrobienie czegokolwiek, chociażby doraźnie, od wielu już lat. Patrząc na ten stan ulic, doszedłem do gorzkiego wniosku, po co nadawać nazwy ulicom, skoro one nie przypominają ulic. Czy są plany remontu tych ulic? Kiedy mieszkańcy tych terenów mogą oczekiwać poprawy istniejącego stanu rzeczy? Kiedy pojawią się tam chodniki i oświetlenie?

Gryfino, 15.03.2010 r.

BMP/ 995,996,997,998,1000/XLIX/225/10
Ad.998,1000/XLIX/10
– w sprawie stanu technicznego ulic Podlaskiej, Mazowieckiej, Opolskiej w Gryfinie wielokrotnie informowaliśmy mieszkańców, że budowa dróg na tym terenie zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę nastąpi po uzbrojeniu tych terenów w niezbędną infrastrukturę techniczną. Gmina Gryfino w roku 2009 zakończyła prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. W IV kwartale 2009 roku ENEA przystąpiła do budowy sieci energetycznej obsługującej przedmiotowy teren, a planowane zakończenie tych robót to 30 kwietnia 2010 roku. Prowadzone są również rozmowy z Zakładem Gazowniczym w Szczecinie celem przystąpienia do budowy sieci gazowej. Uzbrojone tereny zostaną przeznaczone do sprzedaży z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Do budowy dróg na tym terenie planuje się przystąpić w latach 2012 i następnych. Do budynku GTBS przy ul. Opolskiej wykonana została droga betonowa, a Gmina Gryfino dodatkowo złożyła w okolicy kilkanaście używanych płyt betonowych celem dalszego utwardzenia niezbędnego odcinka ul. Opolskiej.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

999/XLIX/10 – dowiadywałem się w różnych miastach jak egzekwuje się od właścicieli prywatnych posesji, którzy mają posesje przy chodnikach, aby te chodniki odśnieżali. Z tego co wiem, jest przepis stanowiący, że jeżeli chodnik nie jest oddzielony pasem zieleni od posesji to właściciel tej posesji jest zobowiązany do jego odśnieżania. U nas spacerując po osiedlu domków jednorodzinnych chodniki są nie odśnieżone. Czy ktoś sprawdza i egzekwuje ten obowiązek czy gmina jest bezradna wobec padającego śniegu? Dlaczego tylko niektóre odcinki ulic gminnych są odśnieżone? Przy budynkach socjalnych przy ul. Orląt Lwowskich pług przejechał z podniesionymi przyrządami do odśnieżania, zostały ślady kół, przy cmentarzu było już odśnieżone. Szedłem z dzieckiem środkiem ulicy Orląt Lwowskich, bo nie można było iść chodnikiem. Jak gmina może przymusić właścicieli do ośnieżania chodników i dlaczego dotąd tego nie robiła?

Gryfino, dnia 16.02.2010 r.

BSM-999/XLIX/10
W nawiązaniu do interpelacji uprzejmie informuję, że Straż Miejska w okresie zimowym przeprowadza kontrolę posesji na terenie miasta i gminy pod kątem usuwania błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio z nią graniczących. Do właścicieli posesji, którzy uchylają się od czyszczenia chodników wyciągane są konsekwencje z przepisów prawa. Ponadto w trudnych warunkach atmosferycznych i częstych opadach śniegu PUK w pierwszej kolejności odśnieża ciągi piesze, drogi gminne i drogi powiatowe na terenie miasta, aby były przejezdne.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

1000/XLIX/10 – mam zdjęcia gminnej ulicy Opolskiej, prowadzącej od ul. Kołłątaja do drogi wybudowanej wokół budynku GTBS-u. Kiedy zostanie tam wykonany chociaż doraźnie chodnik?

Gryfino, 15.03.2010 r.

BMP/ 995,996,997,998,1000/XLIX/225/10
Ad.998,1000/XLIX/10
– w sprawie stanu technicznego ulic Podlaskiej, Mazowieckiej, Opolskiej w Gryfinie wielokrotnie informowaliśmy mieszkańców, że budowa dróg na tym terenie zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę nastąpi po uzbrojeniu tych terenów w niezbędną infrastrukturę techniczną. Gmina Gryfino w roku 2009 zakończyła prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. W IV kwartale 2009 roku ENEA przystąpiła do budowy sieci energetycznej obsługującej przedmiotowy teren, a planowane zakończenie tych robót to 30 kwietnia 2010 roku. Prowadzone są również rozmowy z Zakładem Gazowniczym w Szczecinie celem przystąpienia do budowy sieci gazowej. Uzbrojone tereny zostaną przeznaczone do sprzedaży z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Do budowy dróg na tym terenie planuje się przystąpić w latach 2012 i następnych. Do budynku GTBS przy ul. Opolskiej wykonana została droga betonowa, a Gmina Gryfino dodatkowo złożyła w okolicy kilkanaście używanych płyt betonowych celem dalszego utwardzenia niezbędnego odcinka ul. Opolskiej.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

1001/XLIX/10 – na jednym z nieformalnych spotkań Burmistrz powiedział, że rok 2010 będzie w tej gminie rokiem osób niepełnosprawnych. Ponawiam interpelację w sprawie zwołania debaty dotyczącej osób niepełnosprawnych. Dostałem odpowiedź, że ma się ona odbyć na początku roku 2010. Kiedy dokładnie zostanie zwołana debata?

Gryfino, dnia 03.03.2010 r.

BWZ.kzh.0057-1/10
W odpowiedzi na złożoną interpelację uprzejmie informuję, że debata odbędzie się po powołaniu Zespołów:
- Rady Programowej ds. realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
- Zespołu Zarządzającego ds. Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Powołanie zespołów nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2010 r. Po ustaleniu tematów do debaty zostanie wyznaczona dokładna data przeprowadzenia debaty.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

1002/XLIX/10 – po lekturze artykułu w Gazecie Gryfińskiej z 19 stycznia 2010 r. pod tytułem „Rozłam w Delfie” kilka krótki cytatów: „Jeden z członków klubu chciał pobierać pensję z klubu, która pochłaniałaby 80% dotacji gminnej. Kierownik klubu przybył na początku grudnia na posiedzenia zarządu klubu, zażądał od jego członków złożenia rezygnacji. Pod koniec roku zrezygnował z funkcji prezes Filip, który był także przewodniczącym Rady Sportu”. Jst tam więcej takich przytłaczających cytatów. W wyniku wyborów wybrano nowy zarząd, w skład którego weszły osoby spoza Gryfina i w wyniku tych wszystkich wydarzeń doszło do rozłamu w klubie .Przypominam, że jest to klub dotowany z pieniędzy gminnych. Czy na walnym zebraniu zarządu był obecny przedstawiciel Gminy? Jak do tej sytuacji ustosunkowuje się Gmina? Jak Gmina dalej widzi współpracę z gryfińskim klubem sportowym Delf?

 Gryfino, 2010-02-11

BWS.0057-8/10
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach „stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności”. W związku z tym Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie nie ma wpływu na decyzje, które zapadają w klubie.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Gryfino ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, które realizowane są przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie, wyłonione w drodze konkursu. Gmina nie dofinansowuje natomiast bieżącej działalności klubów sportowych.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn
1003/XLIX/10
– interpelację zadaną przez radnego Gugę, który apelował do Burmistrza o przymuszenie właścicieli prywatnych posesji do odśnieżania chodników, trzeba rozwinąć, bo zanim zaczniemy przymuszać do odśnieżania posesji prywatnych, trzeba zapewnić możliwość odśnieżania. Chodniki są odśnieżone, natomiast ulice są zasypane śniegiem z chodników i nie jest prowadzone wywożenie śniegu z ulic. Kiedy miasto zacznie wywozić śnieg z ulic na osiedlach domków jednorodzinnych, gdzie mieszkańcy wykonują swoje powinności i odśnieżają po kilka razy dziennie, ale nie ma możliwości odbierania tego śniegu? Zanim zaczniemy przymuszać mieszkańców mandatami, to zapewnijmy im możliwość odstawiania śniegu w takie miejsce, żeby nie utrudniać ruchu drogowego.

BMK.0057-04/10
W związku ze złożeniem przez Pana interpelacji, dotyczącej możliwości zapewnienia odśnieżania posesji prywatnych przez ich właścicieli, faktem jest, iż w wyniku prac związanych z odśnieżaniem dochodzi do gromadzenia się śniegu na ulicach, co utrudnia ruch drogowy.
Informuję, iż w okresie ciężkich opadów śniegu, na osiedlach domków jednorodzinnych oraz innych ulicach miasta, gdzie zaspy śniegu praktycznie uniemożliwiały, bądź w znacznym stopniu utrudniały ruch - zalegający śnieg został usunięty i wywieziony w inne miejsce. Sprawa wywozu zalegającego śniegu, która miałaby obejmować wszystkie ulice gminne, z uwagi na zasoby finansowe gminy nie jest możliwa. Takie usługi wiążą się również z ilością sprzętu służącego do wykonywania powyższych prac oraz samym przeprowadzeniem w/w akcji, co sprawia, iż koszt jest bardzo wysoki. W związku powyższym dokonuje się usuwania zalegającego śniegu w przypadkach i sytuacjach wyjątkowych.
Gmina w miarę swoich możliwości, dokłada wszelkich starań, aby umożliwić mieszkańcom wystarczającą możliwość poruszania się na drogach i dojazdu do swoich posesji.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

1004/XLIX/10 – na spotkaniu z mieszkańcami miejscowości Żórawie, z tą częścią Żórawia od ul. Kasztanowej w prawo, złożył Burmistrz obietnicę doprowadzenia tamtej drogi do stanu umożliwiającego przejazd. Kilkudziesięciu mieszkańców podpisało petycję do Burmistrza, padły obietnice, a tam na tej drodze do dnia dzisiejszego nic się nie dzieje. Kiedy droga do tamtych posesji zostanie doprowadzona do stanu zapewniającego swobodny przejazd pojazdów? Przypominam, że część mieszkańców wykonała nawet niektóre nakładki na własny koszt.

Gryfino, 15.03.2010 r.

BMP/ 1004/XLIX/224/10
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie poprawy stanu technicznego ulicy Kasztanowej/ w prawo/, podtrzymuję swoje stanowisko, iż droga ta zostanie wyremontowana w okresie wiosennym bieżącego roku, tak aby zapewniony był bezpieczny przejazd na tym odcinku drogi. Do budowy dróg na terenie miejscowość Pniewo, Żórawie, Żarówki będzie można przystąpić po opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które umożliwią przystąpienie do opracowania projektów budowlano-wykonawczych budowy dróg z wytyczeniem ich przebiegu i określenia parametrów technicznych. Do czasu wybudowania dróg na tym terenie o przebiegu zgodnym z m.p.z.p i opracowanymi projektami budowlano-wykonawczymi, Gmina Gryfino będzie sukcesywnie utrzymywała nawierzchnie tych dróg w zakresie umożliwiającym dojazd do nieruchomości na tym terenie.
W chwili obecnej na terenie m. Pniewo, Żórawki planuje się budowę kanalizacji sanitarnej po uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

Radny Tomasz Namicieński
1005/XLIX/10
– chciałbym zapytać o galę „Wodniki”. Na początku stycznia została powołana przez Burmistrza kapituła, która przystąpiła do pracy. W skład tej kapituły weszli przewodniczący Komisji Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Kierownik Biura Promocji oraz Przewodniczący Gryfińskiej Rady Kultury. O tym, że jestem członkiem kapituły dowiedziałem się trzy dni przed spotkaniem. Podobnie mówią pozostali przewodniczący Komisji, pan Przewodniczący pewnie też to potwierdzi. Rozumiem, że Burmistrz powołał kapitułę w formie zarządzenia. Dlaczego dzieje się tak, że osoby te są informowane w ostatnim momencie o posiedzeniu kapituły? Oprócz tego, że jesteśmy radnymi, wykonujemy swoje obowiązki zawodowe. Jeżeli mielibyśmy taką informację wcześniej, moglibyśmy w pracach kapituły uczestniczyć, a tak musimy wybierać. Czemu te informacje docierają do nas tak późno?

Radny Artur Nycz
1006/XLIX/10
– obejrzałem zdjęcia, które wykonał radny Guga i chciałem powiedzieć, że po pierwsze, to jest nowo wybudowany budynek, może trzeba mieć odrobinę poczucia przyzwoitości? Kolego radny, od ręki potrafię wymienić szereg ulic w gorszym stanie, niż ta. Od trzech lat radny Guga jest w ugrupowaniu, które ma największy wpływ na funkcjonowanie naszej gminy, budżet i podejmowane uchwały.