Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,

Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu
24 maja 2006 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.

Trzepacz Zenon

obecny obecny
2. Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
3. Bielecki Jan obecny obecny
4. Płonka Kazimierz nieobecny nieobecny
5. Sawaryn Mieczysław nieobecny nieobecny
6.

Sochaj Ireneusz

obecny obecny