Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XLVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 21 grudnia 2009 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XLIV sesji.

II. Wyróżnienie laureatów konkursu fotograficznego „Miasto i Gmina Gryfino na fotografiach”.

III. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

IV. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

V. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2010 rok – DRUK Nr 1/XLVII

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej  w Gryfinie na 2010 rok – DRUK NR 2/XLVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Gryfino, na czas oznaczony do 3 lat,  w ramach kontynuacji dotychczasowej umowy, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica – DRUK Nr 3/XLVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych  w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Gryfino – DRUK Nr 4/XLVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Spółki „Polskie Koleje Państwowe” S.A. w Warszawie, w drodze nieodpłatnego przekazania, prawa użytkowania wieczystego gruntów, położonych w obrębach ewidencyjnych Sobiemyśl, Sobieradz, Żórawki i nr 5 m. Gryfino oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tych gruntach – DRUK Nr 5/XLVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Spółki „Polskie Koleje Państwowe” S.A. w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tym gruncie, w zamian za wygaśnięcie części zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości – DRUK Nr 6/XLVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Włodkowice – DRUK Nr 7/XLVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, ulica Okrężna – DRUK Nr 8/XLVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji  i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino – DRUK Nr 9/XLVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – DRUK Nr 10/XLVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XVII. Wolne wnioski i informacje.