Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XLIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 października 2009 r.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn
867/XLIV/09
– składałem interpelację w sprawie opłat pobieranych przez Gminę za prowadzone przez grunty gminne sieci światłowodowe i różnego rodzaju urządzenia infrastruktury. Do dziś nie dostałem odpowiedzi, oczekuję na informację.

Gryfino, dnia 22.10.2009 r.

BWG.057/13/2009
Pana interpelacja z XLI sesji Rady dotyczyła przede wszystkim wniosku Pani Cecylii Starzyńskiej o nabycie części nieruchomości gminnej, położonej w obrębie 3 m. Gryfino i w sprawie tej otrzymał Pan odpowiedź w moim piśmie z dnia 26.08.2009 r.
W odniesieniu do części dotyczącej opłat za infrastrukturę techniczną przebiegającą na gruntach gminnych, informuję, że już 23 kwietnia br. Rada Miejska przyjęła uchwałę Nr XXXVIII/408/09 w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie stanowiących dróg, będących własnością Gminy Gryfino.
Na podstawie tej uchwały w dniu 28 września 2009 r. wydałem zarządzenie Nr 0151-125/09. określające zasady, na jakich udostępniane są nieruchomości gminne na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu oraz innych inwestycji jak również sposób pobierania opłat lokalizacyjnych oraz opłat rocznych za umieszczenie w/w urządzeń w gruntach komunalnych.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

868/XLIV/09 – otrzymałem odpowiedź na interpelację w sprawie zapadnięcia jezdni przy ul. Reymonta, termin usunięcia usterki wyznaczony jest do 5 października, jeszcze w dniu dzisiejszym nie została ona usunięta, proszę o monitorowanie tej sprawy.

Gryfino, 30.10.2009 r.

BMP/ 868/ 225/XLIV/09
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie zapadnięcia jezdni przy ul. W. Reymonta w Gryfinie informuję, że podany termin naprawy drogi wynikał ze zobowiązania wykonawcy, który deklarował wykonanie prac naprawczych w podanym terminie. Ponowiliśmy wezwanie wykonawcy do naprawy uszkodzonej nawierzchni drogi.
Prace naprawcze zostaną wykonane w terminie do 23 października bieżącego roku, jednakże z uwagi na warunki pogodowe masa asfaltowa zostanie ułożona w późniejszym terminie.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radna Wanda Kmieciak
869/XLIV/09
– interpeluję w sprawie remontu remizy OSP w Wełtyniu. Członkowie z OSP w Wełtyniu zwrócili się za mim pośrednictwem o wykonanie remontu w remizie. Przez wiele lat nie były robione tam żadne remonty, są tam bardzo złe warunki. Strażacy z OSP przygotowali listę najpotrzebniejszego wyposażenia, są to mundury, buty, pasy, rękawice. Przekażę tą listę do Prezydium, proszę o przekazanie jej Burmistrzowi.

Gryfino, dn. 29.10.2009 r.

BZK.0057-1/09
W odpowiedzi na interpelację informuję, że sprzęt i wyposażenie przedstawione na liście zostało ujęte przez Komendanta Miejsko-Gminnego OSP w Gryfinie w zbiorczym zapotrzebowaniu na 2010 r. i zostanie zrealizowane w zależności od wysokości budżetu na 2010 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

Gryfino, 30.10.2009 r.

BMP/ 869,870,872/ 224/XLIV/09
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej informuję:
Ad.869/XLIV/09 –w celu wykonania remontu i rozbudowy remizy OSP w Wełtyniu została opracowana dokumentacja techniczna, którą Gmina Gryfino złożyła w Starostwie Powiatowym, celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Realizacja zadania będzie możliwa po zapewnieniu środków finansowych na realizację zadania w planie budżetu na rok 2010.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

870/XLIV/09 – Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radziszewie zwróciła się za moim pośrednictwem o wykonanie nowej bramy wjazdowej do szkoły. Stara brama jest tak zniszczona, że nie da się jej naprawić, a może stanowić zagrożenia dla dzieci.

Gryfino, 30.10.2009 r.

BMP/ 869,870,872/ 224/XLIV/09
Ad.870/XLIV/09
– remont bramy wjazdowej do szkoły w Radziszewie będzie wykonany wraz z remontem muru kamiennego –II etap, jednak z uwagi na ograniczone środki finansowe na remonty szkół zaplanowane w budżecie gminy na rok 2010,remont ten może być wykonany najwcześniej w roku 2011.Gmina dokona oceny stanu technicznego bramy wjazdowej i wykona niezbędne prace zabezpieczające bramę, celem usunięcia zagrożeń dla uczniów tej szkoły.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

871/XLIV/09 – proszę, aby Burmistrz ostatecznie odpowiedział mieszkańcom Czepina i przeznaczył teren pod plac sportowo-rekreacyjny. Sprawa ta była przyrzeczona na zebraniu wiejskim, proszę o przeznaczenie tego placu na potrzeby wsi.

Gryfino, dnia 22.10.2009 r.

BWG.0057-14/2009
W odpowiedzi na w/w interpelację informuję, że na dzień dzisiejszy grunty powstałe z podziału działki 356/1 położone w miejscowości Czepino, nie zostały przeznaczone do trwałego rozdysponowania w formie sprzedaży.
W związku z wnioskiem społeczności wiejskiej, z początkiem roku 2010 podjęte zostaną działania mające na celu przeprowadzenie analizy możliwości realizacji na przedmiotowym terenie wnioskowanego przez Panią zamierzenia oraz opracowania aktualnej koncepcji zagospodarowania terenu wraz z określeniem jego kosztów.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

872/XLIV/09 - mieszkańcy sygnalizują potrzebę wykonania sygnalizacji świetlnej przy ul. Chrobrego, jest do droga krajowa nr 31, i ul. Piastów, która jest drogą wojewódzką. Proszę o wystąpienie do GDDKiA w tej sprawie.

 Gryfino, 30.10.2009 r.

BMP/ 869,870,872/ 224/XLIV/09
Ad.872/XLV/09
– w sprawie wykonania sygnalizacji świetlnej w obrębie ulic Bol. Chrobrego i Piastów w Gryfinie ponownie wystąpimy do zarządców tych dróg z wnioskiem o montaż sygnalizacji świetlnej, celem poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego w tym rejonie miasta.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Andrzej Kułdosz
873/XLIV/09
– interpeluję w sprawie postawienia dwóch - trzech lamp oświetleniowych w miejscowości Stare Brynki. Zostały tam wybudowane nowe domy, należałoby do nich doprowadzić oświetlenie. Podobnie w Radziszewie przy ul. Ogrodowej, należy pomyśleć o postawieniu tam lamp.

Gryfino, 30.10.2009 r.

BMP/ 873,874,875/223/XLIV/09
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej informuję:
Ad.873/XLIV/09 – w sprawie rozbudowy oświetlenia w miejscowościach Stare Brynki i Radziszewo –ul. Ogrodowa podejmiemy działania w tym zakresie po zapewnieniu środków finansowych na ten cel w planie budżetu na rok 2010.Budowa oświetlenia wymaga uzyskania stosownych uzgodnień , opracowania projektów technicznych i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Gmina sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych na ten cel dokonuje rozbudowy oświetlenia drogowego na swoim terenie.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

874/XLIV/09 – w Chlebowie droga gminna jest w bardzo złym stanie. Należy ją naprawić przed okresem zimowym.

Gryfino, 30.10.2009 r.

BMP/ 873,874,875/223/XLIV/09
Ad.874/XLIV/09
- w najbliższym czasie dokonamy przeglądu stanu technicznego nawierzchni drogi gminnej w Chlebowie i wykonamy niezbędne remonty cząstkowe stwierdzonych ubytków nawierzchni tej drogi.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

875/XLIV/09 – proszę o wskazanie właścicielowi posesji przy ul. Szczecińskiej 9 w Radziszewie miejsca, w którym może się podłączyć do wody. Na planach jest wskazane miejsce, gdzie powinna być rura, której tam nie ma. Proszę o wyjaśnienie tej sprawy.

Gryfino, 30.10.2009 r.

BMP/ 873,874,875/223/XLIV/09
Ad.875/XLIV/09
- w sprawie podłączenia do wody nieruchomości przy ul. Szczecińskiej 9 w Radziszewie, przedstawiciele właściwego wydziału Gminy skontaktują się z właścicielem nieruchomości, celem ustalenia miejsca przebiegu sieci wodociągowej na podstawie posiadanej dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Zbigniew Kozakiewicz
876/XLIV/09
– interpeluje w sprawie możliwości wykorzystania części poddasza w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących. To jest nasz budynek, od dwóch lat mamy tą szkołę, brakuje nam pomieszczeń. Za rok przyjdą co najmniej trzy klasy. Proszę o wykonanie ekspertyzy technicznej i finansowej, jakie byłyby koszty wykonania takich prac. Szkole bardzo by się te pomieszczenia przydały.

Gryfino, 30.10.2009 r.

BMP/ 876/222/XLIV/09
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie wykorzystania-adaptacji poddasza w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących na cele dydaktyczne informuję, że zakładana jest rozbudowa tego obiektu poprzez adaptację poddasza, po wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego sali sportowo-widowiskowej. Budowa sali ,która stanowić będzie przede wszystkim zaplecze sportowe dla potrzeb szkoły spowoduje konieczność przebudowy obiektu istniejącego w zakresie niezbędnym dla uzyskania właściwych parametrów funkcjonalno-użytkowych w tym połączenia obiektu istniejącego z nowo budowana salą widowiskowo –sportową. Zakończenie prac projektowych sali widowiskowej pozwoli na rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem projektu adaptacji poddasza na cele dydaktyczne i poprawą bazy dydaktycznej tej szkoły z uwzględnieniem obecnie obowiązujących standardów w tym zakresie.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radna Magdalena Chmura-Nycz
877/XLIV/09
– w informacji z prac między sesjami Burmistrz podał informację, że uzyskał wsparcie finansowe w wysokości 35.824 zł w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla miejsc zabaw w szkołach położonych w miejscowościach wiejskich Gminy Gryfino, w Radziszewie, Chwarstnicy, Żabnicy i Gardnie. Czy są programy dotyczące szkół miejskich? Przede wszystkim dla tych najmłodszych. Wiem, że w budżecie były zagwarantowane duże środki i przedszkola są pięknie wyremontowane, zostały zakupione pomoce dydaktyczne. Chciałabym wiedzieć, ile pieniędzy zostało przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych w mieście?

Gryfino, 4 listopada 2009 r.

BWS.0057-32/09
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” jest adresowanych do wszystkich szkół podstawowych. W pierwszej edycji programu „Radosna szkoła” środki na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych zostały przyznane wyłącznie szkołom wiejskim z terenu gminy Gryfino. W drugiej edycji Gmina Gryfino złożyła wnioski w ramach ww. programu o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2010 na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w czterech szkołach, które wnioskowały o taką pomoc:
Zespół Szkół w Gryfinie, SP Nr 3, SP Nr 2, SP Nr 1 z oddziałami integracyjnymi, SP Nr 4 oraz wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2010 na utworzenie szkolnego placu zabaw w trzech szkołach, na które złożyły wnioski:
Zespół Szkół w Gryfinie, SP Nr 3, SP Nr 4, SP Nr 2.
Poniżej przedstawiam plan finansowy szkół z terenu miasta Gryfino na rok 2010 – po zmianach na dzień 30.09.2009 r. – na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:
SP Nr 1 w Gryfinie – 26 805 zł,
SP Nr 2 w Gryfinie – 22 681 zł,
SP Nr 4 w Gryfino – 14 850 zł,
Zespół Szkół w Gryfinie SP Nr 3 – 32 000 zł.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

878/XLIV/09 – interpelowałam siedmiokrotnie w sprawie postawienia lampy oświetleniowej przy zjeździe do miejscowości Steklno, przy wiacie autobusowej. Uważam, że jest to sprawa bardzo ważna, zjazd nie jest oświetlony, przy wiacie autobusowej jest las, zbliża się jesień, proszę, aby to miejsce oświetlić, postawić tam lampę, sprawa powinna być dawno załatwiona. Wiem, że to nie jest nasza droga, ja jestem zbywana odpowiedziami, które przeanalizowałyśmy z panią sołtys, co interpelacja, to jest inna odpowiedź.

Gryfino, 30.10.2009 r.

BMP/ 878/221/XLIV/09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie budowy oświetlenia przy zjeździe do m. Steklno /przy wiacie autobusowej/ informuję, że budowa przedmiotowego oświetlenia będzie zasadna przy jednoczesnej budowie chodnika bądź wydzielonego pasa dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej do Steklna. Wystąpimy ponownie do zarządcy drogi celem określenia warunków i możliwości wspólnej realizacji przedmiotowej inwestycji.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radna Elżbieta Kasprzyk
879/XLIV/09
- chciałbym odnieść się do odpowiedzi na interpelację w sprawie drogi w Bartkowie. Odczytam tą odpowiedź: „w sprawie dróg dojazdowych do pół w Bartkowie informuje, że na terenie Bartkowa dokonano poprawy przejezdności części jednej z dróg stanowiących dojazd do pół. Mimo pełni sezonu prac rolnych, do Gminy do tego czasu nie wpłynęły uwagi w sprawie złego stanu drogi lub konieczności jej poprawy poprzez wyprofilowanie lub poszerzenie”. Jest to nieprawda. W czerwcu na tej drodze byli członkowie Komisji Planowania Przestrzennego, wszyscy członkowie Komisji stwierdzili, że nie widać, że na tej drodze wykonywany był remont i w dalszym ciągu droga wymaga remontu. Rolnicy nie zgłaszają problemu dojazdu do pół, ponieważ jeżdżą nowo wybudowaną drogą, po chodnikach i będzie trzeba za chwilę składać interpelację w sprawie ich naprawy, ponieważ chodniki nie są przeznaczone do tego, aby korzystał z nich ciężki sprzęt. Tylko wtedy usłyszę od Burmistrza, że nie jest to zadanie Gminy, bo jest to droga powiatowa.

Gryfino, 30.10.2009 r.

BMP/ 879/228XLIV/09
W odpowiedzi na interpelację w sprawie złego stanu drogi gminnej stanowiącej dojazd do pól na terenie m. Bartkowo informuję, że wykonano niezbędne prace, które miały udrożnić i poprawić przebieg drogi stanowiącej dojazd do pól. Faktem jest ,iż nie wykonano zakresu prac wynikających z opracowanego projektu remontu tej drogi z uwagi na znaczne koszty finansowe. Gmina posiada na swoim terenie wiele kilometrów dróg w tym drogi stanowiące dojazd do nieruchomości zabudowanych, które są remontowane tylko cząstkowo, awaryjnie z uwagi na ograniczone środki finansowe przeznaczone na remonty dróg w stosunku do ich długości i rodzaju nawierzchni bardzo często o konstrukcji nietrwałej, gruntowej. Jednocześnie jednak Gmina Gryfino podejmuje każdego roku działania związane z opracowaniem projektów budowy dróg na swoim terenie zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w oparciu o obowiązujące przepisy i warunki techniczne budowy dróg z uwzględnieniem ich kategorii. Ponoszenie kosztów związanych z poprawą nawierzchni dróg stanowiących dojazd do pól wynika z możliwości zaplanowanych środków finansowych w planie budżetu na dany rok.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Stanisław Różanski
880/XLIV/09
– dzisiejsze interpelacje kieruję do Z-cy Burmistrza Pana Macieja Szabałkina. Chciałbym Pana poinformować, że odpowiedzi, które otrzymałem na interpelacje zgłoszone wcześniej, a o których chcę niestety dzisiaj po raz kolejny powiedzieć, rozbiegają się z intencją zgłoszoną przeze mnie w interpelacjach. Pierwsza interpelacja dotyczy przyłącza gazowego. Panie Burmistrzu, 28 maja odbyło się spotkanie z 11 osobami z Pniewa i Żórawek, które żaliły się, że nie mogą korzystać z dobrodziejstwa sieci gazowej, ponieważ z jakichś względów nie zostały w ich przypadku wykonane przyłącza gazowe. Ludzie ci nie ukrywali, że obarczają winą służby Urzędu, ponieważ twierdzą, że w każdym przypadku składane były stosowne wnioski i dokumenty i że z jakichś przyczyn te dokumenty nie trafiły do Zakładu Gazowego. Odpowiedź Burmistrza z 31 sierpnia – przy czym chciałbym zwrócić uwagę na pewną subtelność – pismo do mnie datowane jest na 31 sierpnia, a ja otrzymuję je 25 września. Jaka jest przyczyna, że z miesięcznym opóźnieniem od podpisania pisma trafia do mnie odpowiedź? Czyżby przez miesiąc czasu ktoś to trzymał celowo? Jeśli Pan Burmistrz podpisał odpowiedź 31 sierpnia, to powinienem otrzymać ją na drugi dzień. To się powtarza z pozostałymi odpowiedziami, ja nie chcę dopatrywać się zabiegu urzędniczego, ale podejrzewam, że jest w tym jakieś zaniedbanie. W sprawach przyłączy gazowych nie chodzi tylko o skrzynki gazowe i koszta z tym związane. Chodzi o to, że ludzie nie mogą się porozumieć z Zakładem Gazowym, gdzie trafiły dokumenty złożone do Gminy. Ludzie ci oczekują takiej pomocy, jaką ja na piśmie w swojej interpelacji zgłosiłem. Chodzi o to, żeby każdą sprawę zbadać indywidualnie, ustalić, czy wniosek został rzeczywiście złożony, czy został doręczony do Zakładu Gazowego, czy dołączone były do niego niezbędne dokumenty, łącznie z dokumentacją geodezyjną i dlaczego te dokumenty zaginęły? Niestety, te 11 przypadków musi być tak zweryfikowanych. Nie chodzi tylko o koszt skrzynek gazowych. To jest spłycenie problemu. Mówi się o tym, że miało odbyć się spotkanie z tymi osobami. W piśmie Burmistrza awizowane jest, że to spotkanie planowane jest w końcu września. Czy to spotkanie się już odbyło? Jeśli tak, to jakie zapadły na nim ustalenia?

Gryfino, 30.10.2009 r.

BMP/ 880,881,882,883/220/XLIV/09
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej informuję:
Ad.880/XLIV/09 – w sprawie budowy sieci gazowej, przyłączy gazowych do nieruchomości i skrzynek gazowych do kilku właścicieli nieruchomości na terenie miejscowości Pniewo i Żórawki szczegółowych ustaleń i wyjaśnień udzielę najpóźniej w terminie do końca listopada 2009roku, po uprzednich, szczegółowych ustaleniach stanu faktycznego i dodatkowych uzgodnień z przedstawicielami Zakładu Gazowniczego w Szczecinie.
Pragnę również wyjaśnić, iż pominięcie na etapie opracowania projektu i realizacji budowy sieci gazowej w niektórych rejonach tych miejscowości wynikało z różnych przyczyn o czym Pan jako Przedstawiciel Społecznego Komitetu Budowy Gazociągu był informowany na bieżąco. Nie była to wina urzędników czy przedstawicieli Zakładu Gazowniczego w Szczecinie. Najczęściej było to zaniechanie działań przez samych zainteresowanych właścicieli nieruchomości, którzy z niedoinformowania bądź po prostu z braku czasu nie podjęli w terminie współpracy tak z zakładem gazowniczym jak i z urzędnikami Gminy. W czasie realizacji robót nie było już możliwości podjęcia skutecznych prawnie działań umożliwiających wykonanie sieci do tych nieruchomości. Ponadto informuję, że Zakład Gazowniczy zgodnie z deklaracjami w ramach swoich kompetencji dokonuje rozbudowy sieci gazowej na tym terenie i sukcesywnie dokonuje podłączania nowych odbiorców do sieci na warunkach zawartych w umowach przyłączeniowych zawieranych z odbiorcami indywidualnymi.
Celem umożliwienia podłączenia do sieci gazowej wszystkich właścicieli nieruchomości objętych projektem budowy sieci gazowej ,postanowiłem również w planie budżetu na rok 2010 zaplanować środki finansowe na dopłaty z tytułu opłat przyłączeniowych do sieci gazowej.
W sprawie dat zapisanych w udzielanych odpowiedziach na interpelacje i terminach ich przekazania zainteresowanym radnym informuje, że przygotowanie odpowiedzi na 30 i więcej interpelacji /dotyczy wydziału BMP/jest procesem czasami trwającym kilka dni z uwagi na ustalenia stanu faktycznego, przeanalizowania dotychczasowych działań, konsultacji z innymi jednostkami i instytucjami, tak więc opracowanie odpowiedzi na wszystkie interpelacje i przekazanie odpowiedzi radnym jest rozłożone w czasie.
Zapewniam jednocześnie ,że sytuacja taka już się nie powtórzy i dochowam należytej staranności ,aby odpowiedzi na interpelacje były udzielanie w obowiązującym terminie.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

881/XLIV/09 – druga interpelacja dotyczy kanalizacji Pniewo-Żórawki. Z radością przyjmuję zapowiedź Burmistrza, że trwają intensywne prace. Ludzie czekają na uczciwą wiadomość, jeśli robimy, to musimy powiedzieć kiedy. Nasi informatorzy – i to jest dla mnie niezwykle budująca wiadomość – donieśli nam, że te wiadomości, które Burmistrz otrzymał odnośnie „wygryzienia” przez Gminę Gryfino Gminy Gryfice o przydzielenie środków na ten cel, jest prawdziwa. W związku z tym warto by było pójść za ciosem, że urzędników odpowiednio „przyprzeć do muru”, żeby dali tę odpowiedź, że wybrali Gryfino, a nie Gryfice. Z wszelką cenę należy potwierdzić, czy rzeczywiście tak jest, czy pieniądze dla Gryfina są i należy się informacja mieszkańcom Pniewa i Żórawek: robimy kanalizację. W punkcie XVII dzisiejszej sesji będziecie jeszcze raz świadkami, jak ważny jest to problem, jak bardzo dotyka ludzi. Trzeba w tej sprawie pomóc, żeby wreszcie zakończyć ten temat.

Gryfino, 30.10.2009 r.

BMP/ 880,881,882,883/220/XLIV/09
Ad.881/XLIV/09
- w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Pniewo-Żórawki podtrzymuje swoje stanowisko i potwierdzam, że Gmina Gryfino ubiega się o środki finansowe na współfinansowanie realizacji tego zadania ze żródeł pozabudżetowych.
Szczegółowe informacje w sprawie uzyskania dofinansowania i terminów rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej będą znane w I kwartale roku 2010.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

882/XLIV/09 – trzecia interpelacja dotyczy pana Karkochy. Niestety, odpowiedź Burmistrza na tą interpelację jest nie na temat. Ja nie prosiłem o to, żeby ustalić stan władania na tej nieruchomości, bo to jest rzecz wtórna czy spadkobiercy wszczęli postępowanie spadkowe czy nie. Apeluję po raz kolejny o zbadanie na miejscu, czy ten budynek jest rzeczywiście w takim stanie, że zagraża zdrowiu i życiu ludzkiemu. Moim zdaniem, nie budowlańca, ale obserwatora, który to obserwuje, będzie tam nieszczęście. Ja od Burmistrza oczekuję, że wspólnie z pracownikami nadzoru budowlanego, chciałbym być przy tym również obecny, ustalić, czy ten budynek znajduje się w tak katastrofalnym stanie technicznym. Moim zdaniem tak jest. A to, kiedy sąd się upora z ustaleniem spadkobierców, kto nimi będzie, to jest wtórna sprawa. Ta osoba jest pod opieka OPS i trzeba się zastanowić nad tym, jeśli dojdziemy do wniosku, że grozi nieszczęście, żeby zmienić formę opieki nad tym człowiekiem. I o to po raz kolejny się domagam.

Gryfino, 30.10.2009 r.

BMP/ 880,881,882,883/220/XLIV/09
Ad.882/XLIV/09
- zgodnie z pana wnioskiem ,Gmina Gryfino wystąpi do właściwej jednostki nadzoru budowlanego o podjęcie czynności związanych z ocena stanu technicznego budynku zamieszkiwanego m.innymi przez Pana Karkochę. Kopię wystąpienia Gminy do nadzoru budowlanego wraz z wnioskiem o udział przedstawicieli Gminy w przeglądzie budynku przekażemy Panu do wiadomości.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

883/XLIV/09 – Panie Burmistrzu, a może powiem inaczej, proszę autora tej informacji w sprawie ulicy Kasztanowej, aby mnie nie pouczał jako radnego, co powinienem wiedzieć. Ja na tej sali daję dowody, że wiem, co mówię. Przez szacunek dla radnego, przez szacunek dla wyborców, którzy mnie wybrali i przez potrzebę załatwienia tej sprawy, ja sobie wypraszam taką korespondencję. Ja nikogo nie pouczam i nie życzę sobie, żeby mnie pouczał. W przypadku ul. Kasztanowej dopominam się nie generalnego remontu, nie chodzi mi o to, jaka dokumentacja musi być sporządzona na budowę drogi, mi chodzi o to, żeby zasypać kilka dziur. Jeśli nie stać budżetu gminy, składałem deklarację, że pokryję koszty z własnych pieniędzy. Załatwmy to wreszcie, a nie pouczajmy się i nie rozgrywajmy niczego.

Gryfino, 30.10.2009 r.

BMP/ 880,881,882,883/220/XLIV/09
Ad.883/XLIV/09
- w sprawie remontu ul. Kasztanowej w Pniewie traktuje Pana podziękowanie za wykonanie remontu tej drogi na sesji rady Miejskiej w dniu 20 października jako wyraz potwierdzenia i zadowolenia z wykonania nowej nawierzchni na tej drodze.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

884/XLIV/09 – kolejna interpelacja dotyczy Statutu. Panie Przewodniczący, w związku z tym, że moje interpelacje zgłaszane kolejno 5 lutego, 27 lutego i w następnych terminach proponuję, ponieważ do dnia dzisiejszego nie doczekaliśmy się zmienionego Statutu, aby oddelegować z Prezydium Rady Pana Janusza Skrzypińskiego, żeby wsparł zespół, by nareszcie Rada otrzymała projekt Statutu. To jest ważna sprawa do załatwienia w naszej kadencji. Proszę o uwzględnienie mojego wniosku.

885/XLIV/09 – zwracam się do Z-cy Burmistrza Pana Eugeniusza Kuduka. Nie było potrzeby przekazywania mojej interpelacji do szkół. Zgłosiłem to, co powtórzę w dniu dzisiejszym: powinniśmy na sesji otrzymać zwięzłą informację dotyczącą wyników pracy poszczególnych szkół, które czerpią środki z budżetu Gminy. Jeśli prawdą jest, że te wiadomości o niskich wynikach, które są upowszechniane, są prawdziwe, to Rada ma prawo dowiedzieć się jak jest naprawdę. Zwracam się z ponowną prośbą. Jeśli Burmistrz pisze, że rola Gminy jako organu prowadzącego w zakresie nadzoru pedagogicznego jest znikoma, to jest to prawda, ale po to mamy Kuratorium, aby nam taką informację przygotowało. O taką informację nie będą występowali jednostkowo radni, w związku z tym najlepiej byłoby, aby koordynować to na szczeblu Burmistrza i aby Burmistrz zadbał o to, by Kuratorium nam taką informację przygotowało. Panie Przewodniczący, ja dalej widzę potrzebę, abyśmy ta informacją na najbliższej lub następnej sesji się zajęli. Apeluję, aby na ta sesję zaprosić dyrektorów szkół, przedstawicieli związków zawodowych, Kuratora lub jego przedstawiciela i byśmy porozmawiali, jak jest naprawdę. Społeczności Gminy, rodzicom naszych dzieci należy się taka informacja.

Gryfino, 30 października 2009 r.

BWS.0057-27/09
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów zostanie przedstawiona na najbliższej sesji Rady Miejskiej.
Ponadto – Rada Miejska w ramach swoich kompetencji może zaprosić na spotkanie dyrektorów szkół czy też Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, jeśli wyrazi taką wolę.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

886/XLIV/09 – Panie Przewodniczący, dziękuję Panu za odpowiedź na interpelację na temat działań podjętych w zawiązku z terminowym załatwianiem interpelacji. Ufam, że tak się będzie od dnia dzisiejszego działo. Panu Burmistrzowi Piłatowi dziękuję za informację w sprawie dotyczącej świetlicy w Pniewie.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – poproszę Pana Przewodniczącego Skrzypińskiego o objęcie wsparciem prac zespołu, jeśli Pan Przewodniczący wyrazi zgodę, to nadamy sprawie bieg.

Radna Janina Nikitińska
887/XLIV/096
– proszę o sprzątnięcie skarpy przy ul. Pomorskiej, zgłaszałam to Panu Prezesowi kilka miesięcy temu, ale dotychczas nie zostało to sprzątnięte. Kiedy kładziona była kanalizacja, była potrzeba ścięcia konarów drzew. Wszystko jest wetknięte między drzewa, znajduje się tam butelki i inne śmieci. Ta skarpa znajduje się przy drodze krajowej, nie przynosi to miastu uroku.

Gryfino, dnia 26.10.2009 r.

BMK.0057-19/0
W odpowiedzi na złożoną przez Panią interpelację w sprawie uprzątnięcia skarpy przy ul. Pomorskiej w Gryfinie, uprzejmie informuję, iż skarpa została uprzątnięta.
Wobec faktu, że jest to droga krajowa w przypadku kolejnych zanieczyszczeń pobocza sprawę będziemy kierować do zarządu drogi.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

Radny Paweł Nikitiński
888/XLIV/09
– czy Pan Przewodniczący został poinformowany przez służby Pana Burmistrza o fakcie zakończenia prac nad Statutem przez zespół powołany przez Burmistrza i przekazania w najbliższym czasie projektu do rozważania przez Radę? Jeśli nie, to dlaczego jest tak słaba komunikacja pomiędzy organami władzy?

889/XLIV/09 – interpelacja dotyczy sprawy, którą poruszyłem w interpelacji pisemnej złożonej do Burmistrza między sesjami, dotyczącej drogi krajowej nr 31 i zmiany organizacji ruchu w miejscowości Radziszewo przy nowej inwestycji, która powstała tuz przy wjeździe na autostradę. Otrzymałem odpowiedź na interpelację, ale jest to odpowiedź nie na to pytanie, które zadałem. Moje pytanie zmierzało do uzyskania odpowiedzi, czy istnieje możliwość stworzenia ciągu komunikacyjnego po zachodniej stronie drogi nr 31 na działce gminnej, która do nas należy. Panie Burmistrzu, ja nie zamierzam składać pięćdziesięciu interpelacji, żeby uzyskać wiążącą informację. Jeśli pisze interpelację, wskazuję działkę gminną i oczekuję odpowiedzi na pytanie kiedy będzie rozpoczęta inwestycja lub czy zostanie przeprowadzona inwestycja zmierzająca do utworzenia ciągu pieszego po stronie zachodniej, to nie pytam o to, czy będą przekładane lampy, ani o inne rzeczy i nie oczekuję na to odpowiedzi. Jak będę tą sprawą zainteresowany, to zapytam. Składam ta interpelację w imieniu mieszkańców, którzy są zbulwersowani tym faktem, dlatego, że po pierwsze zostali wprowadzeni w błąd, po drugie ich interesy są tam naruszone. Bezpieczeństwo w tym miejscu jest ewidentnie zagrożone i tylko dzięki temu, że mieszkańcy Radziszewa potrafili skutecznie w porozumieniu z właścicielem działki wyciąć krzewy, jest tam jeszcze w tej chwili jakaś widoczność. Na działce gminnej kiedyś był chodnik, dziś go nie ma, to jest chodnik, który prowadził od przystanku autobusowego przy autostradzie po zachodniej stronie w głąb Radziszewa. Ja sobie nie wyobrażam, jak można było dopuścić do tego, że tam nie ma chodnika. Kiedy ten chodnik zostanie wykonany, żeby zabezpieczyć tych ludzi przed realnym zagrożeniem? Ponawiam ta interpelację, bo złożyłem ją pisemnie licząc na rzetelną odpowiedź ze strony Burmistrza. Dostałem odpowiedź na temat lamp, o które nie pytałem.

Gryfino, 30.10.2009 r.

BMP/ 889,890/219/XLIV/09
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej informuję:
Ad.889/XLIV/09 –w uzupełnieniu odpowiedzi na pisemną interpelację z dnia 7.09.2009 roku, w sprawie budowy ciągu pieszego –chodnika w Radziszewie, informuję że podjąłem decyzję o budowie chodnika na działce gminnej, uzyskałem akceptację zarządcy drogi na podjęcie działań i wystąpiłem do prywatnego inwestora przebudowy drogi nr 31,w związku z realizowaną w tym rejonie inwestycją, o współfinansowane budowy chodnika ,celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie. Oczekuję na odpowiedz inwestora w sprawie współfinansowania budowy chodnika na działce gminnej. Planuję rozpoczęcie prac niezwłocznie po uzyskaniu deklaracji inwestora o wysokości współfinansowania budowy chodnika z uwzględnieniem właściwych warunków atmosferycznych, co może nastąpić do końca roku 2009.Jednoczesnie nadmieniam, że nie ma możliwości technicznych wybudowania przedmiotowego odcinka ciągu pieszego w pasie drogi krajowej.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

890/XLIV/09 – składam interpelację w sprawie Pani Ewy Walczak, najemcy lokalu komunalnego przy ul. Piastów. Wyborca zgłosił się do mnie i poprosił o interwencję w tej sprawie. Udałem się z wizytą do tej pani, aby sprawdzić, jaki jest stan faktyczny na miejscu, ponieważ w czasie dyżuru radnych pani, o której wspominam zgłaszała problemy w swoim lokalu, które zostały ocenione jako wydumane. Te problemy nie są wydumane. Na budynku, o którym mówię, po stronie południowej dach jest wykonany w sposób profesjonalny i rzetelny, nie przecieka. Po stronie północnej jest wykonany w sposób wadliwy, ma mnóstwo dziur i woda leje się po kominie i zalewa to mieszkanie, wystarczy wejść na strych i sprawdzić, jak to wygląda. Jest to mieszkanie komunalne. Powoduje to zagrzybienie tego mieszkania i naraża na wysokie koszty. Panie Przewodniczący, wiem, że być może za długo mówię o tej konkretnej sprawie, ale to jest zasób komunalny, składam tę interpelację głownie w trosce o stan majątku komunalnego. Proszę o to, żeby Burmistrz wykorzystał swoje służby, zainteresował się ta sprawą, wykorzystał zapisy umowy dotyczące wykonania tego dachu, jeśli to jest możliwe i dokonał napraw, które są niezbędne.

Gryfino, 30.10.2009 r.

BMP/ 889,890/219/XLIV/09
Ad.890/XLIV/09
– w sprawie lokalu komunalnego przy ul. Piastów 13 w Gryfinie informuję, że GTBS Sp. z o.o. w Gryfinie w trybie pilnym przystąpiło do wykonania niezbędnych czynności i prac związanych z wykonaniem docieplenia mieszkania komunalnego wraz z robotami towarzyszącymi i poprawy warunków mieszkaniowych najemcy lokalu, w którym zauważono nieprawidłowości. Remont dachu wykonywany był na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej. W ramach prac wykonano remont kominów i pokrycia dachowego oraz usunięto zacieki i plamy wilgoci. O terminie zakończenia prac poinformujemy odrębnym pismem.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

891/XLIV/09 – czy Burmistrz jest świadom tego, że jako organ prowadzący szkoły nie może doprowadzić do upublicznienia wyników i rozpoczęcia na ten temat dyskusji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji? Jeśli Burmistrz jest tego świadomy, to żeby w żadnym wypadku nie podejmował prób, o których była tutaj przed chwilą mowa.

Gryfino, 29 października 2009 r.

BWS.0057-28/09
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek co roku przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów. W związku z powyższym informacja na temat wyników egzaminów jest częścią składową informacji, o której mowa powyżej i zostanie przedstawiona na najbliższej sesji Rady Miejskiej.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – Panie Burmistrzu, należy wyrazić zaniepokojenie, żeby to radny interweniował już po raz kolejny, bo dotyczy to wielu radnych, w sprawie obywatelskiej, kiedy do tego zobowiązane są Pana służby. Jeśli jest tak, jak mówi radny Nikitiński, to trzeba wyciągnąć konsekwencje, nie może tak być.

Radny Marek Sanecki
892/XLIV/09
– chciałbym poruszyć sprawę przynależności Gminy do stowarzyszeń. Gmina przynależy do sześciu stowarzyszeń, mówię to na podstawie tego zestawienia, które potrzymałem od Burmistrza. Do siódmego złożyliśmy deklarację przynależności. Z tego wynika, że uważamy, iż mamy z tego jakieś efekty. Z zestawienia wynika, że przekazaliśmy na te stowarzyszenia 180.000 zł. Przy dwóch stowarzyszeniach nie ma informacji, czy płacimy, jest to informacja niepełna. Zgłaszałem zawsze zastrzeżenia, kiedy przystępowaliśmy do tych stowarzyszeń i składając tą interpelację oczekiwałem, żeby Burmistrz powiedział Radzie i mieszkańcom, że przynależymy do stowarzyszeń, ponosimy określone koszty, ale mamy określone efekty, nam się to opłaca. W informacji nie ma przedstawionych efektów, Burmistrz proponuje spotkanie, żeby przedstawiciele gminy przestawili efekty na tym spotkaniu. Nie wydaje mi się to dobrym rozwiązaniem, gdyż na dzisiejszej sesji radny Różański mówi o zorganizowaniu debaty w sprawie oświaty. Za chwilę będziemy musieli debatować o systemie sportu. Będą to dwie poważne debaty. Takie spotkanie jest niecelowe. Jeśli są efekty, to proszę o nich napisać. Proszę przypomnieć sobie, że przystępowaliśmy do stowarzyszenia, którego celem miało być wybudowanie szybkiego tramwaju pomiędzy Szczecinem a Gryfinem. Założenia są chlubne, ale nie ma efektu. Trzeba się zastanowić, czy jest w tym sens. Jeśli na jedno stowarzyszenie wydajemy 150.000 zł , to wydaje mi się, że należało by mieć z tego jakieś efekty.

893/XLIV/09 – można powiedzieć, że Gmina łamie prawo, bo uczniowie klas IV-VI wchodząc do CW Laguna, płacą za bilety. W Polsce szkoła jest bezpłatna, więc my pobieramy te kwoty od uczniów bezprawnie. Wydaje mi się, że tą sytuację trzeba zmienić, zwłaszcza, że jesteśmy właścicielami CW Laguna i to nie są duże pieniądze. Nie wszyscy uczniowie mogą płacić za wstęp. Uważam, że należy zająć się sprawą. Trzeba kupić w CW Laguna bilety i rozprowadzić je wśród szkół, trzeba stworzyć system dysponowania biletami. Oczywiście będą to koszty, ale nie są to koszty, których Gmina nie może udźwignąć.

Gryfino, 2009-10-30

BWS.0057-29/09
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że Gmina Gryfino od wielu lat wspiera realizację zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych, wyłącznie w klasach III szkół podstawowych, a w przypadku SP Nr 4 w Gryfinie także w klasach IV, odbywających się w formie zorganizowanych zajęć na basenie. Na tej podstawie w latach 2004-2006 zakup biletów dla uczniów szkół podstawowych realizowany był przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych UMiG w Gryfinie. Od roku 2007 realizacja w/w zadania następuje bezpośrednio przez szkoły, które we własnych budżetach zabezpieczają środki finansowe na zakup biletów. Dla w/w klas wejścia na basen w ramach wychowania fizycznego są całkowicie realizowane przez Gminę.
Jednocześnie nadmieniam, że koszt biletów dla wszystkich uczniów Gminy Gryfino, zakładając, że wsparcie obejmowałoby dwie godziny zegarowe tygodniowo to wydatek rzędu 1.200.000,00 zł rocznie.
Organizacja zajęć na basenie poza w/w formą wspierania przez Gminę leży w kompetencjach szkół, które winny się porozumieć w tej sprawie z rodzicami.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

894/XLIV/09 – z informacji, jakie zebrałem wynika, że w 2008 r. wydaliśmy 183.000 zł na wsparcie inwestycji Starostwa Powiatowego, które powinno realizować Starostwo. W 2009 r. wydamy 1.500.000 zł. Wielokrotnie idziemy Starostwu Powiatowemu na rękę. Wyraziliśmy zgodę, aby rury do centralnego ogrzewania przeprowadzić do szpitala przez działkę gminną. Kiedy my oczekujemy ukłonu od Starostwa Powiatowego, Starostwo chce nam naliczać opłaty, warunkując zgodę na inwestycję tym, czy my wyrazimy zgodę na poniesienie kosztów. Zacytuję pismo Starostwa: „opłaty za zajęcie terenu i posadowienie rurociągu w gruncie zostaną naliczone po określeniu przez Państwa ilości dni niezbędnych do ułożenia rur oraz po podaniu długości rurociągu, bowiem od tych parametrów będzie uzależniona opłata jednorazowa i opłaty roczne”. Wydaje mi się, że nie może być tak, że idziemy Starostwu Powiatowemu cały czas na rękę, wykazujemy dobra wolę, ale z drugiej strony tego nie ma. Proszę, żeby Burmistrz przeprowadził z władzami Powiatu rozmowę, żeby w ten sposób nie postępowano, bo to jest, wydaje mi się, nieuczciwe.

Gryfino, 30.10.2009 r.

BMP/894/227/XLIV/09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że współpraca w zakresie wspólnej realizacji zadań pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gryfinie a Gminą GRYFINO przebiega prawidłowo. Nie zawsze jednak podejmowane przez strony działania są szybkie, często wymagają dodatkowych uzgodnień i negocjacji, aby uzyskać optymalne efekty do przyjęcia przez strony. W sytuacji konieczności współpracy, celem podjęcia działań przynoszących oczekiwane efekty mieszkańcom naszej gminy, zawsze deklaruję podjęcie rozmów z przedstawicielami Starostwa Powiatowego i ustalenie zasad współpracy z poszanowaniem interesu stron i obowiązujących przepisów.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

895/XLIV/09 – przed dwoma tygodniami odniosłem kontuzję na rowerze w związku z tragicznym stanem ścieżek rowerowych, a właściwie ich brakiem. W Gryfinie bardzo dużo osób jeździ na rowerach i trzeba podjąć odpowiednie działania w tym zakresie. W ostatniej gazecie lokalnej jeden z mieszkańców bardzo żali się na brak ścieżek rowerowych. Proszę, żeby o to zadbać. Przy ścieżce biegnącej przez las do Jeziora Wełtyńskiego dokonano dużych wycinek i praktycznie ta droga jest nieprzejezdna. Przejęliśmy część torowisk, trzeba to działanie sfinalizować, bo myślę, że turystyka rowerowa będzie się rozwijać.

Gryfino, 2009-10-30

BWS.0057-30/09
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że w dniu 23 września 2008 roku podpisałem umowę partnerską w ramach projektu „Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schonfeld, Mescherin, Argemunde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013”. Projekt ten dotyczy przygotowania koncepcji przebiegu ścieżek rowerowych wzdłuż nieczynnych tras kolejowych ok. 30 km, sporządzanie map dla celów projektowych, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, kosztorysów inwestycyjnych wraz z przedmiotem robót budowlanych, wykonanie specyfikacji technicznej, analizy ekonomicznej i finansowej do projektu. Gmina Gryfino ubiega się o przyznanie dofinansowania w wysokości 93.781,00 euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013”, a wkład własny Gminy wynosi 16.447,00 euro.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

Radny Tomasz Namiciński
896/XLIV/09
– w zeszłym roku wnioskowałem o zwrócenie się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie możliwości zainstalowania tablic ostrzegawczych z napisem „uwaga wypadki” na drodze nr 120 pomiędzy Wełtyniem Cegielnią a wysypiskiem śmieci. Do chwili obecnej nie dostałem odpowiedzi, co stało się z tym wnioskiem. Ostatnio doszło tam do kolejnego groźnego wypadku. Może należy zwrócić się do Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie w sprawie informacji o liczbie wypadków na tym odcinku drogi w ciągu ostatnich 10 lat, być może celowe byłoby oznaczenie tego miejsca tzw. czarnym punktem. Co stało się ze złożonym przez mnie wnioskiem? Czy nadano sprawie bieg?

Gryfino, dnia 21.10.2009 r.

BSM-896/XLIV/09
ZZDW w Koszalinie
Rejon dróg Wojewódzkich w Chojnie
W związku z interpelacją radnego Rady Miejskiej w Gryfinie proszę o rozpatrzenie możliwości zamontowania na drodze nr 120 pomiędzy miejscowością Wełtyń a wysypiskiem śmieci tablic ostrzegawczych z napisem „uwaga wypadki”.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

897/XLIV/09 – mieszkańcy narzekają, że nawierzchnia na ostatnio wykonanym boisku do siatkówki w Wełtyniu nie jest w najlepszym stanie, Burmistrz był tam, widział to boisko, obiecał interwencję w sprawie jakości tej nawierzchni. Proszę o zajęcie się sprawą.

Gryfino, 30.10.2009 r.

BMP/897, 898/ 226/XLIV/09
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej informuję:
Ad.897/XLIV/09 – w sprawie nawierzchni boiska do siatkówki w Wełtyniu informuję, że dotychczas wykonane prace – I etap, polegały na wykonaniu podbudowy boiska a prace związane z docelowym wykonaniem nawierzchni z tworzywa sztucznego z przeznaczeniem do gry w siatkówkę, wykonamy przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w terminie do końca bieżącego roku.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

898/XLIV/09 – mieszkańcy ul. Zacisznej w Wełtyniu zwracają się z prośbą o zainstalowanie tam jednej lampy oświetleniowej, zbliża się okres jesienno-zimowy, wcześnie zapada zmrok. Mieszkańcy występowali z pismem do Urzędu, dostali odpowiedź, że musi być zaprojektowana sieć. Mieszkańcy proszą tylko o jedną lampę oświetleniową.

Gryfino, 30.10.2009 r.

BMP/897,898/ 226/XLIV/09
Ad.898/XLIV/09
– budowa oświetlenia przy ul. Zacisznej w Wełtyniu jest zadaniem , którego przygotowanie do realizacji zostało rozpoczęte w ramach zaplanowanych środków finansowych na rok 2009. W chwili obecnej trwają prace projektowe związane z budową oświetlenia w tym rejonie. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę oświetlenia przy ul Zacisznej w Wełtyniu planuję się wykonanie robót budowlanych w roku 2010.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Tadeusz Figas
899/XLIV/09
– na poprzedniej sesji składałem interpelację na temat realizacji zajęć wychowania fizycznego w innej formie, gdyż dopuszcza to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, otrzymałem odpowiedź i chciałem pochwalić niektóre szkoły, które podjęły się tego trudnego zadania, dlatego, że jest to niezwykle istotne jeżeli chodzi o aktywizację dzieci, a w perspektywie jest to ważne jeśli chodzi o problem zdrowotny naszego społeczeństwa. Liczę, że pozostałe szkoły również podejmą tą inicjatywę.

Radny Rafał Guga
900/XLIV/09
– trwa remont ul. Mieszka I, mieszkańcy zgłosili się do mnie z następującą sprawą: na wysokości bloku nr 1-10 istniał parking w połowie skarpy, w projekcie nie został on ujęty, ma być tak, jak jest do tej pory. Mieszkańcy pytają, czy można by było położyć na tym parkingu nawierzchnię, bo jest tam problem z parkowaniem samochodów.

Gryfino, 30.10.2009 r.

BMP/900,902/218/XLIV/09
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej informuję:
Ad.900/XLIV- w sprawie remontu ul. Mieszka Igo w Gryfinie informuję, że projekt przebudowy ulic w tym rejonie został sporządzony przez osoby uprawnione w oparciu o obowiązujące warunki techniczne budowy dróg i infrastruktury drogowej oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy. Istniejący na skarpie ”dziki„ parking nie mógł zostać zaprojektowany i zrealizowany. Pragnę jednak zauważyć, że po przebudowie ulicy Mieszka Igo, ilość miejsc parkingowych nie ulegnie radykalnemu zmniejszeniu a nowopowstałe miejsca pozwolą na zgodne z przepisami i bezpieczne parkowanie w tym rejonie. W wyniku przebudowy ulicy i budowy kanalizacji deszczowej zabezpieczone przed wymywaniem i obsypywaniem zostaną istniejące skarpy.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

901/XLIV/09 – byłem obecny na Powiatowych Zawodach Ochotniczych Straży Pożarnych i zwróciłem uwagę na stan nagłośnienia na obiektach sportowych, ten sprzęt nagłaśniający jest w fatalnym stanie. Sądzę, że nie byłby to duży koszt, żeby to nagłośnienie unowocześnić.

Gryfino, dn.14.10.2009 r.

l.dz. 0002-87/0
W odpowiedzi na interpelację informuję, że problem stanu instalacji nagłaśniającej na stadionie znany jest zarówno nam jak Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. Sprawa ta była już wcześniej przedmiotem naszej dyskusji. W przyszłym roku planowana jest wymiana instalacji nagłaśniającej.
Dyrektor
Tadeusz Samoń

902/XLIV/09 – do końca 2009 r. przewidziane jest wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu ul. Flisacza. Czy przetarg na projekt został ogłoszony? A jeśli nie, to kiedy będzie ogłoszony przetarg i wykonany projekt?

Gryfino, 30.10.2009 r.

BMP/900,902/218/XLIV/09
Ad.902/XLIV/09
–projekt budowy drogi przy ul. Flisaczej i zagospodarowanie terenu w tym rejonie jest obecnie przedmiotem prac wydziału BMP. Planuje się przeprowadzenie procedury zapytania o cenę na opracowanie projektu i podpisanie umowy z wybranym wykonawcą prac projektowych do końca listopada 2009 roku. Termin wykonania projektu i uzyskania wymaganych prawem decyzji pozwolenia na budowę planuje się na koniec lipca 2010 roku.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

903/XLIV/09 – dwukrotnie składałem interpelację, również w imieniu radnej Lidii Karzyńskiej-Karpierz i radnej Wandy Kmieciak w sprawie zwołania debaty dotyczącej osób niepełnosprawnych. Otrzymałem odpowiedź, że jest to związane z terminem zakończenia prac nad budową strategii pomocy społecznej na terenie gminy Gryfino. Temat tej strategii ucichł a debaty jak nie było, taki nie ma. Zgłaszam jeszcze raz interpelację, proszę, jeśli jest to możliwe, o jak najszybsze zwołanie takiej debaty.

Gryfino, 2009-10-30

BWS.0057-31/09
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 października 2009 roku interpelację nr 903/XLVI/09 uprzejmie informuję, że w programie najbliższej sesji Rady Miejskiej znajduje się uchwała ws. przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Strategia ta wpisuje się w podobne strategie na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, a także w gminną strategię rozwoju oraz programy wieloletnie, takie jak np. Program Operacyjny Kapitał Ludzki czy też Narodowy Program Zdrowia. W działania związane  z realizacją Strategii wpisane są też takie zagadnienie jak aktualizacja  i monitorowanie.
W ramach realizacji Strategii postuluje się także powołanie rady społecznej złożonej z przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się polityką społeczną  w ww. czterech obszarach problemowych. Doświadczenia z pracy dwóch już istniejących zespołów branżowych, tj. Gryfińskiej Rady Sportu i Gryfińskiej Rady Kultury, wskazują iż czynnik społeczny jest dla samorządu dużym wsparciem w realizacji konkretnych zadań. Powołanie rady społecznej wspierającej realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wpisuje się także w postulaty wysuwane przez członków Rady Miejskiej.
W ramach prac nad Strategią dwukrotnie odbyły się konsultacje społeczne, które stały się podstawą do przeprowadzenia analizy strategicznej przy wykorzystaniu metody SWOT/TOWS. W toku dalszych prac określono misję, wskazano cele strategiczne i operacyjne, a także otwartą listę projektów i programów realizacyjnych strategii .Zgodnie z zasadami tworzenia dokumentów strategicznych przyjęto, że zostaną one ułożone hierarchicznie: najpierw cele strategiczne (docelowe osiągnięcia strategii), następnie cele operacyjne (mierzalne i skonkretyzowane kierunki) i ostatecznie projekty i programy realizacyjne.
Wyszczególnione zostały 3 główne cele strategiczne:
1. Integracja społeczna osób i środowisk oraz powszechny dostęp do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym
2. Lokalna aktywność społeczna i obywatelska
3. Sprawna i efektywna infrastruktura społeczna
W ramach każdego celu strategicznego określone zostały cele operacyjne podzielone na cztery obszary priorytetowe:
- Obszarze A: Integracja środowiskowa osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
- Obszarze B: Profilaktyka Zdrowotna,
- Obszarze C: Przeciwdziałanie uzależnieniom,
- Obszarze D: Pomoc społeczna i polityka prorodzinna.
Uchwalenie nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zbiega się ze zmianami organizacyjnymi wewnątrz urzędu dotyczącymi realizowania spraw społecznych. Zakres ten jest jeszcze aktualnie realizowany jest przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Wydział ten doprowadził także do końca kwestię opracowania nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w której jako odpowiedzialny za jej realizację z ramienia Urzędu Miasta i Gminy jest powołany już w połowie 2008 roku Wydział Spraw Społecznych. Głównym realizatorem Strategii będzie więc:
- w obszarach priorytetowych dotyczących: Integracji środowiskowej osób niepełnosprawnych i ich rodzin (A) oraz Profilaktyki zdrowotnej (B) – Wydział Spraw Społecznych,
- w obszarach priorytetowych dotyczących: Przeciwdziałania uzależnieniom (C) oraz Pomocy społecznej i polityki prorodzinnej (D) – Ośrodek Pomocy Społecznej.
Reasumując kolejne działania podejmowane będą przez ww. realizatorów po uchwaleniu Strategii.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

Radny Janusz Skrzypiński
904/XLIV/09
– moja interpelacja dotyczy drogi nr 1356, jest to droga powiatowa, proszę o naprawienie ubytków w drodze. Proszę także o wycięcie topoli rosnących wzdłuż tej drogi. Są to stare drzewa, kruche, w okresie jesienno-zimowym stwarzają duże zagrożenie dla użytkowników.

Gryfino, dnia 23.10.2009 r.

BMK.0057-18/09
Interpelacja przesłana do Zarządu Powiatu Gryfińskiego.

Gryfino, 30.10.2009 r.

BMP/904,905/217/XLIV/09
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej informuję:
Ad.904/XLIV/09 - do naprawy nawierzchni drogi nr 1356 zobowiązany jest zarządca drogi.
Gmina Gryfino wystąpi z wnioskiem pisemnym do odpowiedzialnych za stan nawierzchni dróg powiatowych o wykonanie niezbędnego remontu tej nawierzchni w terminie niezwłocznym.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

905/XLIV/09 – proszę w imieniu rady sołeckiej Borzymia oraz mieszkańców miejscowości o podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu budynku byłej szkoły w Borzymiu. Budynek ten jest nieużytkowany, niszczeje od kilku lat.

Gryfino, 30.10.2009 r.

BMP/904,905/217/XLIV/09
Ad.905/XLIV/09
- będę czynił starania, aby w planie budżetu 2010 przyjąć środki finansowe na wykonanie projektu adaptacji budynku po byłej szkole w Borzymiu na cele tymczasowego zamieszkiwania przez osoby w trudnej sytuacji życiowej.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin