Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XLV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 12 listopada 2009 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XLIII sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania powołania obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Jeziora Wełtyńskie” do sieci Natura 2000– DRUK Nr 1/XLV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno – usługowe Gryfino – DRUK Nr 2/XLV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/343/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. – DRUK Nr 3/XLV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gardno, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – DRUK Nr 4/XLV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2010 – DRUK Nr 5/XLV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru – DRUK Nr 6/XLV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino – DRUK Nr 7/XLV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych oraz rolnego – DRUK Nr 8/XLV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Gryfino – DRUK Nr 9/XLV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok – DRUK  Nr 10/XLV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok – DRUK  Nr 11/XLV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/367/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 – DRUK Nr 12/XLV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia – budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług – DRUK Nr 13/XLV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gryfino – DRUK Nr 14/XLV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. – DRUK Nr 15/XLV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk piłkarskich położonych w miejscowościach wiejskich – DRUK Nr 16/XLV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXI. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gryfino  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010 – DRUK Nr 17/XLV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXII. Podjęcie uchwały w sprawie:

 1. rozpatrzenia wniosku sołectwa Bartkowo w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego w roku 2010 – DRUK Nr 18/XLV
 2. rozpatrzenia wniosku sołectwa Bartkowo w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego w roku 2010 – DRUK Nr 18-1/XLV

odrębnie do każdego projektu uchwały:

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIII. Podjęcie uchwały w sprawie:

 1. rozpatrzenia wniosku sołectwa Wirów w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego w roku 2010 – DRUK Nr 19/XLV
 2. rozpatrzenia wniosku sołectwa Wirów w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego w roku 2010 – DRUK Nr 19-1/XLV

odrębnie do każdego projektu uchwały:

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIV. Podjęcie uchwały w sprawie:

 1. rozpatrzenia wniosku sołectwa Krajnik w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego w roku 2010 – DRUK Nr 20/XLV
 2. rozpatrzenia wniosku sołectwa Krajnik w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego w roku 2010 – DRUK Nr 20-1/XLV

odrębnie do każdego projektu uchwały:

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXV. Podjęcie uchwały w sprawie:

 1. rozpatrzenia wniosku sołectwa Żórawie w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego w roku 2010 – DRUK Nr 21/XLV
 2. rozpatrzenia wniosku sołectwa Żórawie w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego w roku 2010 – DRUK Nr 21-1/XLV

odrębnie do każdego projektu uchwały:

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXVI. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  w Gryfinie – DRUK Nr 22/XLV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXVII. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Sportowego  w Gryfinie – DRUK Nr 23/XLV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXVIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy rzeczowej w przebudowie ul. Mieszka I w Gryfinie – DRUK Nr 24/XLV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIX. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Bielice pomocy rzeczowej  w przebudowie drogi Parsów – Parsówek – DRUK Nr 25/XLV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXX. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 26/XLV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXXI. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymiaru dopłat ściekowych stosowanych przy wykonywaniu usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz określenia wymiaru modernizacyjnych dopłat środowiskowych do budowy mikrooczyszczalni przydomowych lub przebudowy i remontu zbiorników bezodpływowych (obywatelski projekt uchwały)– DRUK  Nr 27/XLV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXXII. Podjęcie uchwały w sprawie:

 1. określenia wymiaru dopłaty do odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych – DRUK Nr 28/XLV
 2. dopłat do ceny dostarczonej wody – DRUK Nr 28-1/XLV

odrębnie do każdego projektu uchwały:

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXXIII. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2008/2009 – DRUK Nr 29/XLV

 • uwagi i zapytania.

XXXIV. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych.

XXXV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XXXVI. Wolne wnioski i informacje.