Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XLIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 27 sierpnia 2009r.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Tomasz Namieciński
820/XLIII/09
– na poprzedniej sesji pytałem o projekt świetlicy wiejskiej w Gardnie. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi. Ponawiam tą interpelację. Przypomnę, że w budżecie gminy zapisana jest kwota 100.000 zł. Jest to jedno z zadań gminy, do chwili obecnej nie został zlecony projekt świetlicy.

Gryfino, 21.09.2009r.

BMP/ 820/213/XLIII/09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej, w sprawie postępu prac związanych z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gardno, informuję że prace projektowe trwają i w m-cu wrzesień - październik bieżącego roku odbędzie się spotkanie z przedstawicielami społeczności lokalnej, celem zapoznania się z opracowaniem projektowym budowy świetlicy w Gardnie i ustaleniem ostatecznego programu funkcjonalno-użytkowego tego obiektu. Ustalenia te są niezbędne, celem kontynuacji prac projektowych, opracowania projektu budowlano-wykonawczego i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
Zadanie inwestycyjne j.w. przygotowywane w zakresie projektowym w roku 2009, planowane jest do realizacji w roku 2010 i latach następnych, pod warunkiem ujęcia zadania w planie budżetu na rok 2010 i lata następne i uzyskania dofinansowania na budowę ze środków UE lub innych środków pozabudżetowych.
Z up. Burmistrza
Z-c Burmistrza Maciej Szabałkin

821/XLIII/09 – w kwietniu ubiegłego roku złożyłem interpelację następującej treści: „Czy istnieje możliwość opracowania regulaminów korzystania z boisk wiejskich? Pytam o to dlatego, że w ostatnim okresie gmina zakupiła wiaty dla zawodników, jedna wiata kosztowała ok. 7.000 zł. Dochodzą do mnie skargi, że w tych wiatach przebywają osoby postronne, spożywają alkohol. Na pewno gdybyśmy mieli takie regulaminy, byłoby to narzędzie dla odpowiednich organów, żeby karać takie osoby”. Otrzymałem odpowiedź 26 maja 2008 r. następującej treści: „Uprzejmie informuję, że inicjatywa stworzenia regulaminów korzystania z boisk wiejskich, aby zapobiec podobnym sytuacjom jak dewastacja urządzeń oraz spożywanie wszelkiego rodzaju używek na terenach boisk wiejskich jest jak najbardziej słuszna i w najbliższym czasie zostaną takie regulaminy opracowane i przedstawione dla działaczy klubowych”. Minął rok, niestety, regulaminy nie zostały opracowane, nie trafiły do działaczy klubowych. Ja wzór takiego regulaminu, który Klub Sportowy Grot Gardno otrzymał z Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, przekazałem Panu Naczelnikowi Romaniczowi. W ostatnim tygodniu zostały zniszczone wiaty w Gardnie. Organy porządkowe twierdzą, że nie mogą karać sprawców. Jeszcze raz proszę o opracowanie takich regulaminów. Chciałbym uzyskać w tej sprawie odpowiedź na piśmie.

Gryfino, 2009-09-21

BWS. 0057-21/09
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 27 sierpnia 2009 roku interpelację nr 821/XLIII/09 uprzejmie informuję, że w projekt uchwały w sprawie regulaminu korzystania z boisk wiejskich przedstawiony będzie na sesji która powinna się odbyć na koniec października.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

Radna Janina Nikitińska
822/XLIII/09
– czy kanalizacja, która budowana jest przy ul. Pomorskiej będzie dotyczyła tylko osiedla Północ czy też ulicy Pomorskiej? Jeśli będzie też dotyczyła ul. Pomorskiej, to chciałam zaznaczyć, że spad jest w przeciwną stronę. Ale być może ta kanalizacja deszczowa dotyczy tylko Tarasu Północ? Jeżeli pozostają stare studzienki kanalizacyjne dla ulicy Pomorskiej, to uważam, że należałoby dodatkowo co najmniej jedną albo dwie dobudować. W czasie deszczu jest tam rwący potok. Nie chciałabym, żeby po zakończeniu remontu, rozpoczynać dodatkowe prace i ponosić dodatkowe koszty. W trakcie tej budowy można by to było wykonać.

Gryfino,21.09.2009r.

BMP/ 822/211/XLIII/09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie kanalizacji deszczowej w ul. Pomorskiej informuję, że w ramach uzbrojenia Terenu Osiedla Północ wykonywane są prace związane z poprawą funkcjonowania odprowadzenia wód deszczowych w tym rejonie, w tym przełączenia istniejących wpustów deszczowych, budowy nowych wpustów celem właściwego odprowadzenia wód deszczowych. W chwili obecnej wykonawca wykonuje prace związane z przebudową i przełączeniem kanalizacji deszczowej wraz z pomiarami geodezyjnymi ich usytuowania. Po wykonaniu prac wykonawca dokona ułożenia nowej nawierzchni na części ul. Pomorskiej. Prace wykonywane są w oparciu o dokumentację projektową i pod nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru inwestorskiego, gwarantując ich poprawne wykonanie, zgodne z warunkami technicznymi i dokumentacją projektową.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

823/XLIII/09 – interpeluję w sprawie pomieszczenia przy ul. 1 Maja 10, wynajmowanego przez Związek Emerytów i Rencistów. Związek ten zajmuje małe pomieszczenie ok. 20m2.. Jest to dość liczny Związek. Rozmawiałam z Panią Zakrzewską, szefową tego Związku, która mówiła, że obok znajdują się pomieszczenia kiedyś wynajmowane przez posła Samoobrony na biuro poselskie. Te pomieszczenia są wolne. Proszę Burmistrza i Radę o wyrażenie zgody na przyznanie Związkowi Emerytów i Rencistów dodatkowych pomieszczeń.

Gryfino, dnia 25.09.2009 r.

BWG.057/09/2009
Odpowiadając na interpelację informuję, że na dzień dzisiejszy w ww obiekcie nie ma wolnych pomieszczeń użytkowych. Jedyny lokal będący w dyspozycji Gminy, o powierzchni 35,20 w m2, w dniu 11 sierpnia br. przydzielony został na zasadzie użyczenia Kołu Gospodyń Wiejskich „Wena” w Gryfinie.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

Radny Paweł Nikitiński
824/XLIII/09
- chciałbym zapytać o harmonogram realizacji hali sportowej, złożone deklaracje KS Energetyk w zakresie możliwości korzystania tej hali od przyszłego sezonu. Z informacji, które pozyskałem wynika, że prace nad ogłoszeniem przetargu trwają, przypominam, przetargu na projekt. Proszę, żebyśmy informowali się wzajemnie o realnych terminach, które są możliwe do zrealizowania, zgodnie z wiedzą i doświadczeniem Burmistrza, zgodnie z procedurą zamówień publicznych, tak, żeby nie rozbudzać nadziej. Pytam o to, na kiedy Burmistrz przewiduje ogłoszenie przetargu dotyczącego wykonania projektu hali widowiskowo-sportowej?

Gryfino, 21.09.2009r.

BMP/ 824/212/XLIII/09
W odpowiedzi na interpelację w sprawie harmonogramu prac związanych z zadaniem „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Gryfinie” informuję, że Gmina Gryfino ogłosiła 31 sierpnia 2009 roku konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej budowy hali widowiskowo- sportowej w Gryfinie- na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie.
Zgodnie z ustaleniami procedury konkursowej wybór autora najlepszej pracy i zlecenie opracowania projektu budowlano-wykonawczego budowy sali widowiskowo-sportowej, nastąpi w m-cu grudniu 2009 a zakończenie prac i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę planuje się na m-c lipiec 2010.Rozpoczęcie robót związanych z budową sali planuje się w m-cu wrzesień 2010 roku a zakończenie w IV kwartale roku 2011.
Na realizację tego zadania gmina będzie się ubiegała o pozabudżetowe środki finansowe.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radna Wanda Kmieciak
825/XLIII/09
– w miejscowości Czepino brak jest dojścia do zasuw wodnych, te zasuwy wodne zostały zamurowane podczas budowy chodników i drogi krajowej nr 31. Jest to poważny problem, ponieważ w przypadku awarii nie ma możliwości zakręcenia wody i dom może zostać zalany. Kwestia ta była już kilkakrotnie zgłaszana i prze kilka lat nie została naprawiona. Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie.

Gryfino, 21.09.2009r.

BMP/ 825,826,827,828,830/210/XLIII/09
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej informuję;
Ad.825,/XLIII/09 – w sprawie zabudowanych zasuw wodnych w pasie drogi krajowej nr 31,gmina we współpracy z PUK Sp. zo.o. w Gryfinie na bieżąco ,w miarę zgłaszanych problemów, dokonuje wynoszenia zasuw wodnych na poziom terenu. Przyjmując jednak niniejszy wniosek, gmina we współpracy z PUK Sp. zo.o. w Gryfinie, dokona przeglądu zasuw w oparciu o posiadaną dokumentację i inwentaryzację powykonawczą budowy drogi nr 31 wraz z infrastrukturą techniczną. W przypadku stwierdzenia zabudowy zasuw wodnych, sukcesywnie w uzgodnieniu z zarządcą drogi będą dokonywane ich wyniesienia do poziomu terenu.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

826/XLIII/09 – zgłaszałam wykonanie poręczy przy schodach na cmentarz, nie wymaga to dużych nakładów finansowych i bardzo proszę, żeby te poręcze zostały wykonane. Burmistrz powiedział, że zostaną one zrobione.

Gryfino,21.09.2009r.

BMP/ 825,826,827,828,830/210/XLIII/09
Ad826/XLIII/09
– w sprawie wykonania poręczy na cmentarzu ,informuję że podjąłem działania w tej sprawie. Poręcze zostaną wykonane w październiku tego roku.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

827/XLIII/09 – interpeluję w sprawie wykonania ogrodzenia przy boisku sportowym w Radziszewie. Dzieci grające w piłkę muszą po skarpie zbiegać za piłką, co jest bardzo niebezpieczne, skarpa jest dosyć stroma, uważam, że ogrodzenie poprawiło by bezpieczeństwo tych dzieci.

Gryfino,21.09.2009r.

BMP/ 825,826,827,828,830/210/XLIII/09
Ad.827/XLIII/09
– w sprawie wykonania ogrodzenia boisku w Radziszewie ,informuję że w roku bieżącym zostanie wykonany 1 element ogrodzenia ,właśnie od strony skarpy. Pozostałe elementy ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem skarpy zostaną zaprojektowane i wykonane w roku 2010,pod warunkiem zaplanowania realizacji zadania w planie budżetu na rok 2010.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

828/XLIII/09 – mieszkańcy zgłaszają brak fotoradaru w Czepinie. Wiem, że GDDKiA postanowiła inaczej, niż chcą mieszkańcy, ale wobec tak dużego natężenia ruchu samochodów i rozwijanych przez kierowców dużych prędkości, trzeba coś w tej sprawie zrobić, ponownie zwracać się poprzez Policję do GDDKiA aby jakoś rozwiązać ten problem.

Gryfino, 21.09.2009r.

BMP/ 825,826,827,828,830/210/XLIII/09
Ad.828/XLIII/09
– w sprawie fotoradarów ,jak była Pani uprzejma zauważyć ,decyzje podejmuje GDDKiA w Szczecinie –zarządca drogi nr 31.Zważywszy jednak na wnioski w sprawie zwiększenia ilości fotoradarów na tej drodze, ponownie wystąpię do GDDKiA w Szczecinie z wnioskiem w tej sprawie.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

829/XLIII/09 – mieszkańcy Czepina zgłosili mi, że zostały wykonane pomiary geodezyjne na działce 356/1, którą Burmistrz obiecał przeznaczyć na cele sportowo-rekreacyjne. Jest to jedyna działka w tej miejscowości, która może być przeznaczona na cele społeczne. Wobec powyższego mieszkańcy uważają, że wykonanie pomiarów geodezyjnych jest stratą pieniędzy. Jeżeli Burmistrz na zebraniu sołectwa mówi, że plac jest niezbędny dla mieszkańców, nie widzimy potrzeby wykonywania takich pomiarów.

Gryfino, dnia 25.09.2009 r.

BWG.0057/10/2009
W odpowiedzi na interpelację informuję, że prace związane z przeznaczeniem działki nr 356/1 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, co wiązało się z jej podziale geodezyjnym, zostały podjęte w kwietniu 2008 r. Pani pierwsza interpelacja w sprawie placu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców wsi zgłoszona została na sesji w dniu 29 maja. W wyniku tej interpelacji przeprowadzona została analiza terenu w miejscowości Czepino pod kątem możliwości realizacji ww. zamierzenia. Jako najbardziej dogodny teren leżący w pobliżu świetlicy wiejskiej wytypowano działkę stanowiącą własność prywatną, niestety współwłaściciele nie wyrazili woli zbycia nieruchomości na przedmiotowy cel.
Następnie na sesji w dniu 6 listopada wskazała Pani jako teren dogodny dla realizacji ww zamierzenia działkę 359/1, która do dnia 3.06.2010 r. objęta jest umową dzierżawy pod ogród przydomowy. Wobec zamiaru lokalizacji na tej działce placu publicznego, sprzeciw złożyli aktualni dzierżawcy działki, którzy jednocześnie zamieszkują w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
W międzyczasie równolegle trwał podział działki 356/1 zgodnie z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu w celu wydzielenia czterech samodzielnych działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Obecnie przeprowadzona zostanie analiza możliwości realizacji na części tego terenu placu publicznego, aczkolwiek ukształtowanie nieruchomości, zwłaszcza jej głębokość sięgająca maksymalnie 33 m, nie wydaje się wystarczająca.
O dalszych działaniach w sprawie zostanie Pani poinformowana osobnym pismem.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

830/XLIII/09 – mieszkańcy Czepina proszą o przegląd studzienek kanalizacyjnych w drodze krajowej nr 31. Studzienki te nie są należycie obsadzane i wymagają co kilka lat uszczelnienia.

Gryfino,21.09.2009r.

BMP/ 825,826,827,828,830/210/XLIII/09
Ad.830/XLIII/09
– w sprawie przeglądu studni kanalizacyjnych w drodze krajowej nr 31,zostanie dokonany przegląd ich stanu technicznego i w przypadku konieczności będziemy sukcesywnie dokonywać ich regulacji i naprawy lub wymiany.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Stanisław Różański
831/XLIII/09
– interpelację kieruję do Z-cy Burmistrza Eugeniusza Kuduka. W czerwcu Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podały do publicznej wiadomości wyniki egzaminów uczniów uczęszczających do gimnazjum oraz wyniki sprawdzianów szóstoklasistów ze szkół podstawowych. Wyniki te były w Internecie, każdy mógł się z nimi zapoznać. Jak w świetle tych wyników plasują się nasze szkoły, które są finansowane z budżetu gminy? Czy polega na prawdzie nieoficjalna opinia, jaka krąży śród rodziców, że te wyniki są bardzo złe? Jeżeli tak jest, to chciałbym prosić, aby na najbliższą sesję, jeśli czas pozwoli, bądź na kolejną sesję, przygotował Pan dla Rady stosowną informację w tej sprawie. Bardzo proszę, żeby w tej informacji znalazła się odpowiedź na to pytanie, jak lokują się nasze szkoły finansowane z budżetu gminy w świetle tych wyników, w opinii zarówno jednej jak i drugiej komisji egzaminacyjnej? Jeśli prawdą jest, że te wyniki są złe, to Wysoka Rado, najwyższy czas abyśmy się zastanowili, czy taki podział środków, kiedy na oświatę w budżecie gminy planowanych jest 36 mln zł - są to największe wydatki w budżecie gminy - czy te pieniądze są wykorzystywane w sposób prawidłowy? Proszę aby w tej informacji, jeśli te wyniki są złe, znalazła się również odpowiedź na pytanie, kto ponosi winę za to i jakie należy przedsięwziąć działania aby ta sytuacja się zmieniła. Sprawa poziomu nauczania leży bardzo głęboko na sercu każdemu z rodziców, naszych wyborców. Uważam, że jest najwyższy czas, by odpowiedzieć sobie na pytanie, jak jest, a jeśli jest źle, co zrobić, żeby było lepiej. Będzie to dla nas autorefleksja przy pracach nad budżetem roku 2010.

Gryfino, 22 września 2009 r.

BWS.0057-24/09
W odpowiedzi na interpelację nr 831/XLIII/09 złożoną podczas sesji Rady Miejskiej
w Gryfinie w dniu 27 sierpnia 2009 r. uprzejmie informuję, że powyższa interpelacja została rozesłana do wszystkich dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w naszej gminie. Jednocześnie informuję, że organem nadzoru pedagogicznego, a więc kompetentnym do wydawania diagnozy jak i analizy wyników nauczania jest Kuratorium Oświaty. W każdej szkole nadzór pedagogiczny jest zadaniem dyrektora szkoły. Rola Gminy jako organu prowadzącego jest w zakresie nadzoru pedagogicznego znikoma.
Zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) o systemie oświaty: „organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego”. Informacja na temat wyników egzaminów znajdą się w sprawozdaniu, o którym mowa powyżej.
Jednocześnie informuję, że dla organu prowadzącego bardzo istotną sprawą jest związek pomiędzy nakładami na funkcjonowanie jednostek oświatowych a jakością kształcenia. Jednak wyniki te wymagają głębokiej analizy we współpracy z organem nadzoru pedagogicznego.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

832/XLIII/09 – interpelację kieruję do Burmistrza Henryka Piłata, dotyczy ona pozyskania na potrzeby społeczności Pniewa i Żórawek obiektu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Na tej sali padały różne propozycje dotyczące rozwiązania tego problemu. Proponowaliśmy, aby zrobić to przy pomocy obiektu, w którym mieści się biblioteka, przenosząc ją gdzie indziej, innym razem była propozycja, aby przystawać i wykorzystać dawny warsztat przy tej bibliotece, wreszcie propozycja by wynająć od Pana Lisieckiego budynek i przenieść tam bibliotekę, a w budynku biblioteki urządzić świetlicę. Rady sołeckie podjęły uchwały o budowie Orlika 2012 z zapleczem, w którym miała by się ta świetlica mieścić. Chciałbym zapytać, w którym miejscu jesteśmy w realizacji tych wszystkich pomysłów? Pytam dlatego, że ostatnio wśród mieszkańców Pniewa i Żórawek pojawiła się, moim zdaniem bardzo interesująca informacja o kolejnej możliwości rozwiązania tego problemu. Otóż Pan Jan Markowski, mieszkaniec nie naszej gminy, jest właścicielem budynku, w którym He-Gru miało swoją halę produkcyjną. Jest to budynek składający się z trzech segmentów, w jednym hala ma 60m2, w drugim 282 m2, w trzecim 67 m2. Powierzchnie dwóch działek wynoszą 25 arów. Jeśli prawdą jest, że Pan Markowski chce sprzedać gminie ten budynek, namawiał bym Pana Burmistrza publicznie, aby rozważyć tą możliwość. Dwa sołectwa, Pniewo i Żórawki, tak zacne, tak zasłużone dla gminy, jeszcze nic nie doświadczyły z budżetu na swoją korzyść. Myślę, że gdyby się udało tą propozycję sfinansować z budżetu gminy roku 2010, byłoby to dobre rozwiązanie. Wiemy, że Burmistrz prowadzi w tej sprawie dyskretne rozmowy. Prosimy, żeby je sfinalizować z pożytkiem, o jakim powiedziałem.

Gryfino, dnia 25.09.2009 r.

BWG.0057/11/2009
W odpowiedzi na interpelację informuję, że w projekcie budżetu na rok 2010 przedłożę propozycję zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zakup przez Gminę Gryfino ww. nieruchomości.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

833/XLIII/09 – moja interpelacja dotyczy sposobu załatwienia wniosku Rady Sołeckiej w Pniewie z 1 czerwca br. postulującego wykonanie tymczasowe chodnika szutrowego, który zapewniłby bezpieczeństwo dzieciom dowożonym do szkoły. Chodzi o przejście od autobusu do przystanku. Ta sprawa jest naprawdę ważna. Rada sołecka zwróciła się do mnie, żebym objął to swoim patronatem nadzoru radnego i pomógł w załatwieniu tej sprawy.

Gryfino, dnia 30.09.2009r.

BMP/ 833,834,/216/XLIII/09
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej informuję;
Ad.833/XLIII/09 – w sprawie budowy tymczasowego chodnika w Pniewie wzdłuż drogi wojewódzkiej/droga na odcinku autobus –przystanek/,Gmina wystąpiła z wnioskiem pisemnym do zarządcy drogi. Wg wstępnych rozmów z przedstawicielami zarządcy drogi, wniosek o budowie chodnika na tym odcinku jest uzasadniony i zostanie rozważony z uwzględnieniem kosztów budowy i posiadanych środków finansowych w roku 2009.Gmina ze swej strony zadeklarowała pomoc w realizacji prac, celem poprawy bezpieczeństwa dzieci korzystających z tego odcinka drogi podczas dojazdu do szkoły.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

834/XLIII/09 – interpelację kieruję do Z-cy Burmistrza Macieja Szabałkina i pytam czy zakończono prace związane z opracowaniem analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jeżeli nie zakończono, to w jakim stadium zaawansowania te prace znajdują się na dzień dzisiejszy? Czy termin 30 września dotyczący zakończenia tych prac jest zagrożony? Kiedy zostanie podjęta decyzja o ewentualnym przystąpieniu do zmian studium? Co ze sprawą Stanisława Ponickiego? Czy zmiany jego również obejmują?

Gryfino, dnia 30.09.2009r.

BMP/ 833,834,/216/XLIII/09
Ad.834/XLIII/09
– w sprawie informacji na temat zaawansowania prac nad analizą aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino pragnę poinformować, że prace te są w fazie końcowej, trwają konsultacje z biurem projektowym, co do ostatecznego kształtu dokumentu. Następnie dokument będzie podlegał zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną. Następnie wyniki analizy zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Gryfinie. Oceniam, że materiał ten zostanie przedłożony Radzie Miejskiej jeszcze w bieżącym roku.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

835/XLIII/09 – kieruję interpelację – quasi-skargę na Zastępcę Burmistrza Macieja Szabałina w trybie art. 229 pkt 3 Kpa. Zarzucam Panu naruszenie postanowień § 22 pkt 5 Regulaminu Rady Miejskiej w Gryfinie oraz przepisów art. 35 i 36 Kpa w sprawach związanych z budową kanalizacji w Pniewie i Żórawkach, remontem ul. Kasztanowej w Pniewie, wykonaniem przyłączy gzowych dla mieszkańców, którzy zostali pominięci w trakcie zasadniczej inwestycji, przeprowadzenie wizji lokalnej na siedlisku Ignacego Karkochy w Pniewie. We wszystkich tych sprawach kierowałem wielokrotnie swoje interpelacje, w tym: 9 czerwca br. w sprawie Ignacego Karkochy, 25 maja i 9 lipca w sprawie przyłączy gazowych, 9 czerwca br. w sprawie budowy kanalizacji i 9 lipca br. w sprawie remontu ulicy Kasztanowej, na które to interpelacje nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Pan Zastępca Burmistrza nie dochował również obowiązku wynikającego z przepisów Kpa, aby zawiadomić radnego o przyczynach niezałatwienia sprawy w terminie. Wobec takiej sytuacji, wobec niezałatwienia moich interpelacji uważam, iż wyczerpane zostały znamiona bezczynności organu, o których mówi art. 229 kpa, bowiem dowodzą, iż mamy do czynienia z faktyczną bezczynnością organu. Stąd też zwracam się do pana Przewodniczącego Rady, aby moją skargę we wszystkich tych sprawach umieścił na najbliższej sesji Rady do rozpatrzenia i podjęcia stosownych uchwał we wszystkich sprawach, o których mówiłem.

Gryfino, dnia 25 września 2009 r.

BOR.0057-12/09
W związku z interpelacją nr 835/XLIII/09 złożoną na XLIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 27 sierpnia 2009 r., w treści której podnosi Pan zarzut naruszenia przepisów § 22 pkt. 5 Regulaminu Rady Miejskiej w Gryfinie oraz art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie braku odpowiedzi na interpelacje, za których udzielenie odpowiedzi odpowiedzialne były służby inwestycyjne, podległe Z-cy Burmistrza Panu Maciejowi Szabałkinowi, w związku z licznymi sygnałami radnych o niezachowaniu terminowości przy udzielaniu odpowiedzi na interpelacje, wyrażam pogląd, że nieterminowość udzielania odpowiedzi na zgłaszane przez radnych interpelacje jest istotnym mankamentem działania Pana Burmistrza. Mając na uwadze poprawę współpracy z Panem Burmistrzem w zakresie obowiązku udzielania odpowiedzi radnym na zgłaszane przez nich interpelacje oraz wnioski wypracowywane przez komisje Rady Miejskiej, wystąpię do Pana Burmistrza o zobowiązanie podległych mu pracowników do zachowania większej staranności przy udzielaniu odpowiedzi, a nade wszystko o przestrzeganie zakreślonych prawem terminów.
Jednocześnie informuje, że interpelację nr 835/XLIII/09 przekazałem do Pana Burmistrza w celu zajęcia stanowiska wobec podniesionych przez Pana zarzutów względem Zastępcy Burmistrza Pana Macieja Szabałkina, bowiem nie stanowi ona skargi w rozumieniu art. 229 pkt 3 k.p.a., w związku z czym nie stała się ona przedmiotem obrad Rady.
Przewodniczący Rady
Mieczysław Sawaryn

Gryfino, dnia 30.09.2009r.

BMP/ 833,834,/216/XLIII/09
Ad. 835/XLIII/09
– w sprawie braku uzyskania odpowiedzi na wymienione przez Pana interpelacje pragnę przeprosić Pana za opóźnienia w przekazaniu informacji na tematy Pana interesujące. Odpowiedzi na Pańskie interpelacje zostały przekazane Panu w dniu 25 września.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – ogólna uwaga wszystkich radnych, Panie Burmistrzu, niestety, Pana służby nie odpowiadają w terminie na składane na sesjach interpelacje. Jest to poważny mankament działania Burmistrza i jego służb, brak odpowiedzi na interpelacje w terminie, a w niektórych przypadkach brak jakiejkolwiek odpowiedzi.

836/XLIII/09 – jesteśmy miastem powiatowym, stolicą Powiatu Gryfińskiego, obserwujemy od kilku lat trend, iż ważne dla stolicy instytucje przenoszone są do innych miejscowości niż Gryfino. W Chojnie jest filia KRUS, w Baniach filia ARiMR. Sąd Rejonowy w Gryfinie szuka siedziby, zwrócił się z taką sprawą do Prezydium Rady. Przekazałem Burmistrzowi wniosek Pani Prezes Sądu. Proszę o udzielenie odpowiedzi Pani Prezes i radnym. Sąd chce nabyć budynek od gminy Gryfino, są takie możliwości, wystarczy spojrzeć na budynek po WKU, który niszczeje, czy na inne budynki w mieście. Ten problem istotny dla wizerunku gminy Gryfino powinien być koniecznie rozwiązany.

837/XLIII/09 - kilkanaście dni temu przy ul. Reymonta w Gryfinie został ustawiony ogranicznik, tam część jezdni się zapadła, utrudnia to poruszanie się mieszkańcom, kiedy zostanie przeprowadzony remont?

Gryfino, 21.09.2009 r.

BMP/ 837/214/XLIII/09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie miejscowego zapadnięcia na ul. W. Reymonta w Gryfinie informuję, że o zaistniałej sytuacji został powiadomiony wykonawca robot uzbrojenia terenu przy ul. J. Pawła i W. Reymonta, który w trakcie prowadzonych robót uszkodził drogę we wskazanym miejscu. Wg oświadczenia wykonawcy usunięcie zapadliska drogi nastąpi w terminie do 5 października 2010 roku.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Magdalena Chmura Nycz
838/XLIII/09
– interpelację tą zgłaszałam na poprzedniej sesji, dotyczy ona stanu finansowego naszej gminy, płynności finansowej, wskaźnika zadłużenia. Na tą interpelację nie dostałam odpowiedzi, a wieść gminna niesie, że gmina Gryfino nie ma środków, pytają o to radni, dlatego proszę, żeby Burmistrz dzisiaj na sesji odpowiedział na tą interpelację.

Radny Ireneusz Sochaj
839/XLIII/09
– gmina jest właścicielem CW Laguna, również parkingu przy tym obiekcie, czasem parking ten jest zastawiony samochodami, natomiast część będąca parkingiem strzeżonym jest pusta. Nie twierdzę, że ten parking należy zlikwidować, ale może należy go pomniejszyć i więcej miejsc udostępnić na ogólnych zasadach.

Gryfino, dnia 21.09.2009 r.

CW/JG/430/2009
W związku z zapytaniem Pana dotyczącym możliwości pomniejszenia parkingu strzeżonego i udostępnienia większej ilości miejsc na ogólnych zasadach dla klientów CW Laguna, informujemy jak niżej.
Parking strzeżony jest prowadzony przez firmę, która podpisała umowę w dniu 01.04.2009 r. Umowa ta jest kontynuowana tak jak większość umów podpisanych przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino na zasadzie sukcesji praw i obowiązków wynikających z podpisania umowy kupna Centrum Wodnego Laguna przez Gminę Gryfino aktem notarialnym Repertorium A numer 2177/2009 z dnia 26.03.2009 r.
Prowadziliśmy stała obserwację ruchu samochodowego na parkingach zarówno strzeżonym jak i ogólnodostępnym (niestrzeżonym). Przeprowadziliśmy bezpośrednio rozmowy z najemcą placu objętego parkingiem strzeżonym na temat reorganizacji parkingu, celem uzyskania kolejnych wolnych miejsc dla klientów korzystających z usług CW Laguna. Efektem ww rozmów jest udostępnienie od 1.10.2009 r. parkingu strzeżonego pracownikom CW laguna, przyjeżdżającym do pracy własnymi samochodami, co pozowli na zwiększenie miejsc parkingowych na parkingu ogólnodostepnym o ponad 20 miejsc postojowych każdego dnia.
Dyrektor
Juliusz Grabowski

Radna Elżbieta Kasprzyk
840/XLIII/09
- w związku z brakiem realizacji wniosków Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska z roku 2007, podobnego wniosku Komisji z roku 2008, zwracam się z prośbą do Burmistrza w sprawie nadania ogólnodostępnym drogom gminnym w miejscowości Wirów kategorii dróg publicznych. Proszę zgodnie z art. 7 ustawy o drogach o wystąpienie do Zarządu Powiatu Gryfińskiego i zaopiniowanie propozycji zaliczenia do kategorii dróg publicznych drogi oznaczonej numerem geodezyjnym 46/5 o powierzchni 1,05 ha. Chcę nadmienić, że jest to droga łącząca drogi powiatowe Wirów-Wełtyń i Gryfino-Chwarstnica. Wzdłuż tej drogi posadowionych jest 7 budynków mieszkalnych, kolejnych 7 powstanie, co wynika z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ustalonych przez Burmistrza. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu proszę o przedstawienie jeszcze w tym roku stosownej uchwały Radzie Miejskiej w Gryfinie.

Gryfino, 21.09.2009r.

BMP/ 840,841,842,843,844,845,/210/XLIII/09
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej informuję;
Ad.840/XLIII/09 – w sprawie zmiany kategorii dróg, Gmina nie widzi konieczności zaliczenia przedmiotowego odcinka drogi do kategorii dróg publicznych gminnych. Przeznaczamy takie same środki finansowe zarówno na remonty i inwestycje na drogi wewnętrzne jak i publiczne gminne. Warunkiem zakwalifikowania dróg wewnętrznych do dróg publicznych jest spełnienie między innymi określonych przepisami parametrów technicznych.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

841/XLIII/09 – ponawiam interpelację dotyczącą Wełtynia obręb cegielni. Kilka miesięcy temu występowałam o usytuowanie wiaty przystankowej przy przystanku autobusowym w tym miejscu. Z przystanku korzystają dzieci dojeżdżające do szkół, mówimy o rozpoczęciu roku, dobrze by było, żeby te dzieci mogły oczekiwać na autobus szkolny w przyzwoitych warunkach, nie na deszczu i wietrze.

Gryfino, 21.09.2009r.

BMP/ 840,841,842,843,844,845,/210/XLIII/09
Ad.841/XLIII/09
– w sprawie ustawienia wiaty w okolicy cegielni w Wełtyniu informuję, że wiata jest ustawiona przy drodze wojewódzkiej w kierunku Gryfina. Nie były zgłaszane wnioski o ustawienie wiaty po drugiej stronie drogi wojewódzkiej. Rozważymy wniosek i w uzgodnieniu z zarządca drogi ustalimy jego lokalizację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

842/XLIII/09 – bardzo długo mieszkańcy miejscowości Bartkowo zabiegają o przeniesienie przystanku PKS, a wiem, że jest pozytywna opinia PKS, jest zgoda Starostwa Powiatowego, proszę, aby wreszcie ten przystanek stanął w wyznaczonym miejscu w Bartkowie.

Gryfino, 21.09.2009r.

BMP/ 840,841,842,843,844,845,/210/XLIII/09
Ad.842/XLIII/09
– w sprawie przeniesienia przystanku w Bartkowie informuję, że prace związane z przeniesieniem wiaty zostaną wykonane w m-cu październiku bieżącego roku.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

843/XLIII/09 – minęło pierwsze półrocze, chciałabym zapytać o zadanie rozbudowy i modernizacji świetlicy w Wełtyniu, dział 754, w budżecie na ten rok mamy zagwarantowane 100.000 zł na to zadanie. Na jakim etapie jest realizacja tego zadania? Co przewidziane jest do realizacji w tym roku za kwotę 100.000 zł przeznaczoną zgodnie z wolą Rady Miejskiej?

Gryfino, 21.09.2009r.

BMP/ 840,841,842,843,844,845,/210/XLIII/09
Ad.843/XLIII/09
– w sprawie modernizacji remizy strażackiej w Wełtyniu informuję, że projekt budowlany modernizacji tego obiektu jest na ukończeniu i w październiku tego roku dokumentacja projektowa zostanie złożona w Starostwie Powiatowym, celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

844/XLIII/09 – w dziale 921 zapisane jest zadanie dotyczące opracowania projektu budowy świetlicy w miejscowości Wirów, ta sprawa ciągnie się już od wielu lat, odbywały się spotkania u Burmistrza, udało nam się zagwarantować 30 tys zł na opracowanie projektu budowy w miejscowości Wirów. Na jakim etapie jest realizacja projektu? Kiedy ten projekt zostanie zakończony?

Gryfino, 21.09.2009r.

BMP/ 840,841,842,843,844,845,/210/XLIII/09
Ad.844/XLIII/09
– opracowany projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Wirowie został w sierpniu b.r. złożony w Starostwie Powiatowym ,celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

845/XLIII/09 – interpeluję w sprawie budowy dróg dojazdowych do pól w miejscowości Bartkowo, widzę, jak maszyny rolnicze, kombajny, korzystają z nowo wybudowanej drogi w Bartkowie, a raczej z chodników, ponieważ na drodze one się nie mieszczą. Mały etap w ramach budowy tej drogi został zrobiony, jednak członkowie Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska będąc na wyjazdowym posiedzeniu stwierdzili, że wykonanie tej drogi jest marne.

Gryfino, 21.09.2009r.

BMP/ 840,841,842,843,844,845,/210/XLIII/09
Ad.845/XLIII/09
– w sprawie dróg dojazdowych do pól w Bartkowie informuję, że na terenie Bartkowa dokonano poprawy przejezdności części jednej z dróg stanowiących dojazd do pól. Mimo pełni sezonu prac rolnych ,do Gminy ,do tego czasu nie wpłynęły uwagi w sprawie złego stanu drogi lub konieczności jej poprawy poprzez wyprofilowanie lub poszerzenie.
W najbliższym czasie dokonamy przeglądu tej drogi i w przypadku konieczności jej poprawienia wykonamy prace naprawcze.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

846/XLIII/09 – interpelację kieruję do Starostwa Powiatowego. Drogi Szczawno-Bartkowo i Żórawie-Żórawki wymagają natychmiastowej naprawy. Po ostatnich deszczach są wyrwy. Chciałabym zapytać kiedy zostaną wykonane niezbędne remonty tych dróg, które umożliwią bezpieczne korzystanie z nich?

847/XLIII/09 – przy wjeździe do Bartkowa, przy drodze rosną olbrzymie drzewa, których korzenie unoszą asfalt. Czy jest możliwość usunięcia tych drzew, żeby nie była niszczona droga?

Gryfino, dnia 23.09.2009 r.

BMK.0057-17/09
Zarząd Powiatu Gryfińskiego
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino
Wobec faktu, że droga znajduje się w zarządzie Powiatu Gryfińskiego przesyłam powyższą interpelację zgodnie z kompetencjami, prosząc o udzielenie odpowiedzi Pani Radnej oraz tut. Urzędowi.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

Radny Marek Sanecki
848/XLIII/09
– na poprzedniej sesji składałem interpelację, na która otrzymałem odpowiedź, która mnie nie satysfakcjonuje, w związku z tym zapytam jeszcze raz. Interpelacja dotyczy drużyny Husarii. Odpowiedź od Pana Dyrektora OSiR-u jest prawdą, ale postawiłem pytanie, czy z gminnych pieniędzy finansowany jest transport tej drużyny, jeśli tak to na jakiej podstawie i w jakiej wysokości?

Gryfino, 2009-09-21

BWS. 0057-20/09
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 27 sierpnia 2009 roku interpelację nr 848/XLIII/09 uprzejmie informuję, że Gmina Gryfino nie finansuje transportu ww. drużyny.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

849/XLIII/09 – druga sprawa dotyczy stowarzyszeń, do których należy gmina. Na dzisiejszej sesji mamy przedłożony projekt uchwały dotyczący przystąpienia do kolejnego stowarzyszenia. Cele są bardzo często szczytne, ale wydaje mi się, że nie są one osiągane. Proszę o przygotowanie zestawienia tabelarycznego, przedstawiającego informację o działalności tych stowarzyszeń i jej efektach. Proszę, żeby było to przygotowane w następujący sposób: nazwa stowarzyszenia, rok przystąpienia, kto jest przedstawicielem gminy w tym stowarzyszeniu, postawione cele, osiągane efekty dla gminy, koszty roczne ponoszone przez gminę i łączne koszty poniesione w trakcie przynależności gminy do tego stowarzyszenia. Jeżeli będziemy mieli takie zestawienie, to okaże się czy jest to skuteczne działanie i czy dalej należy iść w tym kierunku. Proszę, żeby ta informacja była przygotowana dla wszystkich radnych na piśmie.

SEO.0057-3/09
Odpowiadając na Pana interpelację Nr 849/XLIII/09 zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 27 sierpnia 2009 r. w sprawie członkostwa Gminy Gryfino  w stowarzyszeniach informuję:

Dobrowolne Stowarzyszenie Miast i Gmin – Unia Miasteczek Polskich

Data przystąpienia do Stowarzyszenia15.09.1994 r.
Przedstawiciel gminy
w Stowarzyszeniu
Henryk Piłat – Burmistrz Miasta i Gminy
Cele Stowarzyszenia
 1. Obrona wspólnych interesów jej członków
 2. Wspieranie idei samorządności lokalnej
 3. Współdziałanie gmin zmierzających do rewitalizacji historycznych miasteczek polskich i kreowania nowych
 4. Podejmowanie działań przyczyniających się do gospodarczego i kulturowego rozwoju gmin – miasteczek
Roczne koszty2002 r. – 2 500,00 zł; 2009 r. – 3 000,00 zł
Łączne koszty poniesione przez GminęW zestawieniach obrotów i sald ksiąg pomocniczych w wersji elektronicznej nie stwierdzono innych zaksięgowanych składek członkowskich, ale ze względu na brak papierowej dokumentacji księgowej (kategoria archiwalna B-5) nie jest możliwe stwierdzenie czy były inne wpłaty.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Data przystąpienia do Stowarzyszenia24.04.2001 r.
Przedstawiciel gminy
w Stowarzyszeniu
Maciej Szabałkin - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Janusz Skrzypiński – Radny Rady Miejskiej
Cele Stowarzyszenia
 1. Wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia
 2. Inicjowanie, przygotowanie i realizacja na terytorium zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin i powiatów wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów
 3. Informowanie społeczności lokalnych o idei integracji europejskiej oraz o strukturze i funkcjonowaniu Unii Europejskiej
 4. Koordynowanie i wspieranie współpracy przygranicznej w regionie
 5. Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków  pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych dla realizacji celów Stowarzyszenia
 6. Wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach
 7. Realizacja innych przedsięwzięć promujących ideę samorządności i integracji europejskiej

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Roczne koszty
 • 2002 r. – 18 831,00 zł; 2003 r. – 18 771,60 zł
 • 2004 r. – 19 071,60 zł; 2005 r. – 18 873,00 zł
 • 2006 r. – 18 934,80 zł; 2007 r. – 18 870,60 zł
 • 2008 r. – 18 859,20 zł; 2009 r. – 18 925,80 zł
Łączne koszty poniesione przez Gminę151 137,60 zł

Związek Gmin Dolnej Odry

Data przystąpienia do Stowarzyszenia31.12.2001 r.
Przedstawiciel gminy
w Stowarzyszeniu
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Cele Stowarzyszenia
 1. Podejmowanie działań w zakresie ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu na terenie zrzeszonych w Związku gmin
 2. Wymianę doświadczeń w zakresie zadań komunalnych
 3. Reprezentowanie wspólnych interesów gmin w sprawach współpracy z samorządami terytorialnymi w kraju i innych państwach oraz Euroregionami
 4. Reprezentowanie wspólnych interesów gmin w sprawach współpracy z administracją rządową
 5. Prowadzenie działalności gospodarczej
 6. Inicjowanie, przygotowanie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie budowy i eksploatacji sieci kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych oraz zagospodarowania odpadów komunalnych
 7. Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych
 8. Podejmowanie działań w zakresie propagowania zrównoważonego rozwoju poszczególnych członków Związku
Roczne koszty---
Łączne koszty poniesione przez Gminę---

Stowarzyszenie na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich

Data przystąpienia do Stowarzyszenia29.05.2003 r.
Przedstawiciel gminy
w Stowarzyszeniu
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Stowarzyszenie na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich

Cele Stowarzyszenia
 1. Wspieranie rozwoju gospodarczego miast nadodrzańskich
 2. Kształtowanie świadomości ekologicznej, pozwalającej na właściwe korzystanie z dóbr natury
 3. Troska o wspólne dziedzictwo kulturowe
 4. Propagowanie walorów turystycznych regionów nadodrzańskich
 5. Podejmowanie działań skierowanych na rozwój Korytarza Transportowego Północ-Południe Europy, którego osią jest Odra
 6. Wspieranie rozwoju portów i żeglugi towarowo-pasażerskiej na Odrze
 7. Inspirowanie mieszkańców i władz regionu do podejmowania działań w kierunku wzajemnej współpracy gospodarczej, turystycznej i kulturalnej
 8. Wspieranie wszelkich inicjatyw dotyczących realizacji programów rozwoju, m.in. „Program dla Odry 2006”
 9. Wspieranie inicjatyw zmierzających do zacieśnienia współpracy przygranicznej państw leżących nad Odrą
Roczne koszty---
Łączne koszty poniesione przez Gminę---

Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej

Data przystąpienia do Stowarzyszenia30.09.2004 r.
Przedstawiciel gminy
w Stowarzyszeniu
Henryk Piłat – Burmistrz Miasta i Gminy
Ireneusz Sochaj – Radny Rady Miejskiej
Cele Stowarzyszenia
 1. Upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju
 2. Realizacja i ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia
 3. Kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych
 4. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia na forum krajowym i międzynarodowym
 5. Promowanie osiągnięć członków Stowarzyszenia
 6. Wspieranie gospodarczego i kulturowego rozwoju samorządów należących do Stowarzyszenia
 7. Wspieranie międzyregionalnej współpracy zagranicznej, zwłaszcza współpracy
Roczne koszty
 • 2006 r. – 5 000,00 zł; 2007 r. – 5 000,00 zł
 • 2008 r. – 5 000,00 zł; 2009 r. – 5 000,00 zł
Łączne koszty poniesione przez Gminę20 000,00 zł

Stowarzyszenie – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Data przystąpienia do Stowarzyszenia19.12.2008 r.
Przedstawiciel gminy
w Stowarzyszeniu
Maciej Szabałkin – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

Stowarzyszenie – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Cele StowarzyszeniaDziałanie na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na terenie gmin powiatu gryfińskiego oraz gmin ościennych, a w szczególności:
 1. opracowanie, wdrożenie oraz wspieranie działań na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW),
 2. promocja obszarów wiejskich,
 3. aktywizacja i mobilizowanie ludności wiejskiej,
 4. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,
 5. stymulowanie lokalnych inicjatyw,
 6. działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa,
 7. wspieranie, opracowanie i wdrożenie programów rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa finansowanych przez instytucje rządowe i samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej, rozwój konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości,
 8. działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejska na poziomie regionalnym oraz krajowym,
 9. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 10. wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
 11. wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 12. propagowanie sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia,
 13. wspieranie inicjatyw chroniących środowisko naturalne,
 14. wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 15. podejmowanie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności Stowarzyszenia.
Roczne koszty10 046,00 zł
Łączne koszty poniesione przez Gminę10 046,00 zł

W celu omówienia osiąganych efektów, będących wynikiem uczestnictwa Gminy Gryfino  w Stowarzyszeniach, proponuję zorganizować spotkanie z przedstawicielami Gminy  w Stowarzyszeniach. Najbardziej kompetentnymi osobami, które mają wiedzę na ten temat są przedstawiciele i delegaci wybrani do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniach przez Radę Miejską w Gryfinie.
Do wiadomości:
1. Biuro Obsługi Rady i Burmistrza wm.
2. Pozostali Radni Rady Miejskiej
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

850/XLIII/09 – w nawiązaniu do interpelacji radnego Różańskiego dotyczącej wyników egzaminów uczniów, trochę inaczej postawiłbym pytanie, ja nie zapytałbym kto jest winny, trudno powiedzieć, że jest winna jedna osoba czy grupa osób, ale są jakieś przyczyny tego stanu rzeczy. Są to przyczyny złożone, ale trzeba ich szukać, bo znając przyczyny będziemy mogli zaradzić temu, żeby te wyniki w przyszłości były lepsze. Proszę o diagnozę sytuacji i próbę znalezienia przyczyn złych wyników.

Gryfino, 22 września 2009 r.

BWS.0057-23/09
W odpowiedzi na interpelację nr 850/XLIII/09 złożoną podczas sesji Rady Miejskiej  w Gryfinie w dniu 27 sierpnia 2009 r. uprzejmie informuję, że powyższa interpelacja została rozesłana do wszystkich dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w naszej gminie. Jednocześnie informuję, że organem nadzoru pedagogicznego, a więc kompetentnym do wydawania diagnozy jak i analizy wyników nauczania jest Kuratorium Oświaty. W każdej szkole nadzór pedagogiczny jest zadaniem dyrektora szkoły. Rola Gminy jako organu prowadzącego jest w zakresie nadzoru pedagogicznego znikoma.
Zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) o systemie oświaty: „organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-f,
w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego”. Informacja na temat wyników egzaminów znajdą się w sprawozdaniu, o którym mowa powyżej.
Jednocześnie informuję, że dla organu prowadzącego bardzo istotną sprawą jest związek pomiędzy nakładami na funkcjonowanie jednostek oświatowych a jakością kształcenia. Jednak wyniki te wymagają głębokiej analizy we współpracy z organem nadzoru pedagogicznego.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

Radny Andrzej Kułdosz
851/XLIII/09
– proszę o zorganizowanie spotkania z GDDKiA w sprawie drogi krajowej nr 31, chodzi o skrzyżowanie w okolicach nowej inwestycji, mieszkańcy twierdzą, że to skrzyżowanie jest źle zbudowane. Spotkanie potrzebne jest po to, aby rozładować napięcia, jakie tam powstają i wyjaśnić mieszkańcom argumenty GDDKiA.

Gryfino, 21.09.2009 r.

BMP/ 851,852,853,854/209/XLIII/09
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej informuję;
Ad.851/XLIII/09 – w sprawie skrzyżowania na drodze krajowej nr 31 – Radziszewo /DAF/,odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli GDDKiA w Szczecinie i ustalono niezbędne działania, celem poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku drogi. Ponadto na wniosek Burmistrza odbyło się również spotkanie z zarządca obiektu DAF, który ze swej strony zadeklarował pomoc w realizacji prac związanych z poprawą bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi w tym rejonie. Gmina wystąpiła z wnioskiem do DAF o pomoc i współfinansowanie prac.
Jednocześnie, jak Pan zauważył GDDKiA w Szczecinie już wykonała część prac związanych z poprawą bezpieczeństwa w tym rejonie drogi.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

852/XLIII/09 – interpeluję w sprawie odwodnienia remizy OSP Radziszewo, zbliża się okres jesienno-zimowy, na jakim etapie jest realizacja tego zdania?

Gryfino, 21.09.2009 r.

BMP/ 851,852,853,854/209/XLIII/09
Ad.852/XLIII/09
– Gmina uzyskała decyzję pozwolenia na budowę odwodnienia terenu przy Remizie Strażackiej w Radziszewie. W m-cu październiku zostaną rozpoczęte roboty budowlane związane z budową odwodnienia terenu wokół remizy w Radziszewie.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

853/XLIII/09 – ponawiam interpelację dotycząca kotłowni w Starych Brynkach, jest tam bardzo duże zagrożenie, przypominam o tym.

Gryfino, 21.09.2009 r.

BMP/ 851,852,853,854/209/XLIII/09
Ad.853/XLIII/09
– w sprawie nieczynnej kotłowni w Starych Brynkach, Gmina dokona przeglądu obiektu. Ponownie dokonamy jego zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

854/XLIII/09 – interpeluję w sprawie byłego budynku spółdzielni produkcyjnej przy szkole w Radziszewie, nie wiem, kto jest obecnie właścicielem, proszę o rozebranie pozostałości tych budynków.

Gryfino, 21.09.2009 r.

BMP/ 851,852,853,854/209/XLIII/09
Ad.854/XLIII/09
– w sprawie rozbiórki budynku po byłej spółdzielni w Radziszewie, Gmina nie jest stroną. Wniosek o złym stanie budynku zostanie skierowany do instytucji uprawnionych, celem podjęcia działań wobec właściciela.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Rafał Guga
855/XLIII/09
– chciałbym dołączyć do prośby radnego Kułdosza, jeśli Burmistrz będzie organizował spotkanie z przedstawicielami GDDKiA w sprawie drogi nr 31, to przypominam o tragicznej nawierzchni, braku chodników przy ul. Flisaczej, Szczecińskiej, Chrobrego na niektórych odcinkach.

Gryfino, 21.09.2009 r.

BMP/ 855/208/XLIII/09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie złego stanu dróg na terenie miasta Gryfino w pasie drogi krajowej nr 31informuję,że sukcesywnie ,na każdym spotkaniu z przedstawicielami GDDKiA w Szczecinie przedkładam wnioski o naprawę dróg w tym remontu i budowy chodników na ulicy Flisaczej, Szczecińskiej, Bol. Chrobrego, Łużyckiej. Zarządca drogi nie podjął jednak do dnia dzisiejszego żadnych działań w tym zakresie. Ponownie wystąpię więc na piśmie do zarządcy drogi krajowej nr 31 o remonty tych dróg w tym o budowę chodników.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

856/XLIII/09 – na poprzedniej sesji zgłosiłem interpelację dotyczącą regulaminu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży, przypominam, że chodziło o to, że za osiągnięcia sportowe jest wymagana dosyć liberalna średnia, jeśli chodzi o osiągnięcia naukowe, nie jest przewidziane, że dziecko, które wygrywa olimpiadę może otrzymać stypendium, chyba, że przekroczy próg średniej ocen. Otrzymałem odpowiedź, że w tej chwili poszczególne placówki ustalają regulaminy stypendiów, które spłyną do Burmistrza i Burmistrz zarządzeniem wyda ogólny regulamin. Proszę przyjrzeć się temu regulaminowi, docenić osiągnięcia naukowe naszych uczniów i zrównać ich średnią z osiągnięciami sportowców.

Gryfino, 22 września 2009 r.

BWS.0057-22/09
W odpowiedzi na interpelację nr 856/XLIII/09 złożoną podczas sesji Rady Miejskiej  w Gryfinie w dniu 27 sierpnia 2009 r. uprzejmie informuję, że obecnie trwają konsultacje z dyrektorami szkół na temat treści regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w szkołach Gminy Gryfino. Do szkół został wysłany projekt regulaminu, w celu ujednolicenia systemu przyznawania stypendiów we wszystkich szkołach Gminy Gryfino. Tworząc wzór zarządzenia wzięto pod uwagę wymagania wynikające z art. 90 g. ustawy o systemie oświaty, który stanowi o kryteriach przyznawania stypendiów. Ustawa określa minimalne kryteria, których spełnienie pozwala na uzyskanie świadczenia. Przepisy pozwalają jedynie na określenie przez komisję stypendialną wysokości średniej, jaką należy uzyskać w celu otrzymania stypendium, wskazując jedynie, że ma być wysoka. Pozwalają też na określenie wyników we współzawodnictwie sportowym, za które przysługuje stypendium, zaznaczając jednocześnie, iż ranga zawodów nie może być niższa niż na poziomie międzyszkolnym. Tym samym ustawa o systemie oświaty pozwala na przyznawanie  stypendium tylko za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Pozwala też na jednoczesne przyznawanie świadczenia w obu dziedzinach. Niestety nie można było uwzględnić wszystkich dotychczasowych uwag skierowanych pod adresem regulaminu ze względu na ograniczone kompetencje w tym zakresie wynikające z przepisów prawa, w tym możliwość ustanawiania stypendiów za wyniki w nauce dla sportowców i stypendiów za osiągnięcia kulturalne.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

857/XLIII/09 – mówi się o reformie oświaty w kraju, sześciolatki idą do szkoły, weszły nowe podstawy programowe na wszystkie chyba szczeble edukacyjne. Zapoznałem się z podatkami programowymi, wczoraj słyszałem wypowiedź wiceministra Edukacji Narodowej, który szczyci się tym, że od września dzieci nie będą musiały dźwigać książek, ponieważ w szkołach będą wybudowane szafki dla każdego dziecka. Zdaję sobie sprawę, że rząd przyznaje sobie zasługi, a będzie to wykonywał samorząd. Czy ten program jest prowadzony w naszej gminie? Czy takie szafki w poszczególnych szkołach będą wykonywane?

BWS.0057-25/09 Gryfino, 21 września 2009 r.
W odpowiedzi na interpelację nr 857/XLIII/09 złożoną podczas sesji Rady Miejskiej  w Gryfinie w dniu 27 sierpnia 2009 r. uprzejmie informuję, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od dyrektorów szkół poniżej przedstawiam szkoły, które aktualnie zapewniają dzieciom w klasach od „0” do III możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach:
1. Szkoła Podstawowa Nr 2
2. Szkoła Podstawowa Nr 3
3. Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy
4. Szkoła Podstawowa w Gardnie
5. Szkoła Podstawowa w Żabnicy
6. Szkoła Podstawowa w Radziszewie.
Szkoły Podstawowe Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie również mogą zapewnić dzieciom możliwość pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych w szkole, jednak rodzice nie zadeklarowali takiej potrzeby.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

Radny Artur Nycz
858/XLIII/09
– interpeluję po raz kolejny w tej samej sprawie, ja już nie chcę prosić, żeby zostały załatane pozimowe dziury w drogach. Chciałbym prosić o pisemną informację, w jaki sposób te sprawy są u nas załatwiane, kto to robi, bo wydaje mi się, że funkcjonujący system nie jest sprawny. Jest koniec sierpnia, a my nadal jeździmy po dziurach, które zostały po zimie. Proszę o odpowiedź w jaki sposób nasze drogi są remontowane.

Gryfino, 21.09.2009 r.

BMP/ 858/204/XLIII/09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej, w sprawie naprawy dróg gminnych z uwzględnieniem uzupełnienia uszkodzonych nawierzchni po okresie zimowym informuję, że jak wyjaśniałem już poprzednio, gmina sukcesywnie w ciągu całego roku, dokonuje naprawy nawierzchni dróg gminnych, szczególnie gruntowych i o nawierzchni mieszanej. Po okresie zimowym dokonuje się oceny stanu technicznego dróg i typuje się drogi, które wymagają naprawy w pierwszej kolejności, aby poprawić bezpieczeństwo ich użytkowników.
Nadto naprawy dróg są dokonywane na uzasadniony wniosek ich użytkowników, którzy na bieżąco informują i zgłaszają zauważone ubytki w nawierzchniach dróg. Trzeba jednak dodać, że są to remonty cząstkowe, awaryjne a nie kompleksowe przebudowy i modernizacje dróg, łącznie z wymianą warstwy konstrukcyjnej drogi, nawierzchni, budową infrastruktury drogowej.
Należy również zaznaczyć, że remonty cząstkowe, awaryjne dróg wykonywane są na drogach o różnej konstrukcji i nawierzchni, po których poruszają się pojazdy nie zawsze zgodnie z przepisami. Poprawny stan drogi dzisiaj nie jest stały, sytuacja na drogach jest dynamiczna, zmieniająca się z dnia na dzień, stąd też zdarza się, że nie zawsze tuż po uszkodzeniu drogi, ubytki zostają zauważone natychmiast i naprawa nawierzchni jest wykonywana z opóżnieniem, co może budzić niezadowolenie jej użytkowników. Stan dróg gminnych na koniec sierpnia wynika z ich użytkowania czyli po prostu naturalnego zużycia nawierzchni o krótkotrwałym okresie użytkowania a takimi są w większości drogi gminne, najczęściej gruntowe, naprawiane takimi materiałami z jakich są zbudowane, czyli o nie najwyższej jakości i ograniczonym okresie użytkowania. Taka technologia naprawy wynika z ograniczonych środków budżetu gminy przeznaczonych na remonty dróg w stosunku do ich powierzchni a ponadto drogi te często znajdują się na terenach przeznaczonych w dokumentach planistycznych gminy pod rozbudowę a więc na terenach dla których będą opracowane projekty budowlano-wykonawcze uzbrojenia w tym budowa dróg i infrastruktury towarzyszącej. Nie zależnie od takich cząstkowych, awaryjnych napraw, Gmina opracowuje projekty budowlano-wykonawcze przebudowy i modernizacji dróg o właściwych parametrach technicznych drogi i użytych materiałów drogowych i każdego roku określone drogi gminne podlegają przebudowie i modernizacji - np.:drogi w Czepinie, ul.Przemysłowa, Mieszka I, Łokietka, ul.Ks.J.Popiełuszki.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

859/XLIII/09 – otrzymałem odpowiedź w sprawie targowiska, z której wynika, że z kupcami na targowisku były prowadzone rozmowy i nie są oni zainteresowani próbą zorganizowania się, a także dyskusją przeniesienia targowiska. Proszę o uzupełnienie tej informacji, kiedy takie rozmowy były prowadzone, z kim, czy była to jakaś delegacja i jakie propozycje zostały im przedstawione?

Gryfino, dnia 14.09.2009 r.

L.dz.0002-73/09
W odpowiedzi na interpelację w sprawie targowiska miejskiego w Gryfinie, uprzejmie informuję, iż z mojej strony spotkania z niektórymi kupcami miały w większości przypadków charakter służbowy i dotyczyły płatności za dzierżawę, choć przy okazji dyskutowano również o obecnej formie i perspektywach związanych z funkcjonowaniem targowiska w świetle planowanej renowacji nabrzeża i konieczności zmiany lokalizacji.
W rozmowach tych nigdy nie było jakiejś reprezentatywnej grupy, która chciałaby się sformalizować. Nie było również propozycji nowej lokalizacji targowiska miejskiego, gdyż ta decyzja należy do właściciela.
Dyrektor
Tadeusz Samoń

Radny Zbigniew Kozakiewicz
860/XLIII/09
– coraz trudniej poruszać się po naszym parku, szczególnie na podejściach i zejściach, po obfitych deszczach ścieżki są rozmyte. Szczególnie teraz jest dużo spacerowiczów, proszę o naprawę tych dziur w ścieżkach.

Gryfino, 21.09.2009 r.

BMP/ 860/207/XLIII/09
W odpowiedzi na interpelację w sprawie poprawy stanu nawierzchni ciągów pieszych w parku miejskim informuję, że w roku bieżącym nie przewiduje się żadnych prac związanych z poprawą nawierzchni ścieżek spacerowych w parku miejskim z uwagi na brak środków finansowych w planie budżetu 2009r.
Remont i regeneracja nawierzchni ścieżek spacerowych w parku, zostanie wykonany w roku 2010 po uprzednim zaplanowaniu środków finansowych na wykonanie tych prac w planie budżetu na rok 2010.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Tadeusz Figas
861/XLIII/09
– wiem z mediów, że weszła w życie nowa ustawa odnośnie realizacji zajęć wychowania fizycznego, na cztery godziny zajęć, dwie mają być realizacją obowiązkowego programu, a dwie mają być w różnych formach prowadzenia zajęć uatrakcyjnione, dlatego, że jest problem z frekwencją na lekcjach. Wiemy, że jest to sprawa bardzo ważna. Jak ta sprawa wygląda w naszej gminie?

Gryfino, 23 września 2009 r.

BWS.0057-26/09
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, inna forma zajęć wychowania fizycznego nie jest obligatoryjna dla dyrektorów szkół. Rozporządzenie daje szkołom jedynie możliwość zorganizowania zajęć w innej formie. Poniżej przedstawiam informację o realizacji zajęć wychowania fizycznego w poszczególnych szkołach:
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – klasy IV-VI – 4 godziny zajęć wychowania fizycznego w tygodniu,
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – klasy IV-VI – 4 godziny zajęć wychowania fizycznego w tygodniu, w tym 2 godz. zajęć w innej formie,
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – kl. IV-VI - 4 godziny zajęć wychowania fizycznego w tygodniu,
Szkoła Podstawowa w Żabnicy – kl. IV-VI - 4 godziny zajęć wychowania fizycznego w tygodniu, w tym 2 godz. zajęć w innej formie,
Szkoła Podstawowa w Radziszewie - 4 godziny zajęć wychowania fizycznego w tygodniu,
Zespół Szkół w Chwarstnicy – kl. I Gimnazjum - 4 godziny zajęć wychowania fizycznego w tygodniu, w tym 2 godz. zajęć w innej formie, pozostałe klasy gimnazjum i szkoła podstawowa – 4 godz. zajęć wychowania fizycznego w tygodniu,
Zespół Szkół w Gardnie - kl. I Gimnazjum - 4 godziny zajęć wychowania fizycznego w tygodniu, w tym 2 godz. zajęć w innej formie, pozostałe klasy gimnazjum i szkoła podstawowa – 3 godz. zajęć wychowania fizycznego w tygodniu oraz 1 godz. zajęć ruchowych,
Zespół Szkół Ogólnokształcących - 4 godziny zajęć wychowania fizycznego w tygodniu, w tym 2 godz. zajęć w innej formie, liceum - 3 godz. zajęć wychowania fizycznego w tygodniu,
Zespół Szkół w Gryfinie – gimnazjum - 4 godziny zajęć wychowania fizycznego w tygodniu, szkoła podstawowa – 3 godz. zajęć wychowania fizycznego w tygodniu.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

Radny Janusz Skrzypiński
862/XLIII/09
– interpeluję w sprawie budynku przy ul. Targowej, dawnej przepompowni. Obiekt ten jest pod ochroną konserwatora zabytków, od kilku lat były prowadzone działania związane z pozyskaniem środków. Na jakim ta sprawa jest etapie? Stan tego budynku jest krytyczny, proszę aby podjąć działania, które zabezpieczyły by budynek w jakiś sposób.

Gryfino, 21.09.2009 r.

BMP/ 862,863,865/206/XLIII/09
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej informuję:
Ad.862/XLIII/09 – w sprawie Przepompowni przy ul.Targowej w Gryfinie, Gmina posiada projekt techniczny remontu, który zostanie zaktualizowany i złożony w Starostwie Powiatowym celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Środki na remont obiektu zostaną zaplanowane w budżecie gminy na rok 2010 a ponadto gmina wystąpi o dofinansowanie remontu z innych środków pozabudżetowych.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

863/XLIII/09 – interpeluję w sprawie terenu przy ul. Grunwaldzkiej-Sprzymierzonych. Po opadach deszczu tworzą się tam potężne kałuże. Problem ten podnoszony był wielokrotnie w poprzednich latach przez radnych. Proszę, żeby ten teren zagospodarować. Przykładem jest teren przy ul. Piastów, który przez wiele lat był w podobnym stanie. Będzie się tam mieścił wydział Urzędu, mieszkają tam rodziny w dwóch budynkach. Proszę o podjęcie działań w tej sprawie.

Gryfino, 21.09.2009 r.

BMP/ 862,863,865/206/XLIII/09
Ad.863/XLIII/09
– w sprawie zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Grunwaldzką –Sprzymierzonych w Gryfinie, celem kompleksowego rozwiązania tego tematu, gmina przystępuje obecnie do opracowania projektu budowlano-wykonawczego adaptacji pomieszczeń przy ul. Sprzymierzonych na potrzeby biblioteki z jednoczesnym uwzględnieniem zagospodarowania terenu w tym rejonie.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

864/XLIII/09 – jestem zdziwiony i zaskoczony rozmiarem zniszczeń i dewastacji budynków w Nowym Czarnowie, przejętych od Urzędu Marszałkowskiego. Wprawdzie stoją jeszcze mury, ale obiekt jest w katastrofalnym stanie. Na tym terenie dzieci urządziły sobie plac zabaw, może dojść do jakiejś tragedii. Proszę o podjęcie działań zmierzających na tym etapie chyba do rozbiórki tych obiektów.

 Gryfino, dnia 30.09.2009r.

BMP/ 864/215/XLIII/09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie obiektów byłego sanatorium w Nowym Czarnowie informuję, że w styczniu 2008 roku Gmina Gryfino uzyskała decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę części obiektów byłego sanatorium, w miejscu których w ówczesnym czasie planowana była lokalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych. wartość tych robót w roku 2008 wynosiła 700 000 zł.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

865/XLIII/09 – interpeluję w sprawie krótkiego odcinka łączącego drogę z Elektrowni z drogą do Pniewa, przez przejazd kolejowy. W tej jezdni są wyrwy, proszę o uzupełnienie tych wyrw nawierzchnią.

Gryfino, 21.09.2009 r.

BMP/ 862,863,865/206/XLIII/09
Ad.865/XLIII/09
– w sprawie złego stanu nawierzchni drogi do elektrowni, która obecnie stanowi dojazd do zakładu, w związku z remontem mostu na Tywie i II etapu ul. Przemysłowej, Gmina sukcesywnie zgłasza wykonawcy robót wszelkie, zauważone ubytki i uszkodzenia drogi, wzywając do ich natychmiastowego usunięcia.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin