Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XLIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 1 października 2009 r. o godz. 1000

 

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2009 roku – DRUK Nr 1/XLIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja.

VI. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z realizacji Uchwały nr LII/633/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino w roku 2008 – DRUK Nr 2/XLIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK Nr 3/XLIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla komunalnej jednostki organizacyjnej na oddanie w dzierżawę obiektów sportowych – kortów tenisowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położoną w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – DRUK Nr 4/XLIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy rzeczowej w przebudowie ul. Mieszka I w Gryfinie – DRUK Nr 5/XLIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymiaru dopłat ściekowych stosowanych przy wykonywaniu usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz określenia wymiaru modernizacyjnych dopłat środowiskowych do budowy mikrooczyszczalni przydomowych /obywatelski projekt uchwały/ – DRUK Nr 6/XLIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/352/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2009 rok – DRUK Nr 7/XLIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok – DRUK Nr 8/XLIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok – DRUK Nr 9/XLIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok – DRUK Nr 10/XLIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/430/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki – DRUK Nr 11/XLIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XVII. Wolne wnioski i informacje.