Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XLII/09
z XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 6 sierpnia 2009 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1400 i trwała do godz. 1505.

Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2.
Radni nieobecni:

 1. Eugeniusz Robak

W posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
 2. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk
 3. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
 5. Radca prawny Krzysztof Judek

Ad. I Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Przywitał radnych i obecnych gości, stwierdził quorum, gdyż na stan Rady 21 radnych, w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych.
Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 3.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 4.

Ad. II. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Gryfino poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciąganego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 1/XLII

Radny Stanisław Różański – chciałbym zwrócić uwagę na nieścisłość redakcyjną  w uchwale. Powołany w podstawie przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „i” powiada dokładnie tak, jak jest zapisany paragraf 1. Proponuję, żeby jednoznaczna była treść tytułu uchwały.
W tytule uchwały mówi się o udzieleniu przez Gminę Gryfino poręczenia finansowego, natomiast paragraf pierwszy powiada, że postanawia się wyrazić zgodę na udzielenie poręczenia. Ponieważ zgodnie z przepisami, poręczenia będzie udzielał Burmistrz, to Rada jest kompetentna do wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, tak jak brzmi art. 18 ust. 2 pkt 9 lit i, który słusznie został powołany w podstawie prawnej. Powinna być tożsamość w brzmieniu pomiędzy paragrafem pierwszym i tytułem uchwały, który winien brzmieć: w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę poręczenia.

Radca prawny Krzysztof Judek – moim zdaniem, wyrażenie zgody mieści się w szerszym zbiorze pojęcia udzielenie, ale myślę, że z powodzeniem można przyjąć propozycję Pana radnego.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Panie Burmistrzu, czy przyjmuje Pan propozycję zmiany tytułu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Gryfino poręczenia finansowego?

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat - tak.

Radny Marek Sanecki – mam jedną uwagę do uzasadnienia do projektu uchwały i pytanie dotyczące umowy poręczenia. Chciałbym zwrócić uwagę na sformułowanie, że  w nowobudowanym budynku Gmina Gryfino otrzyma do zasiedlenia w grudniu 2009 r.  5 mieszkań. Jest to duża nieścisłość, bo Gmina nie otrzyma, tylko kupi te mieszkania. Warto byłoby zwracać uwagę na takie istotne sprawy. Jeżeli chodzi o umowę poręczenia, to chciałbym zwrócić uwagę na paragraf 1, w którym oświadczamy, że warunki umowy kredytu są nam znane. Jednocześnie znajduje się zapis, że kserokopia umowy kredytu zostanie doręczona poręczycielowi przez bank w ciągu 5 dni roboczych od jej podpisania. Trudno jest znać dokument, który otrzyma się za 5 dni. Chyba postanowienia umowy poręczenia powinny być trochę inaczej sformułowane.

Radny Paweł Nikitiński – moja wątpliwość dotyczy sytuacji, w której Rada Miejska  w Gryfinie nie przyjmie proponowanego projektu uchwały. W jaki sposób inwestycja będzie realizowana w dalszym ciągu? Czy jej zakończenie będzie w jakiś sposób zagrożone? W jaki sposób zarząd spółki GTBS jest przygotowany na takie rozwiązanie i w jaki sposób będzie finansował zadanie, które już, jak wiemy, odbywa się i jest dosyć zaawansowane? Pytanie to kierowane jest do Prezesa Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Panie Burmistrzu, czy o konieczności poręczenia kredytu przez Gminę Gryfino dowiedzieliśmy się akurat teraz, czy dowiedzieliśmy się wcześniej? Jeżeli wiedzieliśmy o tym fakcie wcześniej, czy nie lepiej jest wybrać taką drogę w której radni będą mogli z tym materiałem pracować na komisjach? Rozumiem, że sesja nadzwyczajna została zwołana głównie z tego powodu, ale w porządku obrad znalazły się także inne punkty. Czy jest możliwość procedowania nad problematyką znajdująca się w dalszej części porządku obrad w trybie zwyczajnym, a więc takim, w którym nad zagadnieniami pracują także komisje?

Prezes Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Bronisław Mela – proszę Państwa, chciałbym wyjaśnić, że w tym budynku Gmina nie kupuje żadnych mieszkań. Formalnie Gmina podnosi kapitał zakładowy spółki. Zgodnie z prawem za podniesienie kapitału własnej spółki, gmina obejmuje dodatkowe udziały, w tej wysokości,  w jakiej wpłaciła pieniądze. W rozliczeniu znajdują się mieszkania i nie są one kupione przez gminę. Teoretycznie gmina mogłaby nic nie otrzymać. Słowo „sprzedaż” nie pojawia się  w ogóle, jeżeli chodzi o nasze stosunki z gminą, czy najemcami. Najemca również wynajmuje mieszkanie, wpłaca partycypacje w wysokości 30% wartości mieszkania. Jest to partycypacja, a nie sprzedaż mieszkania.  Wzór umowy poręczenia został przesłany przez bank, umowa jest w naszym posiadaniu praktycznie od dwóch dni. Gmina otrzyma umowę kredytu po podpisaniu umowy poręczenia. Umowa kredytu jest standartowa, podpisywaliśmy ją niejednokrotnie. Zwrócę uwagę bankowi na sformułowanie o zapoznaniu się z umową kredytu i będę próbował z bankiem ten zapis zmienić

Radca prawny Krzysztof Judek – należy zakładać, iż Burmistrz podpisując umowę poręczenia i oświadczając ze warunki umowy są mu znane, zapozna się wcześniej  z projektem umowy. Na końcu tego przepisu znajduje się zapis, że jak umowa zostanie podpisana, jej egzemplarz zostanie gminie doręczony.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Panie Prezesie myślę, że intencją Rady jest również uzyskanie od Pana informacji, dlaczego procedujemy w tej sprawie w trybie nadzwyczajnym. Jakie okoliczności spowodowały, że wystąpił Pan do Pana Burmistrza  z wnioskiem o szybkie zwołanie sesji i podjęcie takiej uchwały?

Prezes Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Bronisław Mela – posiadam zawiadomienie o udzieleniu kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane. Dopiero od momentu otrzymania zawiadomieniu z dnia 27 lipca, wiemy, jakie muszą być zabezpieczenia. Do tej pory takie zabezpieczenie było wymagane przez bank przy pierwszych trzech kredytach, później Bank Gospodarstwa Krajowego odstąpił od wymagania zabezpieczeń przez gminy. W związku z sytuacją na rynku finansowym, bank wrócił do zabezpieczenia przez gminę. My o tym fakcie formalnie dowiedzieliśmy się dopiero w dniu 27 lipca br., natomiast wcześniej złożyliśmy wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji. Dopiero w zawiadomieniu znajduje się informacja, że jest wymagane poręczenie przez gminę.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - co się stanie w sytuacji nieprzyjęcia przez Radę Miejską uchwały?

Prezes Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Bronisław Mela - będzie to bardzo trudna sytuacja dla spółki. Nie zostanie podpisana umowa kredytowa i nie zostanie uruchomiony kredyt. Należałoby wówczas wstrzymać budowę i znaleźć inne formy finansowania. Rozważaliśmy nawet taką ostateczność, jak budowa mieszkań na sprzedaż. Należałoby zmienić filozofię budowy tego budynku, ponieważ kredyt stanowi ponad 50% kosztów całej inwestycji. Bez kredytu inwestycja nie mogłaby być kontynuowana  i musielibyśmy wstrzymać budowę. Należałoby szukać klientów chętnych na zakup mieszkań, a tym osobom, które już wpłaciły partycypację i nie zdecydowały się na kupno mieszkania, należałoby ją zwrócić.

Radny Paweł Nikitiński – czy mógłby Pan jeszcze raz jeszcze podać datę uzyskania informacji o warunkach kredytu i pisma, które Pan otrzymał?

Prezes Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Bronisław Mela - pismo jest datowane: Szczecin, dnia 27 lipca 2009 r.

Radny Paweł Nikitiński – wniosek, który Pan kieruje do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino datowany jest na dzień 17 lipca 2009 r., a więc wiedzę o tym posiadał Pan wcześniej.

Prezes Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Bronisław Mela – wiedzę o warunkach kredytu posiadłem 17 lipca br. dzwoniąc nieoficjalnie do Warszawy. Otrzymałem informację, że 17 lipca odbył się komitet kredytowy, który zatwierdził pozytywnie nasz wniosek kredytowy i nieoficjalnie dowiedziałem się o tym, że będzie potrzebne poręczenie. W związku z tym od razu wystąpiłem z wnioskiem do Pana Burmistrza. Pismo datowane na dzień 27 lipca 2009 r. otrzymaliśmy ze Szczecina. Komitet kredytowy odbywa się w Warszawie, natomiast formalnie zawiadamia nas oddział Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie.

Radny Paweł Nikitiński – wysokość poręczonego kredytu wynosi 1.050.000 zł i stanowi 20% całości kredytu niezbędnego do zrealizowania tej inwestycji. Czy jeśli nie pozyskamy 1.050.000 zł, nie zrealizujemy tej inwestycji? Rozumiem, że część kredytu została już wykorzystana lub zostanie wykorzystana w najbliższym czasie. Te 20 %, które gmina ma poręczyć, to jest tylko 1/5 inwestycji. Mówię o tym celowo i będę to podkreślał, dlatego, że kiedy rozmawiamy o sprawozdaniach GTBS, albo o sposobie zarządzania przez GTBS, to najczęściej padają argumenty, że jest to spółka prawa handlowego, nie jest to nasza sprawa, Burmistrz wykonuje funkcję walnego zgromadzenia udziałowców, jest to odrębny podmiot, jest to co prawda spółka gminna, ale na prawie handlowym. Niech się rozlicza na prawie handlowym i niech składa rzetelne sprawozdania. Warto, żeby jakaś konsekwencja w tym działaniu była stosowana. Wydaje mi się prawdopodobne, że spółka prawa handlowego, która realizuje inwestycję wartą kwotę x i brakuje jej 1/5x, albo 1/10x, jest w stanie pozyskać pieniądze z różnego źródła. Nie rozstrzygam o tym, czy ten sposób kredytowania i ten sposób realizowania inwestycji jest najwłaściwszy, bo wydaje się, że tak. Natomiast teoretycznie, jako prezes spółki prawa handlowego musi Pan rozważać taką możliwość, że Pan takiego poręczenia nie otrzyma i jeśli Pan go nie otrzyma, będzie Pan musiał znaleźć pieniądze na dokończenie inwestycji lub też poprowadzić ją na innych zasadach. Stąd moje pytanie, czy rzeczywiście 20% brakującego kredytu na zrealizowanie tej inwestycji powoduje konsekwencje, które Pan wymienił?

Prezes Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Bronisław Mela – na dzień dzisiejszy w ogóle nie uruchomiliśmy kredytu. Mamy podpisaną umowę kredytową, natomiast warunkiem uruchomienia transzy kredytowej jest przedstawienie poręczenia na cały kredyt. Poręczeniem kredytu jest przede wszystkim budowany budynek, polisy, ponadto spółka poddaje się pod ewentualną egzekucję. Bank przydzieli kredyt na kwotę 5.250.000 zł, albo wcale go nie udzieli, jeżeli nie będzie poręczenia. Gmina ma poręczyć tylko do wysokości kwoty 1.050.000 zł, czyli do 20% wziętego kredytu.

Radny Paweł Nikitiński – w związku z wątpliwościami, które zgłosił radny Marek Sanecki, chciałbym zapytać, czy istnieje w GTBS praktyka, że umowy zwłaszcza tego rodzaju, jak umowy kredytowe, są opiniowane wcześniej przez radców prawnych i rekomendowane zarządowi do ewentualnego podpisania? Jeśli tak, to chciałbym zapytać, czy ten projekt umowy, który jest przedłożony Radzie Miejskiej był opiniowany przez radców prawnych? Czy ten projekt umowy będzie ostatecznym projektem, czy też będą być może inne jego zapisy? Zwyczajem jest, że umowy kredytowe, czy też umowy poręczenia są w zasadzie opiniowane przez służby prawne, dlatego ciekaw jestem, czy w tym przypadku jest podobnie.

Prezes Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Bronisław Mela – posiadamy opinię obsługi prawnej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Umowa jest sporządzona zgodnie z prawem. Zarówno umowa kredytu, jak i umowa poręczenia nie zawiera pułapek prawnych. Wzór umowy został przekazany gminie, rozumiem, że opinia nie jest negatywna. Poręczenie jest wymagane przez bank, a żaden inny bank takiego kredytu nam nie udzieli. Jeżeli mamy budować budynki z mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem, musimy korzystać z oferty Banku Gospodarstwa Krajowego. Tylko Bank Gospodarstwa Krajowego udziela kredytu pozwalającego na tych zasadach budować budynki na wynajem.

Radny Stanisław Różański – Panie Przewodniczący, jeszcze nic nie zaczęliśmy, a już się zastanawiamy, co zrobić, żeby utrącić tą inicjatywę. Czy Państwo nie wiecie, jaka jest dzisiaj sytuacja w bankach? Czy nie występowaliście o kredyt? Czy Pan wie, że ludzie wzięli kredyty, żeby uregulować należność partycypacyjną? O czym Panowie dyskutujecie? Dyskutujecie o tym, jak utrącić tą inicjatywę. Po co? W czyim interesie występujecie? Panie radny Sanecki, jeśli Pan pyta o zapisy umowy poręczenia, jak podpisuje się umowę, to się najpierw ją czyta i pisze się, że są znane jej warunki. Panie Przewodniczący, stawiam retoryczne pytanie, dlaczego nie przyznać tego poręczenia? Ja wiem dlaczego. Chodzi tu o starą prawdę – zrobić, co tylko możemy, żeby przeszkodzić, a nie pomóc. Czy tak mamy działać w interesie ludzi?

Radny Marek Sanecki – Panie radny, prosiłbym, aby Pan dyskutował merytorycznie. Zgłosiłem swoje zastrzeżenia i uwagi i mam kolejne pytania, uwagi i refleksje. Panie Prezesie, traktuję Pana jako menedżera firmy, który ma dbać o interes firmy, żeby te mieszkania były budowane jak najtaniej, jak najszybciej. Rozumiem, że umowa z wykonawcą została zawarta w związku z tym, że został rozstrzygnięty przetarg. Niestety tak się stało, że kiedy ten przetarg został ogłoszony był szczyt koniunktury. Bezpośrednio po tym okresie nastąpił światowy kryzys, którego konsekwencje mamy do dziś. Efektem tych zmian na rynku jest to, że koszty ofertowe uzyskiwane w kolejnych przetargach, które są ogłaszane przez różne podmioty, są coraz to niższe. Gmina planowała na realizację poszczególnych inwestycji w swoim budżecie znacznie wyższe kwoty, niż wynikały one z rozstrzygnięcia przetargów. Czy rozważał Pan wypowiedzenie tej umowy? Jakie byłyby tego konsekwencje? Czy tańsze  i bardziej efektywne nie byłoby ogłoszenie kolejnego przetargu, którego wynik wraz z kosztami rozwiązania umowy byłby niższy? Chciałbym zwrócić uwagę, że przy CW Laguna znajduje się tablica reklamowa, na której ogłasza się jedna ze szczecińskich firm, która oferuje mieszkania w cenie poniżej 3.000 zł/m2 i prawdopodobnie kredytuje 80% inwestycji. Potwierdza to fakt, że obecnie mieszkania można budować taniej. Czy rozważał Pan takie możliwości, czy nie?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - przypominam Wysokiej Radzie, że rozmawiamy na temat udzielenia przez Gminę Gryfino poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętego kredytu przez GTBS. Jest to przedmiot procedowania i ten przedmiot powinien być również tematem dyskusji, którą prowadzimy. Dzisiaj nie będziemy badać tematu, czy budować taniej, czy nie, gdyż jest to już przesądzone. Rozumiem kwestie pytań podnoszonych przez Pana radnego, ale to nie jest właściwy moment. My już przyjęliśmy, co do zasady, że udzielamy pomocy GTBS przy budowie budynku, o którym dzisiaj rozmawiamy. Myślę, że Pan radny Marek Sanecki zgodzi się, aby o takich sprawach rozmawiać na spotkaniu z radnymi, z Panem Burmistrzem lub przy okazji kolejnej inwestycji, natomiast nie w dniu dzisiejszym.

Radna Janina Niktińska – Panie Przewodniczący, chciałabym prosić aby Pan panował nad sytuacją na sesji. Nie jestem przyzwyczajona do tego, żeby tak krzyczeć. Nawet jeżeli ktoś zada jakieś pytanie, to nie ma powodu, żeby wprowadzać taką atmosferę. W końcu słyszymy się, nikt z nas nie jest głuchy. Przeraża mnie takie postępowanie, bardzo proszę o panowanie w tej sytuacji.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – Pan prezes we wniosku, który został nam złożony pisze, że w 2010 roku, kwota, która zostanie zabezpieczona w budżecie na poczet kredytu wynosi 236.000 zł. Za chwilę będziemy głosować uchwałę dotyczącą zmian w budżecie, w której dofinansowanie do mebli w Urzędzie Miasta i Gminy wyniesie 380.000 zł. Ostatnie trzy kredyty były spłacane w terminach i Gmina Gryfino już dawno została uwolniona  z poręczeń. Kiedy słyszę niektórych radnych, że mamy kryzys, że mieliśmy wielki boom gospodarczy, że w tej chwili są tańsze materiały budowlane, to z czystym sumieniem mówię, że jest to czysta bzdura. Nie mamy żadnego kryzysu, materiały są tak drogie, jak były. Nie roztrząsajmy teraz kwestii zabezpieczenia w kwocie 230.000 zł. Ludzie oczekują na te mieszkania, na ostatniej liście mieszkaniowej odrzucono podania 70 osób. Nie mamy pomysłu, jeżeli chodzi o budownictwo komunalne w Gminie Gryfino, jest to jedyna alternatywa. Nie mamy spółdzielni mieszkaniowej, która budowałaby mieszkania, należy wspierać GTBS, że chce to jeszcze robić.

Radny Paweł Nikitiński – za każdym razem, kiedy próbujemy ze sobą rozmawiać merytorycznie, to padają argumenty: czyje interesy reprezentujecie, kto za wami stoi, czego wy chcecie? Tak się na da rozmawiać. Kto za nami stoi? Za nami stoją mieszkańcy Gryfina. Jeżeli rozmawiamy chociaż o jednej złotówce wydawanej z budżetu Gminy Gryfino, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli będziemy zaciągali kredyty, dawali zobowiązania, to być może przyjdzie taki moment, w którym nie będziemy mogli udzielić poręczenia, nie będziemy mogli wziąć kredytu na inne ważne inwestycje. Zadajemy pytania, bo to jest nasze prawo i nasz obowiązek. Oczywiście, że ludzie czekają na mieszkania  i każdemu z nas zależy na tym, żeby te mieszkania zostały wybudowane i inwestycja została zrealizowana, ale należy postawić proste pytanie z punktu widzenia zarządzania spółką prawa handlowego. Jeśli był rozstrzygany przetarg, to było co najmniej przypuszczenie co do montażu finansowego inwestycji.. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby ktoś przeprowadzał bardzo poważną inwestycję, a taką jest budowa tego budynku i nie miał montażu finansowego, albo niemalże pewności, że go ma. To jest bardzo duże ryzyko, bo część tej budowli już stoi. Tak się składa, że decyzja Rady Miejskiej w Gryfinie jest, co do zasady, decyzją polityczną, a co do zasady, decyzje polityczne są ryzykowne. Opieranie losu tych 70 rodzin na takiej konstrukcji, jest po prostu ryzykowne. Jeżeli w odpowiednim okresie roku rozmawiamy o GTBS i radni, którzy nie wiem, czyje interesy reprezentują, mówią że jest to spółka prawa handlowego i nie nasz interes, nie nasza sprawa, nie powinniśmy wtrącać się, przypominam, że rzeczywiście jest to spółka prawa handlowego. Co prawda jej cele statutowe nie przewidują osiągania zysków komercyjnych, ale przede wszystkim budowanie mieszkań, ale skoro rozmawiamy już o GTBS-ie, o jego działalności, przychodach, dochodach i wynikach finansowych, to warto byłoby tę dyskusje rozszerzyć, dlatego dzisiaj byłem zdziwiony, że obradujemy nad problematyką w trybie sesji nadzwyczajnej, bo GTBS ma bardzo specyficzny sposób funkcjonowania z nieźle podpisanymi umowami. Może one są korzystne dla GTBS, ale czy są one korzystne dla Gminy Gryfino, a więc dla ogółu mieszkańców, to ja mam poważne wątpliwości. Sprawa, która mnie osobiście niepokoi i którą już podkreśliłem to jest przede wszystkim fakt rozstrzygania tak poważnego przetargu bez pewności, że otrzymamy te pieniądze. Zdaję sobie sprawę z tego, jaka za chwilę padnie odpowiedź. Odpowiedź będzie taka, że na moment rozstrzygania przetargu warunki kredytowe znane GTBS były takie, że nie było potrzeby zabezpieczenia w formie poręczenia przez Gminę Gryfino 20% wartości kredytu. To nawet jest całkiem prawdopodobne. Natomiast sytuacja rzeczywiście się zmienia, trzeba ją badać i trzeba być wyczulonym. My  w Gryfinie przyzwyczailiśmy się do takiej sytuacji, że wnosimy aporty, podnosimy kapitał zakładowy, czyli tak naprawdę w znacznej mierze finansujemy działalność, a na koniec jeszcze poręczamy kredyty. Może to jest sposób na budownictwo mieszkaniowe. W wypowiedziach radnego Marka Saneckiego jest bardzo dużo celnych uwag, warto o tym również rozmawiać i warto się nad tym zastanawiać. Rzeczywiście dzisiaj jest na to już za późno, ale w perspektywie funkcjonowania GTBS trzeba do tej problematyki wracać.

Radny Marek Sanecki – zadałem pytanie, według mnie jest ono jasne, konkretne i uważam, że ma związek z projektem uchwały, dlatego proszę o odpowiedź. Pytałem, czy Pan, jako menadżer rozważał sposoby i możliwości prowadzenia inwestycji z takim menedżerskim zapatrzeniem?

Prezes Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Bronisław Mela – spółkę w 100% gminną obowiązuje prawo zamówień publicznych. Ustawa prawo zamówień publicznych jest bardzo rygorystyczna, nie pozwala zmienić podpisanych umów. Projekt umowy jest częścią specyfikacji przekazywanej potencjalnym oferentom. Kwota, która została osiągnięta w wyniku przetargu musi znaleźć sie w umowie i nie może zostać zmieniona, nawet jeżeli w międzyczasie zmieniają się warunki na rynku. Podobną sytuację mieliśmy w przypadku budowy budynku przy ul. Flisaczej. Podpisaliśmy umowę  w momencie, gdy ceny materiałów były na normalnym poziomie, w międzyczasie nastąpiła podwyżka cen i wykonawca sygnalizował, że należy zmienić umowę, ponieważ wzrosły ceny materiałów i robocizny. Oczywiście nie zrobiliśmy tego, ponieważ nie pozwala nam na to prawo. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wypowiedzenie umowy i rozpoczęcie inwestycji od nowa, byłoby to tragedią, musielibyśmy wstrzymać budowę, zapłacić zgodnie z umową odszkodowanie wykonawcy, ogłosić nowy przetarg, tracić czas i pieniądze nie mając żadnej pewności, za jakie pieniądze ta budowa będzie kontynuowana.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Panie Prezesie, proszę wyciągnąć  z wypowiedzi radnych jeden wniosek. Radni apelują do Pana o to, żeby pewne sprawy związane z finansowaniem były zabezpieczone przed rozpoczęciem zadania.

Prezes Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Bronisław Mela – Proszę Państwa, zanim rozpoczniemy budowę, przechodzimy całą procedurę weryfikacyjną w banku. Kredyt możemy zaciągnąć jedynie w Banku Gospodarstwa Krajowego. Najpierw jest składany wniosek wstępny, który jest weryfikowany i tbs-y s kwalifikowane do otrzymania promesy. Następnym etapem jest otrzymanie promesy kredytowej i należy już okazać pozwolenie na budowę i dokumentację. Promesa kredytowa jest przyrzeczeniem kredytu. Jeżeli otrzymamy promesę możemy ogłosić przetarg na wykonawstwo i podpisać umowę z wykonawcą. Dotychczas, w ostatnich czterech umowach nie było wymagane poręczenie gminy, było wymagane w dwóch pierwszych umowach kredytowych. Nie mogliśmy przewidzieć, że będzie potrzebne poręczenie przez gminę. Jeżeli chodzi  o odpowiedzialne podejście do rozpoczęcia inwestycji, uważam, że zrobiliśmy wszystko, co należy zrobić. Mamy promesę kredytową i umowę kredytową, pozostaje tylko kwestia jednego dodatkowego poręczenia.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Gryfino poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciąganego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Gryfino poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciąganego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Gryfinie została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 5.
Uchwała Nr XLII/452/09 stanowi załącznik nr 6.

Ad. III. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki  z WFOŚiGW – DRUK Nr 2/XLII

Radny Rafał Guga – chciałbym zabrać głos w imieniu klubu radnych Bezpartyjnego Bloku Samorządowego. Cieszymy się, że możemy dzisiaj głosować nad tą uchwałą. Nasz klub o tej sprawie mówił wielokrotnie, radny Andrzej Kułdosz bardzo mocno zabiegał o zakup tego samochodu. Cieszymy się, że Pan Burmistrz zdecydował się wspomóc ten zakup. Wiemy, jak ważną rolę pełnią ochotnicze straże pożarne na terenie Polski. Bardzo ważną rolę pełnią również na terenie Gminy Gryfino, wielokrotnie uczestnicząc w różnego rodzaju akcjach. Niedawno byliśmy w Raciechowicach, tamta gmina „żyje” ochotniczymi strażami pożarnymi. Mam nadzieję, że kiedyś dojdzie do takiej sytuacji, jak w tamtej gminie, że remizy ochotniczych straży pożarnych będą także centrami kulturalnymi, ochotnicze straże pożarne będą pozyskiwały pieniądze we własnym zakresie na swoje potrzeby, na rozbudowę remiz  i pozyskiwanie sprzętu gaśniczego. Z tego względu radni BBS poprą tę uchwałę.

Radna Wanda Kmieciak - jak wszyscy wiemy, zarówno strażacy ochotnicy, jak  i z Państwowej Straży Pożarnej cieszą się wysokim zaufaniem społecznym. W wypadkach komunikacyjnych, powodziach i innych kataklizmach pierwszą pomoc niesie straż pożarna. Strażacy z Radziszewa posiadają samochód dosyć wiekowy, wymagający częstych remontów. Bardzo dobrze, że Pan Burmistrz przygotował tę uchwałę i cieszę się, że możemy w ten sposób wspomóc strażaków i że obie ochotnicze straże pożarne będą miały dobre, nowoczesne strażackie wozy bojowe. Nawiązując do informacji, która pojawiła się  w mediach chciałabym zapytać Pana Burmistrza, czy straż pożarna będzie brała udział w utylizacji azbestu? Czy Pan Burmistrz ma na ten temat jakąś wiedzę?

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – w uzasadnieniu do uchwały mamy informację, że te wozy będą przeznaczone dla ochotniczych straży pożarnych, natomiast w samej uchwale nie ma na ten temat żadnego zapisu. Czy nie ma znaczenia, kto będzie właścicielem i dla kogo są przeznaczone te samochody? W uchwale nie mamy wymienionego przeznaczenia tych samochodów.

Radny Artur Nycz – chciałbym zapytać, czy taki zakup nie byłby bardziej potrzebny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu, niż dla OSP w Sobieradzu? Prosiłbym  o wyjaśnienie, czy taki zakup dla OSP w Wełtyniu jest również możliwy?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Panie Burmistrzu, strażacy z Radziszewa zapewnili sobie dotację w wysokości 150.000 zł. Z pism kierowanych do Burmistrza  i Wysokiej Rady wynika, że jeśli nie załatwimy tej sprawy do 30 września 2009 r. to stracimy dotację na zakup wozu dla OSP w Radziszewie i jednocześnie ochotnicze straże pożarne  zostaną pozbawione w następnym roku kwoty 150.000 zł, z powodu jej niewykorzystania. Jaka jest Pana koncepcja w sytuacji kiedy WFOŚiGW przed dniem 30 września nie będzie  w stanie zagwarantować takiej pożyczki?

Radny Ireneusz Sochaj – całe zadanie ma kosztować 1.200.000 zł, z tego wkład własny gminy wynosi 200.000 zł. Czy mamy w budżecie zapewnione pieniądze na to zadanie? Skoro całe zadanie kosztuje 1.200.000 zł, 200.000 zł to wkład własny gminy, a kwotę 150.000 zł pozyskali strażacy z Radziszewa, to być może okaże się, że będziemy mieli z tego tytułu pewne oszczędności. Chciałbym się tego dowiedzieć.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – dofinansowujemy zakup wozów dla OSP Radziszewo i OSP Sobieradz, ponieważ obie te jednostki są w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym. Myślę, że w następnej kolejności, kiedy spłacimy tę pożyczkę będzie można pomyśleć o samochodach dla OSP w Wełtyniu i OSP w Chwarstnicy. Ta uchwała została przygotowana po rozmowie Burmistrza Szabałkina z Dyrektorem WFOŚiGW. Pożyczka z WFOŚiGW posiada bardzo atrakcyjne oprocentowanie, a co najważniejsze można ubiegać się o umorzenie 30% pożyczki przy jej spłacie. Poleciłem Kierownikowi Gminnego Centrum Reagowania Panu Jacentemu Skwarzyńskiemu, aby  w porozumieniu z Państwową Strażą Pożarną przygotował specyfikację dotyczącą zakupu samochodów dla ochotniczych straży pożarnych. Po podjęciu uchwały, w najbliższym czasie rozpiszemy przetarg na zakup tych dwóch wozów. Najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 27 sierpnia br., do tego dnia powinno być wiadome, czy Gmina otrzyma tę pożyczkę. Jeżeli nie zostanie ona udzielona, wówczas zakupimy jeden samochód dla Radziszewa, żeby nie stracić tej dotacji w kwocie 150.000 zł i wprowadzę zmianę do budżetu na to zadanie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 7.
Uchwała Nr XLII/453/09 stanowi załącznik nr 8.

Burmistrz poinformował o wycofaniu z porządku obrad projektów uchwał:

 • o uchyleniu uchwały Nr XXXIV/357/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 – DRUK Nr 3/XLII

 • w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 r. – DRUK Nr 4/XLII.

Poinformował, że ww. projekty uchwał zostaną wprowadzone do porządku obrad najbliższej sesji zwyczajnej.

Ad. VI. Wolne wnioski i informacje.

Radna Elżbieta Kasprzyk – Panie Burmistrzu, pozwolę sobie zadać Panu pytanie w dwóch kwestiach i prosiłabym o odpowiedź w dniu dzisiejszym, ponieważ jest to pilna sprawa. Pierwszy temat dotyczy funduszu sołeckiego. W czerwcu podjęliśmy uchwałę zgodnie  z ustawą o funduszu sołeckim, do końca lipca sołtysi mieli otrzymać informację o wysokości funduszu sołeckiego na przyszły rok. Martwię się, bo nie otrzymaliśmy takiej informacji,  a mamy mało czasu. Do końca września jest czas na zorganizowanie 28 zebrań wiejskich we wszystkich naszych sołectwach i uchwalenie wniosków o wykorzystaniu funduszu sołeckiego. Dzisiaj mamy dzień 6 sierpnia i nie mamy żadnej informacji. Próbowałam dowiedzieć się na ten temat u Pani Skarbnik, dostałam informację, że Pan Romanicz zajmuje się tą sprawą. Dzwoniłam do Pana Naczelnika Romanicza, od pracownika wydziału dostałam informację, że dopiero ma zająć się tym tematem. Jestem trochę zaniepokojona, bo czas ucieka i jest go naprawdę mało na wykonanie tak dużej pracy przez sołtysów, jak i przez urząd. Rozumiem, że na tych zebraniach będą obecni przedstawiciele urzędu. Proszę  o załatwienie tej sprawy. Komisja Planowania Przestrzennego i inni chętni radni, zapoznali się z koncepcją programową odnośnie kanalizacji Gminy Gryfino. Klub Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej blisko rok temu składał wniosek o zagwarantowanie środków na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ekologicznych. Widzieliśmy zrozumienie Pana Burmistrza na takie rozwiązanie dla miejscowości, które będą oczekiwały dłuższy czas na skanalizowanie. Zrozumieliśmy, że w tych miejscowościach takie przydomowe oczyszczalnie ekologiczne będą mogły powstawać, tym czasem po zapoznaniu się z tym dokumentem okazuje się, że tak naprawdę z takiego rozwiązania będzie mogło skorzystać dosłownie kilka gospodarstw. Nie ukrywam rozczarowania, nie tylko w swoim imieniu, jak również w imieniu Klubu, ponieważ oczekiwaliśmy rzetelnego załatwienia sprawy, ulżenia mieszkańcom, którzy płacą ogromne środki za wywóz nieczystości płynnych. Było dużo czasu, dużo oczekiwania i dużo rozmów do niczego nie prowadzących. W związku z tym, bardzo proszę  o zorganizowanie jak najszybciej spotkania z projektantami, ze służbami odpowiedzialnymi za przygotowanie tej koncepcji oraz z radnymi i załatwienie tego problemu.

Radny Paweł Nikitiński – do Pana Przewodniczącego kieruje pytanie dotyczące terminu najbliższej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie i jednocześnie wniosek o uwzględnienie głosu Przewodniczącej Klubu GIS dotyczącego uregulowania kwestii gospodarki odpadami płynnymi i wprowadzenie pod obrady 27 sierpnia br., jeśli tego dnia będzie sesja, obywatelskiego projektu uchwały, tak aby przynajmniej rozpocząć porządkowanie kwestii, która porządku wymaga od dawna.

Prezes Zarządu Miejsko – Gminnego OSP Zenon Trzepacz - w imieniu strażaków ochotników z Radziszewa i Sobieradza chciałbym bardzo serdecznie podziękować Państwu za podjęcie tej uchwały. Szczególnie serdecznie chciałbym podziękować Panu Burmistrzowi Henrykowi Piłatowi. Wyjątkowy ukłon chciałbym złożyć w kierunku radnych z Klubu GIS, którzy spowodowali podjęcie konkretnych działań oraz Panu Przewodniczącemu Rady, który poświęcając swój prywatny czas jeździł ze mną do Szczecina. Decyzja Państwa jest bardzo słuszna, bo strażacy będą bardziej mobilni, a mieszkańcy naszej gminy będą bardzie bezpieczni. Zadaniem własnym gminy jest dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców. Pan radny z BBS-u przedstawił list pochwalny pod adresem Pana radnego Kułdosza. Proszę Państwa, Pan radny Kułdosz robił wszystko, żeby ten pomysł nam się nie udał, na spotkaniach i różnych wiecach strażackich informował strażaków, że cyt. dosłownie: „Piłat wam samochodów nie kupi”. Pan radny Kułdosz chciał nam kupić samochody z tzw. ZN, czyli zapasu nienaruszalnego, powiedział, że weźmiemy sobie stare wozy i poprzekładamy na podnośniki. Być może powiedziałem za dużo, ale chciałem, żebyście Państwo znali prawdę.

Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu, Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zamknął obrady XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2
 2. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej - załącznik nr 3
 3. Porządek obrad sesji – załącznik nr 4
 4. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Gryfino poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciąganego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie - załącznik nr 5
 5. Uchwała Nr XLII/452/09 - załącznik nr 6
 6. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW - załącznik nr 7
 7. Uchwała Nr XLII/453/09 - załącznik nr 8.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

Protokołowała:
inspektor Agnieszka Grzegorczyk