Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XLIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 27 sierpnia 2009 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. przyjęcie protokołów: z XLI i XLII sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Informacja o przygotowaniu Gminy Gryfino do rozpoczęcia roku szkolnego – DRUK Nr 1/XLIII

 • uwagi i wnioski.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino – DRUK Nr 2/XLIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych
w obrębie ewidencyjnym Steklno – DRUK Nr 3/XLIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Gryfino – DRUK Nr 4/XLIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres do dnia 31.08.2012 r. lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. 1 Maja nr 10,  z przeznaczeniem na cele, związane z działalnością statutową – DRUK Nr 5/XLIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., aportu w postaci prawa własności nieruchomości – DRUK Nr 6/XLIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta  i gminy Gryfino oraz dalszego postępowania z nimi – DRUK Nr 7/XLIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt – DRUK Nr 8/XLIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino– DRUK Nr 9/XLIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej  w Gryfinie – DRUK Nr 10/XLIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 3 miasta Gryfino – rejon ulicy Targowej – DRUK Nr 11/XLIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino na obszarach położonych  w obrębach: Parsówek, Drzenin, Sobieradz oraz Sobiemyśl – DRUK Nr 12/XLIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały o uchyleniu Uchwały Nr XXXIV/357/08 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 – DRUK Nr 13/XLIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok – DRUK Nr 14/XLIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XX. Wolne wnioski i informacje.