Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XL sesji Rady Miejskiej w Gryfinie  w dniu 4 czerwca 2009 r.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Tadeusz Figas
746/XL/09
– chciałbym zapytać o przygotowania kąpielisk na terenie gminy Gryfino do sezonu letniego. Co zostało zrobione? Czy coś się w tym zakresie zmieniło?

Gryfino, 30 czerwca 2009 r.

BWS.0057-12/09
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że w dniu 23 czerwca 2009 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Gryfino, a Edwardem Frątczakiem w sprawie organizacji kąpieliska miejskiego na terenie ośrodka wypoczynkowego „Pod muszlami”.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

Radny Janusz Skrzypiński
747/XL/09
– ostatnio w prasie ukazał się artykuł poświęcony ul. Flisaczej, proszę aby Burmistrz zwrócił się do Dyrekcji Dróg Krajowych o to, żeby wybudowali chodnik przy tej ulicy. Powstał tam nowy sklep, piesi idący w tamtym kierunku zajmują część jezdni.

Gryfino, 7.07.2009r.

BMP/ 747,748 /XL/187/09
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej informuję i wyjaśniam jak niżej:
Ad.747/XL - Sprawa poprawy bezpieczeństwa pieszych na ulicy Flisaczej w Gryfinie była wielokrotnie przedkładana zarządcy drogi krajowej nr 31 –Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, ostatnio na spotkaniu z Dyrektorem w maju bieżącego roku. Gmina nie uzyskała deklaracji zarządcy drogi w sprawie określenia terminu budowy chodników i infrastruktury drogowej w pasie tej drogi. Zważywszy na wzrastającą ilość pieszych użytkowników tej drogi w związku z nowym punktem handlowym, gmina będzie sukcesywnie występowała do zarządcy drogi w sprawie jej przebudowy i budowy chodników.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

748/XL/09 – czy firmy znajdujące się przy ul. Przemysłowej były powiadomione o terminie rozpoczęcia inwestycji na tej ulicy? Wiąże się to z utrudnieniami dojazdu. Proszę, by porozumieć się z Policją, aby w okresie nasilenia ruchu Policja kierowała ruchem, żeby tworzące się tam korki nie były tak duże.

Gryfino, 7.07.2009r.

BMP/ 747,748 /XL/ 187/09
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej informuję i wyjaśniam jak niżej:
Ad.748/XL - Przebudowa ul. Przemysłowej i remont mostu w pasie tej ulicy jest zadaniem realizowanym przez Gminę między innymi na wniosek firm korzystających z tej drogi. Również termin rozpoczęcia prac był znany, albowiem jeszcze przed przystąpieniem do ich realizacji pojawiła się zmiana oznakowania i organizacji ruchu na drogach w związku z remontem mostu i ul. Przemysłowej. Zważywszy jednak na problemy zgłaszane przez użytkowników tej drogi w związku z prowadzonym remontem, podjąłem działania we współpracy z właściwymi służbami, celem poprawy dojazdu i przejazdu w rejonie terenu objętego remontem drogi. W ostatnim okresie użytkownicy tej drogi ze zrozumieniem przyjęli podjęte działania, które przyczyniły się do oprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie prowadzonych prac remontowych drogi.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

749/XL/09 – jakie działania zostały podjęte w sprawie budynku po byłej szkole w Borzymiu, aby uniknąć dalszej dewastacji tego obiektu?

Gryfino, dnia 6.07.2009 r.

BMK.0057/15/09
W odpowiedzi na interpelację nr 749/XL/09 zgłoszoną na XL sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 4 czerwca 2009 r. pragnę poinformować, iż budynkiem zainteresowała się Komisja Mieszkaniowa. Przeprowadzone zostały oględziny obiektu szkoły przez członków Komisji w osobach przewodniczącej Pani Lidii Karzyńskiej-Karpierz, Pani Dyrektor OPS – Bożeny Górak oraz pracowników Wydziału Komunalnego. Budynek w ocenie Komisji mógłby kwalifikować się do przekształcenia na potrzeby mieszkaniowe. Wobec powyższego Gmina przystąpi w najbliższym czasie do opracowania projektu modernizacji budynku pod kątem potrzeb mieszkaniowych.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Tomasz Namieciński
750/XL/09
– mieszkańcy ul. Leśnej w Wełtyniu (Cegielni) proszą o ustawienie kosza na butelki plastikowe. Rozmawiałem wcześniej z Prezesem PUK-u, mam obietnicę, że w ciągu dwóch miesięcy PUK ma zakupić takie kosze. Proszę, żeby jeden z nich trafił na ul. Leśną w Wełtyniu.

Gryfino, dnia 3 lipca 2009 r.

ZUK/4147/2009
Informujmy, że w chwili obecnej nie dysponujemy wolnymi pojemnikami do selektywnej zbiórki. Termin zakupu pojemników jest uzależniony od poprawy sytuacji na rynku surowców wtórnych. W chwili obecnej brakuje odbiorców przyjmujących papier i tworzywa sztuczne za odpłatnością. W dniu 30 czerwca 2009 r. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW (Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich). Wniosek o przyznanie pomocy jest rozpatrywany w terminie 3 m-cy od upływu terminu skłania wniosków tj. 30 czerwca 2009 r.
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny Rafał Mucha

751/XL/09 – podczas jednego z posiedzeń Rady Sportu przy planowaniu środków finansowych na rok 2009 uzyskałem informację, że w tym roku podmiotem odpowiedzialnym za koszenie boisk w gminie będzie OSiR. Rozmawiałem z Dyrektorem OSiR, który powiedział, że boiska w Gardnie i Radziszewie nie będą koszone, samodzielnie mają je kosić kluby, które je użytkują. Rozmawiałem z Naczelnikiem Piotrem Romaniczem i Burmistrzem Eugeniuszem Kudukiem, którzy potwierdzili, że wszystkie boiska w gminie Gryfino w 2009 r. będą koszone. W lokalnej prasie przeczytałem artykuł, w którym była mowa, że w chwili obecnej są problemy z wykaszaniem boisk, podobno nawet nie odbyły się mecze w lidze gminnej. Do końca roku 2008 odpowiedzialny za koszenie boisk był LKS Piast, nie było przez kilka lat żadnych problemów ani skarg. Czy w ramach wykaszania boisk gminnych w 2009 r. będą wykaszane wszystkie boiska, w tym w Radziszewie i Gardnie? Czy OSiR dysponuje grafikiem wykaszania boisk na terenach wiejskich? Jestem zainteresowany takim grafikiem, podobnie jak sołtysi miejscowości, w których drużyny grają w lidze gminnej.

 Gryfino, dnia 24.06.2009 r.

L.dz. 0002-45/09
W odpowiedzi na interpelację dotyczącą koszenia boisk klubu sportowego „Grot” Gardno i „Odrzanka” Radziszewo uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją Burmistrza MiG Gryfino nr BWS.413-33/08 z dnia 21.08.2008 r. w sprawie zwiększenia zadań dla OSiR w Gryfinie, w planie finansowym naszej jednostki zaplanowano środki finansowe na koszenie boisk wiejskich i gminnych placów rekreacyjno-sportowych.
Środki na utrzymanie ww boisk, kluby otrzym8ują w ramach dotacji na realizację zadań własnych gminy. W bieżącym roku w ramach powyższej decyzji zmniejszono środki dla Ludowych Zespołów Sportowych, przeznaczając je na potrzeby ww klubów.
W załączeniu przedkładam grafik prac na poszczególnych obiektach.
Dyrektor
Tadeusz Samoń

Radny Andrzej Kułdosz
752/XL/09
– przedwczoraj otrzymałem dokumenty, z których wynika, że większość przejazdów kolejowych od Gryfina do Radziszewa zostanie zlikwidowana. Zostaną tylko dwa przejazdy: w Czepinie i przejazd między Daleszewem a Radziszewem w Łubnicy. Takie rozwiązanie proponowane przez projektantów PKP jest niedopuszczalne, zostaniemy podzieleni na dwie części, kolej stanie się dla nas zaporą, nawet służby ratunkowe będą miały znacznie utrudniony dojazd. Proszę o podjęcie rozmów z PKP w tej sprawie.

Gryfino, 7.07.2009r.

BMP/ 752 /XL/ 186/09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że Gmina Gryfino, na podstawie swoich danych i konsultacji z przedstawicielami sołtysami miejscowości, na terenie których znajdują się przejazdy kolejowe proponowane do likwidacji, negatywnie zaopiniowała przedłożone przez PKP propozycje likwidacji przejazdów kolejowych na swoim terenie.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

753/XL/09 – proszę o zakup namiotów tego typu, jakie były na Dniu Strażaka w PSP. Koszt zakupu namiotu w wysokości 3-4 tys zł nie jest duży, a rozwiązał by problem wszystkich imprez masowych nie tylko w Gryfinie ale przede wszystkim na wsiach.

Gryfino, dnia 24 czerwca 2009 r.

BWS.0057-11/09
W odpowiedzi na interpelację informuję, iż Gmina Gryfino zakupiła 10 sztuk pawilonów „ogrodowych” o wymiarach 3x3 wraz ze ściankami bocznymi w związku z zorganizowaną w dniu 9 maja 2009 r. imprezą wspólnie z TVP SA Oddział Szczecin promującą zdrowie. Jednocześnie informuję, iż ewentualna decyzja o zakupie dużego namiotu nastąpi po analizie celowości tego zakupu przez Gryfiński Dom Kultury oraz po zabezpieczeniu na ten cel środków w budżecie.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

Radny Artur Nycz
754/XL/09
– kiedy zakończy się proces łatania dziur w drogach po zimie? Jest początek czerwca, w zeszłym roku udało się ta sprawę zakończyć na koniec wakacji. Czy dziury w drogach po zimie również i w tym roku znikną do końca wakacji? Proszę o pisemną odpowiedź, w jaki sposób jest u nas rozstrzygnięta sprawa związana z remontem pozimowym dróg. Chciałbym mieć taką pisemną informację.

Gryfino, 7.07.2009r.

BMP/ 754 /XL/ 185/09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie remontu dróg informuję, że remonty dróg wykonywane są sukcesywnie w trakcie całego roku, w miarę zgłaszanych potrzeb i możliwości finansowych gminy. Jest to proces trwający ciągle, ponieważ należy zauważyć, że remonty cząstkowe i bieżące dróg wykonywane są najczęściej na drogach gruntowych. Drogi te z uwagi na swoje parametry techniczne, bardzo niskie, są szczególnie narażone na degradację i zniszczenia wskutek ciągle wzrastającego samochodowego ruchu drogowego. Sposób ich naprawy jest również bardzo ograniczony, ponieważ chodzi o zminimalizowanie nakładów na te remonty, Wykonuje się je w zakresie niezbędnym, doprowadzając je do stanu przejezdności bez ponoszenia nakładów na ich odbudowę i poprawę jakości nawierzchni. Gmina w swoich planach wieloletnich przyjęła projektowanie i budowę dróg o nawierzchniach trwałych na terenach, gdzie wybudowano niezbędną infrastrukturę techniczną. Realizacja tych zadań odbywa się sukcesywnie.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Paweł Nikitiński
755/XL/09
– składam interpelację związaną z deklaracjami, które Burmistrz złożył mieszkańcom miejscowości Pniewo, dotyczącą wybudowania w tej miejscowości kanalizacji. Na przełomie roku 2008/2009 mieszkańcy tej miejscowości i miejscowości okolicznych zyskali zapewnienie, że w pierwszym kwartale zostanie rozpisany przetarg na wykonanie tych prac. W BIP nie można znaleźć informacji dotyczącej przygotowania takiej procedury. Kiedy Burmistrz zamierza przystąpić do rozpisania przetargu na tą inwestycję, kiedy zamierza ją rozpocząć i zakończyć?

Gryfino, 7.07.2009r.

BMP/ 755/XL/ 188/09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie określenia terminu przystąpienia do budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Pniewo, Żórawki informuję, że czynię starania o pozyskanie dofinansowania budowy kanalizacji na terenie tych miejscowości z innych źródeł niż budżet gminy.
W chwili obecnej brak jest możliwości wskazania takiego źródła dofinansowania tego zadania ze środków unijnych lub innych funduszy dostępnych w roku 2009, zważywszy na projektowany efekt ekologiczny i koszty realizacji zadania.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szbałkin

Radna Elżbieta Kasprzyk
756/XL/09 – Klub GIS złożył wniosek odnośnie usytuowania na placach gminnych w miejscowości Żórawie i Wirów kontenerów, które mają być usunięte z obiektów przy CW Laguna. Czy jest już decyzja w tej sprawie?

Gryfino, 7.07.2009r.

BMP/ 756/XL/ 189/09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie relokalizacji kontenerów z terenu Centrum Wodnego Laguna na tereny gminne w miejscowościach Żórawie i Wirów informuję, że w terminie do końca września bieżącego roku dokonam oceny stanu technicznego tych kontenerów pod kątem możliwości ich adaptacji na tymczasowe świetlice wiejskie. Pragnę jednak zaznaczyć, że ich ustawienie na terenach gminnych musi być poprzedzone opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień i decyzji wynikających z prawa budowlanego.
Ponadto informuję, że w trakcie realizacji jest projekt świetlicy wiejskiej w m. Wirów i w tym roku Gmina uzyska decyzję pozwolenia na budowę świetlicy w tej miejscowości, co umożliwi wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie tego obiektu z e środków UE i ujęcie budowy w planie budżetu na rok 2010.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radna Wanda Kmieciak
757/XL/09
– kilka miesięcy temu zgłaszałam potrzebę zamontowania barierki przy schodach na cmentarzu. Czy jest to tak duży koszt? Zwłaszcza starsi ludzie proszą o barierki. Proszę o zajęcie się sprawą.

Gryfino, dnia 3 lipca 2009 r.

ZUK/4147/2009
W odpowiedzi informujemy, że nie jest możliwe wypełnianie wszystkich potrzeb ludzi odwiedzających zmarłych na cmentarzu komunalnym w Gryfinie. Zgodnie z umową BMK.7093-16/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. o zarządzanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi położonymi na terenie Gminy Gryfino, Spółka zobowiązana jest do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym oraz do uzasadnionego inwestowania w obiekty zlokalizowane na terenie zarządzanych nieruchomości. Obowiązywanie umowy na czas określony jednego roku skutkuje realizacją tylko uzasadnionych inwestycji, gdyż Przedsiębiorstwu nie przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych nakładów.
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny Rafał Mucha

758/XL/09 - dużo negatywnych głosów słyszy się na temat ciągu dla pieszych na cmentarzu. Są tam płyty dziurkowane, trzeba by wykonać obok chociaż półmetrowy chodnik, bo kobiety nie mogą po tym chodzić. Ja chodzę obok po piachu, bo po tym ciągu dla pieszych nie da się chodzić.

Gryfino, dnia 3 lipca 2009 r.

ZUK/4147/2009
Ciąg pieszy wykonany z płyt ażurowych przy kwaterze nr 33 nie był realizowany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny Rafał Mucha

759/XL/09 - w jakim stopniu są zaawansowane są prace nad projektem dróg w Żabnicy? Sprawa dróg i remontów pojawia się na każdym spotkaniu z mieszkańcami i sołtysem. Proszę o informację w tej sprawie. Wiadomo jest, że konieczne będą porozumienia z Powiatem w sprawie remontu tych dróg, bo drogi należą zarówno do gminy jak i do Powiatu.

Gryfino, 7.07.2009r.

BMP/ 757/XL/190/09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie zaawansowania prac nad projektem budowy dróg w Żabnicy informuję, że trwają rozmowy i ustalenia z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Gryfinie w sprawie ustalenia treści Porozumienia w sprawie wspólnego opracowania projektu technicznego i budowy dróg na terenie miejscowości Żabnica. Istotna treścią tego porozumienia są zapisy w sprawie wysokości współfinansowania tego zadania, wynikające z możliwości finansowych stron tego porozumienia w poszczególnych latach.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

760/XL/09 – mieszkańcy Czepina podnoszą sprawę montażu fotoradaru. Droga ta jest niebezpieczna, samochody coraz szybciej jeżdżą, w związku z tym zgłaszam dzisiaj ten problem.

Gryfino, dnia 7.07.2009 r.

BSM-760/XL/09
W nawiązaniu do interpelacji uprzejmie informuję, że na chwilę obecną GDDKiA wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji zamontowała 3 słupy fotoradarowe na terenie Gminy Gryfino. Powyższe słupy fotoradarowe są umieszczone przy Szkole Podstawowej w m. Radziszewo, przy Szkole Specjalnej przy ul. Łużyckiej oraz na skrzyżowaniu w m. Pniewo.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

Radny Stanisław Różański
761/XL/09
– składam interpelację na prośbę pani sołtys Sobieradza, dotyczącą sprawy remontu świetlicy wiejskiej. Z wypowiedzi pani sołtys oraz mieszkańców Sobieradza wynika, że prace remontowe w obiekcie świetlicy wiejskiej wykonane zostały w sposób skandaliczny. Z treści protokołu zebrania wiejskiego wyniki, że prace te wykonane były bez jakiegokolwiek nadzoru, co doprowadziło do powstania szeregu usterek. Kto jest odpowiedzialny za brak nadzoru i prowadzenie tego remontu? Czy usterki, które zostały stwierdzone protokolarnie zostały na dzień dzisiejszy usunięte? Czy osoby winne tych zaniedbań poniosły jakąś odpowiedzialność i jaką? Jeśli nie wyciągnięto wniosków z tej sprawy, chciałbym zapytać w imię jakich racji? Jeśli pani sołtys ma jeszcze coś do dodania, proszę, żeby w odpowiednim momencie się wypowiedziała.

Gryfino, 7.07.2009r.

BMP/ 761,763,767/XL/ 191/09
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej informuję:
Ad.761/XL/09 - Pragnę wyrazić swoje głębokie zdziwienie Pana stwierdzeniami wyrażonymi w interpelacji dotyczącej remontu świetlicy wiejskiej w Sobieradzu. Prace remontowe w świetlicy prowadzone były przy pełnym nadzorze inwestorskim (branża budowlana, branża sanitarna oraz branża elektryczna). Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie ze zleceniem oraz sztuka budowlaną. Całość robót została odebrana przez inwestora. W komisji odbiorowej uczestniczyła Pani sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej (w załączeniu kopia protokołu odbioru) Komisja nie wniosła żadnych uwag co do jakości wykonanych prac.
Wszystkie prace, które są zgłaszane przez użytkowników świetlicy a wynikają najczęściej z eksploatacji obiektu i nie były przedmiotem zlecenia remontu podstawowego na bieżąco w uzgodnieniu z GDK oraz Panią sołtys.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

762/XL/09 – interpelację kieruję do Komendanta Straży Miejskiej, dotyczy ona potrzeby interwencji Straży Miejskiej w celu rozwiązania korka komunikacyjnego, jaki powstaje każdego dnia o godz. 15.00 przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 31 z ulicą Przemysłową. To co tam się dzieje, gdy pracownicy Elektrowni kończą pracę, można nazwać horrorem. Wypadek śmiertelny jest tam tylko kwestią czasu. Jeżeli Komendant podziela mój pogląd, to wystarczy godzina dyżuru pracownika Straży Miejskiej, aby dopilnował tam porządku. Kolejka do przejazdu po godz. 15.00 ustawia się przy skrzyżowaniu na Banie.

Pismo skierowane do Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie

Gryfino, dnia 7.07.2009 r.

BSM-762/XL/09
W związku ze wzmożonym ruchem pojazdów samochodowych a także w celu rozładowania korka komunikacyjnego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 31 z drogą wojewódzką w miejscowości Pniewo, proszę o oddelegowanie funkcjonariusza do codziennego kierowania ruchem drogowym w godzinach 15.00-16.00 w dni robocze.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

763/XL/09 – zgłaszam interpelację w sprawie remontu ulicy Kasztanowej w Pniewie. Burmistrz Szabałkin w lakonicznym piśmie z 12 marca powiedział: „w sprawie złego stanu technicznego ulicy Kasztanowej w Pniewie informuję, że w najbliższym czasie dokonamy przeglądu stanu technicznego nawierzchni tej drogi. W przypadku stwierdzenia znacznego jej uszkodzenia i zużycia dokonamy jej remontu poprzez naprawy miejscowe celem umożliwienia bezpiecznej eksploatacji drogi”. Te wyjaśnienia wskazywały by na to, że jest to jakaś nowa sprawa, której Burmistrz nie zna i trzeba zbadać jej stan drogi i o tym zadecydować. Ona ma swoją siedmioletnią historię. Czy Burmistrz wie, co ludzie mówią o tej ulicy? Nie można dalej czekać z remontem ul. Kasztanowej, a tłumaczenia, że będą tam prowadzone prace związane z budową kanalizacji nie wytrzymują już próby czasu.

Gryfino, 7.07.2009r.

BMP/ 761,763,767/XL/ 191/09
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej informuję:
Ad. 763/XL/09 – Podtrzymuję swoje stanowisko wyrażone w odpowiedzi na interpelację z dn. 12 marca br. W chwili obecnej możliwym jest dokonywanie cząstkowej poprawy stanu technicznego tej drogi, co każdorazowo musi być poprzedzane jej przeglądem w celu określenie miejsc najbardziej uszkodzonych.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

764/XL/09 – pismem z 30 marca 2009 r. Prokurator Rejonowy zawiadomił Burmistrza, że „przyjął zażalenie Burmistrza z dnia 12 marca 2009 r. złożone na zarządzenie z 4 marca 2009 r. w przedmiocie odmowy przyjęcia zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa i skierował je do Sądu Rejonowego w Gryfinie Wydziału II Karnego celem rozpoznania”. W jakim stadium załatwienia znajduje się ta sprawa? Trzeba pilnować tej sprawy, bo w dalszym ciągu mieszkańcy, nasi wyborcy oczekują na ostateczny rezultat tej sprawy.

Gryfino, dnia 19.06.2009r.

BMK.0057/ 8 /09
W odpowiedzi na interpelację dotyczącą przyjęcia przez Prokuratora Rejonowego zażalenia Burmistrza z dnia 12 marca 2009 r. złożonego na zarządzenie z 4 marca 2009 r. w przedmiocie odmowy przyjęcia zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa uprzejmie informuję, iż zgodnie z informacją radcy prawego Pana Krzysztofa Judka, na posiedzeniu w dniu 25.05.2009 r. Sąd Rejonowy w Gryfinie oddalił zażalenie PUK i Gminy Gryfino na zarządzenie Prokuratora o odmowie przyjęcia zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa, albowiem już po złożeniu tego zażalenia Prokurator, na wskutek zażaleń innych pokrzywdzonych, podjął śledztwo i zażalenie jako dotyczące nieistniejącego w chwili orzekania przez Sąd orzeczenia Prokuratora nie mogło być uwzględnione.
Pragnę poinformować Pana Radnego, iż Gmina Gryfino nadzoruje powyższą sprawę i będzie informować mieszkańców o wszelkich nowych ustaleniach w przedmiotowej sprawie.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

765/XL/09 – interpelację kieruję do z-cy Burmistrza Macieja Szabałkina, w sprawie pana Ignacego Karkochy, inwalidy I grupy, mieszkańca Pniewa. W piśmie z 21 kwietnia 2009 r. Burmistrz stwierdza: „w odpowiedzi na interpelację w sprawie pana Ignacego Karkochy informuję, że wspólnie z przedstawicielami Powiatowego Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dokonam oględzin budynku mieszkalnego zamieszkiwanego przez Pana Karkochę. O wynikach oględzin zostanie Pan poinformowany”. Czy odbyły się oględziny? Co stwierdzono? Tam jest naprawdę sytuacja tragiczna. Jeżeli dojdzie do nieszczęścia, o którym mówi art. 40 Prawa budowlanego, zawali się ten budynek i będzie ofiara śmiertelna, to prokurator nałoży na Burmistrza sankcje.

766/XL/09 – Rada Sołecka w Pniewie pismem z 19 marca 2009 r. wystąpiła do Burmistrza z pismem, którego nie będę cytował, ponieważ jest długie, ale zawiera również niesamowicie ważną sprawę dotyczącą zatrucia wody w studniach w tym rejonie. Do dnia dzisiejszego Rada Sołecka nie otrzymała odpowiedzi w tej sprawie. Sołtys stracił już cierpliwość w wyjaśnianiu ludziom tych spraw. Proszę o przyspieszenie udzielenia odpowiedzi na to stanowisko Rady Sołeckiej.

767/XL/09 – zapytanie kieruję do z-cy Burmistrza Macieja Szabałkina, a dotyczy ono sprawy budowy kanalizacji sanitarnej w Pniewie i Żarówkach. W tej sprawie interpelował radny Paweł Nikitiński, przyłączam się do tej interpelacji.

Gryfino, 7.07.2009r.

BMP/ 761,763,767/XL/ 191/09
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej informuję:
Ad. 767/XL/09 - W sprawie przystąpienia do budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Pniewo, Żórawki czynię starania o pozyskanie dofinansowania budowy kanalizacji na terenie tych miejscowości z innych źródeł niż budżet gminy.
W chwili obecnej brak jest możliwości wskazania takiego źródła dofinansowania tego zadania ze środków unijnych lub innych funduszy dostępnych w roku 2009, zważywszy na projektowany efekt ekologiczny i koszty realizacji zadania.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

768/XL/09 – Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Kierownika Biura Obsługi Rady i Sekretarza Miasta i Gminy proszę, żeby powstał wreszcie projekt nowego Statutu.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – musze sprostować, bo na wniosek radnego Kawki odbyło się spotkanie z Komendantem Policji, w związku z tym, że remont będzie trwał ok. 6 m-cy, przez pierwszy miesiąc policjant będzie kierował ruchem. Oczywiście jeśli zdarzy się kolizja albo wypadek i drogówka będzie musiała tam pojechać, to wówczas nie będzie kierowała ruchem, gdyż na drogach krajowych tego obowiązku nie może wykonywać Straż Miejska, ani wykonawca robót. Po tym czasie zostaną zamontowane na stałe światła regulujące ruch.

Radna Magdalena Chmura-Nycz
769/XL/09
– tydzień temu do moich drzwi zapukała firma INBUD zajmująca się projektem kanalizacji, która ma być położona na ul. Czechosłowackiej, Wierzbowej, końcu ul. Łużyckiej. Z rozmowy z przedstawicielem wynikł problem, ponieważ firma ta posiłkuje się mapami - podobnie jak było przy budowie sieci gazowej w  Pniewie - na których nie wszystkie budynki są naniesione. Gmina podpisała umowę z tą firmą, że kanaliza będzie poprowadzona tam tylko, gdzie znajduje się zabudowa. Poprosiłam, żeby na mapy zostały naniesione budynki, które na tych mapach, które firma posiada, nie ma. Firma INBUD na prośbę mieszkańców będzie prosiła gminę o rozszerzenie umowy. Rozmawiałam z przedstawicielem Gazowni, która nie widzi problemu, aby ten teren również został zgazyfikowany. Został postawiony kolektor przy osiedlu Południe, który pompuje gaz do miejscowości Pniewo. Zbieram podpisy wszystkich mieszkańców, na pewno w najbliższym terminie złożę wniosek do budżetu o zabezpieczenie pieniędzy.

BMP/ 769,770,771/XL/ 192/09
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej informuję:
Ad.769/XL/09 – W sprawie prac projektowych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej m. innymi w rejonie ulicy Czechosłowackiej informuję, że wykonawca projektu projektuje przebieg infrastruktury technicznej na aktualnych wtórnikach mapy zasadniczej do celów projektowych. Przedmiotem zlecenia jest zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej do istniejących budynków, przebiegającej w pasach istniejących dróg publicznych. Brak jest możliwości aktualizowania tego wtórnika w sposób permanentny z uwzględnieniem dynamicznej sytuacji inwestycyjnej na tych terenach, uwzględniającv zachodzące na tym terenie zmiany w tym nowe podziały terenów, rozpoczęcie budów nowych obiektów.
Z chwilą opracowania miejscowego planu zagospodarowania terenu wyznaczone zostaną nowe ciągi komunikacyjne oraz ustalone nowe przeznaczenie dla gruntów rolnych/zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/ co będzie podstawą dalszych prac projektowych związanych z rozbudową infrastruktury technicznej na tym terenie.
Natomiast budowa gazociągu nie jest zadaniem Gminy. Nie wykluczam jednak współpracy i pomocy na etapie procedury związanej z przystąpieniem do jego realizacji przez Zakład Gazowniczy, na wniosek zainteresowanych mieszkańców.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

770/XL/09 – interpelowałam w sprawie oświetlenia, oznakowania i wycięcia drzew przy ul. Łużyckiej. Mówiłam o przejściu dla pieszych przy osiedlu Południe, gdzie było wiele ofiar śmiertelnych. Nie rozumiem Państwa postawy, uważam, że życie ludzkie jest najważniejsze, a nie drzewa, które zasłaniają widoczność. Mam nadzieję, że powstanie tam oświetlenie, bardzo o to proszę. To jest bardzo niebezpieczny punkt. Komendant Policji może przedstawić statystykę wypadków w ostatnim czasie.

BMP/ 769,770,771/XL/ 192/09
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej informuję:
Ad. 770/XL/09 – w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Łużyckiej w Gryfinie informuję, że w okresie wiosennym dokonano znaczących podcięć i cięć pielęgnacyjnych drzew wzdłuż tej drogi. Wycinka drzew wymaga uzgodnień i decyzji wydanych w oparciu o ocenę stanu zdrowotnego drzew. Przeglądu drzew pod kątem wycinki dokonano w roku bieżącym i do wycinki zakwalifikowano drzewa w złym stanie zdrowotnym, stanowiące zagrożenie dla ruchu drogowego.
Ponadto celem poprawy bezpieczeństwa na tej ulicy w najbliższym okresie zostaną wykonane doświetlenia dodatkowe przejść dla pieszych.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

771/XL/09 – interpelowałam w sprawie oświetlenia przy skręcie do miejscowości Steklno. Jest tam przystanek autobusowy. Uważam, że postawienie tam jednej lampy nie jest dużym kosztem, a było by bezpieczniej. Proszę o załatwienie tej sprawy.

BMP/ 769,770,771/XL/ 192/09
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej informuję:
Ad.771/XL/09 – w sprawie budowy oświetlenia na zjeździe do miejscowości Steklno informuję, że podtrzymuję swoje stanowisko przedstawione w odpowiedzi na interpelację nr 666/XXXVII/09,udzielonej w dniu 21.04.2009 roku.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radna Lidia Karzyńska-Kapierz
772/XL/09
– mieszkańcy Gryfina skarżą się na brak nadzoru ze strony pracowników cmentarza w czasie montażu pomników. Częstym jest zajmowanie sąsiadującego miejsca, wyznaczonego przez zarząd cmentarza i ograniczanie dostępu do wcześniej postawionego pomnika. Ponadto z zażenowaniem odbierają miejsce przechowywania zwłok przed pochówkiem. Wygląd otoczenie miejsca, w którym można pożegnać się ze zmarłą osobą nie przystoi powadze i poszanowaniu zmarłych.

Gryfino, dnia 3 lipca 2009 r.

ZUK/4147/2009
W godzinach pracy biura na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 oraz w sobotę w godz. 9.00-12.00 firmy kamieniarskie zgłaszają swój wiazd na teren cmentarza i wykonywanie nagrobków. Wykonawcy powyższych firm zostali pouczeni o obowiązujących wymiarach grobów oraz możliwości ustawiania nagrobków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków. Ponadto na tablicy ogłoszeń przed biurem zamieściliśmy treść rozporządzenia. Problemem są również przejścia między grobami, które są zagospodarowanie samowolnie, bez naszej zgody.
Po godzinach pracy oraz w przypadkach nie zgłoszenia się firmy kamieniarskiej do zarządcy, niemożliwym staje się ich dopilnowanie.
Na chwilę obecną na cmentarzu w Gryfinie nie ma warunków i wyznaczonego miejsca na pożegnanie się rodziny z osobą zmarłą. Przedsiębiorstwo rozpatruje kwestię przebudowy pomieszczeń, w celu wydzielenia pomieszczenia pełniącego funkcję domu pogrzebowego i zapewnienia osobom bliskim kontaktu ze zmarłym. Niestety, remont i zmiana wyglądu kostnicy niesie ze sobą znaczne nakłady finansowe. Wiążąca nas na okres jednego roku umowa ogranicza realizację planowanych modernizacji.
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny Rafał Mucha

773/XL/09 – mieszkańcy ul. Polnej w Pniewie skarżą się na problemy z użytkowaniem drogi wyznaczonej przy wytyczaniu działek jako drogi dojazdowej. Obecnie właściciel drogi obciążonej tą służebnością, stwarza problemy nawet przy podłączaniu instalacji gazowej, dofinansowywanej przez Gminę według istniejącego planu. Proszę o wyjaśnienie tej sprawy.

774/XL/09 – proszę o przeznaczenie budynku po szkole w Borzymiu na mieszkania interwencyjne i przejściowo dla osób w szczególnie trudnej sytuacji, wyznaczenie terenu do opracowania projektu pawilonów socjalnych dla osób bezdomnych, samotnych i z problemami z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Proszę o zlecenie w projektowanym budynku komunalnym wyznaczenia i zaprojektowania jednej klatki schodowej z mieszkaniami spełniającymi status mieszkań chronionych, do posiadania których jesteśmy jako Gmina zobowiązani.

775/XL/09 – ponieważ radny Różański wymienił mnie, choć nie z nazwiska, w swojej wcześniejszej wypowiedzi dotyczącej pomocy dla gminy Kamień Pomorski, czuję się w obowiązku odpowiedzieć Panu radnemu. Nie ma to znaczenia, czy ktoś jest lekarzem, żeby okazać innym pomoc i serce, nie będę starała się Pana zapewnić o swojej wrażliwości na problemy ludzi biednych, chorych i niepełnosprawnych. O tym ich świadczą – i nie muszą docierać do Pana - ich wypowiedzi, ich wdzięczność. Działam wśród nich, staram się pomagać jak tylko mogę. Wystarczy mi ich uśmiech, ich łezka w oku. Podtrzymuję swoją opinię o Pana działaniach, dotyczących np. Pana apelu o datki dla osób z Kamienia Pomorskiego. Gdybyśmy chcieli tak działać, to apel w tym stylu powinien Pan ogłaszać prawie każdego dnia, gdy np. w czasie wichury zerwie dach z kilku domów, czy pali się prawie codziennie w Polce przynajmniej jeden dom.

Radny Rafał Guga
776/XL/09
– w Gryfinie stoją drogowskazy, które mają wskazywać przybywającym do Gryfina, gdzie można znaleźć ważne miejsca, m.in. Urząd Miasta. Są one zdewastowane w wielu miejscach. Jeśli będą one odnawiane, można by je przeprojektować na ładniejsze, charakterystyczne.

777/XL/09 – w budżecie Rada Miejska zabezpieczyła środki na realizację zadania: projekt, budowa dróg i zagospodarowanie terenu przy ul. Flisaczej w Gryfinie. Na jakim etapie jest realizacja tego zadania? Kiedy rozpoczną się prace związane z projektem i kiedy te prace projektowe zostaną zakończone? Kiedy będzie można ten projekt zobaczyć? Kiedy rozpocznie się inwestycja i kiedy można spodziewać się jej ukończenia?

Gryfino, 7.07.2009r.

BMP/ 769,770,771/XL/ 193/09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie realizacji dróg i zagospodarowania terenu w rejonie ul. Flisaczej w Gryfinie informuję, że w trzecim kwartale br. planowane jest przystąpienie do opracowania dokumentacji technicznej zagospodarowania tego terenu. Orientacyjny termin wykonania projektu to około pięć miesięcy. Realizacja inwestycji możliwa będzie po zabezpieczeniu środków finansowych w przyszłym roku.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

778/XL/09 – zgłosiło się do mnie wielu nauczycieli z zapytaniem, które chcę przekazać: Rada Miejska przyjmując Regulamin wynagradzania nauczycieli w dniu 19 grudnia 2008 r. wysłała sygnał do nauczycieli, że będą otrzymywali większe pieniądze za trud wychowawczy, tzw. dodatek za wychowawstwo. Mam wrażenie, że nieudolne „majstrowanie” przy uzależnianiu wysokości dodatku przy ilości uczniów w klasie, przeciwko czemu głośno protestowałem, spowodowało problemy z tą uchwałą. Kończy się rok szkolny, a większych dodatków jak nie było, tak nie ma. Chciałbym się dowiedzieć co się stało w tej sprawie i czym to jest spowodowane. Mam nadzieję, że jest to tylko niewielkie uchybienie a nie zła wola.
OA.0717-11/09 Gryfino, dnia 19 czerwca 2009 r.
W odpowiedzi na założoną interpelację dotyczącą dodatków za wychowawstwo, Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie wyjaśnia co następuje. Na mocy art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – karta Nauczyciela (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1), która weszła w życie z dniem 22 stycznia 2009 r. wspomniana przez Pana uchwała nr XXXIV/351/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino stała się nieważna z mocy prawa, ponieważ została uchwalona na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed zmianą wprowadzoną powyższą ustawą o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.
W związku z powyższym wszystkie gminy (w tym Gmina Gryfino), które uchwaliły regulaminy przed 22 stycznia 2009 r. zmuszone były do ponownego ich uchwalenia. W wyniku rozmów pomiędzy przedstawicielami związków zawodowych i organu prowadzącego podjęto decyzję o zmianie zasad wypłaty m.in. dodatku dla wychowawcy klasy. Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/394/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 marca 2009 r. wspomniany dodatek nie jest już uzależniony od wielkości klasy i wynosi 130 zł miesięcznie, jednakże z przyczyn od Gminy niezależnych do dnia dzisiejszego uchwała nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, a co za tym idzie oddala się termin jej wejścia w życie.
Jednocześnie informujemy, że niezwłocznie po jej wejściu w życie Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie dokona wypłaty wyrównań.
Dyrektor
Olga Woś

779/XL/09 – na XXXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2008 r. zgłosiłem interpelację sygnowaną numerem 633/XXXIV/08 w sprawie zainteresowania się przy okazji reorganizacji sieci szkół na szczeblu podstawowym, także problematyką gryfińskich przedszkoli. Mój apel pozostał bez echa, a dziś widzimy, że brakuje wielu miejsc w przedszkolach. Proszę o powołanie zespołu ds. przedszkoli, sądzę, że kilku radnych byłoby zainteresowanych tą tematyką i chętnie wzięło by udział w pracach takiego zespołu.

780/XL/09 – zszokowały mnie poglądy jednego z naczelników odpowiedzialnych m.in. za rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Chciałbym się dowiedzieć, czy to są poglądy zbieżne z poglądami Burmistrza? Pytam o to także w imieniu radnej Karzyńskiej-Karpierz, radnej Kmieciak. Czy Burmistrz mógłby w najbliższym czasie zorganizować debatę poświęconą możliwości pomocy osobom niepełnosprawnym w gminie Gryfino?

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn
781/XL/09
– w uzupełnieniu interpelacji radnego Gugi chciałbym zapytać, kiedy pojawi się drogowskaz wskazujący toalety publiczne? Jest to bardzo poważny problem dla mieszkańców i gości gminy Gryfino.

Gryfino, dnia 7.07.2009 r.

BMP/ 781/XL/ 194/09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie lokalizacji drogowskazów wskazujących toalety publiczne informuję, że z chwilą realizacji toalet zamieszczane będą również drogowskazy ułatwiające dotarcie do tych miejsc.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin