Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XL/09
z XL sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 4 czerwca 2009 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1000 i trwała do godz. 1540.

Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

Radni nieobecni:

 • Janina Nikitińska

W posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
 2. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk
 3. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin
 4. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska
 5. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
 6. Radca prawny Krzysztof Judek
 7. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 3
 8. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 4.

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

 1. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 osób,  w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych.
  Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 5.
 2. Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XXXVIII  sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.
  W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 17 radnych w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem protokołów głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXXVIII sesji Rady Miejskiej został przyjęty.
  Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 6.

Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad:

 • pkt VI. Upamiętnienie 20. Rocznicy Odzyskania Wolności i Upadku Komunizmu  w Europie Środkowej - podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi, położonemu w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – DRUK Nr 1-1/XL
 • projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (projekt klubu GIS) - DRUK Nr 10-1/XL
  Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat poinformował, że z porządku obrad sesji wycofuje:
 • Nr 18/XL - w sprawie udzielenia Gminie Bielice pomocy finansowej w przebudowie drogi Parsów – Parsówek
 • projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 20/XL
  Poinformował również o konieczności podjęcia na XL sesji uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW. Projekt uchwały zostanie dostarczony  i wprowadzony do porządku obrad w trakcie sesji.
  Przewodniczący poinformował, że do druku Nr 10/XL zostanie wprowadzona autopoprawka Burmistrza.

Przewodniczący poinformował radnych o nowych wersjach druków:

 • Nr 8/XL - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 31/5, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4  m. Gryfino
 • Nr 9/XL - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności gruntowej przejazdu  i przechodu w działce gminnej nr 146/5, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino
 • Nr 19/XL - w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

Radny Stanisław Różański – na podstawie § 26 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej zgłaszam formalny wniosek dotyczący zmiany porządku obrad dzisiejszej sesji. Proponuję, aby pkt XXVIII. porządku obrad brzmiał następująco: „Podjęcie uchwały w sprawie skierowania apelu do mieszkańców Gminy Gryfino, zawierającego prośbę o przekazanie dobrowolnych kwot pieniężnych przeznaczonych na pomoc dla pogorzelców”. Obszerne uzasadnienie tego wniosku zawarłem w swoim piśmie z dnia 30 kwietnia br., które skierowałem do Pana Przewodniczącego Rady oraz do Pana Burmistrza. Chcę dodać, że życie dopisało dalszy scenariusz tej sprawy. W końcu maja br. na terenie naszego Powiatu we wsi Marwice w gminie Widuchowa wydarzyło się nieszczęście również spowodowane pożarem. Dotknęło ono rodzinę Kubaczyńskich, których losy opisywała miejscowa prasa. Oni też oczekują na nasze wsparcie finansowe. Mam prośbę do Wysokiej Rady, aby tej mojej inicjatywy nie nazywać kabaretem, jak to miało miejsce na poprzedniej sesji, bowiem ja te sprawy traktuję śmiertelnie poważnie. Z goryczą muszę podkreślić, że wypowiedzi na poprzedniej sesji odbierałem z ogromnym zdziwieniem, zwłaszcza, że padły one z ust ludzi, co do których sądziłem, że mają większą wrażliwość społeczną, bądź to ze względu na wykonywany zawód publicznego zaufania, np. lekarza lub ze względu na przynależność do partii, która na swoich sztandarach ma wypisaną szczególną wrażliwość społeczną. Jeśli Rada uzna zasadność mojego wniosku i uzupełni porządek obrad o tę sprawę zobowiązuję się  w czasie przerwy przygotować projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - mamy do czynienia z sytuacją kiedy nie mamy projektu uchwały. Chciałbym poprosić o ocenę prawną tego faktu Pana mecenasa.

Radny Paweł Nikitiński – chciałbym zwrócić uwagę Pana Przewodniczącego przy podejmowaniu przez niego decyzji, nie odnosząc się do pomysłu Pana radnego Różańskiego, że projekt uchwały może być wnoszony przez grupę radnych, klub radnych lub komisję Rady. Nie może być stworzony i złożony przez jedną osobę. Na to nie zezwala Regulamin Rady Miejskiej w Gryfinie.

Radca prawny Krzysztof Judek - Pan radny mnie już zastąpił.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - z tego względu projektu zgłoszonego przez radnego Różańskiego nie umieszczam w porządku obrad.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad zaproponowanych przez niego wcześniej zmian.
W wyniku jawnego głosowania na stan rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało  17 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że zmiany do porządku obrad zostały przyjęte.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 7.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
Informacja stanowi załącznik nr 8.

W związku z 20. Rocznicą Odzyskania Wolności i Upadku Komunizmu na prośbę Burmistrza minutą ciszy uczczono pamięć osób, które przyczyniły się do zorganizowania pierwszych wolnych wyborów w Polsce.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - chciałbym poinformować, że ogłosiliśmy przetargi na dwa bardzo ważne zadania dla naszej gminy: przetarg na przebudowę ul. Łokietka, ul. Mieszka I, ul. Witosa i ul. Podgórnej oraz przetarg na budowę boiska Orlik.
W sprawie boiska Orlik Zastępca Burmistrza Maciej Szabałkin interweniował u Pana Ministra, aby przyznano nam dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”, pomimo tego, że boisko ma zmniejszone wymiary. Taką zgodę uzyskaliśmy i mogliśmy ogłosić przetarg. Do końca br. zostaną ogłoszone, m.in. trzy duże przetargi: na budowę kolektora Gryfino – Wełtyń, budowę kolektorów sanitarnych do miejscowości Pniewo i Żórawki oraz przetarg dotyczący nowego nabrzeża na odcinku od murów obronnych do mostu w ramach I etapu zadania. Chcielibyśmy, aby wykonawca rozpoczął realizację zadania w IV kwartale br. Otrzymaliśmy informację z Urzędu Wojewódzkiego, że otrzymamy 1,5 mln zł dofinansowania na zadanie przebudowy  ul. Mieszka I. Otrzymaliśmy również informację, że Zarząd Województwa postanowił wpisać kolejne dwa zadania do WPI, remont drugiego mostu na przejściu granicznym za kwotę 6 mln zł z realizacją w roku 2010 oraz przebudowę i rozbudowę przejścia drogowego przez Gryfino na drodze nr 120. Przebudowa dotyczyć będzie ul. Grunwaldzkiej, przejścia pod wiaduktem, ul. Wojska Polskiego wraz z wykonaniem dwóch bezkolizyjnych przejść, ronda ul. Kolejowej, ul. 9 Maja, ul. Pomorskiej i ul. Grunwaldzkiej oraz ronda u zbiegu ulic: Krasińskiego, Kołłątaja i drogi na Wełtyń. Rozpoczęcie realizacji tego zadania nastąpi w 2010 roku. Przewidywany koszt realizacji tego zadania wynosi 8 mln zł. Od roku 2005 do roku 2008 koszty udzielonych zasiłków dla osób bezrobotnych zmalały o 50%. Od roku 2005 jest ciągle tendencja malejąca. Mam nadzieję, że w roku 2009 ta tendencja będzie nadal się utrzymywała. Marszałek Województwa wystosował pismo do Ministra Rolnictwa Pana Marka Sawickiego o odrolnienie 179 ha Parku Przemysłowego. Chciałbym wyrazić dużą wdzięczność dla Pana Zbigniewa Woroszczaka, który korzystając z obecności Wicepremiera Waldemara Pawlaka w Szczecinie doprowadzi w najbliższym czasie do mojego spotkania z Panem Wicepremierem, żeby tej sprawie nadać przyśpieszony bieg

Ad. III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Przewodnicząca Klubu Radnych GIS odczytała wniosek klubu skierowany do Burmistrza  w sprawie przydzielenia dotacji celowej w kwocie 450 tys. zł na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Radziszewie.
Wniosek stanowi załącznik nr 9.

Radna Wanda Kmieciak - dwa miesiące temu zostaliśmy zaproszeni przez Ochotniczą Straż Pożarną na uroczystości w Radziszewie i strażacy przedstawili nam pilną potrzebę zakupu tego wozu. Poinformowali nas o uzyskanej dotacji w kwocie 150 tys. zł na ten zakup. Wobec tego, jako Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych zgadzam się z inicjatywą klubu GIS  i popieram ten wniosek.

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Tadeusz Figas
746/XL/09
– chciałbym zapytać o przygotowania kąpielisk na terenie gminy Gryfino do sezonu letniego. Co zostało zrobione? Czy coś się w tym zakresie zmieniło?

Radny Janusz Skrzypiński
747/XL/09
– ostatnio w prasie ukazał się artykuł poświęcony ul. Flisaczej, proszę aby Burmistrz zwrócił się do Dyrekcji Dróg Krajowych o to, żeby wybudowali chodnik przy tej ulicy. Powstał tam nowy sklep, piesi idący w tamtym kierunku zajmują część jezdni.

748/XL/09 – czy firmy znajdujące się przy ul. Przemysłowej były powiadomione o terminie rozpoczęcia inwestycji na tej ulicy? Wiąże się to z utrudnieniami dojazdu. Proszę, by porozumieć się z Policją, aby w okresie nasilenia ruchu Policja kierowała ruchem, żeby tworzące się tam korki nie były tak duże.

749/XL/09 – jakie działania zostały podjęte w sprawie budynku po byłej szkole w Borzymiu, aby uniknąć dalszej dewastacji tego obiektu?

Radny Tomasz Namieciński
750/XL/09
– mieszkańcy ul. Leśnej w Wełtyniu (Cegielni) proszą o ustawienie kosza na butelki plastikowe. Rozmawiałem wcześniej z Prezesem PUK-u, mam obietnicę, że w ciągu dwóch miesięcy PUK ma zakupić takie kosze. Proszę, żeby jeden z nich trafił na ul. Leśną w Wełtyniu.

751/XL/09 – podczas jednego z posiedzeń Rady Sportu przy planowaniu środków finansowych na rok 2009 uzyskałem informację, że w tym roku podmiotem odpowiedzialnym za koszenie boisk w gminie będzie OSiR. Rozmawiałem z Dyrektorem OSiR, który powiedział, że boiska w Gardnie i Radziszewie nie będą koszone, samodzielnie mają je kosić kluby, które je użytkują. Rozmawiałem z Naczelnikiem Piotrem Romaniczem i Burmistrzem Eugeniuszem Kudukiem, którzy potwierdzili, że wszystkie boiska w gminie Gryfino w 2009 r. będą koszone. W lokalnej prasie przeczytałem artykuł, w którym była mowa, że w chwili obecnej są problemy z wykaszaniem boisk, podobno nawet nie odbyły się mecze w lidze gminnej. Do końca roku 2008 odpowiedzialny za koszenie boisk był LKS Piast, nie było przez kilka lat żadnych problemów ani skarg. Czy w ramach wykaszania boisk gminnych w 2009 r. będą wykaszane wszystkie boiska, w tym w Radziszewie i Gardnie? Czy OSiR dysponuje grafikiem wykaszania boisk na terenach wiejskich? Jestem zainteresowany takim grafikiem, podobnie jak sołtysi miejscowości, w których drużyny grają w lidze gminnej.

Radny Andrzej Kułdosz
752/XL/09
– przedwczoraj otrzymałem dokumenty, z których wynika, że większość przejazdów kolejowych od Gryfina do Radziszewa zostanie zlikwidowana. Zostaną tylko dwa przejazdy: w Czepinie i przejazd między Daleszewem a Radziszewem w Łubnicy. Takie rozwiązanie proponowane przez projektantów PKP jest niedopuszczalne, zostaniemy podzieleni na dwie części, kolej stanie się dla nas zaporą, nawet służby ratunkowe będą miały znacznie utrudniony dojazd. Proszę o podjęcie rozmów z PKP w tej sprawie.

753/XL/09 – proszę o zakup namiotów tego typu, jakie były na Dniu Strażaka w PSP. Koszt zakupu namiotu w wysokości 3-4 tys zł nie jest duży, a rozwiązał by problem wszystkich imprez masowych nie tylko w Gryfinie ale przede wszystkim na wsiach.

Radny Artur Nycz
754/XL/09
– kiedy zakończy się proces łatania dziur w drogach po zimie? Jest początek czerwca, w zeszłym roku udało się ta sprawę zakończyć na koniec wakacji. Czy dziury w drogach po zimie również i w tym roku znikną do końca wakacji? Proszę o pisemną odpowiedź, w jaki sposób jest u nas rozstrzygnięta sprawa związana z remontem pozimowym dróg. Chciałbym mieć taką pisemną informację.

Radny Paweł Nikitiński
755/XL/09
– składam interpelację związaną z deklaracjami, które Burmistrz złożył mieszkańcom miejscowości Pniewo, dotyczącą wybudowania w tej miejscowości kanalizacji. Na przełomie roku 2008/2009 mieszkańcy tej miejscowości i miejscowości okolicznych zyskali zapewnienie, że w pierwszym kwartale zostanie rozpisany przetarg na wykonanie tych prac. W BIP nie można znaleźć informacji dotyczącej przygotowania takiej procedury. Kiedy Burmistrz zamierza przystąpić do rozpisania przetargu na tą inwestycję, kiedy zamierza ją rozpocząć i zakończyć?

Radna Elżbieta Kasprzyk
756/XL/09
– Klub GIS złożył wniosek odnośnie usytuowania na placach gminnych w miejscowości Żórawie i Wirów kontenerów, które mają być usunięte z obiektów przy CW Laguna. Czy jest już decyzja w tej sprawie?

Radna Wanda Kmieciak
757/XL/09
– kilka miesięcy temu zgłaszałam potrzebę zamontowania barierki przy schodach na cmentarzu. Czy jest to tak duży koszt? Zwłaszcza starsi ludzie proszą o barierki. Proszę o zajęcie się sprawą.

758/XL/09 - dużo negatywnych głosów słyszy się na temat ciągu dla pieszych na cmentarzu. Są tam płyty dziurkowane, trzeba by wykonać obok chociaż półmetrowy chodnik, bo kobiety nie mogą po tym chodzić. Ja chodzę obok po piachu, bo po tym ciągu dla pieszych nie da się chodzić.

759/XL/09 - w jakim stopniu są zaawansowane są prace nad projektem dróg w Żabnicy? Sprawa dróg i remontów pojawia się na każdym spotkaniu z mieszkańcami i sołtysem. Proszę o informację w tej sprawie. Wiadomo jest, że konieczne będą porozumienia z Powiatem w sprawie remontu tych dróg, bo drogi należą zarówno do gminy jak i do Powiatu.

760/XL/09 – mieszkańcy Czepina podnoszą sprawę montażu fotoradaru. Droga ta jest niebezpieczna, samochody coraz szybciej jeżdżą, w związku z tym zgłaszam dzisiaj ten problem.

Radny Stanisław Różański
761/XL/09
– składam interpelację na prośbę pani sołtys Sobieradza, dotyczącą sprawy remontu świetlicy wiejskiej. Z wypowiedzi pani sołtys oraz mieszkańców Sobieradza wynika, że prace remontowe w obiekcie świetlicy wiejskiej wykonane zostały w sposób skandaliczny. Z treści protokołu zebrania wiejskiego wyniki, że prace te wykonane były bez jakiegokolwiek nadzoru, co doprowadziło do powstania szeregu usterek. Kto jest odpowiedzialny za brak nadzoru i prowadzenie tego remontu? Czy usterki, które zostały stwierdzone protokolarnie zostały na dzień dzisiejszy usunięte? Czy osoby winne tych zaniedbań poniosły jakąś odpowiedzialność i jaką? Jeśli nie wyciągnięto wniosków z tej sprawy, chciałbym zapytać w imię jakich racji? Jeśli pani sołtys ma jeszcze coś do dodania, proszę, żeby w odpowiednim momencie się wypowiedziała.

762/XL/09 – interpelację kieruję do Komendanta Straży Miejskiej, dotyczy ona potrzeby interwencji Straży Miejskiej w celu rozwiązania korka komunikacyjnego, jaki powstaje każdego dnia o godz. 15.00 przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 31 z ulicą Przemysłową. To co tam się dzieje, gdy pracownicy Elektrowni kończą pracę, można nazwać horrorem. Wypadek śmiertelny jest tam tylko kwestią czasu. Jeżeli Komendant podziela mój pogląd, to wystarczy godzina dyżuru pracownika Straży Miejskiej, aby dopilnował tam porządku. Kolejka do przejazdu po godz. 15.00 ustawia się przy skrzyżowaniu na Banie.

763/XL/09 – zgłaszam interpelację w sprawie remontu ulicy Kasztanowej w Pniewie. Burmistrz Szabałkin w lakonicznym piśmie z 12 marca powiedział: „w sprawie złego stanu technicznego ulicy Kasztanowej w Pniewie informuję, że w najbliższym czasie dokonamy przeglądu stanu technicznego nawierzchni tej drogi. W przypadku stwierdzenia znacznego jej uszkodzenia i zużycia dokonamy jej remontu poprzez naprawy miejscowe celem umożliwienia bezpiecznej eksploatacji drogi”. Te wyjaśnienia wskazywały by na to, że jest to jakaś nowa sprawa, której Burmistrz nie zna i trzeba zbadać jej stan drogi i o tym zadecydować. Ona ma swoją siedmioletnią historię. Czy Burmistrz wie, co ludzie mówią o tej ulicy? Nie można dalej czekać z remontem ul. Kasztanowej, a tłumaczenia, że będą tam prowadzone prace związane z budową kanalizacji nie wytrzymują już próby czasu.

764/XL/09 – pismem z 30 marca 2009 r. Prokurator Rejonowy zawiadomił Burmistrza, że „przyjął zażalenie Burmistrza z dnia 12 marca 2009 r. złożone na zarządzenie z 4 marca 2009 r. w przedmiocie odmowy przyjęcia zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa i skierował je do Sądu Rejonowego w Gryfinie Wydziału II Karnego celem rozpoznania”. W jakim stadium załatwienia znajduje się ta sprawa? Trzeba pilnować tej sprawy, bo w dalszym ciągu mieszkańcy, nasi wyborcy oczekują na ostateczny rezultat tej sprawy.

765/XL/09 – interpelację kieruję do Z-cy Burmistrza Macieja Szabałkina, w sprawie pana Ignacego Karkochy, inwalidy I grupy, mieszkańca Pniewa. W piśmie z 21 kwietnia 2009 r. Burmistrz stwierdza: „w odpowiedzi na interpelację w sprawie pana Ignacego Karkochy informuję, że wspólnie z przedstawicielami Powiatowego Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dokonam oględzin budynku mieszkalnego zamieszkiwanego przez Pana Karkochę. O wynikach oględzin zostanie Pan poinformowany”. Czy odbyły się oględziny? Co stwierdzono? Tam jest naprawdę sytuacja tragiczna. Jeżeli dojdzie do nieszczęścia, o którym mówi art. 40 Prawa budowlanego, zawali się ten budynek i będzie ofiara śmiertelna, to prokurator nałoży na Burmistrza sankcje.

766/XL/09 – Rada Sołecka w Pniewie pismem z 19 marca 2009 r. wystąpiła do Burmistrza z pismem, którego nie będę cytował, ponieważ jest długie, ale zawiera również niesamowicie ważną sprawę dotyczącą zatrucia wody w studniach w tym rejonie. Do dnia dzisiejszego Rada Sołecka nie otrzymała odpowiedzi w tej sprawie. Sołtys stracił już cierpliwość w wyjaśnianiu ludziom tych spraw. Proszę o przyspieszenie udzielenia odpowiedzi na to stanowisko Rady Sołeckiej.

767/XL/09 – zapytanie kieruję do Z-cy Burmistrza Macieja Szabałkina, a dotyczy ono sprawy budowy kanalizacji sanitarnej w Pniewie i Żarówkach. W tej sprawie interpelował radny Paweł Nikitiński, przyłączam się do tej interpelacji.

768/XL/09 – Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Kierownika Biura Obsługi Rady i Sekretarza Miasta i Gminy proszę, żeby powstał wreszcie projekt nowego Statutu.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – w sprostowaniu interpelacji radnego Różańskiego, chciałbym poinformować, że na wniosek radnego Jacka Kawki odbyło się spotkanie z Komendantem Policji. W związku z tym, że remont ul. Przemysłowej będzie trwał ok. 6 miesięcy, przez pierwszy miesiąc ruchem będzie kierował policjant. Oczywiście jeśli zdarzy się kolizja albo wypadek i drogówka będzie musiała do niego pojechać, to wówczas nie będzie kierowała ruchem. Na drogach krajowych tego obowiązku nie może wykonywać ani Straż Miejska, ani wykonawca robót. Po tym czasie zostaną zamontowane na stałe światła regulujące ruch.

Radna Magdalena Chmura-Nycz
769/XL/09
– tydzień temu do moich drzwi zapukała firma INBUD zajmująca się projektem kanalizacji, która ma być położona na ul. Czechosłowackiej, Wierzbowej, końcu ul. Łużyckiej. Z rozmowy z przedstawicielem wynikł problem, ponieważ firma ta posiłkuje się mapami - podobnie jak było przy budowie sieci gazowej w  Pniewie - na których nie wszystkie budynki są naniesione. Gmina podpisała umowę z tą firmą, że kanaliza będzie poprowadzona tam tylko, gdzie znajduje się zabudowa. Poprosiłam, żeby na mapy zostały naniesione budynki, które na tych mapach, które firma posiada, nie ma. Firma INBUD na prośbę mieszkańców będzie prosiła gminę o rozszerzenie umowy. Rozmawiałam z przedstawicielem Gazowni, która nie widzi problemu, aby ten teren również został zgazyfikowany. Został postawiony kolektor przy osiedlu Południe, który pompuje gaz do miejscowości Pniewo. Zbieram podpisy wszystkich mieszkańców, na pewno w najbliższym terminie złożę wniosek do budżetu o zabezpieczenie pieniędzy.

770/XL/09 – interpelowałam w sprawie oświetlenia, oznakowania i wycięcia drzew przy ul. Łużyckiej. Mówiłam o przejściu dla pieszych przy osiedlu Południe, gdzie było wiele ofiar śmiertelnych. Nie rozumiem Państwa postawy, uważam, że życie ludzkie jest najważniejsze, a nie drzewa, które zasłaniają widoczność. Mam nadzieję, że powstanie tam oświetlenie, bardzo o to proszę. To jest bardzo niebezpieczny punkt. Komendant Policji może przedstawić statystykę wypadków w ostatnim czasie.

771/XL/09 – interpelowałam w sprawie oświetlenia przy skręcie do miejscowości Steklno. Jest tam przystanek autobusowy. Uważam, że postawienie tam jednej lampy nie jest dużym kosztem, a było by bezpieczniej. Proszę o załatwienie tej sprawy.

Radna Lidia Karzyńska-Kapierz
772/XL/09
– mieszkańcy Gryfina skarżą się na brak nadzoru ze strony pracowników cmentarza w czasie montażu pomników. Częstym jest zajmowanie sąsiadującego miejsca, wyznaczonego przez zarząd cmentarza i ograniczanie dostępu do wcześniej postawionego pomnika. Ponadto z zażenowaniem odbierają miejsce przechowywania zwłok przed pochówkiem. Wygląd otoczenie miejsca, w którym można pożegnać się ze zmarłą osobą nie przystoi powadze i poszanowaniu zmarłych.

773/XL/09 – mieszkańcy ul. Polnej w Pniewie skarżą się na problemy z użytkowaniem drogi wyznaczonej przy wytyczaniu działek jako drogi dojazdowej. Obecnie właściciel drogi obciążonej tą służebnością, stwarza problemy nawet przy podłączaniu instalacji gazowej, dofinansowywanej przez Gminę według istniejącego planu. Proszę o wyjaśnienie tej sprawy.

774/XL/09 – proszę o przeznaczenie budynku po szkole w Borzymiu na mieszkania interwencyjne i przejściowo dla osób w szczególnie trudnej sytuacji, wyznaczenie terenu do opracowania projektu pawilonów socjalnych dla osób bezdomnych, samotnych i z problemami z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Proszę o zlecenie w projektowanym budynku komunalnym wyznaczenia i zaprojektowania jednej klatki schodowej z mieszkaniami spełniającymi status mieszkań chronionych, do posiadania których jesteśmy jako Gmina zobowiązani.

775/XL/09 – ponieważ radny Różański wymienił mnie, choć nie z nazwiska, w swojej wcześniejszej wypowiedzi dotyczącej pomocy dla gminy Kamień Pomorski, czuję się w obowiązku odpowiedzieć Panu radnemu. Nie ma to znaczenia, czy ktoś jest lekarzem, żeby okazać innym pomoc i serce, nie będę starała się Pana zapewnić o swojej wrażliwości na problemy ludzi biednych, chorych i niepełnosprawnych. O tym ich świadczą – i nie muszą docierać do Pana - ich wypowiedzi, ich wdzięczność. Działam wśród nich, staram się pomagać jak tylko mogę. Wystarczy mi ich uśmiech, ich łezka w oku. Podtrzymuję swoją opinię o Pana działaniach, dotyczących np. Pana apelu o datki dla osób z Kamienia Pomorskiego. Gdybyśmy chcieli tak działać, to apel w tym stylu powinien Pan ogłaszać prawie każdego dnia, gdy np. w czasie wichury zerwie dach z kilku domów, czy pali się prawie codziennie w Polce przynajmniej jeden dom.

Radny Rafał Guga
776/XL/09
– w Gryfinie stoją drogowskazy, które mają wskazywać przybywającym do Gryfina, gdzie można znaleźć ważne miejsca, m.in. Urząd Miasta. Są one zdewastowane w wielu miejscach. Jeśli będą one odnawiane, można by je przeprojektować na ładniejsze, charakterystyczne.

777/XL/09 – w budżecie Rada Miejska zabezpieczyła środki na realizację zadania: projekt, budowa dróg i zagospodarowanie terenu przy ul. Flisaczej w Gryfinie. Na jakim etapie jest realizacja tego zadania? Kiedy rozpoczną się prace związane z projektem i kiedy te prace projektowe zostaną zakończone? Kiedy będzie można ten projekt zobaczyć? Kiedy rozpocznie się inwestycja i kiedy można spodziewać się jej ukończenia?

778/XL/09 – zgłosiło się do mnie wielu nauczycieli z zapytaniem, które chcę przekazać: Rada Miejska przyjmując Regulamin wynagradzania nauczycieli w dniu 19 grudnia 2008 r. wysłała sygnał do nauczycieli, że będą otrzymywali większe pieniądze za trud wychowawczy, tzw. dodatek za wychowawstwo. Mam wrażenie, że nieudolne „majstrowanie” przy uzależnianiu wysokości dodatku przy ilości uczniów w klasie, przeciwko czemu głośno protestowałem, spowodowało problemy z tą uchwałą. Kończy się rok szkolny, a większych dodatków jak nie było, tak nie ma. Chciałbym się dowiedzieć co się stało w tej sprawie i czym to jest spowodowane. Mam nadzieję, że jest to tylko niewielkie uchybienie a nie zła wola.

779/XL/09 – na XXXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2008 r. zgłosiłem interpelację sygnowaną numerem 633/XXXIV/08 w sprawie zainteresowania się przy okazji reorganizacji sieci szkół na szczeblu podstawowym, także problematyką gryfińskich przedszkoli. Mój apel pozostał bez echa, a dziś widzimy, że brakuje wielu miejsc w przedszkolach. Proszę o powołanie zespołu ds. przedszkoli, sądzę, że kilku radnych byłoby zainteresowanych tą tematyką i chętnie wzięło by udział w pracach takiego zespołu.

780/XL/09 – zszokowały mnie poglądy jednego z naczelników odpowiedzialnych m.in. za rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Chciałbym się dowiedzieć, czy to są poglądy zbieżne z poglądami Burmistrza? Pytam o to także w imieniu radnej Karzyńskiej-Karpierz, radnej Kmieciak. Czy Burmistrz mógłby w najbliższym czasie zorganizować debatę poświęconą możliwości pomocy osobom niepełnosprawnym w gminie Gryfino?

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn
781/XL/09
– w uzupełnieniu interpelacji radnego Gugi chciałbym zapytać, kiedy pojawi się drogowskaz wskazujący toalety publiczne? Jest to bardzo poważny problem dla mieszkańców i gości gminy Gryfino.

Ad. V. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2008 – DRUK Nr 1/XL

Informacja stanowi załącznik nr 10.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Radny Stanisław Różański – z ogromną atencją przeczytałem tę informację. Swoją największą uwagę w takim materiale zwracam na końcową część, a więc wnioski. Co do wszystkich wniosków, które przedstawiła nam Pani Ewa Urbańska, można postawić tylko jeden zarzut, że są one bardzo ogólne, aby można było dyskutować nad nimi na forum sesji  i tym bardziej je popierać. Chciałbym zapytać Panią, który wniosek jest najważniejszy? Który wniosek chciałaby Pani przedstawić Wysokiej Radzie do poparcia na forum działalności naszej Rady w formie uchwałodawczej?

Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ewa Urbańska – nasunął mi się kolejny wniosek, który nie został ujęty w informacji, a jest na etapie dyskusji. W celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań i być może pozyskiwania dodatkowych pieniędzy, wnioskowałabym o przyjęcie dodatkowego pracownika i stworzenie kolejnego etatu. Zachowam drogę formalną w tej sprawie, więc skieruję wniosek do Pani Dyrektor OPS, a następnie do Pana Burmistrza.

Radny Stanisław Różański – zwracam się do Wysokiej Rady o aklamację tego wniosku, a do Burmistrza o jego realizację.

Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła informację do wiadomości.

Ad. VI. Upamiętnienie 20. Rocznicy Odzyskania Wolności i Upadku Komunizmu w Europie Środkowej - podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi, położonemu w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – DRUK Nr 1-1/XL

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – uważam, że powinniśmy zapytać mieszkańców Gryfina, jaka nazwa powinna być nadana temu placowi.

Radny Tadeusz Figas - jestem za poparciem tego pomysłu, ale chciałbym aby zmienić trochę architekturę tego miejsca, podnosząc jego rangę. Myślę, że nazwa nie licuje z tym, co na tym placu się znajduje. Myślę, że należałoby pomyśleć jak podkreślić rangę tego wydarzenia.

Radny Paweł Niktiński – poprę ten projekt uchwały, uważam go za bardzo dobry pomysł. Myślę również, że Solidarność sama w sobie jest wartością, której rekomendować nie trzeba, natomiast chciałbym, abyśmy w przyszłości zadbali też o tych, którzy byli protoplastami Solidarności, a w Gryfinie ich imion i nazwisk znaleźć nie sposób. Nie będę wymieniał wszystkich, mamy teraz taką wyjątkową okoliczność, że polska kinematografia zrobiła ukłon w stronę jednego z największych Polaków, czyli Augusta Fieldorfa, ale jest jeszcze Jan Rzepecki, Leopold Okulicki i wielu innych którzy walczyli w Armii Krajowej, którzy stworzyli podstawy i utrzymali postawę intelektualną i emocjonalną do tego, żeby później mógł zrodzić się ruch wolnościowy. Będziemy mieli ku temu niebawem okazję, kiedy uzbroimy tereny, osobiście będę zabiegał o to, żeby Ci ludzie, którzy przez ostatnich czterdzieści kilka lub pięćdziesiąt lat byli szykanowani, odżegnywani od czci i wiary, znaleźli także w Gryfinie swoje godne miejsce. Nazwisk w historii Polski, które upamiętnić winniśmy jest wiele. Cieszę się, jeśli Rada Miejska w Gryfinie przyjmie projekt uchwały, że będziemy mogli upamiętnić synów tych, którzy spowodowali, że ten ruch mógł się zrodzić.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – przychylam sie do głosu Pani radnej Lidii Karzyńskiej – Karpierz. Jestem za tą uchwałą, ale uważam, że nie jesteśmy przygotowani do tego, aby nazwać tym imieniem plac przy ogródku jordanowskim, gdzie biegają dzieci i ludzie wyprowadzają swoje psy na spacer. Uważam, że nie powinniśmy tego robić ad hoc.

Radna Wanda Kmieciak – uważam, że jest to bardzo cenna inicjatywa, takiej nazwy  nadanej miejscu w Gryfinie do tej pory nie było, dlatego przychylam się do tego pomysłu. Miałam pewne obawy, że dzisiejsza rocznica nie zostanie uczczona i dlatego ten projekt uchwały mnie satysfakcjonuje.

Radny Rafał Guga – pozwolę sobie nie zgodzić się z niektórymi wcześniejszymi wypowiedziami, m.in. że dzisiejszy wygląd tego placu nie licuje z tym, że może on nosić nazwę Solidarności itd. Chciałbym zwrócić uwagę, że my nazywamy ten plac Placem Solidarności, pewnej idei, pewnego zjawiska, poczucia wspólnoty, które doprowadziło do tego, że dzisiaj możemy tam spacerować, uprawiać wolną sztukę, itd. Jak najbardziej uważam, że ten plac może nazywać się Placem Solidarności, oby dzięki tym instalacjom artystycznym, które powstały na tym placu, coraz więcej ludzi tam się spotykało i zawiązywały się te zręby solidarności.

Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Fischbach – uważam, że w jakiś sposób mieszkańcy Gryfina już wypowiedzieli się w tej sprawie i wskazali to miejsce. Dzisiejsza uchwała przygotowana jest na podstawie pisma, które skierował Przewodniczący NSZZ Solidarność ZEDO. Już jakaś konsultacja odbyła się i to miejsce zostało wskazane. Uważam, że ten związek zrobi wszystko, aby mieć patronat nad tym placem i ten plac będzie wyglądał estetycznie i godnie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Wysoka Rado, myślę, że dążenie do demokracji, chęć zapytania mieszkańców miasta w wielu sprawach jest uzasadniona, ale dzisiaj nie mówimy o związku zawodowym, który jest inicjatorem tej nazwy, mówimy  o pewnym zjawisku. Nie było takiego zjawiska w historii Polski, jak ruch Solidarności, który powstał na bazie słynnych wydarzeń w sierpniu 1980 r. Ten ruch, który objął około 10 mln uczestników był największym w historii Polski i Europy. Solidarność to nie związek zawodowy, Solidarność to wielki ruch. Ten powiew wolności zaczął się od morza, od Gdańska i Szczecina i objął całą Europę.

Radny Tadeusz Figas – zabierając głos w tej sprawie nie miałem na myśli stawiania wielkich pomników, chciałbym tylko, aby ludzie spacerujący po tym placu mieli świadomość, że jest to Plac Solidarności.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi, położonemu w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino. Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi, położonemu w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 12.
Uchwała Nr XL/422/09 stanowi załącznik nr 13.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach do godz. 1200.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Przewodniczący Rady poinformował o konieczności zmiany porządku obrad polegającej na przesunięciu rozpatrywania punktu VII. po punkcie VIII i IX.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad zaproponowanych przez niego zmian.
W wyniku jawnego głosowania na stan rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało 17 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że zmiany do porządku obrad zostały przyjęte.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 14.

Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu oraz powierzchni reklamowych w Mieście i Gminie Gryfino, na cele rolne i nierolne, na okres dłuższy niż 3 lata– DRUK Nr 3/XL

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu oraz powierzchni reklamowych w Mieście i Gminie Gryfino, na cele rolne i nierolne, na okres dłuższy niż 3 lata. 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu oraz powierzchni reklamowych w Mieście i Gminie Gryfino, na cele rolne i nierolne, na okres dłuższy niż 3 lata została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 15.
Uchwała Nr XL/423/09 stanowi załącznik nr 16.

Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata – DRUK Nr 4/XL

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Radny Stanisław Różański – przy okazji tego projektu uchwały chciałbym zgłosić pewną uwagę. Ponieważ praktyka ustalania maksymalnych miesięcznych stawek czynszu z roku na rok jest powielana w analogiczny sposób, tą samą techniką uważam, że przy tej okazji powinniśmy się zastanowić nad uzupełnieniem systemu obliczania maksymalnych stawek  o pewien nowy wniosek. W uzasadnieniu do projektu uchwały pokazuje nam się w jaki sposób dochodzimy do wyliczenia maksymalnej stawki czynszu. Jest to oparte na systemie punktacji poprzedzonej podziałem całej gminy na cztery strefy. Stawka czynszu jest określona w zależności od tego, gdzie jest położony dany lokal i w zależności od tego, ile uzyskał punktów. Sięgnąłem do lat poprzednich w tym zakresie i doszedłem do wniosku, że ta uchwała stanowi mechaniczne powtórzenie tej praktyki z roku na rok. Uważam, że przy okazji ustalania maksymalnych miesięcznych stawek można byłoby „wygrać” jeszcze inne sprawy, które moim zdaniem dla gminy są istotne. Od początku naszej kadencji zwracam uwagę, że w gminie Gryfino wyraźnie odczuwamy brak bazy hotelowej, stąd też w sytuacji, kiedy podejmujemy taką uchwałę, powinniśmy wprowadzić jeszcze tak zasadę, że uwzględniamy również funkcję, na jaką przeznaczamy dany obiekt. Gdybyśmy chcieli niektóre rodzaje usług premiować w tym systemie punktowym, to moglibyśmy stworzyć określoną atmosferę wobec danych usług, czyli zachęcilibyśmy ludzi do tego, aby danego typu usługi były świadczone na terenie gminy. Chciałbym uzupełnić ten system obliczania poziomu maksymalnych stawek o jeszcze jedne kryterium, kryterium funkcji na jaką przeznaczony jest dany obiekt. W przypadku konkretnej funkcji hotelowej należy premiować ją w taki sposób, aby zachęcić ludzi do rozwijania tego typu usługi na terenie gminy. Dałem przykład funkcji hotelowej jako modelowej, ale przy tej okazji można też wymyślić cały szereg innych preferencji dla gminy.

Radny Paweł Nikitiński – problem, który zauważył radny jest rzeczywiście istotny. Wymienialiśmy się opiniami na ten temat w trakcie obrad Komisji Budżetu, wówczas zwróciłem na to uwagę i chcę dzisiaj także to podkreślić. Bardzo dobrym momentem do plastycznego układania ewentualnych biznesów, które rzekomo byłyby dla nas bardziej korzystne lub mniej korzystne, które chętniej widzielibyśmy w Gryfinie lub mniej, jest polityka podatkowa i stymulowanie stawek podatkowych. Znając sytuację na terenie miasta  i gminy Gryfino, lokali użytkowych, które są w naszej dyspozycji nie jest aż tak wiele. Moje osobiste wątpliwości budzi fakt prawdopodobieństwa wystąpienia uznaniowości przy stosowaniu pewnych bonifikat. To mnie zawsze niepokoi, ale musimy darzyć się wzajemnym zaufaniem i mam nadzieję, że jeżeli chodzi np. o organizacje społeczne albo partie polityczne, to nie będziemy mieli takiego niebezpieczeństwa. Jak wiemy Platforma Obywatelska korzysta z lokali w budynku komercyjnym, a dzisiaj znajdująca się na marginesie Liga Polskich Rodzin korzystała lub nadal korzysta z lokalu gminnego. Dbałość o równość przy stosowaniu bonifikat jest zawsze sprawą delikatną. Mam nadzieję, że z tą materią będzie się w przyszłości delikatnie postępowało.

Radny Artur Nycz – nie wiem, czy jest to prawnie możliwe, ale wydaje mi się, że powinniśmy zrezygnować z pomysłu ustalania maksymalnych stawek, natomiast powinniśmy ustalać stawki minimalne i każdy z lokali oddawać w najem w drodze przetargowej. Niech przetarg ustali nam stawkę maksymalną, natomiast startową ceną jednego metra powinna być ustalana przez nas stawka minimalna. Myślę, że załatwi nam to dwie sprawy. Po pierwsze to rynek zadecyduje o tym, jaka będzie wysokość stawki czynszu najmu danego lokalu. Myślę, że każdy z przedsiębiorców, który będzie chciał dany lokal użytkować wie, na ile będzie go stać. Rzeczywiście znikną nam problemy pewnej uznaniowości bardziej lub mniej widocznej, której ludzie jednak się obawiają. Przetarg jest jasny, czytelny, transparentny, dlatego proponuję, abyśmy w przyszłym roku zmienili filozofię podejścia do kwestii ustalania stawek i ustalali nie maksymalne, a stawki minimalne, natomiast najemców wyłaniali w drodze przetargu.

Radny Marek Sanecki – uważam, że ten projekt uchwały jest bardzo dobry, dlatego, że jest racjonalny i są określone zasady. Wprowadzamy strefę czwartą, czyli rejon ul. Wodnika,  w tym Centrum Wodne Laguna, czyli jest to dostosowane do tej sytuacji rynkowej. Przetargi przecież się odbywają, jeżeli ktoś chce skorzystać z dzierżawy musi najpierw wystąpić w przetargu, w którym walczy o tzw. odstępne. Ten, kto da więcej wygrywa, a później płaci stały czynsz, to jest bardzo ważne dla przedsiębiorców, bo dzięki temu mogą planować swoją przyszłą politykę gospodarczą. Chciałbym ustosunkować się do wypowiedzi radnego Różańskiego, że ustalamy stawki czynszu na lokale gminne, które posiadamy. W tym momencie nie posiadamy żadnego lokalu, który mógłby być służyć za hotel i myślę, że  w najbliższym czasie nie będziemy mieli takie lokalu. O tym, jakie usługi mają być w naszej gminie powinni decydować przedsiębiorcy, a nie Rada Miejska, czy urzędnicy. Nie powinniśmy wpływać na to, gdzie jaka działalność jest prowadzona. O tym powinien decydować rynek.

Radny Paweł Nikitiński – ad vocem tego co powiedział radny Marek Sanecki, oczywiście, że Rada Miejska w Gryfinie ma dbać o to, żeby w centrum miasta nie powstała usługa, która będzie uciążliwa, oczywiście, że jest plan miejscowy i są inne dokumenty, które to blokują, ale my jesteśmy też od tego, aby stymulować pewne rzeczy, nie nachalnie, ale racjonalnie, rozsądnie, przyjaźnie. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której w każdym miejscu moglibyśmy zezwolić na prowadzenie każdej działalności. Chroni nas przed tym plan zagospodarowania przestrzennego, ale to Rada Miejska w Gryfinie go uchwala.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - opinia radnego Artura Nycza w pewien sposób mnie zadowala, natomiast nie uwzględnia ona pewnych okoliczności. Jeśli ustalilibyśmy tylko i wyłącznie stawki minimalne i oddawalibyśmy lokale w przetargach, to co stanęłoby się z innymi, których w danym roku nie wynajmujemy? Obowiązywałyby  w nich stawki minimalne, czy też wylicytowane wcześniej? Dobrze byłoby przeznaczyć okres jednego roku na przygotowanie sie do tej sprawy. W kwestii lokali, które powinny być oddawane w przetargach, mam identyczne zdanie i w nich powinna być stawka minimalna zaproponowana na początek po to, aby wygrała oferta, która z punktu widzenia biznesu jest dla miasta korzystniejsza.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – pomysł radnego Nycz był testowany w tej gminie, ustalano stawki minimalne i ogłaszano przetargi. Efekt był taki, że ludzie w przetargu wynegocjowali horrendalnie wysokie ceny za lokal, następnie przez dwa miesiące nie płacili czynszu i porzucali lokal. W związku z tym powstał ten projekt uchwały, który ustala stawki maksymalne, a warunkiem przetargu jest jednorazowe odstępstwo.

Radny Stanisław Różański – przestrzegam przed podejmowaniem uchwał dla określonych obiektów, albo dla określonych spraw. Jest to sprzeczne z intencją działalności rady. Przestrzegałbym, abyśmy w tym kierunku nie prowadzili dyskusji, ani nie stosowali takiej praktyki. Uchwały mają stanowić normy generalne, a nie służyć dla określonego załatwienia konkretnej sprawy albo dotyczyć konkretnego obiektu. Nie ma żadnego znaczenia, czy dzisiaj taki obiekt jest, czy go nie ma. My ustalamy zasady.

Radny Artur Nycz – Panie Burmistrzu, być może miałaby miejsce taka sytuacja o jakiej Pan mówił, ale powiedzmy sobie, że stawki stosowane dzisiaj przez gminę w porównaniu z tymi które funkcjonują na rynku gryfińskim, ustalanymi przez prywatnych właścicieli lokali użytkowych są bardzo niskie. Nie jest wykluczone, że kogoś, komu się nie wiedzie  w prowadzeniu działalności nie będzie stać na płacenie stawek wynegocjowanych. Jest to ryzyko biznesowe, taka samo jak w każdym innym przypadku. Nie ma Pan żadnej pewności, że ktoś, kto dzisiaj będzie prowadził działalność w lokalu z tymi stawkami, będzie zawsze regularnie płacił czynsz. Nie dzisiaj jest czas na dokonywanie tak rewolucyjnych zmian, ale powinniśmy się nad tym zastanowić na przyszłość. Tak samo jak musimy mieć świadomość tego, że gmina Gryfino musi, albo powodować warunki do tego, żeby lokale użytkowe powstawały w Gryfinie, albo sama musi zacząć inwestować, żeby one powstawały. Dzisiaj miasto cierpi na brak lokali użytkowych, w gminie Gryfino nie ma gdzie otworzyć i prowadzić działalności gospodarczej. Nawet jeżeli dzisiaj ktoś ma pomysł na własną firmę, to nie znajdzie lokalu, albo znajdzie go po stawkach rynkowych, które są wygórowane ze względu na brak lokali. Rozumiem, że jest to temat odrębny, do rozstrzygnięcia w przyszłości, natomiast w kontekście rozmowy o stawkach myślę, że warto to wziąć pod uwagę.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  19 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 17.
Uchwała Nr XL/424/09 stanowi załącznik nr 18.

Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej, w dzierżawę na okres 20 lat, części działki nr 163, o pow. ok. 432 m2, położonej w obrębie nr 2 m. Gryfino, pod budowę budynku handlowo – usługowego, o pow. 70 m2, składającego się z dwóch pawilonów handlowych, połączonych zespołem zapleczy – DRUK Nr 2/XL

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – przeanalizowałem wniosek Komisji Spraw Społecznych i w kontekście pojawiających się baraków, które stoją po drugiej stronie ulicy na terenie kolejowym, będę dążył do ich likwidacji. Chciałbym zmodyfikować wniosek Komisji Spraw Społecznych i wprowadzić zmianę w uchwale polegającą na oddaniu części działki  w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców gminy Gryfino, aby nie było możliwości zawyżenia stawek w szczególności przez mieszkańców Szczecina. Oczywiście lepszym rozwiązaniem było rozwiązanie przedstawione przeze mnie, ale biorąc pod uwagę głosy radnych, stawiam taki wniosek.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - chciałbym zapytać Pana mecenasa o możliwość ogłoszenia przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Gryfino.

Radca prawny Krzysztof Judek - jest pewien kłopot z przetargami ograniczonymi. Jeżeli gmina wydzierżawia grunt, występuje w tym przypadku jak przedsiębiorca i w związku z tym jest ograniczona przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Gmina może się narazić na zarzut, że utrudnia pewnym swoim potencjalnym klientom dostęp do rynku, a to jest czyn przewidziany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jako czyn zabroniony.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – uchwała, którą przygotował Pan Burmistrz jest bardzo dobra. Pan Celmer prowadzi swoją działalność od 10 lat, płaci regularnie niemały czynsz, jest naszym przedsiębiorcą, płaci podatki, jest producentem i przez 10 lat wyrobił sobie markę prowadząc działalność w tamtym punkcie. Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą nie lubi tego momentu, kiedy jest rozwiązywana umowa dzierżawy. Do dzisiaj mamy niewyjaśnioną sprawę Państwa Baszak i Państwa Koczan, Pan Baszak wykorzystał lukę prawną i może prowadzić działalność, Pan Koczan niestety nie. Pamiętamy również sprawę Państwa Rudyńskich i wykupu lokalu w tym samym ciągu handlowym. Uważam, że powinniśmy wspomóc naszych przedsiębiorców i podziękować ludziom, którzy prowadzili tą działalność przez 10 lat. Nie można tak traktować ludzi. Niektórym osobom się daje prawo pierwokupu, tak jak to było w przypadku lokali na ul. 9 Maja. Uważam, że powinniśmy wspierać naszych producentów i przedsiębiorców.

Radny Stanisław Różański – ja stanowisko Komisji Spraw Społecznych traktuję na zasadzie „rzucił granat i uciekł”. Jeżeli jest negatywne stanowisko komisji, wymaga rzetelnego uzasadnienia. Przez szacunek do Wysokiej Rady proszę, aby wszyscy przewodniczący komisji prezentujący stanowisko negatywne, byli łaskawi uzasadnić to stanowisko, tym bardziej jeżeli jest ono sprzeczne z pozostałymi stanowiskami innych komisji. Panie Burmistrzu, proszę Pana, aby Pan nie ulegał te presji, proszę zostawić ten projekt uchwały, on jest bardzo ważny z punktu widzenia działalności, która tam jest prowadzona. Gdyby przeprowadził Pan ankietę wśród mieszkańców Gryfina, którzy odwiedzają cmentarz komunalny w Gryfinie to dowie się Pan o opinii tych ludzi na temat tej działalności. To są ludzie, którzy prowadzą bardzo dobrą działalność. Trzeba ją za wszelką cenę chronić, pomagać. W związku z tym, jestem za tym, aby przegłosować dzisiaj ten projekt uchwały. Panie Burmistrzu, na komisji pracownicy urzędu przedstawili nam projekt nowej inwestycji, budzi ona zachwyt. Panie Przewodniczący, z punktu widzenia formalnego nie ma żadnych przeszkód do podjęcia uchwały. Nie podzielam poglądu, że tu jest jakiś kłopot, bo sprawę przetargu, czy też drogi bezprzetargowej regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Istnieje możliwość dopuszczająca taką formę przetargu, nie ma żadnych przeszkód, i żadnego kłopotu.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - zwracam uwagę, że po wystąpieniu Burmistrza mamy do czynienia z zupełnie innym projektem uchwały. Nie byłoby poważne, gdybyśmy w trakcie sesji zmieniali kilka razy projekt uchwały, nad którym dyskutujemy. Pan Burmistrz przed chwilą zgodnie z przysługującym mu prawem wniósł autopoprawkę.
Jeżeli stworzymy taki system, że firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie naszej gminy mają preferencje, to będzie to sprawiedliwe rozstrzygniecie, ale niektórzy chcą stworzyć preferencje dla dwóch podmiotów. Nie oceniając, czy są one dobre, czy złe w sytuacji zainteresowania terenami do handlu na cmentarzu, dajemy dwóm firmom wyjątkowy przywilej. Jeżeli, tak jak zapowiedział Pan Burmistrz, zostaną usunięte baraki handlowe z terenu kolei stworzymy monopol dla dwóch podmiotów gospodarczych  z Gryfina. Będzie to nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych z terenu gminy Gryfino. Musimy wszystkie podmioty gospodarcze traktować sprawiedliwie, ponieważ reprezentujemy interesy wszystkich mieszkańców Gryfina, a nie dwóch podmiotów gospodarczych. Pamiętam, ile kontrowersji jeszcze za poprzedniego burmistrza, wzbudziło udostępnienie tamtego baraku na kwiaciarnie, zarzucano udzielenie tego lokalu bez przetargu, naruszenie innych interesów. My, jako radni powinniśmy dbać o sytuację gminy w sposób przejrzysty. Jeśli zawrzemy umowę z tymi podmiotami na 20 lat, to nikt jej bez zgody dwóch stron nie będzie mógł przez 20 lat rozwiązać. Rozumiem, że intencją było to, żeby nie ponosić kosztów budowania pawilonów przez gminę i nie wynajmować tych pawilonów osobom, które się zgłoszą, tylko, żeby obecni dzierżawcy ponieśli koszty budowy i w ciągu 20 lat zrekompensowali sobie wydane pieniądze, ale tak nie powinno być. Powinniśmy ogłosić przetarg i ktoś wybudowałby te pawilony, albo zbudować pawilony i wydzierżawić je osobom na warunkach komercyjnych.

Radna Wanda Kmieciak - Panie Przewodniczący, podzielam Pańskie zdanie. Chciałabym wyjaśnić Panu Różańskiemu, że komisja ma prawo zgłosić wniosek, uchwała ta nie została zaopiniowana przez komisję negatywnie. Nie mam nic do zarzucenia osobom prowadzącym tam działalność gospodarczą, natomiast wniosek komisji mówi sam za siebie.

Radny Marek Sanecki – jestem oburzony wypowiedzią radnego Różańskiego, żebyśmy jako członkowie komisji tłumaczyli się i dawali uzasadnienia. Podzielam pogląd Przewodniczącego Rady, kierując się emocjami chciałbym, żeby podmioty, które tam działają miały jak najlepsze warunki, ale kierując się rozumem uważam, że nie jest to uzasadnione. Na Komisji Spraw Społecznych głosowałem przeciwko podjęciu tej uchwały, natomiast na Komisji Rewizyjnej zagłosowałem za. Uważam, że radni powinni jednak kierować się intelektem, a nie emocjami.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – poprawka do uchwały została wniesiona przeze mnie po przemyśleniu tej sytuacji. Osoby, które teraz handlują na cmentarzu, przyjmą te rozwiązanie ze zrozumieniem. Ich samopoczucie będzie nawet lepsze, jeżeli w ten sposób nabędą ten teren, im również zależy na bardzo dobrej opinii. Inne gminy również stosują przetargi nieograniczone, np. Gmina Bielice i myślę, że w tym przypadku można byłoby ogłosić przetarg ograniczony dla mieszkańców Gryfina.

Radny Artur Nycz – z tego co zrozumiałem, to pan Burmistrz złożył autopoprawkę do uchwały o ograniczeniu przetargu, a Pan mecenas stwierdził, że taka poprawka budzi zastrzeżenia.

Radca prawny Krzysztof Judek - nie ja tu rządzę, więc proszę na mnie się nie powoływać.

Radny Artur Nycz – Możemy spróbować przegłosować tę uchwałę. Jeżeli Wojewoda uzna, że ta uchwała nie jest zgodna z prawem, to ją uchyli. Panie Burmistrzu, chciałbym zwrócić uwagę tylko na jedną kwestię, żeby nie zdarzyło się tak, jak w CW Laguna, że zostały wydzierżawione pomieszczenia przedsiębiorcy, który w zamian zobowiązał się zainwestować w obiekty określoną kwotę. Niestety w umowie podpisanej z tym przedsiębiorcą nie zastrzeżono terminu zainwestowania tych kwot, w związku z tym nie ma tak naprawdę możliwości zmuszenia tego przedsiębiorcy do wywiązania się z tego obowiązku. Skutek jest taki, że wynajmując na korzystnych warunkach lokale nie spełnia on swojego obowiązku. Prawnie nie ma możliwości zmuszenia go do tego, dlatego niezależnie od tego w jaki sposób zostanie rozstrzygnięta ta sprawa, bardzo proszę, żeby zadbać o to, żebyśmy rzeczywiście przez najbliższe 20 lat nie musieli prosić o to, żeby zostały spełnione te warunki, niezależnie od zapisów w planie. Zapisy w umowie również powinny gwarantować nam, że  w stosunkowo krótkim terminie te obowiązki zostaną spełnione.

Radny Paweł Nikitiński – rozmawiamy o dosyć delikatnej sprawie związanej ze szczególnym miejscem w naszym mieście. Myślę, że poprawka, którą zgłasza Pan Burmistrz godzi dwie wizje. Na Komisji Budżetu poparłem ten projekt uchwały, ale nie ukrywam, że po rozmowie z Przewodniczącym i z innymi radnymi uznaję racje mówiące o tym, że nie należy zawężać nawet tego rodzaju usług do wąskiego grona dwóch osób. Zachęcam radnych, aby przyjęli autopoprawkę Burmistrza, przegłosowali ją, bo myślę, że konsumuje ona oczekiwania większości Rady i nie będziemy nad tym dosyć delikatnym problemem toczyli zbytecznej dyskusji.

Radny Stanisław Różański - w moim przekonaniu, z punktu widzenia formalnego nie ma możliwości innego zachowania się, jak tylko głosowanie nad projektem uchwały, który został wniesiony, który został zatwierdzony w porządku obrad i w stosunku do którego prowadzona jest dyskusja. Ponieważ Pan Przewodniczący w swojej wypowiedzi powołał się na termin sprawiedliwości, mnie przypomina się takie powiedzenie „sprawiedliwość jest jak pociąg - zawsze spóźnia się”.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Pan Burmistrz zaproponował nowe brzmienie całej uchwały, jest ona całkowicie odmienna od uchwały opiniowanej przez komisje. Jednocześnie mamy wniosek Komisji Spraw Społecznych zbieżny z wnioskiem Pana Burmistrza. Różnica polega na tym, że komisja wnosi o przetarg nieograniczony, a Pan Burmistrz o przetarg ograniczony dla mieszkańców gminy Gryfino.

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek – chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, na którą zwrócił uwagę Pan radny Różański. Mówimy o uchwale w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości. Uchwała o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gminnej, to zupełnie inna uchwała, która ma inną podstawę prawną, inne uzasadnienie, zupełnie inny jest cały przedmiot uchwały. Dlatego też, jeśli Pan Burmistrz wyraził wolę o przeznaczeniu tego terenu do dzierżawy w drodze przetargu, to będzie musiała być przygotowana nowa uchwała. Zostanie ona przygotowana dopiero na następną sesję, ponieważ technicznie nie jesteśmy tego w stanie dzisiaj wykonać. Chcielibyśmy, abyście Państwo mogli się z nią zapoznać i ją przedyskutować.

Radny Paweł Nikitiński - Panie Burmistrzu, jeśli jest Pan zdecydowany przeznaczyć tą nieruchomość w drodze przetargu ograniczonego, to oznacza to wprost wycofanie tego projektu uchwały z porządku obrad na Pański wniosek. Natomiast jeśli nie jest Pan skłonny przeznaczyć tego w drodze przetargu ograniczonego, to oznacza procedowanie nad tym wnioskiem w dalszym ciągu i głosowanie. Rozumiem, że Pan, jako odpowiedzialny człowiek, który złożył deklarację, że przedłoży nowy projekt uchwały o oddaniu nieruchomości do przetargu ograniczonego, będzie konsekwentny i nie będziemy procedowali dalej nad tym projektem uchwały.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – został złożony wniosek, ale chciałbym przekonać się, czy Rada nadal sobie życzy poprzeć wniosek o przetarg nieograniczony, czy preferuje przetarg ograniczony.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - z rozmów kuluarowych wydaje się, że dobro przedsiębiorców gryfińskim leży radnym na sercu.

Radny Artur Nycz – myślę, że jest najlepszy sposób, aby dziś poznać stanowisko Rady w tej sprawie – przegłosować projekt uchwały, który jest. Jeżeli jest wola, żeby go zmienić i wypracować na kolejną sesję, to zostanie on odrzucony i to nam rozwiąże problem. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedna rzecz, stawki czynszu są ustalone na poziomie maksymalnym, więc tak na prawdę nie ma większej różnicy, kto będzie prowadził tam działalność, bo ten czynsz jest ustalony. Większe znaczenie ma dzisiaj zabezpieczenie tego, żeby w stosunkowo szybkim terminie ta inwestycja została przeprowadzona i w tym kontekście można spróbować rozmawiać o różnych formach ograniczenia tego przetargu. Jeżeli nie będzie to możliwe w takiej formie, jak zaproponował Burmistrz, to jednak proponowałbym, żebyśmy spróbowali jednak rozstrzygnąć tę sprawę w taki sposób, żeby rzeczywiście ta działka została w rękach przedsiębiorców gryfińskich.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - jeszcze raz podkreślam, że Pan Burmistrz złożył wniosek, który odczytuje, jako wycofanie tej uchwały z porządku obrad sesji. Pan Burmistrz zaproponował nową treść uchwały w związku z tym uważam, że wycofuje się  z tego projektu. Panie Burmistrzu, poproszę przedstawić jasne stanowisko. Jeśli nie wycofuje Pan tego wniosku, to poddam pod głosowanie ten wniosek zgodnie z jego treścią, a stanowisko Komisji Spraw Społecznych odczytuję, jako stanowisko negatywne i w sytuacji, kiedy nie zostanie przyjęty, proponuję oddać działkę na przetarg nieograniczony. Nie będę poddawał pod głosowanie wniosku Komisji, jako wniosek o przetarg nieograniczony, bo nie mamy do tego uprawień. Jeśli wniosek nie przejdzie, to w następnej kolejności należy przygotować uchwałę związaną z oddaniem nieruchomości na przetarg nieograniczony. Rozumiem, że w sytuacji ogłoszenia działki w przetargu na dzierżawę, wiąże się to  z zapłaceniem ceny za wejście w dzierżawę, a potem opłaty z tytułu najmu. Jest to zupełnie inna kwestia.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – informuję, że wycofuję ten projekt uchwały i przygotuję kolejną uchwałę.

Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Gryfino od osoby fizycznej, na czas oznaczony do 3 lat, w ramach kontynuacji dotychczasowej umowy, nieruchomości gruntowej położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 4 – DRUK Nr 5/XL

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Gryfino od osoby fizycznej, na czas oznaczony do 3 lat, w ramach kontynuacji dotychczasowej umowy, nieruchomości gruntowej położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 4.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Gryfino od osoby fizycznej, na czas oznaczony do 3 lat, w ramach kontynuacji dotychczasowej umowy, nieruchomości gruntowej położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 4 została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 19.
Uchwała Nr XL/425/09 stanowi załącznik nr 20.

Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gminną, położoną w Gryfinie
w obrębie ewidencyjnym nr 5 – DRUK Nr 6/XL

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gminną, położoną w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gminną, położoną w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5 została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 21.
Uchwała Nr XL/426/09 stanowi załącznik nr 22.

Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Gryfino, na czas oznaczony do 3 lat w ramach kontynuacji dotychczasowej umowy, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Krzypnica – DRUK Nr 7/XL

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Gryfino, na czas oznaczony do 3 lat w ramach kontynuacji dotychczasowej umowy, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Krzypnica.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Gryfino, na czas oznaczony do 3 lat w ramach kontynuacji dotychczasowej umowy, nieruchomości gruntowej położonej
w obrębie ewidencyjnym Krzypnica została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 23.
Uchwała Nr XL/427/09 stanowi załącznik nr 24.

Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 31/5, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino – DRUK Nr 8/XL

Radni otrzymali na komisjach nową wersję projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 31/5, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 31/5, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 25.
Uchwała Nr XL/428/09 stanowi załącznik nr 26.

Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 146/5, położonej  w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino –DRUK Nr 9/XL

Radni otrzymali na komisjach nową wersję projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 146/5, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 146/5, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 27.
Uchwała Nr XL/429/09 stanowi załącznik nr 28.

Ad. XV. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki – DRUK Nr 10/XL

Autopoprawka Burmistrza do projektu uchwały stanowi załącznik nr 29.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Radny Stanisław Różański – nieważne ile będzie projektów uchwał przedłożonych Wysokiej Radzie, ważne, czego te projekty dotyczą, a dotyczą one wykonania delegacji zawartej w ustawie, w której jest wyraźnie powiedziane, że do 31 czerwca rada gminy ma wypowiedzieć się, czy należy w budżecie gminy wyodrębnić fundusz sołecki. Tylko w tej kwestii możemy dzisiaj dyskutować, prowadzić obrady i podejmować uchwały. W tym projekcie uchwały, cokolwiek innego zostanie napisane, jest bez znaczenia. Istota projektów uchwał sprowadza się do tego, żeby wyodrębnić w budżecie na rok przyszły fundusz sołecki.

Radna Magdalena Chmura - Nycz – do tej uchwały powinna być opinia sołtysów. Brakuje mi podpisów sołtysów w tej sprawie. To sołtysi powinni przygotować Burmistrzowi tę uchwałę, wspólnie z nim wypracować stanowisko w tej sprawie. Jeżeli pod uchwałą byłaby opinia sołtysów, wiedziałabym że uchwała jest zgodna z prawem, porozumieli się z Burmistrzem w tej sprawie i sytuacja jest jasna. W tej chwili jedną uchwałę przedstawia Burmistrz, a drugą Klub radnych GIS, urzędnik mówi, że uchwała Burmistrza jest prawidłowa, a przedstawiciele GIS-u mówią, że nie, a radca prawny podpisał się pod uchwałą. Szanowni sołtysi, ja nie wiem, za czym mam głosować.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Pani radna zwracam uwagę, że sytuacja jest jasna. Pan Burmistrz autopoprawką wycofał ze swojego projektu uchwały jeden zapis i zapisy obu uchwał są tożsame. Te dwa projekty są identyczne w swojej treści. Rozumiem, że Pani radna chciałaby opinię sołtysów, ale co się stanie w sytuacji, kiedy np. 10 sołtysów będzie za, 5 będzie przeciw, a 5 wstrzyma się od głosu. Klub radnych GIS spotkał sie już z sołtysami, przeprowadził stosowne konsultacje i wydawało się, że konsensus jest osiągnięty, natomiast konsensusu nie ma z sołtysem miejscowości Gardno. Dobrze jest konsultować się w takich sprawach z sołtysami przed sesją, a nie w dniu sesji. Jest to niemożliwe do zrealizowania  w dniu dzisiejszym.

Radna Elżbieta Kasprzyk – przygotowując projekt uchwały spotkaliśmy się z sołtysami, przedstawiliśmy im ten projekt i większość sołtysów wypowiedziała się pozytywnie o tym projekcie uchwały. W tej chwili mamy dwa tożsame projekty uchwały. Pan Burmistrz ze swojej uchwały wykreślił § 2, który mówił o regulaminie. Ten regulamin był do przyjęcia, natomiast nie do przyjęcia był termin, w którym Pan Burmistrz chciał wskazać środki na fundusz sołecki, w moim przekonaniu jest to niezgodne z przepisami ustawy, na którą powołujemy się przy uchwaleniu tej uchwały. Myślę, że wystarczy jedno głosowanie, ponieważ oba projekty są tożsame, zarówno projekt Burmistrza, jak i projekt GIS-u mówią to samo.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - rozumiem, że Pani radna wycofuje projekt uchwały klubu GIS.

Radna Elżbieta Kasprzyk – oczywiście. W tej chwili całkowicie zgadzam się z Panem Burmistrzem.

Radny Stanisław Różański – Panie Przewodniczący, bardzo proszę, aby nie dopuścił Pan do dyskusji ponad to, nad czym mamy dzisiaj prawo dyskutować. Ustawa z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim stanowi, że rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. Panie Przewodniczący, dzisiejsza dyskusja może dotyczyć tylko tej kwestii, czy wyodrębnić fundusz w budżecie, czy nie wyodrębnić. Mnie jest zupełnie niepotrzebne, co myślą o tym sołtysi. Jest to bez znaczenia. Kompetencje co do tej uchwały ma wyłącznie Rada i ja nie chcę wiedzieć, co mają do powiedzenia sołtysi. O tym będziemy rozmawiali, kiedy będziemy wykonywali ten projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - podzielam Pana argumentację prawną, co do interpretacji treści ustawy, natomiast nie mogę zamknąć dyskusji w takiej formie, jak Pan zaproponował, bo byłoby to niezgodne z regulaminem Rady Miejskiej, chyba, że ktoś wystąpi o sporządzenie listy mówców. Myślę, że nie ma takiej potrzeby, gdyż będziemy zmierzali w tej dyskusji do końca.

Radny Paweł Nikitiński – hipotetycznie, jeżeli dzisiaj odrzucimy ten projekt uchwały, czy będziemy mogli pomagać sołectwom, w taki sam sposób, w jaki pomagamy obecnie, czy też będzie to wykluczone? Zadaję to pytanie, gdyż w kuluarach toczy się dyskusja, że konsekwencja uchwały, którą dzisiaj przyjmiemy będzie taka, że dojdzie do rażącej dysproporcji we wzroście środków, które wpłyną do poszczególnych sołectw. Część sołectw sie tego obawia. Ja proponuję także patrzeć na wzrosty kwotowe, bo one są często istotniejsze, niż wzrosty procentowe. Jeżeli teoretycznie uznalibyśmy, że nie będziemy wyodrębniali funduszu sołeckiego, ale będziemy pomagali sołectwom w dalszym ciągu na innej zasadzie i nie skorzystamy z refundacji, która będzie przysługiwała z mocy ustawy,  a będziemy realizowali swoje cele, tak jak robiliśmy do tej pory, czy jest to możliwe?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – byliśmy do tej pory jedną z gmin w Polsce,  w której funkcjonował fundusz sołecki. Według mnie, ten fundusz sołecki był przyjęty i zaakceptowany przez sołtysów, nigdy nie miałem odwołań i narzekań na fundusz sołecki, który obowiązywał do tej pory. Uważam, że nasza forma funduszu sołeckiego, w której była przyznawana kwota na jednego mieszkańca danego sołectwa była najbardziej sprawiedliwa. Fundusz wprowadzony ustawą budzi wiele kontrowersji, co było widoczne na spotkaniu Premiera Donalda Tuska z sołtysami, gdyż sołectwa liczące powyżej 500 mieszkańców zyskują niewspółmiernie mniej, niż sołectwa, w których liczba mieszkańców wynosi 100 lub 200 osób. Uważam, że lepszym rozwiązaniem byłoby prowadzenie funduszu w takiej formie, w jakiej był prowadzony do tej pory ze zwiększeniem stawki na jednego mieszkańca. Byłoby to bardziej sprawiedliwe. Jeżeli wola Rady jest inna, dostosuje sie do niej, ale uważam, że system, który wypracowaliśmy jest bardziej uczciwy i spójny. Moglibyśmy tylko zwiększyć stawki z 8 zł do 13 zł, czy 15 zł na jednego mieszkańca danego sołectwa. Ustawa precyzuje na jakie zadania środki pochodzące z funduszu mogą być wykorzystane, precyzuje wyraźny sposób rozliczania tych środków. Po wprowadzeniu funduszu według ustawy, szereg zakupów nie będzie mogło być rozliczonych, w ustawie określono na jakie zadania środki mogą być wykorzystane.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – uchwałą wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2009 środków stanowiących fundusz solecki i Pan Burmistrz zgłaszając taką uchwałę zapewniał nas, że tak powinien zrobić. Teraz prezentuje trochę inne stanowisko sprzeczne z tym, które zgłosił do Rady Miejskiej. Chciałbym zapytać, czy jeśli nie podejmiemy tej uchwały, czy będzie to równoznaczne z tym, że nie będziemy mogli wyodrębnić tego funduszu w ogóle? Myślę, że przesłanką, która spowodowała to, że Pan Burmistrz wniósł ten projekt uchwały było zagrożenie, że być może funduszu w ogóle nie będzie można wyodrębnić. Podzielam argumentację radnego Różańskiego, że jeśli przyjmiemy możliwość wyodrębnienia funduszu w budżecie, to dyskusje na temat tego funduszu będą mogły odbywać się w przyszłości.

Radca prawny Krzysztof Judek - kwestia jest trudna i dotąd niewyjaśniona. Mnie osobiście wydaje się, że nieprzystąpienie do trybu przewidzianego ustawą, nie powinno powodować uniemożliwienia działania na dotychczasowych zasadach, bo fundusz sołecki przewidziany ustawą jest głownie po to, żeby korzystać z dotacji Skarbu Państwa. To są tylko moje przemyślenia, natomiast nie są one poparte żadnym autorytetem. Myślę, że najlepszym autorytetem w tej materii byłaby Regionalna Izba Obrachunkowa, ale jej opinii w tej kwestii nie mamy.

Radny Artur Nycz- rzeczywiście powinniśmy się skupić tylko i wyłącznie na tym, czy fundusz powinien być, czy nie. Bedzie nam to trudno rozstrzygnąć bez opinii RIO. Może należy zastanowić się i nie głosować tego projektu, bo mamy czas na podjęcie uchwały. Możemy do tego czasu spróbować uzyskać opinię RIO, która rozstrzygnęłaby nasze wątpliwości. Chciałbym ustosunkować się do wypowiedzi Pana Burmistrza oraz materiału, który otrzymałem. Nie trafia do mnie argument, że jest to niesprawiedliwa formuła, bo mniejszym sołectwom daje procentowo więcej aniżeli większym. Przy całym szacunku do Pana sołtysa, boisko Orlik w Gardnie samo się nie wybuduje, ktoś do tego dołoży, Zespół Szkół w Gardnie nie utrzymuje się z funduszu sołeckiego, w Gardnie jest sala gimnastyczna. Czy był Pan ostatnio w Krajniku, we Włodkowicach, albo innych mniejszych sołectwach? Otrzymałem od Pana sołtysa materiał, który jest głosem w dyskusji więc trudno, żebym się do tego nie odniósł. Chcę jednak przedstawić swój punkt widzenia. Nie trafia do mnie opinia, że niesprawiedliwe jest to, że Gardno dostanie procentowo mniej. To nie tak, że Gardno dostanie mniej, Gardno nie dostanie takiego wzrostu, jak mniejsze miejscowości. Panie Tadeuszu, trzeba chyba spróbować przyjąć, że jako mieszkańcy Gminy i radni jesteśmy zobowiązani, aby dbać o całą społeczność naszej gminy, z wielkim szacunkiem dla mieszkańców Gardna, dla miejscowości Gardno i dla potrzeb Gardna. Gardno nie jest pępkiem świata. Przez całą poprzednią kadencję mówiłem to o Radziszewie i będę to samo mówił o Gardnie. To nie jest jedyne sołectwo w tej gminie. Jeżeli uznamy, że nie powinniśmy podjąć uchwały  o wyodrębnieniu ustawowego funduszu, a będzie możliwość utrzymania tego systemu, który funkcjonował do tej pory, to powinniśmy zastanowić się nad zróżnicowaniem stawek i mniejszym sołectwom dać większe możliwości i większą stawkę na osobę, po to, żeby sołectwa mogły z tą kwotą cokolwiek zrobić. Panie Tadeuszu, proszę wziąć pod uwagę, że w Gardno Gmina inwestuje kwoty liczone w miliony złotych.

Radny Rafał Guga – Panie Przewodniczący, chciałbym zgłosić wniosek formalny  o zamknięcie listy mówców.

Przewodniczący Rady poprosił radnych o zgłaszanie się do listy mówców. Przewodniczący zamknął listę mówców na radnym Andrzeju Kułdoszu.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – niektórzy zapomnieli, jaka była idea funduszu sołeckiego, jak powstał i jakie miał cele. Ten fundusz utworzyliśmy w celu wyrównania szans w zakresie dostępu dzieci do wypoczynku i kultury. Wspólnie z sołtysami uzgodniliśmy, że najbardziej sprawiedliwym podziałem będzie ustalenie stawki na jednego mieszkańca sołectwa. Ten pierwszy etap udowodnił, że sołtysi, wbrew obawom, potrafią gospodarować tym funduszem. Fundusz sołecki odniósł sukces, był wykorzystywany i na pewno dzieci z terenów wiejskich miały zagospodarowany czas wolny, zwłaszcza w okresie letnim. W tej chwili ustawodawca chce narzucić na sołtysów dodatkowe obowiązki, chce aby miejscowa społeczność mogła decydować o zadaniach w danej wsi. Pierwszą wątpliwością, jest to, czy przypadku niepodjęcia uchwały, możemy nadal ustalać fundusz na starych zasadach, czy musimy wyodrębnić fundusz według ustawy. Uważam, że sołtysi powinni mieć możliwość bycia gospodarzami we własnej miejscowości, powinni mieć możliwość np. zakupu strojów, zagospodarowania jakiegoś terenu. Jeżeli możliwe byłoby funkcjonowanie funduszu na starych zasadach, to powinniśmy się tylko zastanowić nad zwiększeniem tego funduszu na poszczególne sołectwa. Najbliższa sesja myślę, że odbędzie się przed dniem  30 czerwca i będzie możliwość zasięgnięcia opinii, czy konieczne jest podjęcie uchwały, czy nie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Panie Burmistrzu, my nie możemy teraz dostosować się do Pana propozycji, musi być Pan konsekwentny. W zaufaniu do tego, co Pan oświadczył Klub radnych GIS wycofał swój projekt uchwały.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – ustawowy czas na podjęcie tej uchwały to 30 czerwiec 2009 r. Mamy jeszcze czas, aby tę sprawę rozstrzygnąć. Z tego, co słyszę nie wszyscy sołtysi byli na spotkaniu, nie wszyscy zaznajomili się ze sprawą. Jeżeli uchwała zostanie poddana pod głosowanie, nie będę brała w nim udziału, ponieważ nie widzę opinii wszystkich sołtysów. Proszę Pana Burmistrza o wycofanie tego projektu uchwały i skonsultowanie się przy udziale Pana mecenasa w wszystkimi sołtysami. Rozstrzygniemy tę sprawę, kiedy będzie opinia, mamy czas do 30 czerwca.

Radna Elżbieta Kasprzyk - chciałabym wytłumaczyć co ustawodawca miał na myśli wprowadzają w życie ustawę i wprowadzając wzór na ustalenie wysokości środków na dane sołectwo. Ustawa ma na celu rozbudzenie inicjatyw mieszkańców sołectw, poprawienie estetyki wsi oraz drobne inicjatywy, które mieszczą się w zakresie zadań własnych gminy na cel publiczny. Nie jest tak, że z tych środków nie będzie można zorganizować imprezy. W dokumencie który posiadam, Święto Pieroga jest podane jako przykład imprezy zorganizowanej z funduszu sołeckiego. Kwota bazowa w naszym przypadku wynosi w granicach 1.275 zł bez względu na wielkość sołectwa i w moim przekonaniu jest to uczciwe. Jeżeli chcemy, aby te inicjatywy ruszyły, to jest to kwota, od której można zacząć. Są to środki przyznawane w zależności od liczby mieszkańców. Jest to uczciwe, bo jest także wzięta pod uwagę liczba mieszkańców sołectwa. Myślę, że Pan sołtys Gardna czuje się najbardziej poszkodowany, gdyż Gardno jest jedynym sołectwem w naszej gminie, które przy ustaleniu środków przypadających na sołectwo napotyka na próg maksymalny, czyli dziesięciokrotność kwoty bazowej. Gdyby progu maksymalnego nie było, sołectwo miałoby kwotę ok. 16.000 zł, natomiast ustawa wprowadza próg i z tego progu wynika, że będzie to kwota ok. 12.765 zł. Czy środki będą przeznaczenie na wybudowanie placu zabaw we Włodkowicach dla kilkorga dzieci, czy będzie to wybudowanie placu zabaw w Gardnie na osiedlu dla kilkudziesięciu dzieci, koszt jest porównywalny, dlatego uważam, że fundusz który funkcjonował do tej pory uzależniający swoją wysokość tylko od liczby mieszkańców, nie do końca jest uczciwy. Miejscowość Steklinko za kwotę 300 zł nie mogła nic zrobić, natomiast miejscowość Gardno mająca ponad 8.000 zł mogła doskonale funkcjonować, realizować zadania, poprawiać estetykę, wzbudzać inicjatywę mieszkańców. Nie zgodzę się  z Panem, że przy ustalaniu wysokości funduszu należy brać pod uwagę tylko liczbę mieszkańców, w moim przekonaniu nie jest to uczciwe i ta ustawa to reguluje. Chcieliśmy również jako Klub GIS wyjść z propozycją dla Pana sołtysa Gardna. Ponieważ, jako jedyne sołectwo, Gardno trafia na próg maksymalny zaproponowaliśmy, że damy mu wsparcie całego klubu i myślę że przekonalibyśmy innych radnych i Pana Burmistrza, żeby nie zastosować w tym jednym przypadku tego wymogu maksymalnego progu i zwiększyć środki funduszu. Ustawa w art. 3 stanowi, że rada może zwiększyć wysokość funduszu sołeckiego dla każdego sołectwa. Swoją osoba gwarantuję, że jeżeli którekolwiek sołectwo złoży mądry wniosek do budżetu, który będzie oczekiwał dodatkowego wsparcia, to będę przekonywała cały klub do tego, żeby takiego wsparcia również udzielił. Jeżeli sołtys będzie chciał np. skorzystać ze środków unijnych i zabraknie mu środków z funduszu sołeckiego to będę namawiała Pana Burmistrza i całą Radę do tego, żeby wesprzeć takiego sołtysa. Ustawa nam tego w żaden sposób nie zabrania. Bardzo proszę o przegłosowanie tego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Wysoka Rado, podzielam opinię Pana radnego Różańskiego. Proszę zwrócić uwagę na art. 3 ustawy. Rada gminy może zwiększyć środki funduszu. Trzeba go uchwalić, ale zawsze te środki możemy zwiększyć ponad wysokość obliczoną na podstawie wskaźnika, tylko że zwiększona wysokość środków funduszu nie jest wliczana do wydatków wykonywanych w ramach funduszu, od których przysługuje częściowy zwrot z budżetu państwa. Ustawa gwarantuje nam podniesienie wysokości funduszu sołeckiego od 33% do 800% w zależności od wielkości sołectwa, ale rada może dodatkowo ten fundusz zmienić na podstawie art. 3, tylko od tego zwiększonego funduszu nie dostaniemy częściowego zwrotu od państwa. Uchwalenie tego zapisu, który zaproponował Pan Burmistrz i klub GIS nie uniemożliwia podwyższenie wysokości funduszu sołeckiego.

Radna Wanda Kmieciak – rozmawiałam z sołtysami i część sołtysów niestety ma pewne obawy. W Gminie Gryfino fundusz bardzo dobrze funkcjonuje od dawna, społeczności wiejskie mają duże pole manewru, organizują wiele imprez kulturalnych i o to właśnie chodziło. Przecież my z tych środków nie będziemy planować inwestycji, gdyż nie są one, aż tak wielkie. Przychylając sie do opinii niektórych sołtysów, ja również mam swoje obawy odnośnie przyjęcia tego projektu uchwały.

Radny Paweł Niktiński – obie strony mają jakieś racje i to bardzo poważne, jedyne co rozsądnego przychodzi mi do głowy, to kierowanie się literą prawa. Ustawa mówi wyraźnie, że mamy termin do 30 czerwca. Jeżeli przyjmiemy ten projekt uchwały, to znaczy że wydzielimy fundusz sołecki i będziemy go rozliczali na zasadach zgodnych z ustawą. To nie oznacza, że jako Rada Miejska w Gryfinie nie będziemy mogli zadecydować, żeby sołectwo Gardno otrzymało to, co mu się słusznie należy. Chcę jednak zwrócić uwagę na to, co powiedział Pan Burmistrz. Daleki jestem od tego, żeby oceniać sołtysów, myślę, że generalnie radzą sobie wyśmienicie, natomiast ustawa będzie jednak nakładała trochę inne zobowiązania od tych, z których muszą się dzisiaj wywiązywać. Może to w jakiś sposób przynieść pewne kłopoty, dlatego też zalecałbym Wysokiej Radzie ostrożność i rozwagę. Być może warto to jeszcze przedyskutować. Jeśli okaże się, że niemożliwym będzie spełnienie tych wszystkich rzeczy, które stały się już tradycją na wsiach, czyli zorganizowanie festynu, wydanie pieniędzy na artykuły żywnościowe, czy na innego typu rzeczy, to jest to swoiste ograniczenie, ale z drugiej strony ma rację radna Elżbieta Kasprzyk, kiedy mówi o tym że fundusz sołecki w swojej istocie ma pobudzić też mieszkańców tych najmniejszych jednostek do tego, żeby szukali pieniędzy gdzie indziej i być może realizowali swoje własne cele. Tu jest zasadnicze rozbicie i ja przy głosowaniu będę niezwykle rozdarty.

Radny Stanisław Różański - dobrze, że dyskusja wreszcie zeszła na właściwe tory, czy wyodrębnić, czy nie wyodrębnić fundusz. Źle, że mówimy nie na temat, jeżeli zastanawiamy się, ile środków wyodrębnić w ramach funduszu. Na to przyjdzie czas. Nie ma potrzeby odwlekania podjęcia decyzji w tej sprawie do czasu otrzymania jakiejkolwiek opinii.
Z ustawy jednoznacznie nie wynika żaden zakaz. Co my chcemy uzyskać od Regionalnej Izby Obrachunkowej? Nie dziwię się tym osobom, które nie są prawnikami, ale do prawników apeluję, aby czytali ustawę tak jak jest zapisana. Panie Przewodniczący uważam, że fundusz należy wyodrębnić. Przyjdzie czas, który udowodni, że najniżej podejmowane decyzje są najbardziej trafione, ale nie w Warszawie ani w Gryfinie, jeżeli chodzi o Pniewo, Włodkowice, Sobieradz itd. To gospodarze terenu będą wiedzieli, jak najlepiej wykorzystać te środki, bo wiedzą jakie są rzeczywiste potrzeby i nie żałujmy pieniędzy z budżetu na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Jest to niezwykle ważna sprawa. Przecież w ustawie zapisana jest refundacja tych środków, skorzystamy na tym, bo z budżetu państwa dostajemy dodatkowe środki, ustawa mówi o 10, 20 i 30% zwrocie wykonanych wydatków.

Radny Andrzej Kułdosz – przed sołtysami będzie ogromne wyzwanie, bo fundusz daje bardzo dużo pieniędzy i bardzo dużo możliwości. Wiem, ile będzie kosztowało sołtysów wypełnienie tych wniosków, uzasadnienie że wydatki poniesione na daną imprezę są po to, żeby zintegrować społeczeństwo. Ten fundusz jest niezbędny. Rada powinna mieć na względzie, że jeżeli nie będziemy próbowali, to nigdy nie posuniemy się do przodu. Tak samo jak wcześniej utworzyliśmy fundusz, który wynosił pierwotnie 3 zł na mieszkańca, a obecnie 8 zł, teraz pójdźmy dalej i zaproponujmy sołtysom to rozwiązanie, tym bardziej, że nie ryzykujemy, mamy nad tym cały czas kontrolę. Jeśli wniosek będzie nieprawidłowy, dane sołectwo nie otrzyma środków finansowych.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - chciałabym usłyszeć stanowisko Burmistrza w sprawie wycofania projektu uchwały z porządku obrad sesji i konsultacji w tej sprawie z sołtysami.

Radny Artur Nycz – Panie Przewodniczący, nie może Pan zamknąć listy mówców w związku z tym uznaję, że mam prawo do zabrania głosu

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - nie będę z Panem polemizował, umówiliśmy się, że zamykamy listę, a Pan zgłosił się w trakcie dyskusji. Wniosek był złożony dla usprawnienia dyskusji. Proszę kontynuować swoją wypowiedź.

Radny Artur Nycz – nikt nie pytał mnie, czy jestem za tym wnioskiem, czy przeciw. Ja się z nikim na nic nie umawiałem. Gdybym się umówił, to dotrzymałbym słowa. Chciałbym powiedzieć, że oczywiście należy wyodrębnić fundusz sołecki, tylko pytanie na jakich zasadach, czy na tych zgodnych z ustawą, czy na tych, które były do tej pory? Jeżeli ma to być zgodne z ustawą, jeżeli mamy otrzymać zwrot z budżetu państwa, to o jakich pieniądzach rozmawiamy? Rozumiem, że rozmawiamy o kwocie rzędu 20.000 zł rocznie. Czy kwota 20.000 zł rocznie jest warta tego, żeby obciążyć dzisiaj sołectwa szeregiem różnego typu obowiązków związanych z wydatkowaniem funduszu sołeckiego? Czy 20.000 zł jest warte tego, że by później w trakcie roku budżetowego stanąć przed szeregiem problemów, czy można dofinansować dany festyn, czy nie można? Należy zastanowić się, czy kwota 20.000 zł jest warta, tego, żeby komplikować życie w sołectwach, bo ono na pewno się skomplikuje.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie wraz z autopoprawką Burmistrza.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 30.
Uchwała Nr XL/430/09 stanowi załącznik nr 31.

Przewodniczący Rady ogłosił 5-minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Ad. XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 grudnia  2009 r. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie – DRUK Nr 11/XL

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Radny Paweł Niktiński – w porządku obrad mamy dzisiaj projekt uchwały, o który można by rzec, że od trzech lat osobiście się domagałem, natomiast zapisy uzasadnienia w projekcie uchwały i brak odpowiedzi na podstawowe pytanie - co w zamian, powoduje że z wielkiego optymizmu przechodzę raczej na pozycję sceptycyzmu, gdyż w uzasadnieniu czytam: „zatrudnieni w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym pracownicy pedagogiczni zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela realizują zajęcia z wychowankami w obowiązkowym wymiarze 18 lub 22 godzin tygodniowo.” Pracownik Wydziału Edukacji, który był na Komisji Budżetu wyjaśniał intencję tego zapisu, ja go między wierszami również znalazłem, natomiast obawiam się, że dla części radnych może to być zapis mylący. Większość wychowawców w MOS nie pracuje w wymiarze 18, czy 22 godzin tygodniowo, pracuje w wymiarze 4, 5, 6, 9 godzin itd. Jest chyba tylko jeden przypadek w MOS, że pracownik zatrudniony jest na cały etat. Druga sprawa dotyczy alternatywy, którą mają być zwiększone ilości godzin wychowania fizycznego, prowadzonych przez nauczycieli, którzy są zatrudnieni w MOS. To w jakimś sensie jest prawda, natomiast nie jest to prawda zupełna, bo w MOS pracują także osoby, które nie są nauczycielami. Nie będą zatem mogły realizować swoich zadań poprzez zwiększony zakres godzin w szkole, skoro nie są pracownikami pedagogicznymi i nie pracują w szkołach. W trakcie obrad Rady Miejskiej podszedł do mnie dyrektor MOS z informacją, że współuczestnicząc przy tworzeniu uzasadnienia do projektu uchwały, pierwotnie miało ono trochę inne brzmienie i mówiło  o powołaniu innej placówki, która przejmie te obowiązki, które dzisiaj realizuje MOS. Oczywiście to jest rozwiązanie, o które chodzi. Chodzi o to, żeby dojść do momentu, w którym pieniądze wkładane do systemu będą w większej liczbie przeznaczane na sam sport, a nie będą związane z zobowiązaniami wobec poszczególnych pracowników. Tylko rodzi się dzisiaj podstawowe pytanie na jakich zasadach? Czy w taki sposób, że będziemy odnosili się do proporcji, które dzisiaj występują w MOS, czy też zburzymy całą konstrukcję i powiemy, że tutaj jest realizowany sport w tylu grupach, jest tylu trenerów i kierujemy do tego podmiotu taki strumień pieniędzy? Czyje interesy będziemy zabezpieczali? Czy będziemy zabezpieczali interesy poszczególnych osób, czy poszczególnych podmiotów sportowych? Dzisiaj tego nie wiemy i to jest dla mnie w tej uchwale brak ewidentny. Niestety trzeba też wspomnieć o rzeczy, która miała miejsce w MOS, ale była tolerowana przez szereg lat. Przez szacunek dla dorobku tych osób, które tworzyły MOS - do Pana Eugeniusza Kuduka, do Pana Jana Podleśnego, które zrobiły wiele dobrych rzeczy, ale przy okazji utrwaliły taki system, w którym strumień pieniądza nie był w moim przekonaniu kierowany do końca rzetelnie. Stąd po raz trzeci stawiam pytanie, w jaki sposób te pieniądze będą trafiały do gryfińskiego sportu? Najmniejszą przyczyną do zlikwidowania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nie może być, w moim przekonaniu, sama chęć jego likwidacji. To jest za mało. Sport w Gryfinie, pomimo różnic w poglądach na temat realizacji zadań pomiędzy poszczególnymi stowarzyszeniami, stoi na stosunkowo wysokim poziomie na tle innych gmin i jest to wartość, o którą należy walczyć, którą należy pielęgnować. Słyszę o bardzo skrajnych pomysłach związanych z wykorzystaniem pieniędzy po likwidacji MOS, bo jest to kwota ok. 1 mln zł rocznie, ale w momencie, kiedy podejmuję decyzję o zlikwidowaniu MOS nie wiem tak naprawdę, jak będzie wyglądała przyszłość zadań, które były realizowane w MOS, a więc sportu szkolnego, sportu związanego z uczniowskimi klubami sportowymi, sportu także realizowanego gdzieś na pograniczu wyczynu. Na te najważniejsze pytania nie ma niestety odpowiedzi. Obawiam sie i tego obawia się też środowisko sportowe, że prace nad skierowaniem strumienia pieniądza do klubów sportowych utkną w martwym punkcie, albo skończy się tylko i wyłącznie na tym, że pracownicy, którzy są dzisiaj zatrudnieni w MOS nie będą mieli przywilejów związanych z kartą nauczyciela. Jeżeli byłaby to jedyna zdobycz, to musiałbym być przeciwny temu projektowi uchwały. Na Komisji Budżetu pytałem i nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi, czy rada pedagogiczna MOS wyraziła swoją opinię  w zakresie likwidacji placówki? Jeśli tak, jaka jest ta opinia? Mogę tylko powiedzieć nieoficjalnie, że większa część rady pedagogicznej, która odbywała się w związku z likwidacją MOS była temu przeciwna. Jeśli była przeciwna, to warto także opinie tych osób uwzględnić. Reasumując, pomysł na wykorzystanie tych pieniędzy w lepszy, skuteczniejszy dla samego sportu sposób jest słuszny, ale w tym momencie, kiedy podejmujemy decyzje o likwidacji powinniśmy wiedzieć jak, a dziś obiektywnie rzecz biorąc tego nie wiemy. Natomiast jeżeli tylko będzie to odebranie przywilejów i utrącenie wielu zadań, które były realizowane, to nie jest to dobre rozwiązanie. Zostałem po raz kolejny postawiony w kłopotliwej sytuacji, bo w perspektywie minionych lat byłem zwolennikiem tego, aby kwota 1 mln zł kierowana do MOS była wykorzystywana inaczej, ale liczyłem na to, że rozwiązanie, które zostanie zaproponowane w zamian będzie lepsze, a dziś nie możemy nawet odnieść się do tego, czy jest lepsze, czy gorsze, bo go nie ma.

Radny Stanisław Różański – jeżeli jest tak, że rada pedagogiczna jest przeciwko temu, to tym bardziej jestem zmuszony wrócić do pewnej sprawy i ciągle będę pytał Pana Zastępcy Burmistrza Eugeniusza Kuduka, dlaczego na tym projekcie uchwały nie ma opinii związków zawodowych. Nie przyjmuję do wiadomości, ani stwierdzenia, że nie wymaga tego ustawa  o związkach zawodowych, ani stwierdzenia, że wśród nauczycieli tam zatrudnionych nie ma członków związku zawodowego. Te argumenty odrzucam, one nie mają żadnego znaczenia. Nadal twierdzę, że w sprawach dotyczących żywotnych interesów nauczycieli będę zawsze pytał o opinię związków zawodowych. Bardzo proszę przedstawiciela związków zawodowych o wysłuchanie moich uwag, które składam bez żadnej złośliwości i proszę, aby Pani wytrzymała do końca sesji, bo mam do złożenia bardzo ważne oświadczenie w sprawie współpracy ze związkami zawodowymi. Po drugie, uważam, że projekt uchwały jest zasadny z tego względu, że mamy Centrum Wodne Laguna. To jest nasz zakład budżetowy, w statucie ma on wyraźnie napisane, prowadzenie działalności sportowej wśród młodzieży na terenie gminy. Mamy jednostkę odpowiedzialną za realizację zadania własnego gminy. Nie ma porządku wówczas, jeżeli więcej niż jeden ośrodek się tym zajmuje. Warto zlikwidować MOS, bo kwota 1.095.000 zł trafia do budżetu. Warto podjąć taką decyzję, bo wszyscy, którzy w związku z likwidacją ponieśliby jakikolwiek szwank na własnym interesie, tego szwanku nie odnoszą. Wszyscy są pracownikami, wszyscy mają zatrudnienie. Jeżeli usłyszę od przedstawiciela związku zawodowego opinię, która będzie mnie przekonywała, aby przeciw tej uchwale głosować, wówczas będę tak głosował. Kieruję zatem pytanie do przedstawiciela związków zawodowych, jakie jest stanowisko związkowców w tej sprawie?

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk – chciałbym jeszcze raz przypomnieć, że dzisiaj jeszcze nie podejmujemy decyzji w sprawie likwidacji MOS-u, uchwała jest w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 grudnia 2009 roku. Dopiero na podstawie tej uchwały występujemy o opinie do kuratora, do rady pedagogicznej, do rodziców, związków zawodowych. Uchwała o likwidacji zostanie przedłożona wówczas, kiedy będziemy mieli wszystkie opinie. Dzisiaj ma być podjęta uchwała, na podstawie której, my mamy się zwrócić do tych podmiotów, że jest taki zamiar.

Prezes Zarządu Oddziału ZNP Lilia Kuźniewska – z projektem uchwały zapoznałam się dopiero dzisiaj, ponieważ nie dotarła ona do mnie. Udałam się po nią sama do Wydziału Edukacji. Znam treść uchwały i jej uzasadnienia, ale jeżeli chodzi o opinię związku, nie będę jej jednoosobowo wyrażać w tej chwili. Jeżeli chodzi o opiniowanie, konsultacje i negocjacje ze związkami zawodowymi zarówno projekt o zamiarze, jak i projekt o likwidacji powinien być konsultowany ze związkami. Jest to działanie dwuetapowe, więc uchwały powinny trafić do związków zawodowych.

Radny Marek Sanecki – dzisiaj podejmujemy uchwałę o zamiarze likwidacji. Być może nie wszyscy są poinformowani, ale wniosek o likwidację MOS złożył sam dyrektor MOS-u. Rada pedagogiczna tej placówki nie wypowiadała się, czy jest za tym, czy przeciw, była tylko podjęta dyskusja. Głosy były oczywiście różne. Ja dzisiaj chciałbym złożyć wniosek, żeby Burmistrz ogłosił konkurs na opracowanie strategii, aby wszystkie osoby, które mają coś do powiedzenia w tym zakresie, mają jakiś pomysł, taką koncepcję przygotowały, zaprezentowały Radzie i wtedy Rada miałaby wyrobiona opinię, co w przyszłości można zrobić. Konkurs byłby pewnego rodzaju motywacją. Kiedy będzie ogłoszony ludzie będą zainteresowani tym, żeby swoją wiedzę, swoje doświadczenie przełożyć na papier lub prezentację multimedialną i wtedy będziemy mieli możliwość wybrania koncepcji, która będzie służyć na lata.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – jak wiecie Państwo jestem przeciwnikiem wszelkich likwidacji, chwała Panu dyrektorowi MOS, który zauważył, że ta forma działalności MOS powoli się wyczerpała. Wsłuchując się w głosy prezesów klubów, środowiska sportowego należy powiedzieć, że to była trochę fikcja i „zamydlone” budżety poszczególnych klubów. Bardzo dobrze, że jest zamiar zlikwidowania MOS-u i decyzja w tej sprawie zapada w terminie przewidzianym w ustawie. Jedną z przyczyn tego, że MOS funkcjonował był fakt, że było również dofinansowanie działalności ośrodka z innych źródeł. Na dzień dzisiejszy tego dofinansowania nie ma. Wszyscy dążymy do tego, żeby był czytelny podział środków na poszczególne kluby. Nad formą - co w zamian, zastanowimy się wspólnie i wypracujemy formę, żeby spowodowała przede wszystkim podniesienie szkolenia w klubach sportowych, lepsze wykorzystanie środków. Tą uchwała nikogo nie krzywdzimy, każdy zatrudniony w MOS jest zatrudniony na pełny etat w szkołach. Zajęcia, które prowadzone są w MOS są zajęciami dodatkowymi. Musimy rozważyć, jak się mają wyglądać te dodatkowe godziny zajęć w szkołach. Pytań jest wiele, ale żeby nie zablokować możliwości podjęcia tej uchwały zapraszam wszystkich, szczególnie środowiska sportowe do wypracowania najbardziej przychylnego modelu wydatkowania środków przeznaczonych na sport. Chciałbym, żeby na tym skorzystała przede wszystkim młodzież i dzieci i to jest głównym celem.

Radny Rafał Guga – ucieszyłem się dzisiaj słowami radnego Różańskiego, który wycofał się z tego, że związkowcy są darmozjadami, cieszę się, że Pan radny „ewoluuje” w dobrym kierunku. Sytuacja związana z likwidacją MOS przypomina podobną sytuację z poprzedniej kadencji związaną z likwidacją MDK-u. Młodzieżowy Dom Kultury również realizował zajęcia pozalekcyjne przez nauczycieli i na bazie karty nauczyciela i postanowiono to zracjonalizować. Dzisiaj uważam, że likwidacja MOS-u również idzie w kierunku racjonalizacji wydawania pieniędzy, które i tak są przeznaczane na oświatę w dosyć sporym nakładzie. Sądzę, że impulsem do likwidacji MOS-u stały się nowe przepisy dotyczące nauczycieli zwiększające pensum od przyszłego roku szkolnego o 1 godzinę, w następnym roku o jeszcze jedną godzinę. Tak naprawdę, każdy z nauczycieli, który pracuje w szkole będzie miał tę godzinę do wykorzystania w tygodniu więcej i trzeba ją zagospodarować. Znam opinie członków rady pedagogicznej, wiem, że nastawienie jest raczej negatywne. Rozumiem te opinie, dlatego, że ja też byłem pracownikiem MDK-u, jak był on likwidowany. Rozmawiałem również z Panem Podleśnym na ten temat i uważam, że być może źle się stało, że zmieniło sie uzasadnienie do uchwały, ponieważ w poprzednim wyrażał on swoją jasną wizję funkcjonowania sportu szkolnego po likwidacji MOS-u. To, że trzeba coś z tym problemem zrobić wszyscy już od dawna wiemy i dlatego chyba nic się nie stanie, jeżeli dzisiaj udzielimy zgodę na zamiar likwidacji, a w grudniu będziemy oceniali, co się w tej dziedzinie zrobiło i będziemy podejmowali decyzję.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – uchwała mówi o zamiarze likwidacji, ale wskazane byłoby, gdyby ten zamiar był skonsultowany ze Związkami Nauczycielstwa Polskiego, żeby mieli oni wiedzę o tym zamiarze, a nie Pani Prezes musiała sama pójść po uchwałę i dowiadywać się, że taki zamiar jest. Szkoda, że Pan dyrektor wpadł tak późno na pomysł likwidacji, wtedy kiedy ma zamiar przejść na emeryturę, a nie wcześniej. Jest czas żeby to zrobić z pełną konsultacją ze wszystkimi gremiami, do których uchwała powinna dotrzeć.

Radny Marek Sanecki - trochę niezręcznie jest, jeśli dyskutuje się o godzinach, które od września będą prowadzili nauczyciele, jako zajęcia sportowe. To jest nieporozumienie, bo to mają być w zasadzie zajęcia opiekuńcze. Nie ma potrzeby żebyśmy w tym momencie prowadzili takie merytoryczne dyskusje, bo dzisiaj tylko podejmujemy decyzję o zamiarze likwidacji, a należy wypracować koncepcję. Chciałbym zapytać Pana Burmistrza, czy to zaproszenie, które Pan złożył należy traktować jako formę konkursu lub zachęty, czy mam złożyć w wolnych wnioskach formalny wniosek o ogłoszenie konkursu?

Radny Paweł Nikitński - podsumowując tą dyskusję nie posądzam nikogo, kto ma pewien zamiar o to, że podejmuje go po to, żeby od niego odstąpić. Jeśli ma szczery zamiar zlikwidowania jakiejś placówki, to najprawdopodobniej będzie konsekwentnie szedł tą drogą, inaczej propozycja, którą składa Wysokiej Radzie do rozważania jest stratą czasu. Jeśli podjęło się zamiar zlikwidowania MOS, to od tego momentu należy rozmawiać o tym problemie bardzo poważnie. Niepokoi mnie trochę to, że mówimy o ulokowaniu tych obowiązków przy CW Laguna. Ta koncepcja w ogóle nie mieści mi się w rozważaniach, ale oczywiście nie oznacza, że nie będzie to realizowane. Odnoszę wrażenie, że sam Burmistrz Kuduk, który jest odpowiedzialny za ten pion, nie do końca chyba jest zachwycony tym projektem uchwały i „stoi pod pręgierzem” podjęcia decyzji, co jest zrozumiałe, bo był współtwórcą MOS i przez wiele lat realizował tam szereg celów. Gmina Gryfino się zmienia, rzecz w tym żebyśmy rozmawiając o zmianach mieli dane do tej dyskusji. Dzisiaj tych danych tam brakuje. Panie Burmistrzu, to od Pana i Pana administracji oczekujemy rozwiązania, które ma zastąpić dotychczasowe. Chcemy zlikwidować MOS i wcale nie jest to zły pomysł, ale powinniśmy w tym samym momencie powiedzieć, jak chcemy to zrobić, bo dzisiaj tak naprawdę tego nie wiemy. Głosy klubów sportowych będą się prześcigały i może okazać się, że nie wypracujemy najlepszego rozwiązania, a zlikwidujemy coś, co do zasady nie funkcjonuje najgorzej. Ma swoje wady, ale nie funkcjonuje całkiem źle. Na to zwracałbym uwagę i przed tym przestrzegał, oczywiście uwzględniając okoliczność, że dzisiaj podejmujemy tylko uchwałę o zamiarze zlikwidowania MOS-u, ale jeśli ktoś ma zamiar zlikwidować, to robi ten pierwszy krok po to, żeby wykonać następny i doprowadzić do finału.

Radny Stanisław Różański – Panie Przewodniczący, nie otrzymałem odpowiedzi od Pani Przewodniczącej Zarządu Oddziału ZNP, czy popiera projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31.12.2009 r. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Przysłuchując się dyskusji i na ile miała Pani możliwość zapoznania się z projektem uchwały i jej uzasadnieniem, czy popiera Pani ten zamiar?

Prezes Zarządu Oddziału ZNP Lilia Kuźniewska – nie jestem za likwidacją, bo szybko się likwiduje, trudno jest później cokolwiek odbudować. W dobie społeczeństwa, które spędza czas przed telewizorem i komputerem, sport musi być i muszą być różne formy jego uprawiania. Martwi mnie zapis w uzasadnieniu, o którym wypowiadaliście się Państwo dotyczący tych godzin dodatkowych, jakie pojawiają się od tego roku. Nie chciałabym, aby było tak, że będą to ogromne oszczędności i nauczyciele w ramach obowiązków będą realizować zadania sportowe. Dzisiaj rano poszłam do Wydziału Edukacji, bo wiedziałam, że w porządku obrad jest projekt uchwały i dopiero dzisiaj zapoznałam się z treścią tego projektu. Nie miałam czasu na konsultacje z Zarządem Oddziału, a tym bardziej Zarządem Okręgu.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – chciałbym wyjaśnić dlaczego zdecydowałem się przygotować i przedstawić Państwu ten projekt uchwały. Lubię proste, czytelne rozwiązania, poprzednie rozwiązania były dobre na czasy, kiedy było jeszcze dofinansowanie MOS-u. Na dzień dzisiejszy na pewno potrzebna jest jednostka, która zajęłaby się organizacją sportu międzyszkolnego i wszystkimi imprezami związanymi z organizowaniem współzawodnictwa między szkołami i przedszkolami. Nie zrozumiałe dla mnie było, dlaczego poprzez MOS są zatrudnieni trenerzy w poszczególnych klubach. MOS jest od organizacji sportu międzyszkolnego, a klub dostaje pieniądze i zatrudnia trenerów takich, jakich powinien zatrudnić. Nikt nie mówi, że nie jest potrzebna odrębna jednostka, bo żaden klub nie przejmie roli organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego, organizacji imprez masowych. Taka jednostka jest nadal potrzebna i nad tym będziemy dyskutować. Moją główną intencją jest doprowadzenie do prostego rozliczania się klubów i to zarząd klubu powinien decydować, jakiego trenera będzie zatrudniał i za jakie wynagrodzenie. Do tej pory było tak, że trener zatrudniony w MOS był oddelegowany do uczniowskiego klubu sportowego. Chcemy powrócić do innych warunków działalności sportowej i to jest główna intencja. Myślę, że taką intencję miał Pan dyrektor Jan Podleśny i taką intencję miał Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 grudnia 2009 r. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zamiaru likwidacji z dniem
31 grudnia 2009 r. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 32.
Uchwała Nr XL/431/09 stanowi załącznik nr 33.

Ad. XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – DRUK Nr 12/XL

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 34.
Uchwała Nr XL/432/09 stanowi załącznik nr 35.

Ad. XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji – DRUK Nr 13/XL

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Radny Paweł Nikitiński – chciałbym zapytać o to, o co pytaliśmy również w trakcie obrad komisji budżetu, czy mamy przygotowane w tym zakresie jakieś porozumienie? Na co zostaną wydane środki w kwocie 2.000 zł i cóż takiego dzieje się, że Powiat Gryfiński nie jest w stanie poradzić sobie bez 2.000 zł? Jeśli te 2.000 zł zostaną przeznaczone na nowe łóżka dla pensjonariuszy, jeśli zostaną spożytkowane na lepszą egzystencję osób starszych to dobrze, natomiast jeśli mają być przeznaczone tylko na konsumpcję wierchuszki to nie róbmy żadnych uroczystości, tylko doposażmy te ośrodki na tyle, na ile możemy. Jeżeli Powiat Gryfiński tak bardzo jest biedny, to po pierwsze niech nie chwali się swoimi sukcesami na zewnątrz, bo ich nie ma, a po drugie niech się zwróci do sponsorów o te 2.000 zł, nawet niech się zwrócą prywatnie do mnie i pozostałych radnych, to może dorzucimy, jak im brakuje 2.000 zł. To jest śmieszne. Mnie to już powoli zaczyna irytować. Jeżeli chodzi o cele publiczne związane z remontem chodnika, z remontem nawierzchni jestem w stanie to zaakceptować, ale tego typu rzeczy budzą mój niesmak.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - jeżeli gmina miałaby wspomóc i uczcić święto, to uważam, powinno być zawarte porozumienie, na co konkretnie zostaną przeznaczone pieniądze. Niech Powiat znajdzie sponsorów.

Radny Stanisław Różański – cel, na który w projekcie uchwały wskazana jest ta kwota, trochę mnie krępuje przed zabraniem zdecydowanego głosu, ale ten projekt jest kolejnym projektem uchwały, który przedkładany jest, podobnie jak było z pomocą dla Kamienia Pomorskiego w sposób wadliwy. Nie może być tak, że Wysokiej Radzie przedstawiany jest projekt uchwały w sposób niezupełny. Jeżeli projekty uchwał mówią o dotacji, to jest art. 175 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który wyraźnie stanowi, że w tej sprawie podstawą do przekazania środków wcale nie jest ta uchwała. Podmiot, na rzecz którego dotacja jest przekazywana nie może wykorzystać tych środków, tak jak Kamień Pomorski nie może wykorzystać naszej dotacji w kwocie 10.000 zł, dopóki nie będzie zawarta umowa. Ustawodawca wyraźnie powiada, że podstawą przekazania środków na realizację jest umowa, określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. Jeżeli przedkłada się jakikolwiek projekt uchwały, który dotyczy dotacji, to jest to obligatoryjny warunek, że musi być zawsze dołączone, bądź porozumienie, bądź umowa, która stanowi wykonanie tej uchwały, inaczej środków nie można przekazać i nie można wykorzystać na ten cel.

Radca prawny Krzysztof Judek – Pan radny Różański ma niewątpliwie rację, że podstawą do przekazana dotacji jest umowa, ale jest pewien podział kompetencji, Rada podejmuje decyzję o udzieleniu pomocy publicznej, a następnie burmistrz przygotowuje umowę. Nie jest warunkiem przewidzianym w ustawie, że do projektu uchwały taka umowa lub projekt umowy powinny być dołączone. Rada ma prawo głosować również i bez znajomości projektu umowy.

Radny Paweł Nikitiński - chciałbym zwrócić uwagę głównie Pana Przewodniczącego na to, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby za wnioskiem radnego Różańskiego szło porozumienie przewidujące w jednym z paragrafów zapis, że umowa jest zrealizowana w przypadku podjęcia uchwały. Jeśli nie zostanie podjęta uchwała, to porozumienie nie wchodzi w życie, bo jest warunkiem niezbędnym do tego, żeby mogło zaistnieć.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - będę trzymał się w tej sprawie zdania osoby fachowej. Pan mecenas przedstawił w sposób logiczny, że warunkiem przekazania dotacji po podjęciu uchwały jest zawarcie porozumienia. Dobrze byłoby gdyby takie porozumienie miało swoje ramy wcześniej, ale po co zaprzątać czas starosty i powiatu w sytuacji, kiedy rada nie udzieli takiej dotacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – kolejne uchwały w porządku dzisiejszej sesji dotyczą porozumień na wykonanie zadań nie ciążących na gminie, ale mieszkańców naszej gminy nie obchodzi, czy dana droga jest powiatowa, czy wojewódzka, ważna jest sprawa.
Z jednej strony mamy opinię społeczną, a z drugiej strony cwaniactwo Starostwa, które później chwali się, jakie ma osiągnięcia nie za swoje środki finansowe, tylko za środki gminne. Przyzwoitość nakazywałaby, żeby Starostwo również poinformowało społeczeństwo z czyjej kieszeni zostało to sfinansowane. W najbliższym czasie spotkam się z Panem Starostą i porozmawiamy o tych sprawach. Będę prowadził dalej taką politykę, pomimo tego, że ustawodawca nie przewiduje, że tam gdzie jest udzielana dotacja gminy, projekt porozumienia będzie dołączony do projektu uchwały przed jej uchwaleniem. Być może radni wniosą jeszcze jakieś poprawki do porozumienia. Tę uwagę przyjmuję i będę starał się, aby wstępne porozumienie można było przedstawiać na komisjach rady, żeby radni mogli się z nim zapoznać. Dom Pomocy Społecznej prowadzi stowarzyszenie. Niedawno była sytuacja, że umarł nasz podopieczny i zaistniała konieczność pokrycia kosztów związanych z pogrzebem. DPS zwrócił się o dofinansowanie tego zadania. Nie możemy tego zrobić, dlatego też chcieliśmy chociaż w części pomóc w organizacji 50-lecia DPS-u, bo stowarzyszenie nie miało pieniędzy na ten cel. Jest to niewielka kwota, dlatego też zdecydowałem się na dofinansowanie tego stowarzyszenia. To nie jest pierwszy przypadek, kiedy dofinansowujemy stowarzyszenia.

Radny Artur Nycz – mam prośbę i zarazem propozycję, chciałbym, żeby w tym porozumieniu było jasno napisane, na co zostaną przekazane środki. Chciałbym wiedzieć, czy te środki zostaną skonsumowane przez pensjonariuszy, czy na imprezę piętro wyżej, czy te pieniądze są potrzebne na zgrzewkę coca-coli, czy na upominki dla pensjonariuszy. W przyszłości jeżeli będziemy dostawali z Powiatu takie prośby chciałbym, żeby ta pomoc miała raczej charakter rzeczowy, a nie finansowy.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 10 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 36.
Uchwała Nr XL/433/09 stanowi załącznik nr 37.

Ad. XIX. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji – DRUK Nr 14/XL

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Radny Paweł Nikitiński - mam nadzieję, że przekazujemy pieniądze z takim przeświadczeniem, że dbamy o podniesienie bezpieczeństwa naszych mieszkańców i tylko z tego względu, bo bardzo nie podoba mi się, że policja gryfińska na terenie gminy Gryfino potrafi zatrzymać 30 samochodów pod rząd, wychodzić na środek jezdni i badać alkomatem każdego z jadących. Nie podoba mi się to i wydaje mi się sprzeczne z przepisami ruchu drogowego, natomiast to nie przeszkodzi mi poprzeć tego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, przy 1 głosie przeciwnym. Głosów wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 38.
Uchwała Nr XL/434/09 stanowi załącznik nr 39.

Ad. XX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok – DRUK Nr 15/XL

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Radna Wanda Kmieciak - w uchwale mamy ujętą kwotę 300.000 zł przeznaczoną na remonty świetlic. W ramach interpelacji zgłaszałam potrzebę termoizolacji budynku świetlicy w Czepinie i tego zadania nie ma. Są natomiast środki na remont przeciekającego dachu. Pan Burmistrz obiecał, że ten budynek zostanie docieplony, bo jest w nim bardzo zimno. Czy ten budynek będzie docieplony?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – ten budynek należy docieplić, to nie ulega żadnej wątpliwości. Poczekajmy jak będzie kształtował się budżet gminy po dniu 10 czerwca br. Wówczas podejmiemy odpowiednie decyzje.

Radny Marek Sanecki – niektóre zmiany budżetu są, według mnie, trochę wątpliwe. Proszę zwrócić uwagę, że zwiększamy deficyt budżetowy, a równocześnie wprowadzamy zadania, które nie są zadaniami pierwszej potrzeby, czyli np. budowę boiska do siatkówki plażowej w Wełtyniu. Kiedyś mieliśmy budować plażę miejską w tej miejscowości. Uważam, że realizacja plaży miejskiej jest zdecydowanie bardziej konieczna niż budowa boiska i powinniśmy gromadzić środki na to, żeby jak najszybciej taką inwestycję zrealizować. Uważam, że Pan Burmistrz powinien dokonywać selekcji wniosków do budżetu, nie może być tak, że każdy wniosek jest wprowadzany do budżetu. Tak mogłoby być realizowane, gdybyśmy mieli wolne środki i zastanawialibyśmy się, co z nimi zrobić. Jeżeli zwiększamy deficyt, to takie zadania nie powinny w roku budżetowym być wprowadzane.

Radny Tomasz Namieciński – Panie Marku, szkoda, że nie był Pan na ostatnim zebraniu wiejskim w Wełtyniu. To boisko do piłki siatkowej dla tej miejscowości, w chwili obecnej jest priorytetem. Uważam, że ten wydatek jest konieczny, jest tam duże zapotrzebowanie na piłkę siatkową, ci którzy byli na zebraniu wiedzą jak ważne jest to dla mieszkańców. To nie są, aż tak wielkie pieniądze.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – budujemy boiska do siatkówki, piłki nożnej, a w Steklnie, czy w Żórawkach, nie ma świetlicy, dzieci nie mają porządnego placu zabaw. Musimy też zastanowić się nad tym, bo nieracjonalnie, nieproporcjonalnie i niejednakowo traktowane są wszystkie miejscowości wiejskie. Kiedyś interpelowałam, aby zrobić stosowny harmonogram zadań w poszczególnych miejscowościach wiejskich. Przecież pokrycie dachowe w niektórych świetlicach było niedawno robione, te naprawy należy wyegzekwować na podstawie gwarancji od wykonawcy. Uważam że powinien być zrobiony racjonalny plan przydziału środków finansowych na remonty. Planowana jest budowa boiska do siatkówki, a w innej wsi nie ma nawet piaskownicy.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przy 1 głosie przeciwnym. Głosów wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 40.
Uchwała Nr XL/435/09 stanowi załącznik nr 41.

Ad. XXI. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w przebudowie chodników na ulicach powiatowych w mieście Gryfino – DRUK Nr 16/XL

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Radny Artur Nycz – do uchwały mamy dołączone porozumienie z Powiatem, co do którego chciałbym zgłosić jedną poprawkę i jedno swoje zastrzeżenie. Paragraf 4 punkt 4 stanowi, że Powiat w 2009 roku przekaże na realizację zadań nie więcej niż 200.000 zł, czyli do końca roku Powiat równie dobrze może nam przekazać 1 zł i w ten sposób wywiąże się  z tego porozumienia. Ponieważ zakres prac został tak terminowo ustalony, że powinien zostać zakończony i rozliczony do końca grudnia 2010 roku, a Powiat ma przeznaczyć 450.000 zł na to zadanie, uważam że sensowne i zasadne byłoby, gdybyśmy nie kredytowali w tej sytuacji Powiatu i nastąpiło rozdzielenie tej kwoty na 200.000 zł w 2009 r. i 250.000 zł w roku 2010. Myślę, że będzie to sprawiedliwe. Proponuję, aby w porozumieniu wprowadzić poprawkę poprzez wykreślenie słów „nie więcej”.

Radna Wanda Kmieciak - uważam, że jak najbardziej potrzebna jest pomoc finansowa na remonty i budowę chodników. Niemniej jednak chciałabym, aby wykonawcy nie zapominali o osobach niepełnosprawnych, zwłaszcza na wózkach inwalidzkich. Zdarza się, że osoby te nie mogą wjechać na chodnik, bo krawężniki są zbyt wysokie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w przebudowie chodników na ulicach powiatowych w mieście Gryfino.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych w głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w przebudowie chodników na ulicach powiatowych w mieście Gryfino została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 42.
Uchwała Nr XL/436/09 stanowi załącznik nr 43.

Ad. XXII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w finansowaniu przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Gardno – DRUK Nr 17/XL

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w finansowaniu przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Gardno.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w finansowaniu przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Gardno została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 44.
Uchwała Nr XL/437/09 stanowi załącznik nr 45.

Ad. XXIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok –DRUK Nr 19/XL

Radni otrzymali nową wersję ww. projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - chciałbym zapytać Panią Skarbnik, czy  w związku z wycofaniem przez Pana Burmistrza z porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Bielice pomocy finansowej w przebudowie drogi Parsów – Parsówek, treść tej uchwały powinna ulec zmianie?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – w związku z wycofaniem tego projektu uchwały, treść uchwały w sprawie zmian budżetu w nowej wersji którą otrzymali radni, nie musi ulegać zmianie. Wszystkie zapisy dotyczące udzielenia tamtej dotacji, w tej uchwale nie są uwzględnione.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 46.
Uchwała Nr XL/438/09 stanowi załącznik nr 47.

Ad. XXVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok – DRUK Nr 21/XL

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 48.
Uchwała Nr XL/439/09 stanowi załącznik nr 49.

Ad. XXVII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest” – DRUK Nr 22/XL

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Radna Elżbieta Kasprzyk – proszę powiedzieć, co dzieje się z azbestem, który został zdjęty z dachu przed wejściem w życie regulaminu? Czy osoby będące w tej wyjątkowej sytuacji, kiedy te zasady nie obowiązywały, będą mogły skorzystać z pomocy przy utylizacji? Wiem, że taka sytuacja jest w Drzeninie. Spora ilość azbestu została zdjęta z dachu i jest gdzieś składowana. Regulamin mówi wyraźnie, że pomoc będzie tylko dla osób, które będą miały usunięty ten materiał przez firmy, do tego powołane.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major – regulamin musi być zgodny z programem. Program nie może zawierać zapisów, które nie są zgodne z aktami normatywnymi. Nie możemy dofinansowywać utylizacji eternitu, który został nielegalnie zdjęty. Nie możemy dofinansować utylizacji eternitu, który został zdjęty i zutylizowany przez podmioty gospodarcze. W Drzeninie jedna  z większych robót, która miała w ostatnim czasie miejsce dotyczyła kurników, które były modernizowane w ramach pozwolenia na budowę. Modernizacja była przeprowadzona przez dużego przedsiębiorcę produkcyjnego z branży drobiarskiej i nie będzie on wchodził w zakres tej pomocy, bo to byłaby to w mojej ocenie pomoc publiczna. Środki są uruchomione tylko dla osób fizycznych, dla współwłaścicieli nieruchomości, którzy będą oczekiwać pomocy ze strony gminy. Podmioty gospodarcze muszą to realizować w ramach własnych środków i rozliczać w ramach własnych kosztów prowadzonej działalności.

Radna Elżbieta Kasprzyk – co sie dzieje, jeżeli taka sytuacja miała miejsce w przypadku prywatnych właścicieli, osób fizycznych?

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major – jeżeli takie osoby złożą nam oświadczenie, że dokonały demontażu pokrycia dachowego z eternitu przed wejściem w życie ustaw, które normalizują tryb postępowania, to będzie się to odbywało, tak jak w przypadku pewnych budów które były realizowane przed wejściem w życie prawa budowlanego. To też ma swoją pewną formę. Jeżeli taki stan miał miejsce przed wejściem w życie ustaw regulujących kwestię postępowania z eternitem będziemy przyjmować takie oświadczenia. Oczywiście będą one składane pod odpowiedzialnością karną

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest”.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest” została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 50.
Uchwała Nr XL/440/09 stanowi załącznik nr 51.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – w związku z tym, że wczoraj otrzymaliśmy  z NFOŚiGW informację o przygotowaniu umowy, aby tą umowę skonsumować musimy zmienić uchwałę, aby uwzględniła ona wyniki przetargu. Pierwotnie mówiliśmy o pożyczce na uzbrojenie Tarasu Północ i ul. Jana Pawła i ul. Reymonta w kwocie 14 mln zł. W wyniku przetargu koszt realizacji uzbrojenia został zmniejszony i możemy ubiegać sie o pożyczkę w kwocie 7.000.000 zł, gdyż znamy koszty związane z realizacją tych dwóch zdań. Dofinansowanie zadania pożyczką może być do wysokości 80% wartości realizowanego zadania. Ogółem wartość zadania objętego wnioskiem o pożyczkę wynosi ok. 11 mln zł, kwota pożyczki na sfinansowanie zdania wynosi ok. 7 mln zł, okres spłaty pożyczki wynosi 7 lat, a jej oprocentowanie to 0,3% stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 2% w skali roku. Spłata odsetek następować będzie miesięcznie, zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel, spłata kapitału rocznie nastąpi w kwocie 1 mln zł, a spłata odsetek w kwocie ok. 74.140 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 7.519.000 zł, a odsetki 519.000 zł. Jest to bardzo korzystna pożyczka i podjęcie tej uchwały pozwoli podpisać umowę z NFOŚiGW. Bardzo proszę  o wprowadzenie tego projektu uchwały do porządku obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący Rady zgodnie z wnioskiem Burmistrza zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki  z NFOŚiGW. Ww. projekt uchwały radni otrzymali w trakcie sesji.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW.
W wyniku jawnego głosowania na stan rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych
w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało
15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że zmiana do porządku obrad została przyjęta.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 52.

Ad. XXVIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW.

Przewodniczący Rady odczytał treść ww. projektu uchwały.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 53.
Uchwała Nr XL/441/09 stanowi załącznik nr 54.

Ad. XXIX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Burmistrz poinformował radnych, że odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone na piśmie.

Ad. XXX. Wolne wnioski i informacje.

Radny Stanisław Różański – Wysoka Rado, chciałbym wyrazić ubolewanie z powodu wycofania przez Burmistrza projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Szanuję postawę Burmistrza, który nie chciał nam podać argumentacji, dla której zdecydował się na wycofanie projektu uchwały, ale uważam, że źle się stało. Panie Burmistrzu, jest Pan doświadczonym pracownikiem samorządowym, jest Pan wykształconym człowiekiem, otrzymał Pan sześciokrotnie absolutorium od Rady i otrzymał Pan przytłaczającą większość głosów w czasie wyborów. Ponadto dotarły do mnie wiadomości, ponieważ nie uczestniczyłem w żadnych rozmowach oficjalnych, jakoby Pan traktował to wycofanie ambicjonalnie. Jeżeli są powody, dla których musiał Pan to zrobić, to ja chcę powiedzieć, że uważam je za niesprawiedliwe i w stosunku do Pana wysoko krzywdzące. Wysoka Rado, będzie to jeden z burmistrzów naszego województwa, który od 2006 r. wynagrodzenie ma na niezmienionym poziomie, najniższe z możliwych. To jest pierwsza uwaga, którą chciałem się podzielić. Druga uwaga: Panie Przewodniczący, ja doceniam Pańską rolę primus inter pares wśród nas, ale niedobrze się stało, że uległ Pan tej perswazji, która była Panu przedstawiona, kiedy zgłaszałem wniosek formalny. Głos radnego jakoby w tym zakresie miały zastosowanie przepisy § 36 ust. 1 odnośnie inicjatywy ustawodawczej, w tym przypadku nie miały zastosowania. Otóż zgodnie z brzmieniem § 26 Regulaminu, jeżeli zgłoszony został wniosek formalny dotyczący zmiany porządku obrad, to z woli zapisu ustawowego Przewodniczący ma obowiązek natychmiast poddać go pod głosowanie. Jeżeli okazałoby się, że Wysoka Rada poparła mój wniosek i zmieniła porządek obrad, to Wysoka Rada dała przyzwolenie aby sprawę rozpatrywać i nie było żadnego powodu, dla którego nie można było przygotować w czasie przerwy projektu uchwały zawierającego apel.
Swoje pierwsze oświadczenie kieruję do przedstawicieli Zarządu Okręgu Związku Zawodowego, a wiem, że albo są obecni na sali, albo podsłuchują obrad naszej Rady, więc mówię do nich in publico. W dniu 23 kwietnia 2009 r. w czasie XXXVIII sesji Rady dokonałem krytycznej oceny związków zawodowych funkcjonujących w placówkach oświatowych naszej gminy z tytułu nieuczestniczenia w pracach naszej Rady w sposób czynny, w szczególności w sprawach podejmowania uchwał dotyczących wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach. W odpowiedzi na to otrzymałem od pana Bolesława Sikory, członka Zarządu Oddziału ZNP w Gryfinie w dniu 6 maja br. pismo, które nie bardzo wiem, jak traktować ze względu na jego treść. Czy to jest list, czy to jest petycja, czy to jest skarga, czy coś innego. Kiedy je uważnie przeczytałem, stwierdziłem, że sprawdziło się w tym przypadku stare powiedzenie: „uderz w stół a nożyce się odezwą”. Nie będę Wysokiej Radzie streszczał tego pisma, albowiem stanowi ono absolutny bełkot polemiczny, nie zasługujący tym samym na uwagę, ale zacytuję trzy paremie, które pan Bolesław Sikora był łaskaw mi zadedykować: „każdy mówi czasem głupstwa, nieznośne są tylko te głupstwa wypowiadane uroczyście”, „to zaszczyt być oskarżonym przez tych, który sami na oskarżenie zasługują”, czy też trzecią, bardziej wykwintną: „nagana udzielona przez głupca jest pochwałą”. W krótkim piśmie z dnia 6 maja 2009 r. skierowanym do mnie pan Bolesław Sikora stwierdza co następuje: „mam nadzieję, że po zapoznaniu się z treścią moich uwag uczyni pan to, co każdy przyzwoity człowiek w takiej sytuacji uczynić powinien”. Otóż Panie Bolesławie Sikora, członku Zarządu Oddziału ZNP w Gryfinie, czynie swoją powinność i odwzajemniam się Panu, po pierwsze znaną fraszką Sztaudyngera, który pisał: „słowa wykwintne bledną wobec prostego, które trafia w sedno”. Po drugie, ludzie wschodu mawiają: „mędrzec, który da się wyprowadzić z równowagi przestaje być mędrcem”. Tymi stwierdzeniami kończę polemikę z Panem Bolesławem Sikora, bowiem takie są moje obyczaje. Jeszcze krótka uwaga na zakończenie: pisze Pan w swym liście: „przepraszam za popełnione przeze mnie błędy maszynowe”. Mogę Panu na to odpowiedzieć tak: jak to dobrze, że nie jest pan nauczycielem i nie uczy Pan dzieci, a jest Pan działaczem związkowym. To jest pierwsze oświadczenie, które chciałem w tej sprawie wygłosić.
Drugie oświadczanie składam w związku z wypowiedzią jednego z radnych na ostatniej sesji, która brzmiała następująco: „na ulicy Flisaczej postawiono barak obity blachą, moim zdaniem nie spełnia on żadnych walorów miastotwórczych. Wystarczy spojrzeć na inwestycję realizowaną w Radziszewie, żeby stwierdzić, że można inaczej”. Po tym oświadczeniu, Wysoka Rado, odbyłem wizję lokalną na tym obiekcie. Muszę powiedzieć, że nie podzielam krytycznej oceny o tym obiekcie, wygłoszonej na sesji. Moim zdaniem obiekt ten nie jest ani ładny, ani szczególnie brzydki, jak to słyszeliśmy w trakcie sesji. Ot, taki sobie typowy pawilon handlowy na wzór kaufhalli Aldiego w Niemczech. Natomiast dla mnie, poza wszelką wątpliwością, decyzja o lokalizacji tego obiektu w tym miejscu była absolutnie trafna, bo po całkowitym zagospodarowaniu tego kompleksu bardzo to miejsce wypiękniało. Zamiast dotychczasowego bagna, komarów, kleszczy mamy w miarę przyzwoity obiekt i zagospodarowany teren. A już przywołanie przykładu Radziszewa jako wzorcowego do naśladowania, było moim zdaniem nietrafnym zabiegiem, bowiem to nie ta skala inwestycji i nie ta branża. Chciałbym skierować do Przewodniczącego Rady wniosek, aby w porządku obrad następnej sesji zamieszczony został punkt dotyczący podjęcia uchwały Rady zlecającej Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli sposobu załatwienia interpelacji zgłaszanych przez radnych od początku tej kadencji. Proponuję, aby Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wraz z członkami przygotowała projekt uchwały dla Rady, określającej przedmiot, zakres i czas trwania kontroli stosownie do § 10 ust. 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej. Kontrola ta powinna mieć charakter kompleksowy w celu ustalenia, ile było zgłoszonych interpelacji, jakiej problematyki dotyczyły, w jakim terminie zostały załatwione, jaki był sposób prowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawach, jaka jest wartość merytoryczna udzielonej odpowiedzi, czy podjęto wszystkie działania niezbędne w sprawie, ile interpelacji załatwiono pozytywnie, a ile negatywnie. Chcę powiedzieć, że wszystkie wypowiedzi radnych dotyczące sposobu załatwienia ich interpelacji nakazują, abyśmy w pilnym terminie taką kontrolę przeprowadzili. Winni jesteśmy taki materiał, choćby dla następców, którzy przyjdą w następnej kadencji. Drugi wniosek, który chcę zgłosić, kieruję do Burmistrza, aby na pierwszej sesji po przerwie wakacyjnej przedstawiona została szczegółowa informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych, zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku. Jakie zadania przewidziane były do realizacji, na jaką kwotę, co zostało w ramach tych zadań wykonane i na jaką kwotę, co nie zostało wykonane i z jakich przyczyn, jakie zamierzenia planuje się do końca roku. Byłaby to namiastka smaku przyszłego budżetu zadaniowego, jak on powinien być realizowany i jak powinien być rozliczany.

Radny Paweł Nikitiński – logika nie jest może dziedziną, w której wszyscy są świetnie zorientowani, ale żeby móc zmienić porządek obrad w zakresie przedmiotowym lub podmiotowym, to fizycznie musi to istnieć. Jeśli nie istnieje projekt uchwały, który nie jest znany Radzie Miejskiej w Gryfinie, nie jest przedkładany Prezydium Rady, to nie może być w tym zakresie zmieniany porządek obrad. Oczywiście, można próbować tworzyć konstrukcje, że można zmieniać porządek obrad w zakresie nieznanym, niesformalizowanym, nieprzedłożonym, niepodpisanym przez stosowną ilość radnych i taką koncepcję lansować, ale są to koncepcje bardzo ryzykowne. Nie można prosić Przewodniczącego o zmianę porządku obrad w ramach nieistniejącego projektu uchwały. Bardzo proszę Pana radnego Różańskiego, żeby takie osoby, jak pan Bolesław Sikora, w dowód tego, co zrobili dla tego miasta i kim byli dla tego miasta, nawet jeśli popełniają gdzieś błędy, zostawić w spokoju. Być może Pan nie mieszka tutaj zbyt długo i nie wie Pan, do czego przyczynił się Pan Bolesław Sikora w przeszłości i jakim jest człowiekiem. Ja mam tę niewątpliwą przyjemność. Czytałem także jego list otwarty, nie był on wcale tak napastliwy, jak Pańska opinia  o związkach zawodowych. Powiedziałbym, że był wyważony i stonowany. Nie twórzmy takiej atmosfery, że od Rady Miejskiej w Gryfinie będą płynęły sygnały, że będziemy niszczyć związki zawodowe, emerytowanych nauczycieli, albo tworzyli taki klimat, że ktoś taki jak Bolesław Sikora nie jest w stanie kogokolwiek uczyć. Ja Pana zapewniam, że był w stanie uczyć i to skutecznie przez wiele lat, niejedno pokolenie w Gryfinie. Pan mówiąc w ten sposób obraża kilka pokoleń Gryfinian, w tym także mnie, moich rodziców, w pewnym sensie też moich dziadków. Nawet jeśli się ze sobą spieramy, to spierajmy się konstruktywnie, zostawmy środowiska funkcjonujące wokół Rady, one też popełniają błędy. Czy my jesteśmy bez winy w jakichś sprawach, które nam się nie udały? Kłócimy się, a potem dochodzimy do wniosku, że niepotrzebnie. Nie wypuszczajmy z Rady Miejskiej takich sygnałów, zwłaszcza wobec osób wybitnie zasłużonych dla Gryfina.

Radny Artur Nycz – chciałbym zwrócić się do całego Prezydium. Zdarzyło się nam nie po raz pierwszy toczyć krótki spór o zamknięcie listy mówców, co ja uznaję za ograniczenie swobody wypowiedzi radnego. Panie Przewodniczący, w kontekście tego, co się przed chwilą zdarzyło, moja wypowiedź, czy też nasze wypowiedzi, jakiekolwiek one są, dotyczą konkretnego problemu gminy. Pozwólmy sobie na to, niezależnie od czasu. Od tego jesteśmy, żeby najpierw przedyskutować rozwiązanie i podjąć decyzję. W kontekście tego, że Przewodniczący chciał dyskusję skrócić, rozumiem tę decyzję z punktu widzenia sprawności obrad, a z drugiej strony pozwala Pan radnemu Różańskiemu na rozstrzyganie swoich prywatnych problemów, na wygłaszanie swoich prywatnych opinii, na rozstrzyganie swoich własnych pretensji. Ja nie chciałbym, żeby obrady Rady Miejskiej stały się „poletkiem” Pana radnego Różańskiego, na którym radny, mieszkaniec Gryfina od stosunkowo niewielu lat, będzie się zachowywał się w taki sposób, w jaki się zachowuje, a z drugiej strony, żeby w imię sprawności obrad ograniczać dyskusję nad problemami, które dotyczą mieszkańców Gryfina. Bardzo proszę, żeby to się więcej nie zdarzało. Jeżeli radnemu Różańskiemu pozwala się, żeby deprecjonować wieloletnich zasłużonych mieszkańców Gryfina, to my radni mamy prawo do tego, żeby dyskusję nad danym tematem wyczerpać do momentu, aż nikt, nic nie będzie miał na ten temat więcej do dodania. Kończąc, Panie radny Różański, niezwykle się cieszę, że nasze gusta są diametralnie odmienne.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – muszę zgodzić się z częścią wypowiedzi radnego Nycza, miał on prawo zabrać głos, ponieważ ja nie rozstrzygnąłem wniosku Pana radnego Gugi przez głosowanie, tak jak jest to zapisane w § 26 ust. 1. Radni mają prawa zgłaszania wniosków o zamknięcie listy mówców. Taki wniosek został złożony, powinien zostać przegłosowany, a ja tego nie zrobiłem. Uważam, że jestem osobą, która na pewno nie ogranicza w tej Radzie możliwości wypowiedzi. Wniosek o zamknięcie listy mówców jest zgodny z Regulaminem i na pewno nie należy go traktować jako ograniczenie swobody wypowiedzi.

Radny Stanisław Różański – nie podzielam wygłoszonych poglądów kolegów, nie odstępuję od swoich oświadczeń, które tu przedstawiłem.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – chciałbym, żeby Rada Miejska była swobodnym miejscem do wygłaszania swoich poglądów w różnych sprawach, natomiast tak jak koleżanki i koledzy radni wielokrotnie apelują, nie stosujmy argumentów ad personam, tylko rozmawiajmy o problemach.

Przewodniczący Rady poinformował, że został zawiadomiony przez Solidarność 80 Regionu Zachodniopomorskiego, że Pan Andrzej Turkiel, Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność 80 przy Gryfskandzie, został wybrany do składu Komisji Krajowej NSZZ Solidarność 80 na kadencję 2009-2013. Pismo stanowi załącznik nr 55.

Przewodniczący poinformował również, że do Burmistrza wpłynął list Prezydenta RP dotyczący 20 rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r., zostanie on dostarczony wszystkim radnym. List stanowi załącznik nr 56.

Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu, Przewodniczący zamknął obrady XL sesji Rady Miejskiej.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2
 2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 3
 3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 4
 4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 5
 5. Wyniki głosowania nad przyjęciem protokołu z XXXVIII sesji - załącznik nr 6
 6. Wyniki głosowania nad przyjęciem zmian do porządku obrad – załącznik nr 7
 7. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 8
 8. Wniosek Klubu Radnych GIS do Burmistrza Miasta i Gminy - załącznik nr 9
 9. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2008 –załącznik nr 10
 10. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 11
 11. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi, położonemu w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino - załącznik nr 12
 12. Uchwała Nr XL/422/09 - załącznik nr 13
 13. Wydruk wyników głosowania nad przyjęciem zmian do porządku obrad sesji – załącznik nr 14
 14. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu oraz powierzchni reklamowych w Mieście i Gminie Gryfino, na cele rolne i nierolne, na okres dłuższy niż 3 lata - załącznik nr 15
 15. Uchwała Nr XL/423/09 - załącznik nr 16
 16. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata- załącznik nr 17
 17. Uchwała Nr XL/424/09 - załącznik nr 18
 18. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Gryfino od osoby fizycznej, na czas oznaczony do 3 lat, w ramach kontynuacji dotychczasowej umowy, nieruchomości gruntowej położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 4 - załącznik nr 19
 19. Uchwała Nr XL/425/09 - załącznik nr 20
 20. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gminną, położoną w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5 - załącznik nr 21
 21. Uchwała Nr XL/426/09 - załącznik nr 22
 22. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Gryfino, na czas oznaczony do 3 lat w ramach kontynuacji dotychczasowej umowy, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Krzypnica -załącznik nr 23
 23. Uchwała Nr XL/427/09 - załącznik nr 24
 24. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 31/5, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino - załącznik nr 25
 25. Uchwała Nr XL/428/09 - załącznik nr 26
 26. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 146/5, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino - załącznik nr 27
 27. Uchwała Nr XL/429/09 - załącznik nr 28
 28. Autopoprawka Burmistrza do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - załącznik nr 29
 29. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - załącznik nr 30
 30. Uchwała Nr XL/430/09 - załącznik nr 31
 31. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 grudnia 2009 r. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie - załącznik nr 32
 32. Uchwała Nr XL/431/09 - załącznik nr 33
 33. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie - załącznik nr 34
 34. Uchwała Nr XL/432/09 - załącznik nr 35
 35. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji - załącznik nr 36
 36. Uchwała Nr XL/433/09 - załącznik nr 37
 37. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji - załącznik nr 38
 38. Uchwała Nr XL/434/09 - załącznik nr 39
 39. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok - załącznik nr 40
 40. Uchwała Nr XL/435/09 - załącznik nr 41
 41. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w przebudowie chodników na ulicach powiatowych w mieście Gryfino - załącznik nr 42
 42. Uchwała Nr XL/436/09 - załącznik nr 43
 43. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w finansowaniu przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Gardno - załącznik nr 44
 44. Uchwała Nr XL/437/09 - załącznik nr 45
 45. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok - załącznik nr 46
 46. Uchwała Nr XL/438/09 - załącznik nr 47
 47. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok - załącznik nr 48
 48. Uchwała Nr XL/439/09 - załącznik nr 49
 49. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest” - załącznik nr 50
 50. Uchwała Nr XL/440/09 - załącznik nr 51
 51. Wydruk wyników głosowania nad przyjęciem zmian do porządku obrad sesji - załącznik nr 52
 52. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW - załącznik nr 53
 53. Uchwała Nr XL/441/09 - załącznik nr 54
 54. Pismo Przewodniczącego NSZZ Solidarność 80 Regionu Zachodniopomorskiego – załącznik nr 55
 55. List Prezydenta RP dotyczący 20 rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. - załącznik nr 56.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

Protokół sporządziła inspektor
Agnieszka Grzegorczyk